Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.09.2016.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MENICA I OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)


Na osnovu člana 47a stav 6. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS”, br. 43/04, 62/06, 111/09 – dr. zakon, 31/11 i 139/14 – dr. zakon) i člana 18. stav 1. tačka 3. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja

1. U Odluci o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja („Službeni glasnik RS”, br. 56/11 i 80/15) (u daljem tekstu: Odluka), tačka 3. menja se i glasi:

„3. Zahtev za registraciju menice dužnik podnosi svojoj banci, i to na obrascu Zahtev za registraciju/brisanje menice (Prilog 1).

Zahtev za registraciju menice podnosi se banci neposredno, u dva primerka, od kojih jedan ostaje banci, a drugi, koji banka overava, zadržava podnosilac zahteva, ili se podnosi elektronski, na način koji dogovore banka i podnosilac zahteva.

Uz zahtev za registraciju menice, dužnik banci podnosi na uvid menicu koju registruje, odnosno elektronski dostavlja njenu kopiju.”.

2. U tački 4, stav 1. menja se i glasi:

„U zahtev za registraciju menice unose se podaci utvrđeni Prilogom 1.”.

3. Tačka 5. menja se i glasi:

„5. Nakon što proveri da li su podaci iz zahteva za registraciju menice identični podacima na menici i da li pečat i potpis odgovaraju pečatu i potpisu na kartonu deponovanih potpisa podnosioca zahteva, banka prijem zahteva potvrđuje njegovom overom.”.

4. U tački 6. stav 1, reči: „menice/ovlašćenja” zamenjuju se rečju: „menice”.

5. Tačka 8. menja se i glasi:

„8. Brisanje iz registra vrši se na osnovu zahteva koji može podneti:

1) banka dužnika koja je isplatila menicu/ovlašćenje s računa dužnika;

2) dužnik koji sam poseduje menicu koju je izdao.

Zahtev iz stava 1. ove tačke dužnik iz tog stava podnosi svojoj banci, i to na obrascu Zahtev za registraciju/brisanje menice (Prilog 1), odnosno na obrascu Zahtev za brisanje ovlašćenja (Prilog 2), uz dostavljanje menice/ovlašćenja na uvid.”.

6. U tački 9. stav 3, reči: „ili likvidacije” brišu se, posle reči: „nad dužnikom” dodaju se reči: „ili rešenje o pokretanju postupka likvidacije nad bankom ili društvom za osiguranje”, a posle reči „Agencije za privredne registre” dodaju se zapeta i reči: „bez obzira na osnov brisanja”.

7. Tačka 11. briše se.

8. Posle tačke 12. dodaje se tačka 12a, koja glasi:

„12a. Prilozi iz ove odluke odštampani su uz tu odluku i njen su sastavni deo.”.

9. Prilog 2 koji je odštampan uz Odluku zamenjuje se novim Prilogom 2, koji je odštampan uz ovu odluku.

10. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print