Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
09.09.2016.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)


Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopuni Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

1. U Odluci o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Službeni glasnik RS”, br. 43/11, 85/11, 49/12, 57/12, 67/12, 98/12, 43/13, 80/13, 17/14, 27/14, 62/14, 125/14, 51/15, 61/15, 71/15, 78/15, 29/16 i 54/16), u Tarifi, u tarifnom broju 4: POSLOVI KONTROLE POSLOVANjA BANAKA I POSLOVI NADZORA NAD POSLOVANjEM DAVALACA FINANSIJSKOG LIZINGA, PLATNIH INSTITUCIJA, INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA I JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA, tarifni st. 16. i 17. menjaju se i glase:

„16. Rešavanje po zahtevu za davanje dozvole za pružanje platnih usluga i izdavanje elektronskog novca 80.000 dinara 9-040025-MBR
17. Rešavanje po zahtevu za dopunu dozvole za pružanje platnih usluga i izdavanje elektronskog novca 40.000 dinara 9-040026-MBR”.

Tarifni stav 22. menja se i glasi:

„22.

Upis platne institucije i institucije elektronskog novca u registar Narodne banke Srbije

40.000 dinara 9-040031-MBR”.

Posle tarifnog stava 22. dodaju se novi tarifni st. od 23. do 25, kao i tarifni st. od 26. do 28, koji glase:

„23.

Upis promene podataka o platnoj instituciji i instituciji elektronskog novca u registar Narodne banke Srbije na osnovu dopune dozvole za pružanje platnih usluga, odnosno dozvole za izdavanje elektronskog novca

20.000 dinara 9-040033-MBR
24.

Upis zastupnika platne institucije i institucije elektronskog novca u registar Narodne banke Srbije, na zahtev platne institucije, odnosno institucije elektronskog novca (za prvih 200 zastupnika)

40.000 dinara
po zastupniku
9-040034-MBR
25.

Upis zastupnika platne institucije i institucije elektronskog novca u registre Narodne banke Srbije, na zahtev platne institucije, odnosno institucije elektronskog novca (od 201. do 400. zastupnika)

10.000 dinara
po zastupniku
9-040035-MBR
26.

Upis zastupnika platne institucije i institucije elektronskog novca u registre Narodne banke Srbije, na zahtev platne institucije, odnosno institucije elektronskog novca (posle 400. zastupnika)

5.000 dinara
po zastupniku
9-040036-MBR
27.

Upis ogranaka platnih institucija i institucija elektronskog novca u trećim državama, u registre Narodne banke Srbije, na zahtev platne institucije, odnosno institucije elektronskog novca

40.000 dinara 9-040037-MBR
28.

Upis promene podataka o zastupniku platne institucije i institucije elektronskog novca, kao i ogranaka tih institucija u trećim državama, u registre Narodne banke Srbije, na zahtev platne institucije, odnosno institucije elektronskog novca

10.000 dinara 9-040038-MBR”.

Dosadašnji tarifni st. od 23. do 25. postaju tarifni st. od 29. do 31.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print