Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
08.12.2018.

Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)


Član 1.

U Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 18/16, 108/16 i 113/17), u članu 39. u stavu 2. reči: "2019. godine" zamenjuju se rečima: "2020. godine".

Član 2.

U članu 40. reči: "2019. godine" zamenjuju se rečima: "2020. godine".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print