Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.02.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)


Na osnovu člana 133. stav 1. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije

1. U Odluci o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10), u tački 1. stav 4. posle reči: „lica” zapeta i reči: „sa potpunom odgovornošću” brišu se.

2. Tačka 2. menja se i glasi:

„2. Zavod je ustanova na čije osnivanje, organizaciju i rad se primenjuju propisi o javnim službama.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u organizacijama za zaštitu prirode uređuju se u skladu sa opštim propisima o radu, dok se plate uređuju u skladu za propisom kojim se uređuju plate zaposlenih u javnim službama koje se finansiraju iz budžeta republike, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave.”

3. U tački 14. stav 4. posle reči: „obavezama” zapeta se zamenjuje rečju: ,,i”, a reči: ,,i zaradi” brišu se.

4. Zaposleni nastavljaju da primaju zaradu u skladu sa Pravilnikom o radu Zavoda za zaštitu prirode Srbije do početka primene propisa kojima se uređuju plate zaposlenih u javnim službama.

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 02-1044/2017❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print