Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.10.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU TARIFNIH STAVOVA ZA UNIVERZALNU POŠTANSKU USLUGU ("Sl. glasnik RS", br. 83/2016)


Na osnovu člana 8. stav 1. tač. 1) i 5a) i člana 23. stav 1. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/10, 60/13 - US i 62/14), člana 66. stav 1. tačka 11) Zakona o poštanskim uslugama ("Službeni glasnik RS", br. 18/05, 30/10 i 62/14), člana 12. stav 1. tačka 1) i člana 16. stav 1. tačka 4) Statuta Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge ("Službeni glasnik RS", br. 125/14 i 30/16),
Upravni odbor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge na sednici održanoj 2. septembra 2016. godine, donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu

Član 1.

U Pravilniku o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu ("Službeni glasnik RS", br. 34/10, 58/10, 2/11, 65/11 i 21/14), u prilogu "Tarifni stavovi i stope mase za univerzalnu poštansku uslugu" koji je sastavni deo pravilnika vrše se sledeće izmene i dopune:

U tabeli u tački 1. Pismonosne usluge, posle podtačke 1.6. Mali paket, dodaje se nova podtačka 1.7. koja glasi: "Medicinska dokumentacija do 100 grama".

U tački 2. Uputnice, podtačka 2.1. menja se i glasi: "Uputnice u klasičnoj i elektronskoj formi skale vrednosti", a podtačka 2.2. briše se.

U tački 4. Posebne poštanske usluge, posle podtačke 4.1.8. avionska pošiljka, dodaje se nova podtačka 4.1.9. koja glasi: "medicinska dokumentacija - rukovanje medicinskom dokumentacijom".

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print