Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.08.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CENE SKLADIŠTENJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE U SKLADIŠTIMA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)


Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o robnim rezervama (,,Službeni glasnik RS”, br. 104/13 i 145/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

PRAVILNIK
o izmeni Odluke o utvrđivanju cene skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladištima u javnoj svojini

1. U Odluci o utvrđivanju cene skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladištima u javnoj svojini (,,Službeni glasnik RS”, broj 55/17), u tački 1. tabela se menja i glasi:

Skladište naftnih derivata ,,Požega” u Požegi Evro premijum BMB-95 4.731 din./m3
Skladište naftnih derivata "Smederevo" u Smederevu Evro dizel 780,19 din./m3
Skladište "Terminal Novi Sad" u Novom Sadu Sirova nafta 567,61 din./t
Skladište "Ledinci" u Ledincima Evro dizel 795,50 din./m3

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print