Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
08.12.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)


Član 1.

U Zakonu o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15), u članu 2. posle tačke 7) dodaje se tačka 7a), koja glasi:

"7a) Primarni dileri su finansijske institucije koje je ministarstvo nadležno za poslove finansija izabralo da obavljaju određene aktivnosti na tržištu državnih hartija od vrednosti, kao i da unapređuju primarno i sekundarno tržište i čije je učešće na tržištu državnih hartija od vrednosti, kao i druge aktivnosti kojima se unapređuje upravljanje javnim dugom i razvoj tržišta državnih hartija od vrednosti, uređeno ugovorom sa Republikom;".

Posle tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi:

"8a) Sekundarno tržište jeste tržište na kome se vrši kupoprodaja državnih hartija od vrednosti nakon prodaje na primarnom tržištu;".

Član 2.

U članu 11. stav 1. menja se i glasi:

"Cilj upravljanja javnim dugom je obezbeđivanje sredstava za redovno servisiranje budžetskih potreba po najpovoljnijim uslovima i troškovima finansiranja uz prihvatljiv nivo rizika.".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Vlada uređuje opšte uslove za poslovanje sa finansijskim derivatima od strane Republike, kojim bi se obavljale transakcije iz stava 2. tačka 1) ovog člana.".

Dosadašnji st. 3–7. postaju st. 4–8.

Član 3.

U članu 26. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Vlada bliže uređuje uslove za sticanje statusa ovlašćenih učesnika i primarnih dilera na primarnom tržištu.".

Dosadašnji st. 2–4. postaju st. 3–5.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print