Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.12.2021.

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu
("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)


Član 1.

U Zakonu o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 i 149/20), u članu 27e dodaju se st. 59–61, koji glase:

„Izuzetno od st. 29–31. ovog člana, u 2022. godini zaposlenima u Ministarstvu odbrane, zaposlenima u zdravstvenim ustanovama, zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite, zdravstvenim radnicima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i zdravstvenim radnicima u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije plate će se povećati za 8%.

Izuzetno od st. 29–31. ovog člana, u 2022. godini ostalim zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje osim Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika plate će se povećati za 7%.

Povećanje plata iz st. 59. i 60. ovog člana vršiće se počev od plate za januar 2022. godine.”.

Član 2.

U članu 56a stav 4. menja se i glasi:

„Na način iz stava 3. ovog člana Uprava za trezor postupa i u slučaju kada je ukupna godišnja aproprijacija za izvršenje prinudne naplate opredeljena direktnom korisniku budžetskih sredstava iskorišćena, a taj korisnik dostavi Upravi za trezor predlog iznosa štete koji je potrebno platiti po osnovu zaključenog vansudskog poravnanja ili izvršnog rešenja.”.

Član 3.

U članu 93. tačka 14) menja se i glasi:

„14) vrši centralizovani obračun primanja zaposlenih, izabranih i postavljenih lica kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava za obavezno socijalno osiguranje, koji obuhvata:

– obračun zarada, odnosno plata, uvećanja zarada, odnosno dodataka na platu, naknada, kao i drugih primanja;

– održavanje i čuvanje baze podataka o zaposlenima, izabranim i postavljenim licima, koji se odnose na njihova primanja;”.

Član 4.

Član 93b menja se i glasi:

„Član 93b

Uprava za trezor vrši centralizovani obračun primanja zaposlenih, izabranih i postavljenih lica kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, Vojnobezbednosna agencija, Vojnoobaveštajna agencija, Bezbednosno-informativna agencija i njen indirektni korisnik, kao i ustanove koje obavljaju delatnost visokog obrazovanja samostalno vrše obračun primanja zaposlenih, izabranih i postavljenih lica.

Centralizovani obračun primanja vrši se na osnovu podataka unetih od strane subjekata iz stava 1. ovog člana u informacioni sistem, koji omogućava obračun, kreiranje, čuvanje i razmenu podataka neophodnih za računovodstveno evidentiranje, isplate i izveštavanje, uključujući i obustave iz zarada, naknada i ostalih ličnih primanja lica iz stava 1. ovog člana, postupnim uvođenjem subjekata, počev od 1. januara 2022. godine, prema dinamici koju utvrđuje Ministarstvo, po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova.

Vlada, na predlog Ministarstva, bliže uređuje:

– minimalne tehničke i funkcionalne karakteristike informacionog sistema za centralizovani obračun primanja;

– vrstu, oblik i sadržinu podataka, kao i način i rokove za dostavljanje podataka od strane subjekata iz stava 1. ovog člana;

– način, postupak i rokove za obradu podataka, kao i postupak i rokove za dostavljanje obračuna primanja subjektima iz stava 1. ovog člana;

– odgovornost lica za dostavljanje i obradu podataka;

– popunjavanje, sadržinu, održavanje, zaštitu i čuvanje baze podataka o zaposlenima, izabranim i postavljenim licima kod subjekata iz stava 1. ovog člana u vezi sa njihovim primanjima;

– način i rokove izveštavanja iz baze podataka o zaposlenima, izabranim, i postavljenim licima kod subjekata iz stava 1. ovog člana u vezi sa njihovim primanjima;

– dinamiku uvođenja subjekata iz stava 1. ovog člana u centralizovani sistem obračuna primanja;

– druga pitanja od značaja za pravilan i blagovremen centralizovani obračun primanja subjekata iz stava 1. ovog člana, kao i za tačna izveštavanja iz baze podataka o zaposlenima, izabranim i postavljenim licima kod subjekata iz stava 1. ovog člana u vezi sa njihovim primanjima.

Korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje iz stava 2. ovog člana, po izvršenom obračunu, bez odlaganja, dostavljaju podatke koji su neophodni za isplatu primanja Upravi za trezor.

U slučaju da subjekti iz stava 2. ovog člana ne dostave podatke iz stava 5. ovog člana, neće im biti isplaćena primanja dok ne dostave propisane podatke.”.

Član 5.

U članu 21. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 95/18, 72/19 i 149/20), reči: „za 2022. godinu” zamenjuju se rečima: „za 2023. godinu”.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print