Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.12.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)


Član 1.

U Zakonu o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02 – SUS, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 95/18, 99/18 – US, 86/19 i 144/20), u članu 2. stav 4. tačka (4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaju se tač. (5) i (6), koje glase:

„(5) planiranje i izgradnja;

(6) nauka i istraživanje.ˮ.

Član 2.

U članu 10. posle stava 7. dodaju se novi st. 8. i 9, koji glase:

„Kad supružnik pravo zajedničke svojine, odnosno susvojine na nepokretnosti stiče na osnovu teretnog pravnog posla u kome nije saugovarač, koji je zaključio njegov supružnik (u daljem tekstu: supružnik ugovarač), a u ispravi o potvrđivanju (solemnizaciji) tog pravnog posla su navedeni podaci o postojanju braka i supružniku u momentu nastanka te isprave, a nije data izjava oba supružnika da je to posebna imovina supružnika ugovarača niti da su supružnici bračnim ugovorom drugačije regulisali pitanje sticanja zajedničke ili posebne imovine, danom sticanja prava supružnika koji nije saugovarač smatra se dan iz stava 7. tačka 1) ovog člana.

Kad supružnik pravo zajedničke svojine, odnosno susvojine, na nepokretnosti na kojoj je imalac prava svojine njegov supružnik stiče na osnovu izjave oba supružnika da je to zajednička svojina oba supružnika, danom sticanja prava smatra se dan potvrđivanja (solemnizacije) te izjave od strane javnog beležnika, a ako je ta izjava data u formi javnobeležničkog zapisa – dan sačinjavanja tog zapisa.”.

Dosadašnji st. 8. i 9. postaju st. 10. i 11.

Član 3.

U članu 16. stav 1. posle reči: „vrednost nasleđene imovine” dodaju se zapeta i reči: „odnosno vrednost nasleđenog upotrebljavanog motornog vozila utvrđena u skladu sa st. 3. do 5. ovog člana”.

U stavu 2. posle reči: „primljene imovine” dodaju se zapeta i reči: „odnosno vrednost na poklon primljenih upotrebljavanih motornih vozila utvrđena u skladu sa st. 3. do 5. ovog člana”.

Dodaju se st. 3. do 5, koji glase:

„Vrednost upotrebljavanog motornog vozila utvrđuje se primenom sledećih elemenata:

1) radna zapremina motora vozila izražena u cm³ (u daljem tekstu: radna zapremina motora);

2) snaga motora vozila izražena u kw (u daljem tekstu: snaga motora);

3) broj navršenih godina starosti vozila, izražen koeficijentom (u daljem tekstu: koeficijent starosti vozila).

Koeficijent starosti vozila iz stava 3. tačka 3) ovog člana iznosi, i to:

1) 100% – za vozila do i preko navršene jedne godine starosti;

2) 90% – za vozila preko navršene dve godine starosti;

3) 80% – za vozila preko navršene tri godine starosti;

4) 70% – za vozila preko navršene četiri godine starosti;

5) 60% – za vozila preko navršenih pet godina starosti;

6) 50% – za vozila preko navršenih šest godina starosti;

7) 45% – za vozila preko navršenih sedam godina starosti;

8) 40% – za vozila preko navršenih osam godina starosti;

9) 35% – za vozila preko navršenih devet godina starosti;

10) 30% – za vozila preko navršenih deset i više godina starosti.

Vrednost upotrebljavanog motornog vozila iz stava 3. ovog člana čini dinarski iznos koji se utvrđuje prema sledećoj formuli:

Vrednost = (320 x radna zapremina motora + 6400 x snaga motora) x koeficijent starosti vozila.”.

Član 4.

U članu 21. stav 1. tačka 6) reči: „za taksi i „rent a kar” koji su posebno označeni” zamenjuju se rečima: „registrovanih za taksi prevoz, odnosno putničkih vozila za „rent a car””.

Član 5.

U članu 23. stav 1. tačka 4) reči: „prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu – osim na mopedu, motokultivatoru, traktoru i radnoj mašini,” brišu se.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a), koja glasi:

„4a) prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu – osim na mopedu, motokultivatoru, traktoru i radnoj mašini;ˮ.

Član 6.

U članu 25. stav 4. posle reči: „iz člana” dodaju se reči: „23. stav 1. tačka 4a) i člana”, a reči: „lice koje stiče apsolutno pravo” zamenjuju se rečima: „kupac, odnosno sticalac apsolutnog prava”.

Član 7.

U članu 27. stav 1. posle reči: „vrednosti” dodaju se zapeta i reči: „osim na prenos prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu”.

U stavu 8. posle reči: „člana” dodaju se zapeta i reči: „osim prenosa prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu”.

Član 8.

Dodaje se član 27a, koji glasi:

„Član 27a

Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava za prenos prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu je vrednost upotrebljavanog motornog vozila utvrđena u skladu sa st. 2. do 4. ovog člana.

Vrednost upotrebljavanog motornog vozila iz stava 1. ovog člana utvrđuje se primenom sledećih elemenata:

1) radna zapremina motora vozila izražena u cm³ (u daljem tekstu: radna zapremina motora);

2) snaga motora vozila izražena u kw (u daljem tekstu: snaga motora);

3) broj navršenih godina starosti vozila, izražen koeficijentom.

Koeficijent starosti vozila iz stava 2. tačka 3) ovog člana iznosi, i to:

1) 100% – za vozila do i preko navršene jedne godine starosti;

2) 90% – za vozila preko navršene dve godine starosti;

3) 80% – za vozila preko navršene tri godine starosti;

4) 70% – za vozila preko navršene četiri godine starosti;

5) 60% – za vozila preko navršenih pet godina starosti;

6) 50% – za vozila preko navršenih šest godina starosti;

7) 45% – za vozila preko navršenih sedam godina starosti;

8) 40% – za vozila preko navršenih osam godina starosti;

9) 35% – za vozila preko navršenih devet godina starosti;

10) 30% – za vozila preko navršenih deset i više godina starosti.

Vrednost upotrebljavanog motornog vozila iz stava 1. ovog člana čini dinarski iznos koji se utvrđuje prema sledećoj formuli:

Vrednost = (320 x radna zapremina motora + 6400 x snaga motora) x koeficijent starosti vozila.”.

Član 9.

U članu 28. reči: „člana 27.” zamenjuju se rečima: „čl. 27. i 27a”.

Član 10.

U članu 31. stav 1. tačka 8) reči: „kao i putničkih vozila za taksi i „rent a kar” koji su posebno označeni” zamenjuju se rečima: „putničkih vozila registrovanih za taksi prevoz, odnosno putničkih vozila za „rent a car””.

Stav 2. menja se i glasi:

„U slučaju prestanka obavljanja taksi prevoza ili „rent a carˮ delatnosti, kao i u slučaju prodaje ili otuđenja na drugi način putničkog vozila pribavljenog za obavljanje tih delatnosti pre isteka roka od pet godina od dana sticanja, sticalac prava svojine na putničkom vozilu kod čijeg sticanja je ostvareno poresko oslobođenje iz stava 1. tačka 8) ovog člana dužan je da to prijavi nadležnom poreskom organu u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti, prodaje, odnosno otuđenja i da plati porez na prenos apsolutnih prava koji bi se platio da nije ostvareno poresko oslobođenje i kamatu koja se plaća zbog docnje u plaćanju poreza, od dana sticanja do dana prijavljivanja.ˮ.

U stavu 3. reči: „na koje je preneto pravo svojine na putničkom vozilu za taksi ili „rent a kar” koji je posebno označen,ˮ zamenjuju se rečima: „koje je prenelo pravo svojine na putničkom vozilu registrovanom za taksi prevoz ili „rent a car”,”.

Član 11.

U članu 33. stav 5. reči: „st. 2. do 4.” zamenjuju se rečima: „st. 3. i 4.”.

Član 12.

U članu 35. stav 2. posle reči: „sedište” dodaju se zapeta i reči: „odnosno poreskom organu jedinice lokalne samouprave na kojoj je obveznik – fond iz člana 15. stav 1. ovog zakona upisan u registar”.

U stavu 4. posle reči: „obveznik” dodaju se reči: „– fizičko ili pravno lice”.

Član 13.

Dodaje se član 35a, koji glasi:

„Član 35a

„Poreska prijava ne podnosi se za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava – kod prenosa uz naknadu prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost, osim na:

1) ambulantnom vozilu;

2) specijalnom putničkom vozilu za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama koje je posebno označeno, koji se vrši licu koje je registrovano za obavljanje delatnosti škola za vozače;

3) putničkom vozilu registrovanom za taksi prevoz, koji se vrši fizičkom licu koje je registrovano za obavljanje taksi prevoza;

4) putničkom vozilu za „rent a carˮ, koji se vrši fizičkom licu koje je registrovano za obavljanje te delatnosti.ˮ.

Član 14.

U članu 36. stav 1. reči: „člana 34.” zamenjuju se rečima: „čl. 34. i 35a”.

U stavu 5. posle reči: „sedište” dodaju se zapeta i reči: „odnosno poreskom organu jedinice lokalne samouprave na kojoj je obveznik – fond iz člana 26. stav 1. ovog zakona upisan u registar”.

U stavu 6. posle reči: „obveznik” dodaju se reči: „– fizičko ili pravno lice”.

Član 15.

U članu 38b stav 1. posle reči: „koji” dodaju se reči: „su objavljeni u skladu sa ovim zakonom, odnosno za koje se u skladu sa ovim zakonom smatra da su objavljeni, do 30. novembra tekuće godine i”.

Član 16.

U članu 40. stav 1. menja se i glasi:

„Porez na nasleđe i poklon utvrđuje se rešenjem poreskog organa nadležnog za prijem poreskih prijava u skladu sa članom 35. ovog zakona, a plaća u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.ˮ.

Dodaju se novi st. 2. do 8, koji glase:

„Porez na prenos apsolutnih prava utvrđuje se:

1) samooporezivanjem – na prenos prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost, osim u slučaju iz člana 40a ovog zakona;

2) rešenjem poreskog organa nadležnog za prijem poreskih prijava u skladu sa članom 36. ovog zakona – za prenos iz člana 23. stav 1. tač. 1), 2), 4) i 5) i stava 2. tog člana i čl. 24. i 40a ovog zakona, osim za prenos iz tačke 1) ovog stava.

Porez na prenos apsolutnih prava utvrđen rešenjem plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. 

Porez na prenos apsolutnih prava na prenos prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu koji se utvrđuje samooporezivanjem plaća se u iznosu koji je jednak proizvodu poreske osnovice i poreske stope (u daljem tekstu: propisani iznos poreza), na propisani račun za uplatu javnih prihoda, do podnošenja zahteva za promenu saobraćajne dozvole, a dokaz o plaćenom porezu podnosi se uz zahtev za promenu saobraćajne dozvole.

Poreski organ nadležan za kontrolu poreza iz stava 4. ovog člana na Portalu eUprava ili drugom veb portalu objavljuje uslugu elektronske uprave koja omogućava obračun i plaćanje poreza iz stava 4. ovog člana i koja obezbeđuje dokaz o izvršenoj uplati organu elektronskim putem.

Služba Vlade nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave pruža podršku poreskom organu iz stava 5. ovog člana u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, promena saobraćajne dozvole zbog prenosa prava svojine na motornom vozilu vrši se uz dokaz o plaćenom porezu u propisanom iznosu.

Organ nadležan za promenu saobraćajne dozvole dužan je da na zahtev poreskog organa, u roku od 30 dana od dana promene saobraćajne dozvole, tom organu dostavi ugovor ili drugi akt koji je osnov prenosa prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost, kao i dokaz o plaćenom porezu u propisanom iznosu.ˮ.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 9, posle reči: „stava 1.ˮ dodaju se reči: „i stava 2. tačka 2)ˮ, a posle reči: „oporezivanjaˮ dodaju se zagrada i u zagradi reči: „osim upotrebljavanih motornih vozilaˮ.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 10, reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „stava 9.”.

Član 17.

Dodaje se član 40a, koji glasi:

„Član 40a

Porez na prenos apsolutnih prava utvrđuje se rešenjem poreskog organa nadležnog za prijem poreskih prijava u skladu sa članom 36. ovog zakona, na prenos uz naknadu prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost, i to na:

1) ambulantnom vozilu;

2) specijalnom putničkom vozilu za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama koje je posebno označeno;

3) putničkom vozilu registrovanom za taksi prevoz;

4) putničkom vozilu za „rent a car”.

Organ nadležan za promenu saobraćajne dozvole zbog promene vlasnika motornog vozila iz stava 1. ovog člana, promenu saobraćajne dozvole vrši uz dokaz o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava ako mu je dostavljeno pravosnažno rešenje da je taj prenos oslobođen plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava.ˮ.

Član 18.

U članu 42. stav 1. reč: „Lice” zamenjuje se rečima: „Kad je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, lice”.

U stavu 2. reč: „Lice” zamenjuje se rečima: „Kad je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, lice”.

Član 19.

Porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, za čije utvrđivanje je postupak započet po propisima koji su važili do početka primene ovog zakona, utvrdiće se primenom zakona koji je bio na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, na prenos prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost, za čije utvrđivanje je postupak započet do 30. marta 2022. godine, utvrdiće se primenom zakona koji je bio na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, po osnovu nasleđa, poklona ili prenosa apsolutnih prava za čije utvrđivanje je obveznik bio dužan da podnese poresku prijavu, a za koji je poreska obaveza nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa nakon stupanja na snagu ovog zakona, utvrdiće se i platiti primenom zakona kojim se uređuju porezi na imovinu koji je bio na snazi na dan na koji bi poreska obaveza nastala u skladu sa članom 17. st. 1. do 4, odnosno članom 29. st. 1. do 8. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 26/01, 45/02 – SUS, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 95/18, 99/18 – US, 86/19 i 144/20) da je prijavljena u propisanom roku.

Član 20.

Odredbe člana 16. stav 2, člana 17. stav 5, člana 21. st. 2. i 3, člana 27. st. 2. do 6. i stava 8, člana 29. stav 9, člana 31. stav 2, člana 31b st. 2. i 3, člana 34. st. 4. do 6, člana 35. st. 2. do 4, člana 36. stav 2. i st. 4. do 8, člana 39b, člana 40. st. 1. i 2. i člana 42a st. 1. do 3. i st. 5. i 6. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 26/01, 45/02 – SUS, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 95/18, 99/18 – US, 86/19 i 144/20), u delu kojim je uređena nadležnost Ministarstva finansija – Poreske uprave (u daljem tekstu: Poreska uprava) za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno u delu kojim je uređena obaveza organima i licima iz člana 42a tog zakona da Poreskoj upravi dostavljaju propisane isprave, odluke i akte, primenjivaće se do 31. decembra 2022. godine.

Počev od 1. januara 2023. godine, jedinice lokalne samouprave u celosti utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava i smatraju se poreskim organom u smislu odredaba stava 1. ovog člana.

Odredbe ovog zakona kojima se nadležnost Poreske uprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava prenosi na jedinice lokalne samouprave primenjivaće se od 1. januara 2023. godine.

Jedinice lokalne samouprave preuzeće od Poreske uprave zaposlene koji obavljaju poslove utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, predmete, informacioni sistem i arhivu, kao i opremu i sredstva za vršenje nadležnosti u tim oblastima srazmerno broju preuzetih zaposlenih lica, u periodu od 1. novembra do 31. decembra 2022. godine.

Postupke koje je Poreska uprava započela u vršenju nadležnosti iz stava 1. ovog člana, koji ne budu okončani do dana preuzimanja predmeta u skladu sa stavom 4. ovog člana, okončaće jedinice lokalne samouprave.

Član 21.

Porez na imovinu utvrđivaće se i plaćati u skladu sa ovim zakonom počev za 2022. godinu.

Odredbe čl. 3, 6, 7, 9, 10, 14. i 16. ovog zakona u delu u kome se odnose na porez na nasleđe i poklon, odnosno na porez na prenos apsolutnih prava, upotrebljavanih motornih vozila koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost, kao i odredbe čl. 8, 13, 17. i 19. ovog zakona, primenjivaće se od 31. marta 2022. godine.

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2022. godine.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print