Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.09.2017.

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OTVARANJA, VOĐENJA I GAŠENJA TEKUĆIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)


Na osnovu člana 68. stav 2. i člana 71. stav 3. Zakona o platnim uslugama („Službeni glasnik RS”, broj 139/14) i člana 18. stav 1. tačka 3) Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa

1. U Odluci o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa („Službeni glasnik RS”, broj 55/15), tač. 14. i 15. menjaju se i glase:

„14. Pored zahteva za otvaranje tekućeg računa, pravna lica i preduzetnici podnose banci sledeću dokumentaciju:

1) rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa;

2) za podnosioca zahteva za kog nije propisano registrovanje – akt nadležnog organa o osnivanju ako je osnovan neposredno na osnovu zakona, odnosno izvod iz zakona ako je osnovan zakonom;

3) obaveštenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima ako za njega razvrstavanje vrši organ nadležan za poslove statistike – u slučaju da podatak o razvrstavanju po delatnostima nije sadržan u rešenju iz odredbe pod 1) ovog stava, odnosno u slučaju iz odredbe pod 2) tog stava;

4) dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj podnosioca zahteva – u slučaju da taj podatak nije sadržan u rešenju iz odredbe pod 1) ovog stava, odnosno u slučaju iz odredbe pod 2) tog stava;

5) karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima s računa ili drugi dokument kojim se određenom licu daje ovlašćenje za raspolaganje sredstvima na tekućem računu;

6) potpis ovlašćenog lica podnosioca zahteva koji je overio nadležni organ – osim ako je ovo lice prisutno pri podnošenju zahteva za otvaranje računa i dokumenta iz odredbe pod 5) ovog stava.

Zahtev za otvaranje tekućeg računa i dokument iz stava 1. odredba pod 5) ove tačke mogu potpisati:

1) zakonski zastupnik podnosioca zahteva;

2) drugo lice koje je odgovarajućim aktom ili odlukom nadležnog organa podnosioca zahteva ovlašćeno za davanje ovlašćenja za raspolaganje sredstvima na tekućem računu, u skladu sa opštim uslovima poslovanja banke kod koje se otvara račun.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, pravna lica i preduzetnici ne moraju dostaviti banci dokumentaciju propisanu stavom 1. odredbe pod 1), 3) i 4) ove tačke, ako im je banka u predugovornoj fazi pružila informaciju da će podatke iz te dokumentacije preuzeti u elektronskoj formi od organizacije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata.

Pravna lica i preduzetnici ne moraju dostaviti dokument iz stava 1. odredba pod 5) ove tačke ako banka i korisnik platnih usluga ugovore drugačiji način provere autentičnosti podnosioca platnog naloga, odnosno davanja saglasnosti za izvršenje platne transakcije.

Overeni potpis ovlašćenog lica podnosioca zahteva dostavlja se samo u slučaju da se zahtev za otvaranje tekućeg računa i/ili dokument iz stava 1. odredba pod 5) ove tačke podnose banci u papirnoj formi, a lice koje je potpisalo neki od ovih dokumenata nije prisutno pri podnošenju tih dokumenata banci.

Pored zahteva za otvaranje zajedničkog tekućeg računa, pravna lica i preduzetnici podnose dokumentaciju iz ove tačke za svakog pojedinačnog imaoca zajedničkog tekućeg računa.

15. Banka otvara tekuće račune, odnosno zajedničke tekuće račune potrošačima na osnovu zahteva za otvaranje tih računa i zaključenog okvirnog ugovora o platnim uslugama kojim se uređuju uslovi za otvaranje, vođenje i gašenje tih računa.

Zahtev iz stava 1. ove tačke sadrži posebno: ime i prezime potrošača, adresu njegovog prebivališta, odnosno boravišta ako nema prebivalište, kao i jedinstveni matični broj potrošača, odnosno drugu odgovarajuću identifikacionu oznaku za potrošača koji nema državljanstvo Republike Srbije.

Ako se zahtev iz stava 1. ove tačke podnosi banci elektronskim putem, banka, u skladu sa svojim opštim uslovima poslovanja, nije dužna da od potrošača zahteva da taj zahtev potpiše.

Pored zahteva iz stava 1. ove tačke, potrošač pre zaključenja okvirnog ugovora o platnim uslugama podnosi na uvid lični dokument kojim se utvrđuje njegov identitet (lična karta, pasoš ili druga važeća isprava s fotografijom), kao i druge dokumente u skladu s propisima.

Radi raspolaganja sredstvima na tekućem, odnosno zajedničkom tekućem računu potrošača, kod banke se deponuju potpisi lica ovlašćenih za raspolaganje tim sredstvima, odnosno dokument kojim se određenom licu daje ovlašćenje za raspolaganje sredstvima na tekućem računu, s tim što banka i potrošač mogu ugovoriti i drugačiji način provere autentičnosti podnosioca platnog naloga, odnosno davanja saglasnosti za izvršenje platne transakcije.”.

2. Posle tačke 23. dodaje se tačka 23a, koja glasi:

„23a. Banka ne može zahtevati od korisnika platne usluge da pečatom overava bilo koji dokument koji je taj korisnik dužan da dostavi banci u skladu sa ovom odlukom, osim ako na pismeni zahtev ovog lica nije izričito ugovoreno da je banka dužna da odbije dostavljeni dokument koji nije overen pečatom.

Obaveza banke da odbije dostavljeni dokument koji nije overen pečatom neće se smatrati izričito ugovorenom u smislu stava 1. ove tačke kada je predviđena jedino u opštim uslovima poslovanja banke na koje upućuje ugovor o platnim uslugama – osim ako korisnik platnih usluga nije u zahtevu iz stava 1. ove tačke izričito tražio da se ova obaveza banke iz opštih uslova poslovanja primenjuje na određeni dokument koji to lice dostavlja banci.”.

3. Korisnik platne usluge koji je pre dana stupanja na snagu ove odluke s bankom zaključio okvirni ugovor o platnim uslugama kojim se uređuju uslovi za otvaranje, vođenje i gašenje tekućeg računa, na osnovu kojeg je bio dužan da banci dostavlja određenu dokumentaciju overenu pečatom – može banci podneti zahtev u pismenoj formi da više ne koristi pečat za overu te dokumentacije.

Banka je dužna da najkasnije od narednog dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ove tačke prihvata i dokumentaciju korisnika platne usluge koja nije overena pečatom, odnosno od tog dana ne može odbiti da prihvati određeni dokument ovog korisnika samo zbog toga što nije overen pečatom.

4. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 1. oktobra 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print