Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.12.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)


Član 1.

U Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RSˮ, broj 116/14), u članu 5. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava iz člana 2. stav 1. tač. 4) i 5) ovog zakona i subjekta iz stava 2. tog člana umanjuje se za 5%, počev od 1. januara 2019. godine.ˮ.

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

Član 2.

U članu 7. stav 1. reči: "člana 5. stav 1.ˮ zamenjuju se rečima: "člana 5. st. 1. i 2.ˮ.

Član 3.

U članu 10. stav 1. tačka 1) reči: "stav 1.ˮ zamenjuju se rečima: "st. 1. i 2.ˮ.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2019. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print