Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.01.2017.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR MEHATRONIKE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar mehatronike

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar mehatronike ("Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik", broj 20/15) u članu 3. tačka 1) posle podtačke (7) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se podtač. (8) i (9) koje glase:

"(8) diplomirani inženjer mehatronike – master;

(9) master inženjer mehatronike.".

U tački 2) posle podtačke (7) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se podtač. (8) i (9) koje glase:

"(8) diplomirani inženjer mehatronike – master;

(9) master inženjer mehatronike.".

U tački 3) posle podtačke (6) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se podtač. (7) i (8) koje glase:

"(7) diplomirani inženjer mehatronike – master;

(8) master inženjer mehatronike.".

U tački 4) posle podtačke (4) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se podtač. (5) i (6) koje glase:

"(5) diplomirani inženjer mehatronike – master;

(6) master inženjer mehatronike.".

U tački 5) posle podtačke (6) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se podtač. (7) i (8) koje glase:

"(7) diplomirani inženjer mehatronike – master;

(8) master inženjer mehatronike.".

U tački 6) posle podtačke (7) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se podtač. (8) i (9) koje glase:

"(8) diplomirani inženjer mehatronike – master;

(9) master inženjer mehatronike.".

U tački 7) stav 1. posle podtačke (13) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se podtač. (14) i (15) koje glase:

"(14) diplomirani inženjer mehatronike – master;

(15) master inženjer mehatronike.".

Stav 2. menja se i glasi:

"Lica iz podtač. (8)–(15) ove tačke, koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati, u okviru završenih studija, položenih najmanje pet predmeta iz oblasti računarstva i informatike (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti – Matematika ili Teorijsko računarstvo, što dokazuju potvrdom izdatom od strane matične visokoškolske ustanove. ".

U tački 8) podtačka (1) posle alineje dvanaeste tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se alineje trinaesta i četrnaesta koje glase:

"– diplomirani inženjer mehatronike – master;

– master inženjer mehatronike.".

U podtački (2) posle alineje petnaeste tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se alineje šesnaesta i sedamnaesta koje glase:

"– diplomirani inženjer mehatronike – master;

– master inženjer mehatronike.".

U tački 9) posle podtačke (4) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se podtač. (5) i (6) koje glase:

"(5) diplomirani inženjer mehatronike – master;

(6) master inženjer mehatronike.".

U tački 10) posle podtačke (6) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se podtač. (7) i (8) koje glase:

"(7) diplomirani inženjer mehatronike – master;

(8) master inženjer mehatronike.".

U tački 11) posle podtačke (11) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se podtač. (12) i (13) koje glase:

"(12) diplomirani inženjer mehatronike – master;

(13) master inženjer mehatronike.".

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print