Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.09.2016.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU TOKOVIMA GOTOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)


Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. i člana 58a stav 3. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o upravljanju tokovima gotovine

1. U Odluci o upravljanju tokovima gotovine („Službeni glasnik RS”, br. 60/12, 64/13 i 115/13) (u daljem tekstu: Odluka), u tački 14, stav 1. menja se i glasi:

„Minimalna uplata gotovog novca po amanetu i apoenima je sledeća: za apoene od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 i 2000 dinara – 5 svežnjeva (5.000 komada), a za apoen od 5000 dinara – 1 paket (100 komada).”.

2. U tački 16, stav 5. menja se i glasi:

„Šifra banke iz stava 4. ove tačke jeste jedinstveni identifikacioni broj utvrđen odlukom kojom je Narodna banka Srbije odredila jedinstvene identifikacione brojeve pružalaca platnih usluga.”.

3. Naslov iznad tač. 53. i 54. i te tačke menjaju se i glase:

„Provera načina obavljanja poslova upravljanja tokovima gotovine kod banke

53. Narodna banka Srbije sprovodi provere radi utvrđivanja da li se poslovi upravljanja tokovima gotovine kod banke obavljaju u skladu sa odredbama ove odluke.

Provere iz stava 1. ove tačke vrše zaposleni u Narodnoj banci Srbije koje za to pismeno ovlasti guverner Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: ovlašćena lica Narodne banke Srbije), i to neposrednim uvidom u način obrade gotovog novca i postupanje banke i/ili agenta s gotovim novcem, proverom rada mašina u prostorijama banke i/ili agenta, kao i uvidom u poslovne knjige i drugu dokumentaciju i podatke banke i/ili agenta.

U ovlašćenju iz stava 2. ove tačke navode se banka i/ili agent kod kojih se vrši provera i predmet te provere.

Banka i agent dužni su da ovlašćenim licima Narodne banke Srbije omoguće nesmetano vršenje provere i da sarađuju s njima.

54. Ovlašćena lica Narodne banke Srbije dužna su da, nakon provere iz tačke 53. ove odluke, sačine izveštaj koji se dostavlja banci kod koje je vršena provera upravljanja tokovima gotovine.

Ako se proverom iz tačke 53. ove odluke utvrdi da su banka, odnosno agent postupali suprotno odredbama ove odluke, Narodna banka Srbije sačiniće zapisnik o kontroli u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke i odlukom kojom se uređuju bliži uslovi i način vršenja kontrole banaka i posebne revizije banke.

Na postupak nakon sačinjavanja zapisnika iz stava 2. ove tačke primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju banke i odluke kojom se uređuju bliži uslovi i način vršenja kontrole banaka i posebne revizije banke.”.

4. Prilog 5 koji je odštampan uz Odluku – briše se.

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print