Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.09.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)


Na osnovu člana 55. i člana 221. stav 1. tačka 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 29. avgusta 2017. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Član 1

U Pravilniku o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Službeni glasnik RS", br. 37/14, 17/15, 1/16 i 11/16), u tabelarnom prilogu, pod rednim brojem 7475, pod šifrom 15600-011, pod nazivom zdravstvene usluge "Radioneurohirurška procedura na Gama nožu", u koloni "Cena" broj: "42.429,11" zamenjuje se brojem: "48.754,59".

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print