Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.03.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)


Na osnovu člana 24. stav 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Član 1.

U Pravilniku o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS”, br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15 i 11/16), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16 – u daljem tekstu: Zakon) za prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozom dobara, a koje se smatraju sporednim troškovima iz člana 19. stav 2. tačka 2) Zakona, obveznik može da ostvari uz posedovanje dokaza da je vrednost tih usluga sadržana u osnovici za obračunavanje PDV pri uvozu dobara.

Dokazima iz stava 1. ovog člana za prevozne usluge koje su povezane sa uvozom dobara smatraju se:

1) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.);

2) račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

Dokazom iz stava 1. ovog člana za ostale usluge koje su povezane sa uvozom dobara smatra se račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

Uslugom prevoza koja je povezana sa uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona, a koja se pruža:

1) poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od mesta utovara van Republike Srbije do prvog odredišta u Republici Srbiji iz člana 19. stav 3. Zakona;

2) licu koje nije poreski obveznik u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od državne granice do prvog odredišta u Republici Srbiji iz člana 19. stav 3. Zakona.

U računu koji se izdaje za uslugu prevoza dobara iz stava 4. tačka 1) ovog člana iskazuje se podatak o ukupnom iznosu naknade za uslugu prevoza, dok se za uslugu prevoza dobara iz stava 4. tačka 2) ovog člana posebno iskazuje podatak o iznosu naknade za prevoz izvršen van Republike Srbije i naknada za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije.

Licem koje vrši usluge prevoza dobara, u smislu ovog pravilnika, smatra se lice koje faktički vrši prevoz dobara, kao i svako drugo lice koje se obavezalo da će izvršiti prevoz dobara.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa prevoznih i ostalih usluga koje su povezane sa uvozom dobara, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.”.

Član 2.

Članovi 14, 15. i 16. menjaju se i glase:

„Član 14.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne usluge koje su u vezi sa izvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.);

2) račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za ostale usluge koje su u vezi sa izvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne usluge koje su u vezi sa izvozom dobara, od mesta utovara do mesta pretovara koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom;

2) carinsku deklaraciju za postupak tranzita.

Uslugom prevoza koja je u vezi sa izvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, a koja se pruža:

1) poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od mesta utovara u Republici Srbiji do odredišta van Republike Srbije;

2) licu koje nije poreski obveznik u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od mesta utovara u Republici Srbiji do državne granice.

U računu koji se izdaje za uslugu prevoza dobara iz stava 4. tačka 1) ovog člana iskazuje se podatak o ukupnom iznosu naknade za uslugu prevoza, dok se za uslugu prevoza dobara iz stava 4. tačka 2) ovog člana posebno iskazuje podatak o iznosu naknade za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije i naknada za prevoz izvršen van Republike Srbije.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa prevoznih i ostalih usluga koje su u vezi sa izvozom dobara, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

Član 15.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne usluge koje su u vezi sa tranzitom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.);

2) račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za ostale usluge koje su u vezi sa tranzitom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

Izuzetno, ako se tranzit dobara vrši dalekovodima, cevovodima ili na sličan način, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom;

2) potvrdu nadležnog carinskog organa o izvršenom tranzitu dobara.

Uslugom prevoza koja je u vezi sa tranzitom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, a koja se pruža:

1) poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara preko teritorije Republike Srbije, od mesta utovara do mesta istovara koja se nalaze van Republike Srbije;

2) licu koje nije poreski obveznik u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od mesta ulaska do mesta izlaska na državnoj granici.

U računu koji se izdaje za uslugu prevoza dobara iz stava 4. tačka 1) ovog člana iskazuje se podatak o ukupnom iznosu naknade za uslugu prevoza, dok se za uslugu prevoza dobara iz stava 4. tačka 2) ovog člana posebno iskazuje podatak o iznosu naknade za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije i naknada za prevoz izvršen van Republike Srbije.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa prevoznih i ostalih usluga koje su u vezi sa tranzitom dobara, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

Član 16.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne usluge koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.);

2) račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za ostale usluge koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

Uslugom prevoza koja je u vezi sa privremenim uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, a koja se pruža:

1) poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od mesta utovara van Republike Srbije do prvog odredišta u Republici Srbiji iz člana 19. stav 3. Zakona;

2) licu koje nije poreski obveznik u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od državne granice do prvog odredišta u Republici Srbiji iz člana 19. stav 3. Zakona.

U računu koji se izdaje za uslugu prevoza dobara iz stava 3. tačka 1) ovog člana iskazuje se podatak o ukupnom iznosu naknade za uslugu prevoza, dok se za uslugu prevoza dobara iz stava 3. tačka 2) ovog člana posebno iskazuje podatak o iznosu naknade za prevoz izvršen van Republike Srbije i naknada za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa prevoznih i ostalih usluga koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. aprila 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print