Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
12.05.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)


Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

1. U Odluci o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept („Službeni glasnik RS”, br. 86/15, 90/15 – ispravka, 12/16, 33/16, 48/16, 63/16, 84/16, 95/16, 2/17 i 23/17), u Spisku cena lekova:

– lekovi pod rednim brojem 114, 115, 116. i 117. brišu se;
– lekovi pod rednim brojem 245, 246. i 247. brišu se;
– pod rednim brojem 486. u koloni 11. broj: „1707,30” zamenjuje se brojem: „2182,10”;
– lek pod rednim brojem 523. briše se;
– pod rednim brojem 603. u koloni 9. reči: „Baxter S.A.” zamenjuju se rečima: „Baxalta Belgium Manufacturing SA”;
– pod rednim brojem 604. u koloni 9. reči: „Baxter S.A.” zamenjuju se rečima: „Baxalta Belgium Manufacturing SA”;
– pod rednim brojem 605. u koloni 9. reči: „Baxter S.A.” zamenjuju se rečima: „Baxalta Belgium Manufacturing SA”;
– lek pod rednim brojem 622. briše se;
– pod rednim brojem 635. u koloni 6. reči: „koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)” zamenjuju se rečima: „von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof), koagulacioni faktor VIII, humani”;
– pod rednim brojem 635. u koloni 8. reči: „prašak i rastvarač za rastvor za inj./inf.; 450 i.j./5 ml + 400 i.j./5 ml; liobočica sa rastvaračem u bočici, 1x5 ml” zamenjuju se rečima: „prašak i rastvarač za rastvor za inj./inf.; 400 i.j./5 ml + 450 i.j./5 ml; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x5 ml”;
– pod rednim brojem 636. u koloni 6. reči: „koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)” zamenjuju se rečima: „von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof), koagulacioni faktor VIII, humani”;
– pod rednim brojem 636. u koloni 8. reči: „prašak i rastvarač za rastvor za inj./inf.; 900 i.j./10 ml+ 800 i.j./10 ml; liobočica sa rastvaračem u bočici, 1x10 ml” zamenjuju se rečima: „prašak i rastvarač za rastvor za inj./inf.; 800 i.j./10 ml + 900 i.j./10 ml; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x10 ml ”;
– pod rednim brojem 674. u koloni 11. broj: „347,20” zamenjuje se brojem: „348,60*”;
– pod rednim brojem 970. u koloni 7. reč: „Lopion” zamenjuje se rečju: „Molicor”;
– pod rednim brojem 1070. u koloni 11. broj: „579,20” zamenjuje se brojem: „580,60*”;
– pod rednim brojem 1071. u koloni 11. broj: „1.152,60” zamenjuje se brojem: „1.154,00*”;
– lekovi pod rednim brojevima 1174. i 1175. brišu se;
– pod rednim brojem 1241. u koloni 8. reči: „tableta; 10 mg; ukupno 20 kom, strip, 2 x 10 kom” zamenjuju se rečima: „tableta; 10 mg; ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom”;
– pod rednim brojem 1243. u koloni 8. reči: „tableta; 20mg; ukupno 20 kom, strip, 2 x 10 kom” zamenjuju se rečima: „tableta; 20 mg; ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom”;
– pod rednim brojem 1250. u koloni 5. reči: „PHARMANOVA D.O.O.” zamenjuju se rečima: „KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 1250. u koloni 8. reči: „tableta; 5mg; ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom” zamenjuju se rečima: „tableta; 5mg; ukupno 20 kom, blister deljiv na pojedinačne doze, 2 x (10 x 1) kom”;
– pod rednim brojem 1250. u koloni 9. reči: „Pharmanova D.O.O. u saradnji sa Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Slovenija” zamenjuju se rečima: „Krka D.D., Novo Mesto”;
– pod rednim brojem 1250. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečju: „Slovenija”;
– pod rednim brojem 1251. u koloni 5. reči: „PHARMANOVA D.O.O.” zamenjuju se rečima: „KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 1251. u koloni 8. reči: „tableta; 10mg; ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom” zamenjuju se rečima: „tableta; 10mg; ukupno 20 kom, blister deljiv na pojedinačne doze, 2 x (10 x 1) kom”;
– pod rednim brojem 1251. u koloni 9. reči: „Pharmanova D.O.O. u saradnji sa Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Slovenija” zamenjuju se rečima: „Krka D.D., Novo Mesto”;
– pod rednim brojem 1251. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečju: „Slovenija”;
– pod rednim brojem 1252. u koloni 5. reči: „PHARMANOVA D.O.O.” zamenjuju se rečima: „KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 1252. u koloni 8. reči: „tableta; 20mg; ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom” zamenjuju se rečima: „tableta; 20mg; ukupno 20 kom, blister deljiv na pojedinačne doze, 2 x (10 x 1) kom”;
– pod rednim brojem 1252. u koloni 9. reči: „Pharmanova D.O.O. u saradnji sa Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Slovenija” zamenjuju se rečima: „Krka D.D., Novo Mesto”;
– pod rednim brojem 1252. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečju: „Slovenija”;
– pod rednim brojem 1252. u koloni 11. broj: „297,70” zamenjuje se brojem: „286,50”;
– pod rednim brojem 1472. u koloni 5. reči: „ZDRAVLJE A.D.” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 1472. u koloni 11. broj: „414,50*” zamenjuje se brojem: „398,10*”;
– lekovi pod rednim brojem 1480. i 1481. brišu se;
– pod rednim brojem 1522. u koloni 9. reči: „Alvogen Pharma D.O.O.” zamenjuju se rečima: „Alvogen Pharma D.O.O.; S.C. Labormed-Pharma S.A.”;
– pod rednim brojem 1522. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečima: „Republika Srbija; Rumunija”;
– pod rednim brojem 1523. u koloni 9. reči: „Alvogen Pharma D.O.O.” zamenjuju se rečima: „Alvogen Pharma D.O.O.; S.C. Labormed-Pharma S.A.”;
– pod rednim brojem 1523. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečima: „Republika Srbija; Rumunija”;
– pod rednim brojem 1524. u koloni 9. reči: „Krka, Tovarna Zdravil, D.D.” zamenjuju se rečima: „Krka, Tovarna Zdravil, D.D.; Krka Polska S.P. Z.O.O.”;
– pod rednim brojem 1524. u koloni 10. reči: „Slovenija” zamenjuju se rečima: „Slovenija; Poljska”;
– pod rednim brojem 1525. u koloni 9. reči: „Krka, Tovarna Zdravil, D.D.” zamenjuju se rečima: „Krka, Tovarna Zdravil, D.D.; Krka Polska S.P. Z.O.O.”;
– pod rednim brojem 1525. u koloni 10. reči: „Slovenija” zamenjuju se rečima: „Slovenija; Poljska”;
– lek pod rednim brojem 1550. briše se;
– pod rednim brojem 1675. u koloni 11. broj: „255,10” zamenjuje se brojem: „530,30”;
– pod rednim brojem 1676. u koloni 11. broj: „533,30” zamenjuje se brojem: „716,70”;
– pod rednim brojem 1677. u koloni 11. broj: „881,20” zamenjuje se brojem: „933,60”;
– pod rednim brojem 1678. u koloni 11. broj: „966,30” zamenjuje se brojem: „1.144,70”;
– pod rednim brojem 1763. u koloni 7. reč: „Obytin” zamenjuje se rečima: „Ciklopiroks UNION”;
– pod rednim brojem 1765. u koloni 7. reč: „Obytin” zamenjuje se rečima: „Ciklopiroks UNION”;
– lekovi pod rednim brojem 1777, 1778, 1779, 1780. i 1781. brišu se;
– pod rednim brojem 1807. u koloni 7. reč: „Esperson” zamenjuje se rečima: „Dezoksimetazon UNION”;
– pod rednim brojem 1808. u koloni 7. reči: „Esperson M” zamenjuju se rečima: „Dezoksimetazon UNION M”;
– pod rednim brojem 1809. u koloni 7. reči: „Esperson mite” zamenjuju se rečima: „Dezoksimetazon UNION mite”;
– pod rednim brojem 1867. u koloni 5. reči: „INNOTECH INTERNATIONAL – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „PREDSTAVNIŠTVO LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 1867. u koloni 8. reči: „vaginalna kaps.meka, 6x (100000 ij +35000 ij +35000ij)” zamenjuju se rečima: „vaginalna kapsula, meka; 100000 i.j. + 35000 i.j. + 35000 i.j.; ukupno 6 kom, blister, 1 x 6 kom”;
– pod rednim brojem 1867. u koloni 11. broj: „315,00” zamenjuje se brojem: „350,50*”;
– pod rednim brojem 1868. u koloni 5. reči: „INNOTECH INTERNATIONAL – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „PREDSTAVNIŠTVO LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 1868. u koloni 8. reči: „vaginalna kaps.meka, 12x(100000ij+35000ij+35000ij)” zamenjuju se rečima: „vaginalna kapsula, meka; 100000 i.j. + 35000 i.j. + 35000 i.j.; ukupno 12 kom, blister, 2 x 6 kom”;
– pod rednim brojem 1868. u koloni 11. broj: „629,90” zamenjuje se brojem: „699,60*”;
– pod rednim brojem 1900. u koloni 11. broj: „1.174,50” zamenjuje se brojem: „2.072,00”;
– pod rednim brojem 1909. u koloni 11. broj: „248,80” zamenjuje se brojem: „506,00”;
– pod rednim brojem 1910. u koloni 11. broj: „2.131,10” zamenjuje se brojem: „2.704,20”;
– pod rednim brojem 2194. u koloni 7. reč: „Nirypan” zamenjuje se rečima: „Metilprednizolon UNION”;
– pod rednim brojem 2233. u koloni 5. reči: „PROTON MED D.O.O.” zamenjuju se rečima: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 2234. u koloni 5. reči: „PROTON MED D.O.O.” zamenjuju se rečima: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 2235. u koloni 5. reči: „PROTON MED D.O.O.” zamenjuju se rečima: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 2236. u koloni 5. reči: „PROTON MED D.O.O.” zamenjuju se rečima: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 2360. u koloni 9. reči: „Corden Pharma Latina S.P.A.” zamenjuju se rečima: „PharmaSwiss D.O.O.”;
– pod rednim brojem 2360. u koloni 10. reč: „Italija” zamenjuje se rečju: „Slovenija”;
– pod rednim brojem 2361. u koloni 9. reči: „Corden Pharma Latina S.P.A.” zamenjuju se rečima: „PharmaSwiss D.O.O. Ljubljana”;
– pod rednim brojem 2361. u koloni 10. reč: „Italija” zamenjuje se rečju: „Slovenija”;
– lekovi pod rednim brojem 2410. i 2411. brišu se;
– pod rednim brojem 2465. u koloni 8. reči: „film tabl. 3x500 mg” zamenjuju se rečima: „film tableta; 500 mg; ukupno 3 kom, blister, 1 x 3 kom”;
– pod rednim brojem 2465. u koloni 9. reči: „Krka, Tovarna Zdravil, D.D.” zamenjuju se rečima: „Krka Polska SP. ZO.O.”;
– pod rednim brojem 2465. u koloni 10. reč: „Slovenija” zamenjuje se rečju: „Poljska”;
– pod rednim brojem 2465. u koloni 11. broj: „342,60” zamenjuje se brojem: „344,00*”;
– lek pod rednim brojem 2466. briše se;
– lekovi pod rednim brojevima 2470. i 2471. brišu se;
– lek pod rednim brojem 2595. briše se;
– lekovi pod rednim brojevima 2688. i 2689. brišu se;
– pod rednim brojem 2846. u koloni 11. broj: „1.307,40” zamenjuje se brojem: „1.544,40”;
– lek pod rednim brojem 2877. briše se;
– pod rednim brojem 2889. u koloni 11. broj: „2.232,70” zamenjuje se brojem: „2.343,20”;
– pod rednim brojem 2964. u koloni 11. broj: „339,50” zamenjuje se brojem: „433,90”;
– pod rednim brojem 3099. u koloni 11. broj: „802,70” zamenjuje se brojem: „1.138,90”;
– lek pod rednim brojem 3123. briše se;
– lek pod rednim brojem 3222. briše se;
– lekovi pod rednim brojevima 3241, 3243. i 3245. brišu se;
– lek pod rednim brojem 3417. briše se;
– lek pod rednim brojem 3873. briše se;
– lek pod rednim brojem 3876. briše se;
– pod rednim brojem 4065. u koloni 9. reči: „Pfizer PGM” zamenjuju se rečima: „Fareva Amboise”;
– pod rednim brojem 4065. u koloni 11. broj: „1.728,50” zamenjuje se brojem: „2.284,40”;
– lek pod rednim brojem 4633. briše se;
– pod rednim brojem 4707. u koloni 5. reči: „SLAVIAMED D.O.O.” zamenjuju se rečima: „KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 4707. u koloni 9. reči: „Slaviamed D.O.O. u saradnji sa Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Slovenija” zamenjuju se rečima: „Krka D.D., Novo Mesto”;
– pod rednim brojem 4707. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečju: „Slovenija”;
– pod rednim brojem 4707. u koloni 11. broj: „261,70*” zamenjuje se brojem: „159,80”;
– pod rednim brojem 4773. u koloni 5. reči: „PROTON MED D.O.O.” zamenjuju se rečima: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 4786. u koloni 5. reči: „PROTON MED D.O.O.” zamenjuju se rečima: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 4806. u koloni 5. reči: „PROTON MED D.O.O.” zamenjuju se rečima: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 4807. u koloni 5. reči: „PROTON MED D.O.O.” zamenjuju se rečima: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 4808. u koloni 5. reči: „PROTON MED D.O.O.” zamenjuju se rečima: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 4979. u koloni 9. reči: „Mallinckrodt Canada ULC” zamenjuju se rečima: „Liebel-Flarsheim Canada Inc.”;
– pod rednim brojem 4980. u koloni 9. reči: „Mallinckrodt Canada ULC” zamenjuju se rečima: „Liebel-Flarsheim Canada Inc.”;
– pod rednim brojem 4981. u koloni 9. reči: „Mallinckrodt Canada ULC” zamenjuju se rečima: „Liebel-Flarsheim Canada Inc.”;
– pod rednim brojem 4982. u koloni 9. reči: „Mallinckrodt Canada ULC” zamenjuju se rečima: „Liebel-Flarsheim Canada Inc.”;
– pod rednim brojem 4983. u koloni 9. reči: „Mallinckrodt Canada ULC” zamenjuju se rečima: „Liebel-Flarsheim Canada Inc.”;
– pod rednim brojem 4984. u koloni 9. reči: „Mallinckrodt Canada ULC” zamenjuju se rečima: „Liebel-Flarsheim Canada Inc.”;
– pod rednim brojem 4985. u koloni 9. reči: „Mallinckrodt Canada ULC” zamenjuju se rečima: „Liebel-Flarsheim Canada Inc.”;
– pod rednim brojem 4986. u koloni 9. reči: „Mallinckrodt Canada ULC” zamenjuju se rečima: „Liebel-Flarsheim Canada Inc.”;
– pod rednim brojem 4987. u koloni 9. reči: „Mallinckrodt Canada ULC” zamenjuju se rečima: „Liebel-Flarsheim Canada Inc.”;
– pod rednim brojem 4988. u koloni 9. reči: „Mallinckrodt Canada ULC” zamenjuju se rečima: „Liebel-Flarsheim Canada Inc.”;
– pod rednim brojem 5106. u koloni 2. klasifikaciona šifra: „HD06BB..” zamenjuje se klasifikacionom šifrom: „D06BB12”;
– pod rednim brojem 5106. u koloni 4. broj: „8606105713368” zamenjuje se brojem: „8594070420261”;
– pod rednim brojem 5106. u koloni 5. reči: „PHARMANOVA D.O.O.” zamenjuju se rečima: „PROVIDENS D.O.O. BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 5106. u koloni 9. reči: „Pharmanova D.O.O.” zamenjuju se rečima: „Medigene AG”;
– pod rednim brojem 5106. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečju: „Nemačka”;
– pod rednim brojem 5106. u koloni 11. broj: „5.201,70” zamenjuje se brojem: „4.746,10”;
– pod rednim brojem 5148. u koloni 6. reči: „koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)” zamenjuju se rečima: „von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof), koagulacioni faktor VIII, humani”;
– pod rednim brojem 5149. u koloni 6. reči: „koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)” zamenjuju se rečima: „von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof), koagulacioni faktor VIII, humani”;
– pod rednim brojem 5175. u koloni 7. reči: „Lopion retard” zamenjuju se rečima: „Molicor retard”;
– pod rednim brojem 5185. u koloni 7. reči: „JugoTRENT 400” zamenjuju se rečima: „Pentoksifilin UNION”;
– pod rednim brojem 5517. u koloni 5. reči: „PROTON MED D.O.O.” zamenjuju se rečima: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– lekovi pod rednim brojevima 5518. i 5519. brišu se;
– pod rednim brojem 5846. u koloni 5. reči: „PROTON MED D.O.O.” zamenjuju se rečima: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 5898. u koloni 11. broj: „4.408,00” zamenjuje se brojem: „4.866,30”;
– pod rednim brojem 5976. u koloni 5. reči: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – STARI GRAD” zamenjuju se rečima: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 5977. u koloni 5. reči: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – STARI GRAD” zamenjuju se rečima: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 5993. u koloni 7. reč: „Hemoquin” zamenjuje se rečju: „Hemoqin”;
– pod rednim brojem 5994. u koloni 7. reč: „Hemoquin” zamenjuje se rečju: „Hemoqin”;
– pod rednim brojem 5995. u koloni 7. reč: „Hemoquin” zamenjuje se rečju: „Hemoqin”;
– pod rednim brojem 5996. u koloni 7. reč: „Hemoquin” zamenjuje se rečju: „Hemoqin”;
– pod rednim brojem 5998. u koloni 7. reči: „Hemoquin plus” zamenjuje se rečima: „Hemoqin plus”;
– pod rednim brojem 6023. u koloni 5. reči: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – STARI GRAD” zamenjuju se rečima: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 6024. u koloni 5. reči: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – STARI GRAD” zamenjuju se rečima: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 6047. u koloni 5. reči: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – STARI GRAD” zamenjuju se rečima: „PROTON MED D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD”.

Posle rednog broja 6049. dodaje se sledeći tekst koji glasi:

Red. br. ATC JKL EAN Nosilac dozvole Generičko ime leka
(INN) Zaštićeno ime leka Oblik i doza leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena na veliko u dinarima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6050 B02BD02 0066180 8606103442703 UNIFARM-MEDICOM D.O.O. BEOGRAD simoktokog alfa Nuwiq prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 250 i.j.; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 x 2,5ml Octapharma AB Švedska 18.859,90
6051 B02BD02 0066181 8606103442710 UNIFARM-MEDICOM D.O.O. BEOGRAD simoktokog alfa Nuwiq prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500 i.j.; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 x 2,5ml Octapharma AB Švedska 35.723,70
6052 B02BD02 0066182 8606103442727 UNIFARM-MEDICOM D.O.O. BEOGRAD simoktokog alfa Nuwiq prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 1000 i.j.; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 x 2,5ml Octapharma AB Švedska 74.046,40
6053 B02BD02 0066183 8606103442734 UNIFARM-MEDICOM D.O.O. BEOGRAD simoktokog alfa Nuwiq prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 2000 i.j.; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 x 2,5ml Octapharma AB Švedska 148.092,80
6054 albumin - humani
6055 B05AA01 0179551 8470006706121 AMICUS SRB D.O.O. albumin - humani Albutein 20% rastvor za infuziju; 200g/l; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 50ml Instituto Grifols S.A. Španija 3.949,30
6056 B05AA01 0179552 8470006706206 AMICUS SRB D.O.O. albumin - humani Albutein 20% rastvor za infuziju; 200g/l; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 100ml Instituto Grifols S.A. Španija 7.898,60
6057 C01DX12 molsidomin
6058 C01DX12 1102519 8606106915679 UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD molsidomin Molicor tableta; 2mg; ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom Union-Medic D.O.O. Novi Sad Republika Srbija 341,20 *
6059 C09CA03 valsartan
6060 C09CA03 1103771 5690528180077; 5690528180077 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD valsartan Solvitenz film tableta; 40mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom BalkanPharma-Dupnitsa AD; Actavis LTD Bugarska; Malta 352,40 *
6061 C09CA03 1103772 5690528180145; 5690528180145 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD valsartan Solvitenz film tableta; 80mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom BalkanPharma-Dupnitsa AD; Actavis LTD Bugarska; Malta 407,80 *
6062 C09CA03 1103773 5690528180213; 5690528180213 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD valsartan Solvitenz film tableta; 160mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom BalkanPharma-Dupnitsa AD; Actavis LTD Bugarska; Malta 554,70 *
6063 losartan, hidrohlortiazid
6064 C09DA01 1103152 8600097423946 HEMOFARM AD VRŠAC losartan, hidrohlortiazid Erynorm plus film tableta; 50mg + 12,5mg; ukupno 30 kom, 3 x 10 kom Hemofarm AD Vršac Republika Srbija 481,10 *
6065 sildenafil
6066 G04BE03 1139311 8600097429115 HEMOFARM AD VRŠAC sildenafil Sildena film tableta; 100mg; ukupno 2 kom, bliste, 1 x 2 kom Hemofarm AD Vršac Republika Srbija 1.052,40 *
6067 G04BE03 1139312 8600097429122 HEMOFARM AD VRŠAC sildenafil Sildena film tableta; 100mg; ukupno 4 kom, bliste, 2 x 2 kom Hemofarm AD Vršac Republika Srbija 1.950,70 *
6068 G04BE03 1139313 8600097429139 HEMOFARM AD VRŠAC sildenafil Sildena film tableta; 100mg; ukupno 8 kom, bliste, 1 x 8 kom Hemofarm AD Vršac Republika Srbija 4.138,50 *
6069 G04BE03 1139314 8600097429146 HEMOFARM AD VRŠAC sildenafil Sildena film tableta; 100mg; ukupno 12 kom, bliste, 2 x 6 kom Hemofarm AD Vršac Republika Srbija 6.776,10 *
6070 G04CA02 tamsulosin
6071 G04CA02 1134242 5310001243241 ALKALOID D.O.O. BEOGRAD tamsulosin Tamlos kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 0,4mg; ukupno 30 kom; blister, 3 x 10 kom Alkaloid AD Skopje Republika Makedonija 516,20 *
6072 J01DI02 ceftarolin fosamil
6073 J01DI02 0321916 8606103714510; 8606103714510 ASTRAZENECA UK LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO ceftarolin fosamil Zinforo prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 600mg; ukupno 10 kom, bočica, 10 x 600 mg AstraZeneca AB; Facta Farmaceutici S.P.A. Švedska; Italija 61.902,60
6074 J01DI54 ceftolozan, tazobaktam
6075 J01DI54 00321917 8606106200201 MERCK SHARP & DOHME D.O.O. ceftolozan, tazobaktam Zerbaxa prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 1g + 0,5g; ukupno 10 kom, bočica staklena, 10 x 1,5g Cubist Pharmaceuticals Italia S.R.L. Italija 112.303,60
6076 J01FA10 azitromicin
6077 J01FA10 1325630 3838989639235 KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD azitromicin Azibiot film tableta; 250mg; ukupno 6 kom, blister, 1 x 6 kom Krka D.D., Novo Mesto Slovenija 204,10
6078 J02AC03 vorikonazol
6079 J02AC03 1327560 5690528520019; 5690528520019; 5690528520019 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD vorikonazol Vanzimec film tableta; 50mg; ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom Actavis Group PTC EHF; Actavis LTS; Actavis EHF Island; Malta; Island 6.136,40 *
6080 J02AC03 1327562 5690528520033; 5690528520033; 5690528520033 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD vorikonazol Vanzimec film tableta; 200mg; ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom Actavis Group PTC EHF; Actavis LTS; Actavis EHF Island; Malta; Island 23.315,60 *
6081 J02AC03 1327553 8606015931029; 8606015931029; 8606015931029 ALVOGEN PHARMA D.O.O. vorikonazol Voramol film tableta; 50mg; ukupno 14 kom, blister, 1 x 14 kom Pharmathen International SA; Alvogen Pharma D.O.O.; Pharmathen S.A. Grčka; Republika Srbija; Grčka 8.589,00
6082 J02AC03 1327553 8606015931036; 8606015931036; 8606015931036 ALVOGEN PHARMA D.O.O. vorikonazol Voramol film tableta; 200mg; ukupno 14 kom, blister, 1 x 14 kom Pharmathen International SA; Alvogen Pharma D.O.O.; Pharmathen S.A. Grčka; Republika Srbija; Grčka 32.639,90
6083 J05AR14 darunavir, kobicistat
6084 J05AR14 1328613 8605029028008 PREDSTAVNIŠTVO JANSSEN-CILAG KFT BEOGRAD darunavir, kobicistat Rezolsta film tableta; 800mg + 150mg; ukupno 30 kom, bočica plastična, 1 x 30 kom Janssen-Cilag S.P.A. Italija 54.685,90
6085 humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu
6086 J06BA02 0013355 8435308309760 AMICUS SRB D.O.O. humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu Flebogamma 5% DIF rastvor za infuziju; 50mg/ml; ukupno 1 kom, bočica, 1 x 10ml Instituto Grifols S.A. Španija 4.986,30
6087 J06BA02 0013356 8435308309777 AMICUS SRB D.O.O. humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu Flebogamma 5% DIF rastvor za infuziju; 50mg/ml; ukupno 1 kom, bočica, 1 x 50ml Instituto Grifols S.A. Španija 20.732,50
6088 J06BA02 0013357 8435308309784 AMICUS SRB D.O.O. humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu Flebogamma 5% DIF rastvor za infuziju; 50mg/ml; ukupno 1 kom, bočica, 1 x 100ml Instituto Grifols S.A. Španija 41.465,00
6089 J06BA02 0013358 8435308309791 AMICUS SRB D.O.O. humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu Flebogamma 5% DIF rastvor za infuziju; 50mg/ml; ukupno 1 kom, bočica, 1 x 200ml Instituto Grifols S.A. Španija 82.930,00
6090 J06BA02 0013359 8435308309807 AMICUS SRB D.O.O. humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu Flebogamma 5% DIF rastvor za infuziju; 50mg/ml; ukupno 1 kom, bočica, 1 x 400ml Instituto Grifols S.A. Španija 165.860,10
6091 J06BA02 0013360 8435308309814 AMICUS SRB D.O.O. humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu Flebogamma 5% DIF rastvor za infuziju; 100mg/ml; ukupno 1 kom, bočica, 1 x 50ml Instituto Grifols S.A. Španija 41.465,00
6092 J06BA02 0013361 8435308309821 AMICUS SRB D.O.O. humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu Flebogamma 5% DIF rastvor za infuziju; 100mg/ml; ukupno 1 kom, bočica, 1 x 100ml Instituto Grifols S.A. Španija 82.930,00
6093 J06BA02 0013362 8435308309838 AMICUS SRB D.O.O. humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu Flebogamma 5% DIF rastvor za infuziju; 100mg/ml; ukupno 1 kom, bočica, 1 x 200ml Instituto Grifols S.A. Španija 165.860,10
6094 L01BA04 pemetreksed
6095 L01BA04 0034668 5450557010420; 5450557010420 ALVOGEN PHARMA D.O.O. pemetreksed Pemetrexed Alvogen prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 100 mg Synthon Hispania, S.L.; Synthon S.R.O. Španija; Češka 15.734,40
6096 L01BA04 0034669 5450557010437; 5450557010437 ALVOGEN PHARMA D.O.O. pemetreksed Pemetrexed Alvogen prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 500mg; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 500 mg Synthon Hispania, S.L.; Synthon S.R.O. Španija; Češka 74.778,10
6097 L01XA01 cisplatin
6098 L01XA01 0031250 8606007411942 PREDSTAVNIŠTVO PFIZER H.C.P. CORPORATION, BEOGRAD cisplatin Cisplatin Pfizer koncentrat za rastvor za infuziju; 1mg/mL; ukupno 1 kom, bočica plastična, 1 x 10 mL Pfizer (Perth) Pty. Limited Australija 806,40
6099 L01XC18 0039403 8606103170538 MERCK SHARP & DOHME D.O.O. pembrolizumab Keytruda koncentrat za rastvor za infuziju; 25mg/ml; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 4ml Schering-Plough Labo NV Belgija 416.115,50
6100 L01XE25 trametinib
6101 L01XE25 1039657 8606106446784 PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) trametinib Mekinist film tableta; 0,5mg; ukupno 30 kom, boca plastična, 1 x 30 kom Novartis Pharmaceuticals UK Limited Velika Britanija 189.055,20
6102 L01XE25 1039568 8606106446791 PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) trametinib Mekinist film tableta; 2mg; ukupno 30 kom, boca plastična, 1 x 30 kom Novartis Pharmaceuticals UK Limited Velika Britanija 751.061,40
6103 L011232 bortezomib
6104 L011232 0039113 8606007084849 PHARMASWISS D.O.O. BEOGRAD bortezomib Bortezomib PharmaSwiss prašak za rastvor za injekciju; 3.5mg; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1x3.5mg PharmaSwiss D.O.O., Beograd Republika Srbija 74.149,60
6105 L03AX13 glatiramer acetat
6106 L03AX13 0015118 5450557009998; 5450557009998 ALVOGEN PHARMA D.O.O. glatiramer acetat Remurel rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 20mg/mL; ukupno 28 kom, napunjen injekcioni špric, 28 x 1 mL Synthon Hispania, S.L.; Synthon BV Španija; Holandija 50.692,50
6107 L04AB04 adalimumab
6108 L04AB04 0014399 8054083014975 PREDSTAVNIŠTVO ABBVIE BIOPHARMACEUTICALS GMBH BEOGRAD-NOVI BEOGRAD adalimumab Humira rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 40mg/0.4mL ; ukupno 2 kom, napunjen injekcioni špric, 2 x 0.4mL Abbvie Biotechnology GmbH Nemačka 92.279,50
6109 L04AC10 sekukinumab
6110 L04AC10 0014420 8606106446739 PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sekukinumab Cosentyx rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 150mg; ukupno 2 kom, napunjen injekcioni špric, 2 x 1ml Novartis Pharma Stein AG Švajcarska 127.050,40
6111
6112 N02AA05 1087251 5690528412659; 5690528412659; 5690528412659 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD oksikodon Codexy PR tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Actavis UK Limited; BalkanPharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF Velika Britanija; Bugarska; Island 1.263,40 *
6113 N02AA05 1087252 5690528412819; 5690528412819; 5690528412819 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD oksikodon Codexy PR tableta sa produženim oslobađanjem; 40mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Actavis UK Limited; BalkanPharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF Velika Britanija; Bugarska; Island 2.306,80 *
6114 N02AA05 1087253 5690528412970; 5690528412970; 5690528412970 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD oksikodon Codexy PR tableta sa produženim oslobađanjem; 80mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Actavis UK Limited; BalkanPharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF Velika Britanija; Bugarska; Island 3.884,20 *
6115 N02AA05 1087551 5690528412444; 5690528412444; 5690528412444 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD oksikodon Codexy PR tableta sa produženim oslobađanjem; 5mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Actavis UK Limited; BalkanPharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF Velika Britanija; Bugarska; Island 404,60 *
6116 N02AA05 1087552 5690528412529; 5690528412529; 5690528412529 ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD oksikodon Codexy PR tableta sa produženim oslobađanjem; 10mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Actavis UK Limited; BalkanPharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF Velika Britanija; Bugarska; Island 705,40 *
6117 N05AX12 aripiprazol
6118 N05AX12 1070170 3850343024310 PREDSTAVNIŠTVO BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., BEOGRAD (VOŽDOVAC) aripiprazol Azolar tableta; 10mg; ukupno 30 kom, blister, 5 x 6 kom Belupo, Lijekovi i kozmetika D.D. Hrvatska 2.847,60
6119 N05AX12 1070171 3850343024303 PREDSTAVNIŠTVO BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., BEOGRAD (VOŽDOVAC) aripiprazol Azolar tableta; 15mg; ukupno 30 kom, blister, 5 x 6 kom Belupo, Lijekovi i kozmetika D.D. Hrvatska 4.065,80
6120 N05AX12 1070172 3850343024297 PREDSTAVNIŠTVO BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., BEOGRAD (VOŽDOVAC) aripiprazol Azolar tableta; 30mg; ukupno 30 kom, blister, 5 x 6 kom Belupo, Lijekovi i kozmetika D.D. Hrvatska 6.173,30

* Cena na veliko sadrži i iznos za pokriće cene kontrolne markice

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print