Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.03.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)


Na osnovu člana 39b stav 4. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe

Član 1.

U Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Službeni glasnik RS”, br. 38/13, 93/13, 111/15 i 101/16), u članu 1. reči: „55/15 i 103/15” zamenjuju se rečima: „55/15, 103/15 i 108/16”.

Član 2.

U članu 2. stav 1. posle reči: „toplotne energije” dodaju se zapeta i reči: „odnosno kada se navedeni derivati nafte koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda”, a reč: „ili” briše se.

U stavu 2. tačka 2) posle reči: „koja se koriste za industrijske svrhe,” dodaju se reči: „odnosno kada se navedeni derivati nafte koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda,”

Član 3.

U članu 6. stav 1. reč: „kvartala” zamenjuje se rečju: „meseca”.

U stavu 4. posle reči: „podnošenja zahteva” dodaju se zapeta i reči: „odnosno prilikom promene podnetog dokaza”.

Član 4.

U članu 7. stav 2. reči: „kvartal, odnosno” brišu se.

Član 5.

U članu 9. tačka 1) posle reči: „Klasifikacije delatnosti” dodaju se zapeta i reči: „u skladu sa zakonom”.

U tački 2) reč: „instalisanu” briše se.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravo na refakciju plaćene akcize može da ostvari i lice iz člana 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika, u slučaju kada podnosi zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona, koji se koriste u industrijske svrhe, za proizvodnju neakciznih proizvoda, ukoliko su ispunjeni uslovi iz stava 1. tač. 3) do 6) ovog člana, kao i ukoliko poseduje ugovor o zakupu proizvodnog pogona, odnosno opreme i ugovor o doradi, odnosno preradi, zaključenim sa licem koje je proizvođač i koje obavlja delatnosti obuhvaćene sektorima B, C i F Klasifikacije delatnosti, u skladu sa zakonom.”.

Član 6.

U članu 11. stav 1. reč: „kvartala” zamenjuje se rečju: „meseca”.

U stavu 3. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

„2a) važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom;”.

U stavu 4. posle reči: „podnošenja zahteva” dodaju se zapeta i reči: „odnosno prilikom promene podnetog dokaza”.

Dodaje se stav 7, koji glasi:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana, lice iz člana 9. stav 2. ovog pravilnika, uz zahtev iz stava 1. ovog člana, podnosi pored odgovarajućih dokaza iz stava 3. tač. 3) do 7) ovog člana i otpremni ili drugi dokument o utrošenim derivatima nafte koji su kao reprodukcioni materijal iskorišćeni za proizvodnju neakciznih proizvoda za industrijske svrhe, odnosno dokument o količini proizvedenih neakciznih proizvoda, kao i ugovor o zakupu proizvodnog pogona, odnosno opreme i ugovor o doradi, odnosno preradi, zaključenim sa licem koje je proizvođač i koje obavlja delatnosti obuhvaćene sektorima B, C i F Klasifikacije delatnosti, u skladu sa zakonom.”.

Član 7.

U članu 12. stav 2. reči: „kvartal, odnosno” brišu se.

Član 8.

U članu 13. stav 3. reči: „broj 111/15” zamenjuju se rečima: „br. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17 i 120/17 – ispravka”.

Član 9.

Dosadašnja Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe, koja je odštampana uz i čini sastavni deo Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Službeni glasnik RS”, br. 38/13, 93/13, 111/15 i 101/16), zamenjuje se novom Listom gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 10.

U Obrascu REF-ETE sa prilozima REF-ETEa i REF-ETEb i Obrascu REF-I sa prilozima REF-Ia i REF-Ib, koji su odštampani uz i čine sastavni deo Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Službeni glasnik RS”, br. 38/13, 93/13, 111/15 i 101/16), reči: „CVPO/FILIJALA/EKSPOZITURA” zamenjuju se rečima: „ORGANIZACIONA JEDINICA PORESKE UPRAVE”.

Član 11.

U Obrascu REF-I, koji je odštampan uz i čini sastavni deo Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Službeni glasnik RS”, br. 38/13, 93/13, 111/15 i 101/16), u delu Napomena, u stavu 1. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

„2a) ugovor o zakupu proizvodnog pogona, odnosno opreme i ugovor o doradi, odnosno preradi, ako je podnosilac zahteva lice u čije ime i za čiji račun se vrši proizvodnja neakciznih proizvoda;”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Ukoliko je podnosilac zahteva za refakciju plaćene akcize lice u čije ime i za čiji račun se vrši proizvodnja neakciznih proizvoda, a na osnovu ugovora o doradi, odnosno preradi, prilikom popunjavanja reda: „Šifra i naziv delatnosti:” upisuje se broj tog ugovora.”.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3, u tački 5) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju se tač. 6) i 7), koje glase:

„6) otpremni ili drugi dokument o utrošenim derivatima nafte koji su kao reprodukcioni materijal iskorišćeni za proizvodnju neakciznih proizvoda za industrijske svrhe, ako je podnosilac zahteva lice u čije ime i za čiji račun se vrši proizvodnja neakciznih proizvoda;

7) dokument o količini proizvedenih neakciznih proizvoda.”.

Član 12.

Kupac – krajnji korisnik derivata nafte i biotečnosti, koji zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16), podnosi počev od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti ostvaruje prema odredbama ovog pravilnika.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

LISTA GASNIH ULJA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 3) ZAKONA KOJA SE KORISTE U INDUSTRIJSKE SVRHE

Tarifna oznaka

Gasna ulja

2710 19 43 00

ostala teška ulja, gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi, osim gasnog ulja iz člana 7. stav 1. tačka 1) Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (EVRO DIZEL)

2710 19 46 00

ostala teška ulja, gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi, osim gasnog ulja iz člana 7. stav 1. tačka 2) Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (dizel gorivo GASNO ULJE 0,1)

2710 19 47 00

ostala teška ulja, gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi, osim gasnog ulja iz člana 7. stav 1. tačka 2) Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (dizel gorivo GASNO ULJE 0,1)

2710 19 48 00

ostala teška ulja, gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi

2710 20 11 00

gasna ulja, sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi, osim gasnog ulja iz člana 7. stav 1. tačka 1) Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (EVRO DIZEL)

2710 20 15 00

gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi, osim gasnog ulja iz člana 7. stav 1. tačka 2) Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (dizel gorivo GASNO ULJE 0,1)

2710 20 17 00

gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi, osim gasnog ulja iz člana 7. stav 1. tačka 2) Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (dizel gorivo GASNO ULJE 0,1)

2710 20 19 00

gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print