Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
12.05.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)


Na osnovu člana 85. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Član 1.

U Pravilniku o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS”, br. 94/10, 1/11, 25/11, 66/11, 94/11, 54/12, 12/13, 18/13, 56/13, 76/13, 104/13, 24/14, 55/14, 64/14, 112/14, 6/15, 15/15, 24/15, 33/15, 45/15, 36/16, 44/16, 59/16, 95/16, 7/17 i 17/17), u članu 6. tačka 4) posle reči:

„– Carinska ispostava za kurirske pošiljke DHL;” tačka i zapeta zamenjuju se zapetom i dodaju se reči:

„– Carinska ispostava Ranžirna železnička stanica Makiš-Beograd; ”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” .❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print