Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.05.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)


Na osnovu člana 29. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Član 1.

U Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Službeni glasnik RS”, br. 16/16, 49/16 i 107/16), u članu 12. u klasi 200000 – Obaveze, kategorija 240000 – Obaveze po osnovu ostalih rashoda, izuzev rashoda za zaposlene, u grupi konta 245000 – Obaveze za ostale rashode, opis sintetičkog konta 245200 – Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne, menja se i glasi:

„Obaveze za ostale poreze, obavezne takse, kazne i kamate”.

Sadržaj sintetičkog konta 245200 – Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne menja se i glasi:

„Sintetički konto 245200 – Obaveze za ostale poreze, obavezne takse, kazne i kamate sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu ostalih poreza, obaveze po osnovu obaveznih taksi, obaveze za novčane kazne, obaveze za porez na dodatu vrednost i obaveze za kamate.”

U članu 14. u klasi 400000 – Tekući rashodi, u kategoriji 480000 – Ostali rashodi, u grupi konta 482000 – Porezi, obavezne takse, kazne i penali, opis konta menja se i glasi:

„Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate”.

U grupi konta 482000 – Porezi, obavezne takse, kazne i penali, naziv sintetičkog konta 482300 – Novčane kazne i penali, menja se i glasi:

„Novčane kazne, penali i kamate”.

Sadržaj sintetičkog konta 482300 – Novčane kazne i penali, menja se i glasi:

„Sintetički konto 482300 – Novčane kazne, penali i kamate sadrži analitička konta na kojima se knjiže republičke kazne, penali, kamate, pokrajinske kazne, gradske kazne i opštinske kazne.”

Član 2.

U Prilogu 2 – Kontni plan, u klasi 200000 – OBAVEZE, kategorija 240000 – OBAVEZE PO OSNOVU OSTALIH RASHODA, IZUZEV RASHODA ZA ZAPOSLENE, opis sintetičkog konta 245200 – Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne, menja se i glasi: „Obaveze za ostale poreze, obavezne takse, kazne i kamate”.

Posle subanalitičkog konta 245249 – Obaveza za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza, dodaju se analitički i subanalitički konto i opis tog konta, koji glase:

„245250 – Obaveze za kamate

245251 – Obaveze po osnovu kamate za neblagovremeno vraćanje sredstava javnih prihoda”.

U klasi 400000 – TEKUĆI RASHODI, kategorija 480000 – OSTALI RASHODI, u grupi 482000 – POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI opis konta menja se i glasi: „POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE”.

Opis sintetičkog konta 482300 – Novčane kazne i penali, menja se i glasi: „Novčane kazne, penali i kamate”.

Opis analitičkog konta 482310 – Republičke kazne i penali, menja se i glasi: „Republičke kazne, penali i kamate”.

Posle subanalitičkog konta 482312 – Penali, dodaje se subanalitički konto i opis tog konta, koji glase:

„482313 – Kamate za neblagovremeno vraćanje sredstava javnih prihoda”.

U klasi 700000 – TEKUĆI PRIHODI, u kategoriji 710000 – POREZI, u opisu subanalitičkog konta 716224 – Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Evropsko prvenstvo u vaterpolu 2016”, reči: „ Evropsko prvenstvo u vaterpolu 2016” zamenjuju se rečima: „EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017”.

U opisu subanalitičkog konta 716226 – Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Krov 2016”, reči: „Krov 2016” zamenjuju se rečima: „KROV 2017”.

U opisu subanalitičkog konta 716227 – Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „MEDALJA SE OSVAJA SRCEM – RIO 2016”, reči: „MEDALJA SE OSVAJA SRCEM – RIO 2016” zamenjuju se rečima: „Prvenstvo Evrope u rvanju za seniore, Novi Sad 2017”.

U kategoriji 740000 – DRUGI PRIHODI opis subanalitičkog konta: 741562 – Naknada za korišćenje vodnog dobra, menja se i glasi:

„Naknada za korišćenje voda”.

Opis subanalitičkog konta 741565 – Naknada za odvodnjavanje od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave, menja se i glasi:

„Naknada za odvodnjavanje od fizičkih lica”.

Subanalitička konta i opisi tih konta:

„741568 – Slivna vodna naknada od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave

741569 – Slivna vodna naknada od pravnih lica”, brišu se.

Opis subanalitičkog konta 743923 – Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate, menja se i glasi: „Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate”.

Opis subanalitičkog konta 743924 – Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave, menja se i glasi: „Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print