Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.09.2017.

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BROJU I RASPOREDU IZASLANSTAVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)


Na osnovu člana 12. stav 2. tačka 24) Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon i 10/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni i dopuni Odluke o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu

1. U Odluci o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu („Službeni glasnik RS”, br. 84/10, 111/12, 8/13, 50/13, 101/13 i 28/14), u tački 2. posle reči: „Republika Azerbejdžan”, dodaje se zapeta i reči: „Republika Belorusija”.

2. U tački 3. stav 2. reči „Republika Belorusija, ”, brišu se.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print