Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.12.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)


Član 1.

U Carinskom zakonu („Službeni glasnik RS”, br. 95/18, 91/19 – dr. zakon i 144/20), u članu 17. stav 6. posle reči: „subjekta” zapeta se briše i dodaje se reč: „ili”, a reči: „ili odluke o zahtevu za zaštitu prava intelektualne svojine” brišu se.

Član 2.

U članu 24. stav 11. reči: „U slučajevima iz stava 1. tačka 2) ili st. 3, 9. ili 10. ovog člana, OOS ili OOP se” zamenjuju se rečima: „U slučajevima kada OOS ili OOP prestaju da važe u skladu sa stavom 1. tačka 2) ili stavom 3. ovog člana ili su ukinuta u skladu sa st. 7, 9. ili 10. ovog člana, OOS ili OOP se i dalje”.

Član 3.

U članu 47. stav 1. tačka 2) posle reči: „zakona” tačka i zapeta brišu se i dodaju se reči: „i organ nadležan za izdavanje isprave iz člana 46. stav 3. ovog zakona;”.

U tački 3) posle reči: „izvozu” tačka se briše i dodaju se reči: „i organ nadležan za izdavanje tih isprava i uverenja.”.

Član 4.

U članu 74. stav 6. reči: „proizvodne radnje” zamenjuju se rečima: „radnje prerade”.

Član 5.

U članu 77. stav 6. reči: „stava 3.” zamenjuju se rečima: „stava 2.”.

Član 6.

U članu 83. stav 1. reči: „stav 7.ˮ zamenjuju se rečima: „stav 6.”.

Član 7.

U članu 85. reči: „stav 3.ˮ zamenjuju se rečima: „stav 2.”.

Član 8.

U članu 87. stav 1. tačka 1) reči: „stav 10.ˮ zamenjuju se rečima: „stav 9.”.

Član 9.

U članu 90. stav 2. reči: „prekršajnog iliˮ brišu se.

Član 10.

U članu 99. stav 4. reči: „stava 2.ˮ zamenjuju se rečima: „stava 3.”.

Člana 11.

U članu 109. stav 1. tačka 8) podtačka (1) posle reči: „sprovođenje” dodaju se reči: „privremenog smeštaja ili”.

Član 12.

U članu 111. posle reči: „sprovođenje” dodaju se reči: „privremenog smeštaja ili”.

Član 13.

U članu 114. stav 3. posle reči: „deklaraciju” dodaje se zapeta i reči: „bez odlaganja,”.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) nakon isteka 200 dana od dana podnošenja deklaracije.”.

Član 14.

U članu 123. stav 5. na kraju dodaju se reči, koje glase: „Ako se u takvim okolnostima podnese deklaracija ili deklaracija za privremeni smeštaj, ta deklaracija mora da sadrži najmanje one podatke koji se zahtevaju za ulaznu sažetu deklaraciju.”.

Član 15.

U članu 129. stav 3. posle reči: „deklaraciju” dodaje se zapeta i reči: „bez odlaganja,”.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) nakon isteka 30 dana od dana podnošenja deklaracije.”.

Član 16.

U članu 210. stav 1. reč: „uneta” zamenjuje se rečima: „koja se unosi”.

U tački 1) reči: „je uneta” zamenjuju se rečima: „se unosi”.

U stavu 2. reč: „uneta” zamenjuje se rečima: „koja se unosi”.

Član 17.

U članu 219. stav 2. reči: „članom 19.ˮ zamenjuju se rečima: „članom 20.”.

Član 18.

U članu 220. stav 1. reči: „člana 192.ˮ zamenjuju se rečima: „člana 193.”.

Član 19.

Posle člana 224. dodaju se naslov iznad člana 224a i član 224a, koji glase:

„Roba koja je popravljena ili zamenjena na osnovu međunarodnog sporazuma

Član 224a

Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za prerađene proizvode koji su dobijeni od robe koja je stavljena u postupak pasivnog oplemenjivanja, ako se, na način prihvatljiv za carinski organ, utvrdi:

1) da je ta roba popravljena ili izmenjena u državi ili carinskoj teritoriji van carinskog područja Republike Srbije, s kojima je Republika Srbija zaključila međunarodni sporazum, kojim je predviđeno takvo oslobođenje;

2) da su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina utvrđeni u sporazumu iz tačke 1) ovog stava.

Stav 1. ovog člana ne primenjuje se na prerađene proizvode koji su dobijeni od ekvivalentne robe iz člana 193. ovog zakona i na proizvode za zamenu iz čl. 225. i 226. ovog zakona.”.

Član 20.

U članu 235. stav 3. posle reči: „deklaraciju” dodaje se zapeta i reči: „bez odlaganja, u sledećim slučajevima:”.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) nakon isteka 150 dana od dana podnošenja deklaracije.”.

Član 21.

U članu 238. stav 3. posle reči: „poništava to obaveštenje” dodaje se zapeta i reči: „bez odlaganja, u sledećim slučajevima:”.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) nakon isteka 150 dana od dana podnošenja obaveštenja.”.

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print