Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.11.2016.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)


Na osnovu člana 28. stav 7. i člana 31. stav 3. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost

1. U Odluci o osnivanju Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost („Službeni glasnik RS”, br. 121/14, 147/14, 32/15, 37/15 i 5/16 ) u tački 3. stav 1. menja se i glasi:

„U Koordinaciono telo imenuju se:

1) Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za predsednika;
2) Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za člana;
3) Nela Kuburović, ministar pravde, za člana;
4) Zoran Đorđević, predsednik političkog saveta Vlade za sprovođenje Rezolucije Saveta bezbednosti 1325, za člana;
5) Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku, za člana;
6) Tamara Stojčević, zamenik Generalnog sekretara Vlade, za člana;
7) Vladimir Božović, savetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova, za člana;
8) Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, za člana.”

2. U tački 5. stav 2. podtačka 1) menja se i glasi:

„1) Branka Drašković, savetnik za rodnu ravnopravnost potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, predsedavajući;”

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print