Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.12.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)


Član 1.

U Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 21/16, 113/17 i 113/17 – dr. zakon), u članu 1. stav 4. posle reči: "agencijama," dodaju se reči: "mesnim zajednicama,".

Član 2.

Član 3. stav 1. menja se i glasi:

"Zaposlenima, u smislu ovog zakona, smatraju se funkcioneri koji na osnovu zakonom ili pokrajinskim propisom utvrđene obaveze ili ovlašćenja, imaju obavezu, odnosno koriste pravo da budu na stalnom radu (u daljem tekstu: zasnivaju radni odnos) radi vršenja dužnosti, službenici i nameštenici."

Član 3.

U članu 4. posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"Izuzetno, za službenike na položaju koji ne rukovode organom, službom ili organizacijom iz člana 1. ovog zakona, prava i dužnosti u ime poslodavca vrši rukovodilac organa, službe ili organizacije, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno."

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 8. posle reči: "zakona" dodaje se zapeta i reči: "ili organ nadležan za njegovo postavljenje."

Član 4.

U članu 6. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Ispunjenost uslova iz stava 4. ovog člana utvrđuje ministarstvo nadležno za lokalnu samoupravu."

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reč: "poslodavac" zamenjuje se rečima: "u ime poslodavca predsednik opštine, odnosno gradonačelnik".

Član 5.

U članu 14. stav 7. menja se i glasi:

"Funkcioneru prestaje radni odnos prestankom funkcije, odnosno danom prestanka obaveze vršenja dužnosti, odnosno nakon proteka roka iz st. 1–3. ovog člana, za funkcionere koji ostvaruju pravo na naknadu plate po prestanku funkcije."

Stav 8. briše se.

Član 6.

U članu 47. stav 5. reč: "zaposlenje" zamenjuje se rečju: "rad".

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"Kao službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužan da ga položi u roku utvrđenom ovim zakonom."

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 7.

U članu 58. stav 3. briše se.

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Načelnik uprave priprema objedinjen predlog Pravilnika iz stava 3. ovog člana, koji dostavlja Veću na usvajanje.".

Član 8.

Iznad člana 60. dodaje se naslov koji glasi: "Viši savetnik", a u članu 60. stav 2, članu 61. stav 2. i članu 62. stav 2. posle reči: "fakultetu" brišu se zapeta i reči: "položen državni stručni ispit".

Član 9.

U članu 63. stav 2. posle reči: "fakultetu" brišu se zapeta i reči: "položen državni stručni ispit", a posle reči: "staž" dodaju se reči: "ili najmanje pet godina provedenih u radnom odnosu kod poslodavca iz člana 1. st. 1. i 2. ovog zakona."

Član 10.

U članu 64. stav 2. reč: "najmanje" briše se, a posle reči: "godine" zapeta i reči: "položen državni stručni ispit" brišu se.

Član 11.

U članu 65. stav 2. reč: "najmanje" briše se, posle reči: "godine" zapeta i reči: "položen državni stručni ispit" brišu se, a posle reči: "staž" dodaju se reči: "ili najmanje pet godina provedenih u radnom odnosu kod poslodavca iz člana 1. st. 1. i 2. ovog zakona."

Član 12.

U članu 66. stav 2, članu 67. stav 2. i članu 68. stav 2. posle reči: "trajanju" zapeta i reči: "položen državni stručni ispit" brišu se.

Član 13.

Posle člana 68. dodaje se novi član 68a koji glasi:

"Član 68a

Pod radnim iskustvom u struci u smislu odredaba ovog zakona podrazumeva se radno iskustvo na poslovima u okviru zahtevane vrste i stepena stručne spreme, odnosno obrazovanja koje se zahteva za radno mesto čije poslove službenik obavlja."

Član 14.

U članu 70. stav 1. tačka 3) posle reči: "pokrajine," dodaje se reč: "najduže".

U tački 4) posle reči: "Skupštine grada Beograda," dodaje se reč: "najduže".

U tački 5) posle reči: "gradske opštine," dodaje se reč: "najduže".

U tački 7) posle reči: "staža" tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se tač. 8) i 9) koje glase:

"8) radi zamene službenika koji je postavljen za vršioca dužnosti, dok traje njegova dužnost;

9) radi zamene službenika kome miruje radni odnos zbog obavljanja pripravničkog staža."

Stav 2. menja se i glasi:

"Radni odnos na određeno vreme zasniva se bez obaveze sprovođenja internog ili javnog konkursa, izuzev radnog odnosa na određeno vreme radi obuke pripravnika koji se zasniva nakon sprovedenog javnog konkursa, u skladu sa ovim zakonom i ako je potreba zapošljavanja prikazana u kadrovskom planu."

Član 15.

U članu 72. stav 4. reči: "tač. 3) i 6)" zamenjuje se rečima: "tač. 3)–6)".

Član 16.

U članu 76. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Priprema i sadržina kadrovskog plana bliže se uređuje aktom nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave."

Član 17.

Član 84. stav 1. menja se i glasi:

"Na internom konkursu mogu da učestvuju službenici zaposleni na neodređeno vreme u svim organima, službama i organizacijama iz člana 1. st. 1. i 2. ovog zakona kod poslodavca koji oglašava interni konkurs."

Član 18.

U članu 85. stav 2. posle reči: "uprave," dodaju se reči: "rukovodilac službe ili organizacije".

Član 19.

U članu 91. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

"Organ, služba ili organizacija iz člana 1. st. 1. i 2. ovog zakona može preuzeti, bez konkursa, službenika koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme u drugom organu, službi ili organizaciji kod istog poslodavca.".

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

Posle dosadašnjeg stava 2. koji postaje stav 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Pre preuzimanja iz st. 1. i 2. ovog člana može se sprovesti prethodna provera stručne osposobljenosti, znanja i veština."

Član 20.

U članu 92. stav 1. reč: "neposredno" briše se.

Član 21.

U članu 101. stav 1. posle reči: "uprave" dodaju se zapeta i reči: "rukovodilac službe ili organizacije".

Član 22.

U članu 106. stav 1. posle reči: "uprave" dodaju se zapeta i reči: "rukovodilac službe ili organizacije".

Član 23.

U članu 122d stav 1. tačka 6) reči: "po jednom korisniku" brišu se.

U tački 9) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom, a posle tačke 9) dodaje se tačka 10) koja glasi:

"10) trajanje programa."

Član 24.

Član 122i menja se i glasi:

"Član 122i

Nacionalna akademija vodi Evidenciju programa stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u okviru Centralne evidencije programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o programima stručnog usavršavanja koje sprovodi Nacionalna akademija, u skladu sa ovim zakonom i programima stručnog usavršavanja koje samostalno sprovode državni organi i jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Posebni programi obuke iz člana 122v koje samostalno sprovode državni organi, odnosno jedinice lokalne samouprave upisuju se u Evidenciju iz stava 1. ovog člana pre početka izvođenja, čime stiču svojstvo akreditovanog programa stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave.

Pored podataka o programima stručnog usavršavanja, Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži i podatke o:

1) jedinicama lokalne samouprave, odnosno korisnicima programa stručnog usavršavanja;

2) učesnicima obuke (ime i prezime; jedinstveni matični broj građana; pol, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti; organ jedinice lokalne samouprave kod koga je zaposlen; zvanje; radno mesto na koje je raspoređen, odnosno postavljen; nivo i vrsta stečenog obrazovanja i stručni naziv, odnosno naziv završene srednje škole i obrazovni profil; adresa elektronske pošte; broj mobilnog telefona; ostvareni uspeh, ako se po završetku programa vrši provera znanja učesnika);

3) sprovodiocima kojima je povereno izvođenje obuke (naziv i sedište; broj i datum rešenja o akreditaciji; oblast akreditacije; lice odgovorno za realizaciju programa – ime i prezime, adresa elektronske pošte i broj mobilnog telefona);

4) predavačima, mentorima, koučima i drugim realizatorima programa stručnog usavršavanja (ime i prezime; jedinstveni matični broj građana; adresa i mesto prebivališta; pol, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti; nivo i vrsta stečenog obrazovanja i stručni naziv, odnosno naziv završene srednje škole i obrazovni profil; državni organ, jedinica lokalne samouprave, odnosno drugi poslodavac kod koga je zaposlen; zvanje; radno mesto na koje je raspoređen, odnosno postavljen; broj i datum rešenja o akreditaciji; oblast akreditacije; broj tekućeg računa i naziv banke; adresa elektronske pošte; broj mobilnog telefona);

5) ocenama uspešnosti sprovedenih programa;

6) materijalima koji su pripremljeni za potrebe ili su proizvod programa stručnog usavršavanja.

Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se u elektronskom obliku.

Način upisa podataka u Evidenciju iz stava 1. ovog člana i njenog vođenja, propisuje Nacionalna akademija."

Član 25.

Posle člana 122k dodaju se naslov i član 122l koji glase:

"Prikupljanje i obrada podataka

Član 122l

Državni organi i jedinice lokalne samouprave dužni su da Nacionalnoj akademiji dostavljaju podatke i materijale koji čine sadržinu Evidencije iz člana 122i stav 1. ovog zakona.

Uvid u podatke upisane u Evidenciju iz člana 122i stav 1. ovog zakona mogu izvršiti upravni inspektori i rukovodilac ili drugo lice koje odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenog u čije podatke se vrši uvid, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Nacionalna akademija može vršiti obradu podataka upisanih u Evidenciju iz člana 122i stav 1. ovog zakona u svrhu izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Nacionalna akademija objavljuje na svojoj zvaničnoj internet stranici podatke iz člana 122i stav 2. ovog zakona.

Nacionalna akademija objavljuje na svojoj zvaničnoj internet stranici i sledeće podatke o:

1) sprovodiocima programa stručnog usavršavanja: naziv i sedište; ime i prezime lica odgovornog za realizaciju programa; broj i datum rešenja o akreditaciji; oblast akreditacije;

2) predavačima, mentorima, koučima i drugim realizatorima programa stručnog usavršavanja: ime i prezime; broj i datum rešenja o akreditaciji; oblast akreditacije."

Član 26.

U članu 126. stav 2. posle reči: "odnosu," dodaju se reči: "odnosno na radu van radnog odnosa,".

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

"Izuzetno od stava 3. ovog člana, ako je nakon sprovedenog javnog konkursa za obavljanje pripravničkog staža primljeno lice koje je službenik u radnom odnosu na neodređeno vreme kod poslodavca, službenik se raspoređuje na radno mesto na kojem se obavlja pripravnički staž u statusu pripravnika, do okončanja trajanja pripravničkog staža.

Službeniku iz stava 4. ovog člana, za vreme obavljanja pripravničkog staža miruju prava i obaveze iz radnog odnosa u organu, službi ili organizaciji u kojem je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme."

Član 27.

U članu 127. stav 2. reč: "najmanje" briše se.

Član 28.

U članu 129. stav 3. reči: "može da nastavi rad na neodređeno vreme ukoliko su ispunjeni drugi, propisima utvrđeni uslovi" zamenjuju se rečima: "u radnom odnosu na određeno vreme može da nastavi rad na neodređeno vreme ako postoji odgovarajuće radno mesto na koje može da bude raspoređen i ako se raspoređivanje uklapa u doneseni kadrovski plan."

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Posle okončanja pripravničkog staža, službenik iz člana 126. stav 4. ovog zakona, ima pravo da se vrati na radno mesto na koje je bio raspoređen pre obavljanja pripravničkog staža."

Član 29.

U članu 131. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Službenik iz stava 1. ovog člana kome u skladu sa članom 72. stav 1. ovog zakona probni rad nije obavezan, kao i službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: "zasnivanje radnog odnosa", zamenjuju se rečju: "rad".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 30.

Posle člana 132. dodaju se naslov, podnaslov i član 132a koji glase:

"OCENjIVANjE SLUŽBENIKA I KRETANjE U SLUŽBI

Cilj i predmet ocenjivanja

Član 132a

Cilj ocenjivanja je otkrivanje i otklanjanje nedostataka u radu službenika, podsticanje na bolje rezultate rada i stvaranje uslova za pravilno odlučivanje o napredovanju i stručnom usavršavanju.

Pri ocenjivanju vrednuju se merila za ocenjivanje, i to: rezultati postignuti u izvršavanju poslova radnog mesta i postavljenih ciljeva, samostalnost, stvaralačka sposobnost, preduzimljivost, preciznost i savesnost, saradnja sa drugim službenicima i ostale sposobnosti koje zahteva radno mesto.

Rezultati postignuti u izvršavanju poslova radnog mesta i postavljenih ciljeva vrednuju se kvartalno."

Član 31.

Naslov iznad člana 133. i član 133. menjaju se i glase:

"Ocenjivanje službenika

Član 133.

Službenika ocenjuje lice iz člana 4. ovog zakona koje odlučuje o njegovim pravima, obavezama i odgovornostima.

Službenika na položaju u pokrajinskom organu, organizaciji ili službi ocenjuje funkcioner koji rukovodi organom, organizacijom ili službom, odnosno organ nadležan za postavljenje ako službenik rukovodi organom, organizacijom ili službom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, načelnika uprave i zamenika načelnika uprave ocenjuje gradonačelnik, odnosno predsednik opštine ili predsednik gradske opštine."

Član 32.

Posle člana 133. dodaju se podnaslovi i čl. 133a, 133b, 133v, 133g, 133d, 133đ, 133e i 133ž koji glase:

"Vreme ocenjivanja. Izuzeci od ocenjivanja

Član 133a

Službenik se ocenjuje jednom u kalendarskoj godini, najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Ne ocenjuje se službenik koji je u kalendarskoj godini radio manje od šest meseci bez obzira na razlog, ni službenik koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme.

U period od šest meseci iz stava 2. ovog člana ne ulazi vreme u kojem je službenik bio odsutan sa rada zbog korišćenja prava na godišnji odmor.

Vrste ocena. Određivanje ocene

Član 133b

Ocene su: "ne zadovoljava", "zadovoljava", "dobar" i "ističe se".

Ocena se određuje rešenjem.

Vlada uredbom bliže uređuje merila za ocenjivanje i postupak ocenjivanja u svim organima, službama i organizacijama autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave.

Prevremeno ocenjivanje

Član 133v

Službeniku čiji su rezultati postignuti u izvršavanju poslova radnog mesta i postavljenih ciljeva u jednom kvartalu vrednovani najnižom ocenom određuje se ocena "ne zadovoljava".

Službenik iz stava 1. ovog člana upućuje se na vanredno ocenjivanje.

Vanredno ocenjivanje

Član 133g

Službenik kome je određena ocena "ne zadovoljava" može biti upućen na dodatno stručno osposobljavanje.

U svakom slučaju, on se vanredno ocenjuje protekom 30 radnih dana od dana konačnosti rešenja kojim mu je određena ocena "ne zadovoljava".

Posledice određivanja ocene "zadovoljava" i "ne zadovoljava"

Član 133d

Službenik na izvršilačkom radnom mestu kome na vanrednom, odnosno godišnjem ocenjivanju bude određena ocena "zadovoljava" premešta se na radno mesto razvrstano u niže zvanje koje odgovara stepenu njegovog obrazovanja a i za koje ispunjava uslove za rad, a ako takvo radno mesto ne postoji određuje mu se niži koeficijent u skladu sa zakonom kojim se uređuju plate u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Službeniku kome bude određena ocena "ne zadovoljava" prestaje radni odnos danom konačnosti rešenja.

Napredovanje i nagrađivanje

Napredovanje

Član 133đ

Službenik napreduje premeštajem na neposredno više izvršilačko radno mesto u istom ili drugom organu.

Neposredno više izvršilačko radno mesto jeste ono čiji se poslovi rade u neposredno višem zvanju ili u istom zvanju ali na radnom mestu rukovodioca uže unutrašnje jedinice.

Napredovanje na više izvršilačko radno mesto

Član 133e

Rukovodilac može da premesti, odnosno rasporedi na neposredno više izvršilačko radno mesto službenika kome je najmanje dva puta uzastopno određena ocena "ističe se", ako postoji slobodno radno mesto i službenik ispunjava uslove za rad na njemu.

Izuzetno, službenik koji je premešten na neposredno više izvršilačko radno mesto jer mu je dva puta uzastopno određena ocena "ističe se" može, i ako ne ispunjava uslove vezane za radno iskustvo u struci, da bude premešten na neposredno više radno mesto ako mu je opet određena ocena "ističe se".

Rukovodilac može da premesti na neposredno više izvršilačko radno mesto službenika kome je u periodu od pet godina uzastopno najmanje određena ocena "dobar".

Ocene na kojima je zasnovano jedno napredovanje ne uzimaju se u obzir za sledeće napredovanje.

Prekid u ocenjivanju usled odsutnosti sa rada službenika ne smatra se prekidom uzastopnosti iz st. 1–3. ovog člana.

Nagrađivanje

Član 133ž

Službenik može po osnovu ocena ostvarenih za obavljanje poslova radnih mesta koja su razvrstana u isto zvanje, da bude nagrađen određivanjem većeg koeficijenta u okviru platne grupe u koju je svrstano to zvanje prema zakonu kojim se uređuju plate u organima autonomne pokrajine i jedinici lokalne samouprave."

Član 33.

Član 134. briše se.

Član 34.

U članu 138. stav 1. tačka 20) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 21) koja glasi:

"21) ako je službenik prilikom zasnivanja radnog odnosa dao netačne podatake o ispunjenju uslova za prijem u radni odnos."

Član 35.

U članu 141. stav 3. posle reči: "postupak" dodaju se reči: "i odlučuje o disciplinskoj odgovornosti".

U stavu 4. briše se reč: "reprezentativnog", a posle reči: "sindikata" dodaju se reči: "kome je utvrđena reprezentativnost kod poslodavca."

Član 36.

U članu 142. stav 3. menja se i glasi:

"Zastarelost ne teče dok disciplinski postupak nije moguće pokrenuti ili voditi zbog odsustva službenika, za vreme trajanja upravnog spora, odnosno sudskog postupka u vezi sa sprovedenim disciplinskim postupkom i izrečenom disciplinskom merom ili iz drugih opravdanih razloga."

Član 37.

U članu 144. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

"Na osnovu odluke disciplinske komisije o disciplinskoj odgovornosti službenika iz člana 141. st. 2. i 3. ovog zakona poslodavac službeniku izriče disciplinsku meru."

Dosadašnji st. 1. i 2. postaju st. 2. i 3.

Član 38.

Član 145. menja se i glasi:

"Član 145.

Za lakše povrede dužnosti iz radnog odnosa službeniku može da se izrekne novčana kazna do 20% njegove osnovne plate, za mesec u kome je novčana kazna izrečena.

Za teže povrede dužnosti iz radnog odnosa službeniku može da se izrekne:

1) novčana kazna od 20% do 30% njegove osnovne plate za mesec u kome je novčana kazna izrečena, u trajanju do šest meseci;

2) određivanje nižeg koeficijenta u rasponu do početka neposredno nižeg platnog razreda, koji ne može biti niži od početnog koeficijenta zvanja čije poslove službenik obavlja, prema zakonu kojim se uređuju plate u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

3) zabrana napredovanja od četiri godine;

4) premeštaj na radno mesto u neposredno niže zvanje uz određivanje koeficijenta prema zakonu kojim se uređuju plate u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

5) prestanak radnog odnosa.

Novčana kazna izvršava se administrativnim putem."

Član 39.

U članu 162. stav 1. tačka 5) briše se.

Član 40.

U članu 163. stav 1. tačka 3) posle reči: "meseca" dodaje se zapeta i reči: "odnosno proteka roka iz člana 54. st. 2. i 3. ovog zakona za službenika na položaju,".

Posle tačke 5) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 6), koja glasi:

"Ako neopravdano izostane sa rada najmanje tri uzastopna dana – trećeg dana izostanka sa rada."

Član 41.

Naziv iznad člana i član 168. menjaju se i glase:

"Donošenje novog Pravilnika i promena Pravilnika

Član 168.

U slučaju donošenja novog pravilnika, svi službenici raspoređuju se na odgovarajuća radna mesta u istom zvanju.

Ako novim pravilnikom neka radna mesta budu ukinuta ili broj službenika smanjen, prekobrojni službenici raspoređuju se na druga odgovarajuća radna mesta u istom zvanju, a prednost imaju oni sa boljim ocenama u poslednja tri uzastopna ocenjivanja.

U slučaju promene pravilnika, ako neka radna mesta budu ukinuta ili broj službenika smanjen, prekobrojni službenici premeštaju se na druga odgovarajuća radna mesta u istom zvanju, a prednost imaju oni sa boljim ocenama u poslednja tri uzastopna ocenjivanja.

Ako odgovarajuće radno mesto ne postoji, u slučaju donošenja novog, odnosno promene pravilnika, prekobrojni službenik može, uz svoju saglasnost, biti raspoređen, odnosno premešten na niže radno mesto koje odgovara njegovoj vrsti i stepenu stručne spreme, odnosno obrazovanja, a ako takvo radno mesto ne postoji, postaje neraspoređen.

Ako se službenik iz stava 4. ovog člana ne saglasi sa raspoređivanjem, odnosno premeštajem rukovodilac donosi rešenje o prestanku radnog odnosa.

Službeniku prestaje radni odnos danom konačnosti rešenja o prestanku radnog odnosa.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja o raspoređivanju, odnosno premeštaju i rešenja kojim se utvrđuje da je službenik neraspoređen.

U slučaju donošenja novog, odnosno izmene pravilnika, službenik može biti raspoređen, odnosno premešten na radno mesto u neposredno višem zvanju ako ispunjava uslove za napredovanje iz člana 133e ovog zakona i druge uslove za rad na tom radnom mestu.

U postupku pripreme pravilnika, poslodavac pribavlja mišljenje reprezentativnog sindikata.

U slučaju donošenja novog pravilnika ili njegove izmene, a pre raspoređivanja ili premeštaja službenika na odgovarajuća radna mesta, može se sprovesti prethodna provera stručne osposobljenosti, znanja i veština."

Član 42.

U članu 169. st. 3. i 4. brišu se i dodaju novi st. 3–6. koji glase:

"Službenik na položaju koji je neraspoređen u slučajevima iz čl. 54. i 55. ovog zakona, ostvaruje pravo na naknadu plate u visini i za vreme utvrđeno članom 54. ovog zakona.

Neraspoređenom službeniku prestaje radni odnos protekom roka od dva meseca, odnosno protekom roka iz člana 54. st. 2. i 3. ovog zakona za službenike na položaju, od dana kada je rešenjem utvrđeno da je službenik neraspoređen.

Službenik iz stava 4. ovog člana kome prestane radni odnos ima pravo na otpremninu prema zakonu kojim se uređuju plate u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Službenik na položaju kome prestane radni odnos protekom roka iz člana 54. stav 3. ovog zakona, ima pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju prema zakonu kojim se uređuju plate u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave."

Član 43.

U članu 175. broj: "15" zamenjuje se brojem: "30".

Član 44.

U članu 177. stav 1. reči: "radi u sastavu" zamenjuju se rečima: "odlučuje u veću".

U stavu 2. posle reči: "članova" dodaje se reč: "veća".

Član 45.

U članu 178. stav 1. posle reči: "člana" dodaje se reč: "veća".

Član 46.

U članu 190. stav 1. tačka 6) menja se i glasi:

"6) vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja, položeni stručni ispiti, stručnu obuku pripravnika, stručno osposobljavanje i stručno usavršavanje i posebna znanja;".

Posle stava 7. dodaju se st. 8. i 9. koji glase:

"Organi autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave koriste centralnu kadrovsku evidenciju državnih organa kao informacioni sistem za vođenje kadrovske evidencije svojih zaposlenih u skladu sa zakonom.

Služba za upravljanje kadrovima državnih organa, na zahtev ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave, može vršiti obradu podataka upisanih u kadrovske evidencije jedinica lokalnih samouprava u svrhu izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstva i u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti."

Član 47.

U članu 191. stav 2. tačka 2) posle reči: "u vezi sa" dodaju se reči: "stručnom obukom pripravnika, stručnim osposobljavanjem,".

Član 48.

U članu 194. stav 1. tačka 1) reč: "državnog" briše se, tačka 5) tačka i zapeta se zamenjuje tačkom, a tačka 6) briše se.

Član 49.

U članu 196. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u ime poslodavca donosi Skupština autonomne pokrajine odnosno jedinice lokalne samouprave."

Član 50.

Uredbu o ocenjivanju iz člana 32. ovog zakona, u delu koji se odnosi na član 133b stav 3, Vlada će doneti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 51.

Ocenjivanje za 2018. godinu i određivanje radnih ciljeva za 2019. godinu izvršiće se prema propisima koji su važili do početka primene ovog zakona.

U utvrđivanju prava i dužnosti iz radnog odnosa službenika u skladu sa ovim zakonom, vrši se upodobljavanje ocene "naročito se ističe" i ocene "ističe se" određene do početka primene ovog zakona sa ocenom "ističe se" u skladu sa ovim zakonom.

Član 52.

Službenici raspoređeni na radno mesto razvrstano u zvanje mlađeg saradnika, odnosno saradnika do dana stupanja na snagu ovog zakona, koji imaju stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu većem od 180 ESP bodova, nastavljaju da obavljaju poslove na radnim mestima koja su razvrstana u zvanje mlađeg saradnika, odnosno saradnika sa stečenim stepenom obrazovanja.

Član 53.

Postupci odlučivanja o pravima, obavezama i odgovornostima službenika i nameštenika započetih do početka primene ovog zakona, okončaće se primenom propisa prema kojima su započeti.

Član 54.

Odredbe člana 32. ovog zakona u pogledu odredbi novog člana 133d koja se odnosi na određivanje nižeg koeficijenta i novog člana 133ž, kao i člana 38. ovog zakona u delu koji se odnosi na određivanje nižeg koeficijenta u rasponu do početka neposredno nižeg platnog razreda, koji ne može biti niži od početnog koeficijenta zvanja čije poslove službenik obavlja, primenjivaće se od početka primene zakona kojim se uređuju platni razredi službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Odredbe člana 46. stav 2. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2020. godine.

Član 55.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print