Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.02.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za rad Agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju ("Sl. glasnik RS", br. 11/2018)


Na osnovu člana 21. stav 4. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 i 113/17 – dr. zakon),

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za rad Agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju

Član 1.

U Pravilniku o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju („Službeni glasnik RS”, br. 98/09, 100/12 i 65/14), u članu 1. posle reči: „način” dodaju se reči: „i visina troškova”.

Član 2.

U članu 8. stav 2. menja se i glasi:

„Agencija mora imati zaposleno najmanje jedno lice sa visokom spremom koje obavlja poslove zapošljavanja i koje je prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.”

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Pod zaposlenim licem iz stava 2. ovog člana, podrazumeva se lice koje je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u skladu sa propisima u oblasti rada i koje ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, kao i lice sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.”

Član 3.

Naziv Odeljka 3. Program, sadržina i način polaganja ispita za rad u zapošljavanju, menja se i glasi: „3. Program, sadržina, način i visina troškova polaganja ispita za rad u zapošljavanju”.

Član 4.

U članu 13. stav 4. na kraju tačke 2) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

„3) dokaz o uplati troškova polaganja ispita za rad u zapošljavanju.”

Član 5.

Obrazac 2. koji je odštampan uz Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju („Službeni glasnik RS”, br. 98/09, 100/12 i 65/14) i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se Obrascem 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

Posle člana 13. dodaje se član 13a koji glasi:

„Član 13a

Troškove polaganja, kao i troškove ponovnog polaganja ispita za rad u zapošljavanju snosi poslodavac kod koga je kandidat zaposlen, odnosno kandidat koji podnese prijavu za polaganje ispita za rad u zapošljavanju.

Visina troškova polaganja ispita za rad u zapošljavanju iznosi 8.000 dinara.

Visina troškova ponovnog polaganja ispita za rad u zapošljavanju istovetna je visini troškova utvrđenoj u stavu 2. ovog člana, ako kandidat ponovo polaže i opšti i poseban deo ispita za rad u zapošljavanju.

Ako kandidat ponovo polaže posebni deo ispita za rad u zapošljavanju, visina troškova ponovnog polaganja iznosi 70% od iznosa utvrđenog u stavu 2. ovog člana.

Iznos sredstva, utvrđen u st. 2. i 4. ovog člana, na ime troškova polaganja ispita za rad u zapošljavanju, uplaćuje se na račun budžeta Republike Srbije.

Deo sredstava ostvarenih na ime troškova polaganja ispita za rad u zapošljavanju koristi se za finansiranje rada Komisije za polaganje ispita za rad u zapošljavanju, u skladu sa zakonom.”

Član 7.

Program za polaganje ispita za rad u zapošljavanju koji je odštampan uz Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju („Službeni glasnik RS”, br. 98/09, 100/12 i 65/14) i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se Programom za polaganje ispita za rad u zapošljavanju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 8.

U članu 16. stav 1. tačka 1) posle reči: „nezaposlenosti” dodaju se reči: „i iz oblasti zapošljavanja stranaca”.

Član 9.

Član 17. menja se i glasi:

„Član 17.

Ispit za rad u zapošljavanju polaže se pred Komisijom za polaganje ispita za rad u zapošljavanju (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

Komisija ima predsednika, četiri člana, dva zamenika člana i sekretara.

Rešenjem o obrazovanju Komisije utvrđuje se njen sastav i određuju predsednik, članovi, zamenici i sekretar koji obavlja administrativne poslove.”

Član 10.

Član 18. menja se i glasi:

„Član 18.

Svi članovi Komisije, osim lica koje obavlja administrativne poslove, jesu ispitivači.

Predsednik rukovodi radom Komisije.

U slučaju odsutnosti predsednika, ispit za rad u zapošljavanju može se održati tako što članovi Komisije pre početka ispita određuju člana – ispitivača koji će rukovoditi radom Komisije i privremeno zameniti predsednika Komisije.

U slučaju odsutnosti člana Komisije privremeno ga zamenjuje zamenik člana.

Ispit za rad u zapošljavanju održava se pred Komisijom ukoliko je prisutno najmanje tri ispitivača.”

Član 11.

U članu 21. stav 2. posle reči: „odgovarajuće dokaze”, dodaju se reči: „odmah ili najkasnije u roku od sedam dana”.

Član 12.

U članu 29. stav 3. briše se.

Član 13.

Postupci započeti po propisima koji su važili do početka primene ovog pravilnika okončaće se po tim propisima, osim ako je za lice u postupku povoljnije da se započeti postupak okonča po odredbama ovog pravilnika.

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".

Prilog

Program za polaganje ispita za rad u zapošljavanju

OPŠTI DEO

Ustavno uređenje:

1) pojam i materija Ustava;
2) načela Ustava;
3) osnovna načela ljudskih i manjinskih prava i sloboda;
4) ljudska i manjinska prava i slobode;
5) posebna prava pripadnika nacionalnih manjina;
6) slučajevi odstupanja od ljudskih i manjinskih prava.

Strateška dokumenta politike zapošljavanja:

1) osnovna strateška dokumenta u Republici Srbiji koja se odnose na politiku zapošljavanja;
2) usklađenost nacionalnih strateških dokumenata iz oblasti politike zapošljavanja sa Strategijom Evropa 2020. i pratećim inicijativama;
3) Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011–2020. godine (opšti cilj, pojedinačni ciljevi, indikatori uspeha i izvori podataka);
4) Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011–2020. godine (identifikovani izazovi, strateški pravci i prioriteti);
5) Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011–2020. godine (pojedinačni ciljevi);
6) Nacionalni akcioni plan zapošljavanja (predmet i sadržina);
7) Nacionalni akcioni plan zapošljavanja (mere aktivne politike zapošljavanja);
8) Nacionalni akcioni plan zapošljavanja (kategorije teže zapošljivih lica i referentne mere aktivne politike zapošljavanja);
9) Nacionalni akcioni plan zapošljavanja (programi dodatnog obrazovanja i obuke);
10) Nacionalni akcioni plan zapošljavanja (nosioci poslova realizacije mera aktivne politike zapošljavanja i izvori finansiranja);
11) Nacionalni akcioni plan zapošljavanja (indikatori uspeha).

Ratifikovane konvencije Međunarodne organizacije rada:

1) Ratifikovane konvencije MOR-a u oblasti zapošljavanja;
2) Konvencija 2 MOR-a o nezaposlenosti;
3) Konvencija 88 MOR-a (o organizaciji službe za posredovanje u radu);
4) Konvencija 159 MOR-a o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom;
5) Konvencija 122 MOR-a o politici zapošljavanja;
6) Konvencija 111 MOR-a o diskriminaciji u pogledu zapošljavanja.

POSEBAN DEO

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 i 113/17 – dr. zakon)

1) predmet Zakona;
2) pojam nezaposlenog i lica koje traži zaposlenje;
3) pojam poslodavca;
4) načela Zakona;
5) poslovi zapošljavanja i nosioci poslova zapošljavanja;
6) organi Nacionalne službe za zapošljavanje;
7) agencija za zapošljavanje;
8) finansiranje Nacionalne službe za zapošljavanje i finansiranje aktivne politike zapošljavanja;
9) Savet za zapošljavanje;
10) prava i obaveze nezaposlenog;
11) prava i obaveze poslodavca;
12) mere aktivne politike zapošljavanja;
13) sporazum o učinku;
14) posredovanje u zapošljavanju;
15) individualni plan zapošljavanja;
16) zapošljavanje na javnim radovima;
17) profesionalna orijentacija i savetovanje o planiranju karijere;
18) subvencije za zapošljavanje;
19) podrška samozapošljavanju;
20) dodatno obrazovanje i obuka;
21) postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu i pravo na novčanu naknadu;
22) visina, trajanje i prestanak prava na novčanu naknadu;
23) vrste i način vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja;
24) postupak zapošljavanja u inostranstvu;
25) način obezbeđivanja zaštite građana na radu u inostranstvu.

Zakon o zapošljavanju stranaca („Službeni glasnik RS”, br. 128/14 i 113/17)

1) predmet i primena Zakona;
2) zapošljavanje stranaca;
3) vrste dozvole za rad.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 32/13), Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, br. 36/10 i 97/13) i Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i standardima za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije („Službeni glasnik RS”, broj 12/09)

1) predmet Zakona;
2) načela Zakona;
2) prava i obaveze osoba sa invaliditetom;
3) procena radne sposobnosti;
4) poslovi podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom;
5) pojam i nosioci poslova profesionalne rehabilitacije;
6) mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije;
7) zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
8) posebni oblici zapošljavanja i radnog angažovanja osoba sa invaliditetom;
8) obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom;
9) izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom;
10) mere aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Zakon o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 113/17)

1) Zaposleni – pojam, prava i obaveze;
2) međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu;
3) zabrana diskriminacije;
4) uslovi za zasnivanje radnog odnosa;
5) posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa sa licima mlađim od 18 godina;
6) ugovor o radu;
7) probni rad;
8) radni odnos na određeno vreme;
9) radni odnos sa nepunim radnim vremenom;
10) pripravnici;
11) radno vreme;
12) preraspodela radnog vremena;
13) noćni rad i rad u smenama;
14) dnevni i nedeljni odmor;
15) godišnji odmor;
16) plaćeno i neplaćeno odsustvo;
17) zarada zaposlenih – obavezni elementi zarade;
18) minimalna zarada;
19) naknada troškova na koju zaposleni ima pravo (za dolazak i odlazak sa rada, službeni put, topli obrok, regres i dr.);
20) druga primanja na koje zaposleni ima pravo;
21) višak zaposlenih;
22) izmena ugovorenih uslova rada;
23) upućivanje na rad kod drugog poslodavca;
24) rad van radnog odnosa;
25) kolektivni ugovori – predmet i vrste kolektivnih ugovora.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print