Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.11.2016.

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA PODIZANJE KAPACITETA U TRGOVINI U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga akcionog plana za podizanje kapaciteta u trgovini u zemljama zapadnog Balkana

1. U Odluci o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga akcionog plana za podizanje kapaciteta u trgovini u zemljama zapadnog Balkana („Službeni glasnik RS”, broj 46/16) u tački 3. podtač. 2) i 5) menjaju se i glase:

„2) Tatjana Jovanović, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

5) Lazar Lekić, savetnik u Kabinetu potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva saobraćaja i infrastrukture;”.

2. Tačka 4. menja se i glasi:

„4. Radna grupa je dužna da zadatak iz tačke 2. ove odluke izvrši do postizanja pozitivnih rezultata na podizanju kapaciteta u trgovini u zemljama zapadnog Balkana.”

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print