Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
08.12.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)


Član 1.

U Zakonu o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", broj 41/18), u članu 6. stav 2. reči: "podaci o ličnosti propisani zakonom koji uređuje državni premer i katastar" zamenjuju se rečima: "sledeći podaci: ime, ime jednog roditelja i prezime, adresa prebivališta, odnosno boravišta i jedinstveni matični broj građana, a za stranca umesto jedinstvenog matičnog broja građana identifikacioni broj iz važeće putne isprave koju je izdao nadležni organ, odnosno za pravno lice poslovno ime, adresa sedišta i matični broj, odnosno broj upisa u registar ili evidenciju ako nema matični broj, a za strano pravno lice umesto matičnog broja broj upisa u registar države sedišta i naziv tog registra".

Član 2.

U članu 7. stav 5. posle reči: "po osnovu sticanja u toku trajanja" brišu se reči: "zajednica života u braku" i dodaje reč: "braka", reči: "na osnovu izvoda iz matične knjige venčanih" zamenjuju se rečima: "u slučaju postojanja braka u momentu nastanka isprave za upis, a na osnovu podatka o toj činjenici unetog u ispravu koju obveznik dostave dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra radi upisa u katastar", a posle reči: "drugog supružnika" reč: "samo" zamenjuje se rečima: "ako u ispravi za upis nema podataka o postojanju braka i supružniku ili".

Posle stava 5. dodaju se novi st. 6. i 7, koji glase:

"Podatke o postojanju braka, u skladu sa stavom 5. ovog člana, obveznik dostave pribavlja iz matične knjige venčanih, preko Servisne magistrale organa, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, odnosno na drugi zakonom propisani način ili iz isprave koje su mu dostavile stranke kako bi dokazale da je u momentu nastanka isprave za upis nepokretnosti, odnosno suvlasničkog udela u nepokretnosti, stanje drugačije od upisanog u matične knjige venčanih.

Izuzetno od stava 5. ovog člana zajednička svojina po osnovu sticanja u braku ne upisuje se u katastar u slučaju sticanja nasleđivanjem i besteretnim pravnim poslom ili ako su supružnici bračnim ugovorom drugačije regulisali pitanje sticanja zajedničke ili posebne imovine."

Dosadašnji stav 6. postaje stav 8.

Član 3.

U članu 15. stav 1. tačka 16) reči: "više od 20 godina" zamenjuju se rečima: "1. septembra 2014. godine".

U stavu 5. posle reči: "tačka 16) ovog člana" briše se zapeta i dodaju se reči: "upisuje se po službenoj dužnosti, a".

Član 4.

U članu 22. dodaje se stav 6, koji glasi:

"Obveznik dostave iz stava 1. ovog člana dužan je da u ispravi koju sastavlja, potvrđuje ili overava, odnosno odluci koju donosi, a koja se u skladu sa ovim članom dostavlja Službi radi upisa u katastar, navede sledeće podatke o licima u odnosu na koja je isprava osnov za upis: ime, ime jednog roditelja i prezime, adresa prebivališta, odnosno boravišta i jedinstveni matični broj građana, a za stranca umesto jedinstvenog matičnog broja građana identifikacioni broj iz važeće putne isprave koju je izdao nadležni organ, odnosno za pravno lice poslovno ime, adresa sedišta i matični broj, odnosno broj upisa u registar ili evidenciju ako nema matični broj, a za strano pravno lice umesto matičnog broja broj upisa u registar države sedišta i naziv tog registra."

Član 5.

U članu 48. stav 4. posle reči: "u katastru vodova" dodaje se zapeta i reči: "obaveznim podacima koji se unose u te isprave".

Član 6.

U članu 57. dodaje se stav 5, koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, odredbe člana 15. stav 1. tačka 16) i člana 35. stav 3. ovog zakona, primenjivaće se i na postupke započete pre stupanja na snagu ovog zakona."

Član 7.

Naslov iznad člana 60. menja se i glasi: "Povezivanje putem e-šaltera i Servisne magistrale organa".

U članu 60. dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

"Zavod je dužan da obveznicima dostave omogući preuzimanje podataka iz katastra, koji su im neophodni u postupku sastavljanja, potvrđivanja ili overe isprava, odnosno donošenja odluka koje dostavljaju Službi u skladu sa ovim zakonom, uz označenje datuma ažuriranja tih podataka, preko Servisne magistrale organa, u skladu sa propisima koji uređuju elektronsku upravu, bez plaćanja takse.

Podaci pribavljeni na način iz stava 6. ovog člana smatraju se pouzdanim i imaju istu dokaznu snagu kao overeni izvod iz katastra."

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print