Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
08.12.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)


Član 1.

U Zakonu o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17), u članu 2. tačka 14a) menja se i glasi:

"14a) Opšti prihodi i primanja budžeta su prihodi, odnosno primanja kojima se finansira javna potrošnja i koji nemaju prethodno utvrđenu namenu;".

U tački 22) posle reči: "uvodi odgovarajući porez;" dodaju se reči: "Očekivani iznos poreskih rashoda na godišnjem nivou iskazuje se u opštem delu zakona o budžetu Republike Srbije;".

Posle tačke 47) dodaje se tačka 47a), koja glasi:

"47a) Administrativne provere su radnje provera, službenih kontrola, nadzora i drugih mera radi utvrđivanja prirode nepravilnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije, a samim tim i finansijskih interesa Republike Srbije;".

Tačka 49) menja se i glasi:

"49) Podračun je račun dinarskih i deviznih sredstava korisnika javnih sredstava, preko kojeg se vrši promet sredstava, odnosno izvršavaju platne transakcije, koji se otvara u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a vodi se u Upravi za trezor;".

Posle tačke 49) dodaje se tačka 49a), koja glasi:

"49a) Evidencioni račun je račun korisnika budžetskih sredstava u okviru sistema izvršenja budžeta Republike Srbije na kome se evidentiraju izvršena plaćanja i primanja tog korisnika, za sve transakcije preko računa izvršenja budžeta Republike Srbije, a koji ne učestvuje u platnom prometu, kao i račun preko kojeg se vrši uplata javnih prihoda i koji učestvuje u platnom prometu;".

Posle tačke 51g) dodaje se tačka 51d), koja glasi:

"51d) Nepravilnost predstavlja svako kršenje neke odredbe propisanih pravila i ugovora, koje je posledica postupka ili propusta lica zaposlenih kod korisnika javnih sredstava, ugovarača, krajnjih korisnika i krajnjih primalaca, a koje kao posledicu ima, ili bi moglo imati negativan uticaj na ostvarivanje ciljeva korisnika javnih sredstava i/ili neopravdane troškove;".

Član 2.

U članu 9. dodaje se stav 14, koji glasi:

"Podračuni iz ovog člana otvaraju se i vode u skladu sa planom podračuna koji propisuje ministar.ˮ.

Član 3.

U članu 10. stav 6. zapeta i reči: "odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije,ˮ brišu se.

Član 4.

U članu 27v stav 2. tačka 3) menja se i glasi:

"3) procena održivosti fiskalne politike.".

Član 5.

Član 27d menja se i glasi:

"Član 27d

Fiskalna strategija sadrži:

1) srednjoročne projekcije makroekonomskih agregata i indikatora;

2) srednjoročne projekcije fiskalnih agregata i indikatora, uz analizu fiskalnih implikacija ekonomskih politika i strukturnih reformi;

3) ciljeve i smernice ekonomske i fiskalne politike Vlade za srednjoročni period za koji se donosi Fiskalna strategija;

4) konsolidovani budžet opšteg nivoa države, kao i konsolidovane budžete centralnog i lokalnog nivoa države;

5) srednjoročni okvir rashoda budžeta Republike Srbije, u skladu sa prioritetnim oblastima finansiranja, koje uključuju i srednjoročne prioritete javnih investicija. Srednjoročni okvir rashoda predstavlja ukupne rashode po korisnicima budžetskih sredstava za narednu budžetsku godinu, sa projekcijama za naredne dve godine;

6) procenu i kvantifikaciju fiskalnih rizika i potencijalnih obaveza;

7) poređenje ostvarenja i novih projekcija sa projekcijama objavljenim u prethodnoj fiskalnoj strategiji;

8) strategiju za upravljanje dugom države u periodu za koji se donosi Fiskalna strategija.

Revidirana Fiskalna strategija sadrži i pregled nenamenskih i namenskih transfera iz budžeta Republike Srbije pojedinačno za svaku jedinicu lokalne samouprave.

Fiskalna strategija obavezno sadrži:

1) mišljenje Fiskalnog saveta o nacrtu Fiskalne strategije;

2) mišljenje Narodne banke Srbije o nacrtu Fiskalne strategije.".

Član 6.

Naziv člana 27đ i član 27đ brišu se.

Član 7.

U članu 27e stav 34. reči: "2018. godine" zamenjuju se rečima: "2019. godine".

Dodaju se st. 51, 52. i 53, koji glase:

"Izuzetno od st. 29–31. ovog člana, u 2019. godini neće se vršiti usklađivanje penzija u skladu sa stavom 30. ovog člana.

Izuzetno od st. 29–31. ovog člana, u 2019. godini povećaće se plate kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, i to kod:

1) Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije i Ministarstva odbrane – za 9%;

2) Ministarstva finansija – Poreske uprave i Ministarstva finansija – Uprave carina – za 8,5%;

3) visokoškolskih ustanova, kao i istraživačima (osim istraživača u naučno-istraživačkoj ustanovi koji pravo na povećanje plata ostvaruju u visokoškolskoj ustanovi) i pomoćnom osoblju u naučno-istraživačkoj delatnosti – za 9%;

4) ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja, ustanova učeničkog i studentskog standarda i ustanova socijalne zaštite – za 9%;

5) ostalih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije – za 7%;

6) korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti, osim korisnika iz tačke 4) ovog stava – za 7%;

7) organizacija obaveznog socijalnog osiguranja – za 7%;

8) zdravstvenih ustanova, osim vojnozdravstvenih ustanova, i to:

– doktoru medicine i stomatologu – za 10%;

– doktoru specijalisti – za 10%;

– medicinskom tehničaru i stomatološkom tehničaru – za 12%;

– ostalim zaposlenim – za 7%.

Povećanje plata iz stava 52. ovog člana vršiće se počev od plate za januar 2019. godine.".

Član 8.

U nazivu člana 53. reči: "direktnih i indirektnihˮ brišu se.

U članu 53. stav 2. reč: "direktniˮ u određenom padežu na svim mestima briše se.

U stavu 3. reč: "direktneˮ briše se.

Član 9.

U članu 56a posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

"Ako nema dovoljno sredstava na navedenim aproprijacijama iz stava 5. ovog člana u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, direktni korisnik budžetskih sredstava istog dana, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema obaveštenja Uprave za trezor, umanjuje drugu aproprijaciju, koja nije izuzeta od prinudne naplate, za iznos za koji treba izvršiti prinudnu naplatu, u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, a povećava aproprijaciju namenjenu za istu vrstu rashoda indirektnog korisnika budžetskih sredstava na čiji teret se izvršava prinudna naplata.ˮ.

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 7. i 8.

Dosadašnji stav 8, koji postaje stav 9, menja se i glasi:

"Prinudnom naplatom ne mogu se teretiti aproprijacije namenjene za finansiranje plata i penzija, za otplatu duga i datih garancija i izvršavanje rashoda i izdataka iz sredstava donacija, za finansiranje učešća Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije, aproprijacije koje se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije kada su ista data na upravljanje Republici Srbiji, odnosno lokalnoj vlasti, sredstva samodoprinosa, prihodi od privatizacije, kao i sredstva čije je izvršenje izuzeto zakonom, odnosno aktom Vlade.".

Dosadašnji stav 9. postaje stav 10.

Član 10.

U članu 59. stav 2. menja se i glasi:

"Ako se sredstva vrate u istoj fiskalnoj godini u kojoj je plaćanje izvršeno, za iznos vraćenih sredstava umanjuje se realizacija odgovarajuće aproprijacije ekonomske klasifikacije korisnika budžetskih sredstava kome je povraćaj izvršen, a ako se sredstva vrate u narednoj fiskalnoj godini uvećava se opšti prihod budžeta.".

Član 11.

U članu 60. stav 3. menja se i glasi:

"Ako na uplatnom računu prihoda iz stava 1. ovog člana nema dovoljno sredstava da bi se izvršio povraćaj, Uprava za trezor na uplatni račun javnog prihoda, sa kojeg treba izvršiti povraćaj, prenosi iznos sredstava koji će se vratiti obvezniku, srazmerno propisanom učešću korisnika u rasporedu tog prihoda.".

U stavu 4. reči: "evidentni račun" zamenjuju se rečima: "evidencioni račun".

Član 12.

U članu 61. stav 7. posle reči: "umanjuje" dodaju se zapeta i reči: "u okviru razdela, kao i između glava unutar razdela tog direktnog korisnika budžetskih sredstava".

U stavu 8. reči: " – Prihodi iz budžeta" brišu se.

U stavu 9. posle reči: "odnosno povećati" dodaju se reči: "primenom stava 7. ovog člana".

Stav 12. briše se.

Dosadašnji st. 13, 14. i 15. postaju st. 12, 13. i 14.

Član 13.

U članu 69. stav 6. posle reči: "prihoda budžeta lokalne vlasti" dodaju se reči: "i drugih razloga koje nije bilo moguće predvideti u postupku pripreme i donošenja budžeta, a koji mogu dovesti do ugrožavanja tekuće likvidnosti budžeta lokalne vlasti".

Član 14.

U članu 71. stav 1. posle reči: "sredstava koja pripadaju budžetu" dodaju se zapeta i reči: "kao i za davanje podataka o izvršenim plaćanjima i ostvarenim prihodima i primanjima".

Član 15.

U članu 75a stav 3. tačka 2) menja se i glasi:

"2) priprema predlog postupaka i rokove za prelazak na MRS JS;".

Tačka 3) menja se i glasi:

"3) priprema predlog kontnog okvira i računovodstvenih politika u skladu sa MRS JS;".

Član 16.

U članu 78. stav 1. tačka 2) podtačka (3) reči: "15. maj" zamenjuju se rečima: "30. april".

U podtački (5) reči: "15. jun" zamenjuju se rečima: "30. jun", a posle reči: "koji svoje odluke o završnim računima budžeta i izveštaje o izvršenju budžeta dostavljaju, odnosno podnose gradu, odnosno gradu Beogradu" dodaju se reči: "u pisanoj i elektronskoj formi".

Član 17.

U članu 79a stav 1. posle reči: "vrednosti imovine korisnika sredstava u svojini Republike Srbije," dodaju se reči: "sa spiskom tih korisnika koji se objavljuje na internet stranici Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije".

Član 18.

U članu 87. stav 1. posle reči: "sastavlja zapisnik o" dodaje se reč: "inspekcijskoj".

U stavu 2. posle reči: "dostavljaju zapisnik o" dodaje se reč: "inspekcijskoj".

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Kada se u postupku inspekcijske kontrole utvrde nezakonitosti i nepravilnosti u korišćenju javnih sredstava, budžetska inspekcija, odnosno služba za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine, odnosno služba za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave rešenjem nalaže korisniku javnih sredstava da vrati u budžet nezakonito isplaćena sredstva, odnosno nenamenski utrošena sredstva.".

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 19.

U članu 89. stav 3. menja se i glasi:

"Ukoliko organ lokalne vlasti prekorači nivo zaduženja propisan odredbama zakona kojim se uređuje javni dug i ne dostavi Ministarstvu podatke po vrstama zaduživanja, iznosu i otplati duga, vrednosti i nivou kamatnih stopa, ministar može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica, do momenta ispunjenja uslova propisanih pomenutim zakonskim odredbama.".

Član 20.

U članu 96. posle reči: "Ministar propisuje" dodaju se reči: "način utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava u spisku korisnika javnih sredstava,".

Član 21.

Odredba člana 1. stav 2. ovog zakona primenjivaće se od pripreme i donošenja zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.

Član 22.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 113/17), u članu 17. reči: "2019. godinu" zamenjuju se rečima: "2020. godinu".

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print