Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.11.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
("Sl. glasnik RS", br. 105/2021)


Član 1.

U Zakonu o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS”, br. 41/18 i 91/19), u članu 3. stav 1. posle tačke 2) dodaju se tač. 2a) i 2b), koje glase:

„2a) ovlašćeno lice je:

(1) osnivač u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem;

(2) lice koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu u svim drugim slučajevima;

2b) odgovorno lice u Registrovanom subjektu u smislu ovog zakona je ovlašćeno lice iz tačke 2a) ovog stava;ˮ.

Član 2.

U članu 7. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) ovlašćeno lice, i to podataka iz člana 5. stav 2. ovog zakona.ˮ

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Ovlašćeno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (1) ovog zakona evidentiranje u Centralnu evidenciju vrši posredno putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave za osnivanje Registrovanih subjekata.ˮ.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, posle reči: „liceˮ dodaju se reči: „iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (2) ovog zakonaˮ.

Dosadašnji st. 4–6. postaju st. 5–7.

Član 3.

U članu 14. stav 1. tačka 3) posle reči: „podatkeˮ dodaju se reči: „iz člana 5. stav 2. ovog zakonaˮ.

Stav 2. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (2) ovog zakona u Registrovanom subjektu – pravnom licu.ˮ.

Član 4.

Posle člana 14. dodaju se naziv iznad člana i član 14a, koji glase:

„Prekršaj u slučaju osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem

Član 14a

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Registrovani subjekt – pravno lice, ako u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem u Centralnu evidenciju nije evidentirao tačne podatke iz člana 5. stav 2. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (1) ovog zakona u Registrovanom subjektu – pravnom licu.”.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print