Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.12.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2016)


Na osnovu člana 112. stav 9. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),
Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 1. decembra 2016. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite

Član 1.

U Pravilniku o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite („Službeni glasnik RS”, br. 68/06, 49/07, 50/07 – ispravka, 95/07, 127/07, 37/08, 54/08, 61/08, 1/09, 25/09, 42/10, 45/10, 103/10, 89/11, 91/11 – ispravka, 34/12, 78/12, 81/12 – ispravka, 96/12, 98/12 – ispravka, 14/12, 110/13, 71/14, 17/15 – US i 91/15), član 16z menja se i glasi:

„Kartica se izdaje njenim aktiviranjem u matičnoj evidenciji i dostavom aktivirane kartice osiguranom licu.

Dostavljanje aktivirane kartice vrši se tako što se osiguranom licu dostavlja koverta koja sadrži list A4 formata sa ličnim podacima osiguranog lica na koji je nalepljena kartica i list na kome se nalazi PIN za karticu, kao zaštitni kód ličnih podataka vlasnika kartice.

Dostavljanje koverte iz stava 2. ovog člana osiguranom licu vrši se uručenjem na šalteru matične filijale, dostavom na kućnu adresu ili uručenjem ovlašćenom licu poslodavca za zaposlene i članove porodice zaposlenih kod poslodavca.

Prijem koverte iz stava 2. ovog člana, osigurano lice, odnosno ovlašćeno lice poslodavca potvrđuje svojim potpisom u internoj evidenciji Republičkog fonda, odnosno na poštanskoj povratnici.

Prilikom izdavanja kartice matična filijala vrši poništavanje ranije izdate isprave o zdravstvenom osiguranju, perforacijom i poništavanjem u elektronskom obliku.

Matična filijala vodi evidenciju o poništenim ranije izdatim karticama i drugim ispravama o zdravstvenom osiguranju.”

Član 2.

Član 16i menja se i glasi:

„Do izdavanja kartice, matična filijala osiguranom licu izdaje Potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite na Obrascu PZK, i to:

1) sa rokom važenja na koji bi bila overena kartica za osnov osiguranja za koji se izdaje kartica u skladu sa odredbama ovog Pravilnika;

2) sa rokom važenja na koji je bila overena kartica koja je izgubljena, ukradena ili oštećena;

3) bez oznake roka do kog potvrda važi upisivanjem znaka „0” u prostor predviđen za upisivanje roka važnosti Obrasca PZK (datum važenja) za osigurana lica koja ne ispunjavaju uslov za overu isprave o zdravstvenom osiguranju (nisu plaćeni dospeli doprinosi i sl.);

4) sa rokom važenja najduže na tri meseca od dana izdavanja potvrde osiguranom licu kome je kartica ranije izdata, ali za overu kartice osigurano lice nije ispunilo uslov u skladu sa Zakonom u pogledu prethodnog staža osiguranja (posle izdavanja kartice nastupio prekid u stažu u obaveznom zdravstvenom osiguranju);

5) sa rokom važenja najduže na tri meseca od dana izdavanja potvrde osiguranom licu koje nema prethodni staž osiguranja neophodan za sticanje svojstva osiguranog lica u skladu sa zakonom;

6) sa rokom važenja od tri meseca licu kome se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuju samo u slučaju nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Osigurano lice sa izdatom potvrdom u skladu sa stavom 1. tač. 1. i 2. ovog člana, ostvaruje sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u roku važenja potvrde.

Osigurano lice sa izdatom potvrdom u skladu sa stavom 1. tač. 3, 4. i 5. ovog člana ostvaruje pravo samo na hitnu zdravstvenu zaštitu do ispunjenja uslova za overu kartice.

Lice sa izdatom potvrdom u skladu sa stavom 1. tačka 6. ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu samo u slučaju nastanka povrede na radu ili profesionalnog oboljenja u roku važenja potvrde.

Obrazac PZK iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Prilikom izdavanja kartice u skladu sa odredbama ovog pravilnika, Obrazac PZK izdat u skladu sa stavom 1. ovog člana, poništava se, o čemu matična filijala vodi evidenciju.”.

Član 3.

Obrazac PZK objavljen u Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite („Službeni glasnik RS”, broj 34/12) zamenjuje se Obrascem PZK koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Potvrde izdate na Obrascu PZK do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, važiće najduže 30 dana od dana izdavanja.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print