Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.09.2017.

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MENICA I OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)


Na osnovu člana 38. stav 4. i člana 41. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11, 119/12 i 139/14) i člana 14. stav 1. tačka 9), a u vezi s članom 34. tačka 9), Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja

1. U Odluci o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja ("Službeni glasnik RS", br. 56/11, 80/15 i 76/16), tačka 5. menja se i glasi:

"5. Nakon što proveri da li su podaci iz zahteva za registraciju menice identični podacima na menici i da li potpis na menici odgovara potpisu lica koje je kartonom deponovanih potpisa ili na drugi način ugovoren s bankom određeno kao lice ovlašćeno da potpiše menicu - banka prijem zahteva potvrđuje njegovom overom.".

2. Posle tačke 8. dodaje se tačka 8a, koja glasi:

"8a. Banka ne može zahtevati od dužnika da overava pečatom zahtev iz tačke 3. ove odluke, menicu ili bilo koji drugi dokument koji se banci podnosi u vezi sa ovom odlukom, osim ako na pismeni zahtev tog lica nije izričito ugovoreno da je banka dužna da odbije dostavljeni dokument koji nije overen pečatom.

Obaveza banke da odbije dostavljeni dokument koji nije overen pečatom neće se smatrati izričito ugovorenom u smislu stava 1. ove tačke kada je predviđena jedino u opštim uslovima poslovanja banke na koje upućuje ugovor zaključen s tom bankom - osim ako dužnik nije u zahtevu iz stava 1. ove tačke izričito tražio da se ova obaveza banke iz opštih uslova poslovanja primenjuje na određeni dokument koji ovo lice dostavlja banci.".

3. Dužnik koji je pre dana stupanja na snagu ove odluke s bankom zaključio ugovor na osnovu kojeg je bio dužan da joj dostavlja određenu dokumentaciju iz ove odluke overenu pečatom - može banci podneti zahtev u pismenoj formi da više ne koristi pečat za overu te dokumentacije.

Dužnik je obavezan da uz zahtev iz stava 1. ove tačke dostavi novi karton deponovanih potpisa ili drugi odgovarajući dokument koji je banci neophodan radi postupanja po tom zahtevu - ako banka zahteva od tog lica dostavljanje i ovog kartona, odnosno dokumenta.

Banka je dužna da najkasnije od narednog dana od dana prijema zahteva u skladu sa st. 1. i 2. ove tačke prihvata i dokumentaciju dužnika iz stava 1. te tačke koja nije overena pečatom, odnosno od tog dana ne može odbiti da prihvati određeni dokument ovog korisnika samo zbog toga što nije overen pečatom.

4. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 1. oktobra 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print