Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
10.03.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)


Na osnovu člana 41. stav 13. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Član 1.

U Pravilniku o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Službeni glasnik RS”, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – ispravka i 14/16), u članu 18. stav 4. menja se i glasi:

„U polje pod rednim brojem 4.1 Potpis odgovornog lica – upisuje se prezime i ime odgovornog lica kod isplatioca prihoda.”

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„U polje pod rednim brojem 5.1 Napomena – ukoliko je iznos zarade iz čl. 13. do 14b Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon i 112/15), koju je isplatilac prihoda/poslodavac isplatio fizičkom licu – rezidentu Republike koji je upućen u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica – rezidente Republike, viši od iznosa iskazanog na rednom broju 3.2 Bruto prihod, ovde se iskazuje iznos te razlike.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 2.

Obrazac PPP-PO – Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 20__. godinu, zamenjuje se novim Obrascem PPP-PO – Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 20__. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print