Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
10.05.2018.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)


Član 1.

U Zakonu o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15 i 88/15 – US), u članu 6. stav 3. reči: „upućuju na službu”, zamenjuju se rečima: „raspoređuju ili premeštaju na službu”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Službom u Vojsci Srbije smatra se i vršenje dužnosti civilnih lica na službi u Vojsci Srbije raspoređenih u Ministarstvo odbrane.”.

Član 2.

U članu 18. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) donosi akta o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije na predlog načelnika Generalštaba i akta o organizaciji organizacionih celina Ministarstva odbrane čija je unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta utvrđena formacijom;”.

U tač. 6) i 7) posle reči: „unapređuje” dodaju se zapeta i reči: „raspoređuje, premešta”.

Posle tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi:

„8a) donosi plan istraživanja i razvoja za sredstva naoružanja i vojne opreme i uređuje način i postupak istraživanja razvoja proizvodnje, prometa i nabavke naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Srbije;”.

Posle tačke 9) dodaje se tačka 9a), koja glasi:

„9a) donosi akta o prijemu pripadnika stranih oružanih snaga u vojnoobrazovne institucije Ministarstva odbrane radi školovanja, odnosno usavršavanja, kojima se uređuju uslovi pod kojima se školovanje, odnosno usavršavanje realizuje;”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Ministar odbrane može ovlastiti za obavljanje poslova iz stava 1. tačka 6. ovog člana ovlašćene rukovodioce u Ministarstvu odbrane.”.

Član 3.

U članu 19. stav 2. tač. 2) i 4) posle reči: „raspoređuje” dodaju se zapeta i reč: „premešta”.

Posle tačke 8a) dodaje se tačka 8b), koja glasi:

„8b) upućuje profesionalne pripadnike Vojske Srbije na usavršavanje u organizaciji Vojske Srbije;”.

U stavu 3. posle reči: „jedinica” dodaju se zapeta i reč: „ustanova”, a reči: „iz stava 2. tačka 4. ovog člana” zamenjuju se rečima: „iz stava 2. tač. 4) i 8b) ovog člana”.

Član 4.

U članu 33. stav 2. briše se tačka i dodaju se reči: „i materijalnim sredstvima stavljenim na raspolaganje od strane vlasnika stvari.”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Materijalnim sredstvima stavljenim na raspolaganje, u smislu stava 2. ovog člana, smatraju se sredstva koja nisu u evidenciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije kao pokretna sredstva iz popisa, a koja su državljani Republike Srbije i strani državljani stavili na raspolaganje.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 5.

U članu 34. reč: „upućuje” zamenjuje se rečju: „raspoređuje”.

Član 6.

U članu 41. stav 2. menja se i glasi:

„Podoficir koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje predviđeno elementima formacijskih mesta utvrđenih formacijom može se do navršene 43 godine života proizvesti u čin potporučnika pod uslovima i na način koji propiše Vlada, na predlog ministra odbrane.”.

Član 7.

U članu 42. stav 3. menja se i glasi:

„Ugovor o radu na određeno vreme zaključuje se na vremenski period do tri godine i može se obnavljati, s tim da važnost poslednjeg ugovora ističe krajem godine u kojoj profesionalni vojnik, podoficir, odnosno oficir navršava 53 godine života.”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, po odluci ministra odbrane, ugovor o radu na određeno vreme licima na pojedinim formacijskim mestima ili određenih specijalnosti može se obnavljati do ispunjenja uslova za odlazak u penziju propisanih zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.”.

Član 8.

U članu 45. stav 2. posle reči: „bez prekida”, dodaju se zapeta i reči: „kadet nakon završetka školovanja koji nije zdravstveno sposoban za službu u Vojsci Srbije u svojstvu oficira”.

Član 9.

Posle člana 47. dodaje se član 47a, koji glasi:

„Član 47a

Oficiri i podoficiri u radnom odnosu na neodređeno vreme mogu preko Ministarstva odbrane nabavljati kratko vatreno oružje i municiju.

Postupak za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja i municije i izdavanje dozvola za držanje i nošenje oružja iz stava 1. ovog člana, način držanja, nošenja, raspolaganja i druga pitanja u vezi sa tim oružjem, kao i oružjem koje oficir ili podoficir dobije na poklon ili kao nagradu za rezultate postignute u službi uređuje ministar odbrane.

Vojna policija izdaje odobrenje za nabavljanje oružja i municije i dozvole za držanje i nošenje oružja iz stava 1. ovog člana i vodi evidenciju o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja, osnovnih delova oružja i municije, izdatim dozvolama za držanje oružja i nošenje oružja za ličnu bezbednost, oduzetom i predatom oružju, kao i oružju čiji je nestanak prijavljen.

Evidencije iz stava 3. ovog člana čuvaju se trajno i u elektronskom obliku i sadrže:

1) podatke o fizičkim licima: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja, državljanstvo, broj lične karte, odnosno drugog identifikacionog dokumenta, adresu prebivališta, odnosno boravišta, fotografiju lica, zanimanje i svojstvo lica u odnosu na oružje koje je predmet zahteva;

2) podatke o oružju: vrstu, marku, model, kalibar i fabrički broj.

Podatke iz stava 4. ovog člana Vojna policija može ustupiti državnim i drugim organima i organizacijama, pravnim i fizičkim licima, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko:

1) su za prijem takvih podataka ovlašćeni zakonom;

2) su im podaci neophodni za izvršavanje poslova iz njihove nadležnosti;

3) obezbeđuju zaštitu podataka o ličnosti.”.

Član 10.

U članu 53. stav 1. menja se i glasi:

„Vojna policija vrši poslove suzbijanja kriminaliteta, kontrole i održavanja vojnog reda i discipline, obezbeđenja određenih ličnosti, najznačajnijih vojnih objekata, dokumenata i naoružanja, regulisanja i kontrole vojnog putnog saobraćaja, upravne poslove koji se odnose na držanje i nošenje oružja u skladu sa ovim zakonom i poslove protivterorističke zaštite u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a po odluci ministra odbrane poslove obezbeđenja određenih ličnosti i protivterorističke zaštite vrši i van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.”.

U stavu 2. posle reči: „obavljaju i” dodaju se reči: „policijske mere i radnje i policijska”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Lica koja se smatraju ovlašćenim službenim licima Vojne policije, način primene policijskih mera i radnji i policijskih ovlašćenja i obavljanje zadataka i poslova Vojne policije, propisuje ministar odbrane.”.

U stavu 4. posle reči: „sprovode”, dodaju se reči: „operativnu i”.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Vojna policija vodi službene evidencije i obrađuje podatke o ličnosti tokom obavljanja policijskih poslova u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u skladu sa propisima koji uređuju evidencije i obradu podataka o ličnosti u oblasti unutrašnjih poslova.”.

Dosadašnji st. 6, 7. i 8. postaju st. 7, 8. i 9.

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 9, tačka 3a), menja se i glasi:

„3a) kada postoje osnovi sumnje da su učinili krivično delo na štetu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za koje se goni po službenoj dužnosti;”.

Stav 9. briše se.

Dosadašnji st. 10, 11. i 12. postaju st. 9, 10. i 11.

U dosadašnjem stavu 12. koji postaje stav 11. posle reči: „uređuje” dodaju se reči: „policijske mere i radnje i policijska”.

Član 11.

U članu 53a stav 1. menja se i glasi:

„Unutrašnju kontrolu rada pripadnika Vojne policije u pogledu zakonitosti primene policijskih ovlašćenja, mera i radnji vrši posebna organizaciona jedinica koja se obrazuje u sastavu Uprave Vojne policije (u daljem tekstu: Unutrašnja kontrola Vojne policije).”.

Član 12.

U članu 53b stav 2. reči: „U vršenju kontrole, vojnopolicijski inspektor ima ovlašćenje da:” zamenjuju se rečima: „U vršenju kontrole, vojnopolicijski inspektor i pripadnici Unutrašnje kontrole Vojne policije imaju ovlašćenja da:”.

Stav 3. menja se i glasi:

„U obavljanju poslova iz stava 2. ovog člana vojnopolicijski inspektor i pripadnici Unutrašnje kontrole Vojne policije ne mogu se mešati u tok pojedinih akcija Vojne policije ili na drugi način ometati rad ili ugroziti poverljivost vojnopolicijske akcije.”.

Stav 7. menja se i glasi:

„U vršenju kontrole rada Vojne policije, vojnopolicijski inspektor i pripadnici Unutrašnje kontrole Vojne policije preduzimaju potrebne radnje, utvrđuju činjenično stanje i prikupljaju dokaze.”.

Član 13.

U članu 56. tačka 2) menja se i glasi:

„2) četiri godine u činu poručnika;”.

Član 14.

U članu 58. stav 1. menja se i glasi:

„Radi unapređenja oficira i podoficira u viši čin utvrđuju se liste kandidata na osnovu kriterijuma koje utvrđuje ministar odbrane.”.

Član 15.

U članu 67. stav 1. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) u stanju mirovanja;”.

Član 16.

U članu 69. stav 2. reči: „Čin i položajna grupa za formacijska mesta” zamenjuju se rečima: „Elementi formacijskog mesta”.

Stav 6. menja se i glasi:

„Ako se neko formacijsko mesto ne može popuniti oficirom, odnosno podoficirom, na to formacijsko mesto može se uz njegov pristanak postaviti ili odrediti za zastupnika civilno lice na službi u Vojsci Srbije, odnosno državni službenik ili nameštenik, pod uslovom da ima odgovarajuće obrazovanje.”.

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

„Ako se neko formacijsko, odnosno radno mesto ne može popuniti civilnim licem na službi u Vojsci Srbije, odnosno državnim službenikom ili nameštenikom, na to formacijsko, odnosno radno mesto može se uz njegov pristanak postaviti ili odrediti za zastupnika oficir, odnosno podoficir, pod uslovom da ima odgovarajuće obrazovanje.”.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 8. reči: „iz stava 6.” zamenjuju se rečima: „iz st. 6. i 7.”.

Član 17.

U članu 72. stav 5. posle reči: „Vojske Srbije” dodaju se zapeta i reči: „odnosno u drugi državni organ ili pravno lice”.

U stavu 6. posle reči: „Vojske Srbije” dodaju se zapeta i reči: „odnosno u drugi državni organ ili pravno lice”.

Član 18.

U članu 72a posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako nije zaključen međunarodni ugovor, ministar odbrane može profesionalnom vojnom licu odobriti rad u strukturama međunarodne organizacije ili regionalne inicijative, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa potrebama službe.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Posle dosadašnjeg stava 3. koji postaje stav 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Za vreme rada iz stava 2. ovog člana profesionalnom vojnom licu miruju prava i obaveze na službi i po osnovu službe u Vojsci Srbije.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Član 19.

Posle člana 72b, dodaje se član 72v, koji glasi:

„Član 72v

Oficir, odnosno podoficir može se u toku službe raspoređivati.

Pod rasporedom, u smislu ovog člana, podrazumeva se promena organizacijske celine, odnosno komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije zbog postavljenja na novu dužnost prilikom čega se ne menja mesto službovanja.

Profesionalna vojna lica nakon prijema u profesionalnu vojnu službu raspoređuju se u organizacijske celine, odnosno komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije, radi postavljenja na novu dužnost.”.

Član 20.

Član 74. menja se i glasi:

„Član 74.

Profesionalni pripadnici Vojske Srbije mogu se uputiti na školovanje ili usavršavanje u skladu sa potrebama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, pod uslovima koje propisuje ministar odbrane.

Profesionalni pripadnici Vojske Srbije upućeni na školovanje oblika studija II i III stepena, školuju se uz rad.

Oficir, odnosno podoficir upućen na školovanje ili usavršavanje u zemlji i inostranstvu koje traje najmanje jednu školsku godinu razrešava se dužnosti, osim lica upućenih na školovanje uz rad.

Licu iz stava 3. ovog člana vreme provedeno na školovanju ili usavršavanju priznaje se kao vreme provedeno na službi u Vojsci Srbije i za to vreme ima prava svog čina i napreduje, pod uslovima propisanim ovim zakonom, kao lice koje je postavljeno na dužnost sa koje je upućeno na školovanje ili usavršavanje.”.

Član 21.

Posle člana 76. dodaju se naziv člana i član 76a, koji glase:

„6a Stanje mirovanja

Član 76a

Profesionalnom vojnom licu miruju prava i obaveze na službi i po osnovu službe u Vojsci Srbije, osim onih za koje je ovim zakonom ili opštim aktom drugačije određeno, ako privremeno ne vrši službu zbog:

1) upućivanja na rad u inostranstvo, ili u okviru međunarodno-tehničke ili prosvetno-kulturne saradnje, u diplomatska, konzularna i druga predstavništva;

2) izbora, odnosno imenovanja na funkciju u državnom organu ili drugu javnu funkciju čije vršenje zahteva da privremeno prestane da radi kod poslodavca;

3) rada u strukturama međunarodne organizacije ili regionalne inicijative u skladu sa članom 72a stav 2. ovog zakona ili rada u inostranstvu u skladu sa članom 90a stav 4. ovog zakona.

Oficir, odnosno podoficir kojem prava i obaveze iz stava 1. ovog člana miruju duže od šest meseci razrešava se dužnosti.

Oficir, odnosno podoficir ima pravo da se, u roku od 15 dana od dana prestanka razloga zbog kojih mu je odobreno mirovanje iz stava 1. ovog člana, vrati na službu u Vojsci Srbije.”.

Član 22.

U članu 80. stav 1. menja se i glasi:

„Državljanin Republike Srbije koji se na osnovu ugovora zaključenog sa Ministarstvom odbrane školovao za vršenje vojnih dužnosti dužan je da po završenom školovanju, odnosno usavršavanju stupi u službu u Vojsci Srbije i ostane u toj službi najmanje dvostruko vreme trajanja školovanja, usavršavanja odnosno stipendiranja.”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Profesionalni pripadnik Vojske Srbije koji je upućen na školovanje, usavršavanje ili specijalizaciju dužan je da po završetku školovanja, usavršavanja ili specijalizacije ostane na službi u Vojsci Srbije najmanje dvostruko vreme trajanja školovanja, usavršavanja ili specijalizacije u zemlji, a ako je školovanje, usavršavanje ili specijalizaciju završio u inostranstvu najmanje trostruko vreme trajanja školovanja, usavršavanja ili specijalizacije.”.

Stav 7. menja se i glasi:

„Ministar odbrane propisuje bliže uslove i način stipendiranja za potrebe Vojske Srbije, dužinu trajanja službe u Vojsci Srbije po završetku određene vrste školovanja, usavršavanja ili specijalizacije i postupak utvrđivanja i povraćaja troškova školovanja, stipendiranja, specijalizacije, odnosno usavršavanja, u skladu sa troškovima školovanja, stipendiranja, specijalizacije ili usavršavanja i vremenom provedenim po završetku školovanja, specijalizacije ili usavršavanja na službi u Vojsci Srbije.”.

Član 23.

U članu 90. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Profesionalnom vojnom licu privremeno upućenom u drugi državni organ ili pravno lice pripadaju plata, druga novčana primanja, naknada putnih i drugih troškova i posebna primanja prema odredbama ovog zakona, a ukoliko je to za njega povoljnije prema propisima drugog državnog organa ili pravnog lica, s tim da se isplata po osnovu navedenih prava vrši na teret sredstava drugog državnog organa, odnosno pravnog lica.”.

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. posle reči: „ministar odbrane” dodaju se zapeta i reči: „na osnovu zaključenog međunarodnog ugovora,”.

Član 24.

U članu 90a posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„Izuzetno, ministar odbrane može profesionalnom pripadniku Vojske Srbije odobriti rad u inostranstvu radi izvršavanja obaveza preuzetih ugovorom zaključenim između domaćeg i inostranog pravnog lica, pod uslovom da izvršenje takvog ugovora nije u suprotnosti sa potrebama službe.

Za vreme rada iz stava 4. ovog člana profesionalnom pripadniku Vojske Srbije miruju prava i obaveze na službi i po osnovu službe u Vojsci Srbije.”.

Član 25.

U članu 92. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Profesionalnom vojnom licu pripada naknada troškova za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora, kada se za takvu vrstu naknade steknu uslovi u budžetu Republike Srbije, u visini koju utvrdi Vlada.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ukoliko je ishrana tokom rada obezbeđena na drugi način, profesionalno vojno lice ne ostvaruje po tom osnovu pravo na naknadu troškova.”.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 4, posle reči: „podoficiru” dodaju se reči: „koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme”, a posle reči: „za zakup stana,” dodaju se reči: „naknada dela troškova u vezi sa rešavanjem stambenog pitanja,”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 26.

U članu 95. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Vlada utvrđuje posebnu osnovicu za obračun plata profesionalnih vojnih lica.

Osnovica iz stava 1. ovog člana ne može biti niža od 75% od prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se utvrđuje osnovica, prema poslednjem konačno objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, a ukoliko to ne omogućavaju odobrena sredstva u budžetu Republike Srbije namenjena za plate, Vlada može u skladu sa odobrenim sredstvima utvrditi nižu osnovicu za obračun plata profesionalnih vojnih lica.”.

Član 27.

U članu 97. stav 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „o čemu procenu i mišljenje daje medicina rada nadležne vojnozdravstvene ustanove.”.

Član 28.

U članu 104. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

„1) licu kojem je utvrđen stepen invaliditeta od najmanje 50%;”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Godišnji odmor može se koristiti jednokratno ili u više delova.”.

Član 29.

U članu 106. stav 1. reči: „prilikom porođaja supruge,” zamenjuju se rečima: „prilikom rođenja, odnosno usvojenja deteta,”.

U stavu 2. reči: „zbog porođaja supruge” zamenjuju se rečima: „zbog rođenja, odnosno usvojenja deteta”.

Član 30.

U članu 107. stav 2. posle reči: „štetne poslove” dodaju se zapeta i reči: „odnosno poslove na kojima je izloženo posebnim naporima i povećanim rizicima”.

Član 31.

U članu 110. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) ako je na način propisan zakonom utvrđeno da je nastao potpuni gubitak sposobnosti za profesionalnu vojnu službu;”.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) ako se ne vrati na službu u roku od 15 dana od dana prestanka razloga zbog kojih mu je odobreno mirovanje;”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) ako mu je za dva poslednja perioda ocenjivanja u kojima su ispunjeni uslovi da bude ocenjen utvrđena nepovoljna ocena;”.

U stavu 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „a oficiru sanitetske službe u zvanju specijaliste ili doktora medicinskih nauka, oficiru u zvanju nastavnika – doktora nauka na službi na Univerzitetu odbrane i oficiru u naučnom zvanju do 65 godina života.”.

U stavu 5. reči: „najmanje 50 godina života”, zamenjuju se rečima: „najmanje 45 godina života”.

U stavu 5. tačka 4) reč: „rešenjem”, zamenjuje se rečima: „nalazom, ocenom i mišljenjem”.

Član 32.

U članu 112. stav 3. tačka 3), briše se.

Član 33.

Član 119. menja se i glasi:

„Član 119.

Za vreme ratnog stanja oficiru, odnosno podoficiru prestaje profesionalna vojna služba kada navrši 60 godina života i 40 godina staža osiguranja ili kada navrši 65 godina života.

Profesionalnom vojniku, bez obzira na ostvaren staž osiguranja, prestaje profesionalna vojna služba kada navrši 55 godina života.

Izuzetno, na predlog načelnika Generalštaba, a po odluci ministra odbrane, profesionalnom vojniku koji navrši 55 godina života starosna granica za prestanak profesionalne vojne službe na pojedinim formacijskim mestima određenih specijalnosti, može se produžiti do navršenih 60 godina života.

Profesionalnom vojnom licu prestaje profesionalna vojna služba za vreme ratnog stanja:

1) ako mu prestane državljanstvo Republike Srbije;

2) ako se na način propisan zakonom utvrdi da je nastao potpuni gubitak sposobnosti za profesionalnu vojnu službu;

3) ako je pravosnažnom presudom vojnog disciplinskog suda osuđen na disciplinsku kaznu koja povlači gubitak vojne službe, odnosno pravosnažnom presudom nadležnog krivičnog suda osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od 12 meseci;

4) njegovom smrću.

Na postupak za prestanak službe profesionalnog vojnog lica za vreme ratnog stanja shodno se primenjuju odredbe čl. 114–118. ovog zakona.”.

Član 34.

U članu 120. stav 2. menja se i glasi:

„Javni konkurs raspisuje Ministarstvo odbrane u magazinu „Odbrana”, na veb-sajtu Ministarstva odbrane i u nekom od dnevnih javnih glasila koje izlazi na čitavoj teritoriji Republike Srbije, a oglas se dostavlja nadležnoj direkciji Nacionalne službe za zapošljavanje.”.

U stavu 3. posle reči: „drugog državnog organa,” dodaju se reči: „javne ustanove i druge javne službe,”.

Član 35.

Posle člana 120. dodaje se član 120a, koji glasi:

„Član 120a

U svrhu prijema civilnih lica na službu u Vojsci Srbije bez javnog konkursa vodi se evidencija lica zainteresovanih za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke: prezime, ime jednog roditelja i ime kandidata, JMBG, pol, mesto rođenja (mesto, opština, država rođenja), prebivalište (mesto, opština), boravište (mesto, opština), kontakt telefon, elektronska adresa za kontakt (e-mail), vrsta i stepen stručne spreme, zanimanje – stečeno zvanje, naziv obrazovne institucije, prosek ocena sa završenog školovanja, podatak da li prihvata zasnivanje radnog odnosa na radnom mestu za koje je propisana niža stručna sprema od one koju poseduje, radno iskustvo u zanimanju – zvanju, da li je član porodice zaposlenog, penzionisanog, poginulog ili umrlog pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i željeno mesto rada.

Podaci iz stava 2. ovog člana evidentiraju se na posebnom obrascu koji potpisuje lice zainteresovano za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Prikupljanje, korišćenje i zaštita prikupljenih podataka obavlja se u skladu za zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Ministar odbrane ovlastiće lica koja će prikupljati, obrađivati i koristiti podatke iz stava 2. ovog člana.”.

Član 36.

Član 121. menja se i glasi:

„Ministar odbrane određuje formacijska mesta u Ministarstvu odbrane na koja se bez javnog konkursa može primiti civilno lice na službu u Vojsci Srbije, a na predlog načelnika Generalštaba ova formacijska mesta određuje u Vojsci Srbije.”.

Član 37.

U članu 123. stav 3. posle reči: „članova komisije” dodaju se zapeta i reči: „troškove ponovnog polaganja stručnog ispita”.

Član 38.

Član 125. menja se i glasi:

„Pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.”.

Član 39.

U članu 127. stav 2. reči: „dodatke na platu” zamenjuju se rečima: „uvećanja plate”.

Član 40.

U članu 129. tačka 4) menja se i glasi:

„4) ako mu je za dva poslednja perioda ocenjivanja, u kojima su ispunjeni uslovi da bude ocenjen, utvrđena nepovoljna ocena;”.

Član 41.

U članu 131. tačka 2) menja se i glasi:

„2) kad navrši 65 godina života ako ima najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se ministar odbrane i civilno lice na službi u Vojsci Srbije drugačije ne sporazumeju;”.

Član 42.

U članu 133. reči: „ili po potrebi službe” brišu se.

Član 43.

U članu 134. tačka 3a) menja se i glasi:

„3a) o formacijskim mestima i zastupanju (član 69. stav 2. i član 71);”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) o privremenom upućivanju po potrebi službe u drugu komandu, jedinicu ili ustanovu Vojske Srbije, odnosno u drugi državni organ ili pravno lice radi izvršenja određenih zadataka, osim za lice čiji delokrug zahteva da se poslovi radnog mesta obavljaju van sedišta jedinice, odnosno ustanove Vojske Srbije – terenski rad (član 72. st. 5. i 6);

Tačke 7a) i 7b) menjaju se i glase:

„7a) o plati (član 81);

7b) o posebnim uslovima pod kojima se vrši služba (član 83);”.

Posle tačke 7b) dodaju se nove tač. 7v) i 7g), koje glase:

„7v) o uvećanoj plati (član 84);

7g) o nagradama i jubilarnim nagradama (član 86);”.

Tačka 8) menja se i glasi:

„8) o stipendiji za vreme školovanja ili usavršavanja u inostranstvu i plati i drugim primanjima za vreme službe u inostranstvu (član 80. i član 90. st. 2. do 5);”.

Član 44.

U članu 141. stav 2. menja se i glasi:

„Načelnik Generalštaba za rešavanje u upravnim stvarima može odrediti i starešinu na položaju komandanta bataljona, njemu ravnog ili višeg položaja.”.

Član 45.

U članu 163. stav 3. menja se i glasi:

„Predsednici vojnih disciplinskih sudova i sekretari vojnih disciplinskih sudova moraju biti oficiri pravne službe sa položenim pravosudnim ispitom, a sudije porotnici Višeg vojnog disciplinskog suda moraju biti profesionalni pripadnici Vojske Srbije, diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim ispitom.”.

Član 46.

Propisi doneti za izvršenje Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15 i 88/15 – US) uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 47.

Propisi za izvršenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 48.

Dozvole za nošenje i držanje vatrenog oružja koje su pre stupanja na snagu ovog zakona izdate od strane Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, odnosno organa čiji su pravni sledbenici Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, zameniće se dozvolama izdatim u skladu sa propisom kojim će biti uređeno nošenje i držanje oružja iz člana 9. ovog zakona.

Član 49.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print