Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.03.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Penzionerskoj kartici ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)


Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 1) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14), člana 14. Statuta Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 31/08, 37/08 – ispravka i 140/14) i Odluke Upravnog odbora Fonda o izdavanju Penzionerske kartice broj 08/2 broj 022.2-11/49 od 12. decembra 2017. godine,

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici od 5. marta 2018. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o Penzionerskoj kartici

Član 1.

U Pravilniku o Penzionerskoj kartici („Službeni glasnik RS”, broj 11/18) u članu 3. stav 1. posle reči: „ovog pravilnika” dodaju se reči: „kao i roditelj, hranitelj, odnosno staralac korisnika”.

Član 2.

U članu 5. dodaje se nov stav 2. koji glasi:

„Ime i prezime se štampa ćiriličkim pismom, a na lični zahtev korisnika koji je pripadnik nacionalne manjine, odnosno strani državljanin, odštampaće se nova Penzionerska kartica na kojoj su ime i prezime na latinici, bez naplate troškova izrade, dok se ostali podaci na kartici štampaju na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom”.

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print