Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
08.12.2018.

Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)


Član 1.

U Zakonu o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 113/17), naslov iznad člana 32. menja se i glasi: "Utvrđivanje osnovice u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu".

U članu 32. reči: "2019. godinu" zamenjuju se rečima: "2020. godinu".

Član 2.

Naslov iznad člana 38. i član 38. menjaju se i glase:

"Privremeni režim nagrađivanja

Član 38.

Nagrađivanje službenika po osnovu ostvarenih rezultata rada određivanjem većeg koeficijenta u skladu sa ovim zakonom počeće da se primenjuje od 2021. godine, na osnovu ocena u 2019. i 2020. godini."

Član 3.

U članu 42. reči: "2019. godine" zamenjuju se rečima: "2020. godine", a reči: "2020. godine" zamenjuju se rečima: "2021. godine".

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print