Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.09.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)


Na osnovu člana 34. Zakona o platnim uslugama („Službeni glasnik RS”, broj 139/14) i člana 18. stav 1. tačka 3) Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

1. U Odluci o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima („Službeni glasnik RS”, br. 55/15 i 78/15) (u daljem tekstu: Odluka), u tački 3. stav 2, odredba pod 12) menja se i glasi:

„12) potpis, odnosno saglasnost platioca.”.

2. U tački 4. stav 2, odredba pod 12) menja se i glasi:

„12) potpis, odnosno saglasnost platioca.”.

3. U tački 5. stav 2, odredba pod 16) menja se i glasi:

„16) potpis, odnosno saglasnost platioca/primaoca.”.

4. Tačka 7. menja se i glasi:

„7. Obrasci platnih naloga iz tačke 2. ove odluke koji se izdaju na papiru pravougaonog su oblika i jedinstvenih dimenzija 99 h 210 mm, što odgovara 1/3 papira formata A4, a štampaju se na samokopirajućem papiru bele boje s crnim linijama.

Izgled i raspored elemenata na obrascima platnih naloga iz stava 1. ove tačke daju se u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

Obrazac platnog naloga iz ove tačke ima najmanje dva primerka.

Pružalac platne usluge dužan je da po prijemu platnog naloga iz ove tačke taj nalog overi, da korisniku platne usluge bez naknade preda prvi primerak overenog naloga, a da kod sebe zadrži drugi primerak tog naloga.

Izuzetno od st. 3. i 4. ove tačke, na zahtev korisnika platnih usluga, a uz saglasnost pružaoca platnih usluga, platni nalog iz ove tačke može da se sastoji samo od jednog primerka, u kom slučaju je pružalac platne usluge dužan da korisniku platnih usluga bez naknade preda potvrdu o prijemu ovog naloga koju je overio, a ako se radi o nalogu za prenos i korisnik platnih usluga je pravno lice – ovu potvrdu bez naknade tom licu predaje samo ako ovo pravno lice zahteva predaju te potvrde.

Pružalac platnih usluga može utvrditi drugačiji obrazac platnog naloga iz ove tačke u odnosu na zahteve iz stava 1. te tačke, a može utvrditi i drugačiji izgled i raspored elemenata na tom obrascu u odnosu na Prilog 1 ove odluke (npr. platni nalog u jednom primerku sa uzdužnom perforacijom).”.

5. Tačka 9. menja se i glasi:

„9. Pružalac platnih usluga odbiće izvršenje platnog naloga koji nije popunjen i izdat u skladu sa ovom odlukom i/ili drugim propisom.

Pružalac platne usluge ne može da odbije izvršenje platnog naloga izdatog u skladu sa ovom odlukom samo zbog toga što korisnik platne usluge nije pečatom overio platni nalog iz ove odluke, osim ako na pismeni zahtev ovog korisnika nije izričito ugovoreno da je pružalac platnih usluga dužan da odbije izvršenje platnog naloga tog korisnika koji nije overen pečatom.

Obaveza pružaoca platne usluge da odbije izvršenje platnog naloga koji nije overen pečatom neće se smatrati izričito ugovorenom u smislu stava 2. ove tačke kada je predviđena jedino u opštim uslovima poslovanja ovog pružaoca na koje upućuje ugovor o platnim uslugama – osim ako korisnik platnih usluga nije u zahtevu iz stava 2. ove tačke izričito tražio da se ova obaveza pružaoca platnih usluga iz opštih uslova poslovanja primenjuje na davanje saglasnosti tog korisnika za izvršenje platnih transakcija.”.

6. Prilozi 1 i 2, koji su odštampani uz Odluku, zamenjuju se novim prilozima 1 i 2, koji su odštampani uz ovu odluku.

7. Korisnik platne usluge, koji je pre dana stupanja na snagu ove odluke s bankom zaključio okvirni ugovor o platnim uslugama, na osnovu kojeg je bio dužan da platne naloge za izvršenje platnih transakcija u dinarima overava pečatom – može banci podneti zahtev u pismenoj formi da više ne koristi pečat za overu ovih naloga.

Korisnik platne usluge je dužan da uz zahtev iz stava 1. ove tačke dostavi novi karton deponovanih potpisa ili drugi dokument u skladu sa ovom odlukom kojim određuje lica koja su ovlašćena za raspolaganje novčanim sredstvima ovog korisnika – ako banka zahteva od tog korisnika dostavljanje i ovog kartona, odnosno dokumenta.

Banka je dužna da najkasnije od narednog dana od dana prijema zahteva u skladu sa st. 1. i 2. ove tačke izvršava i platne naloge ovog korisnika koji nisu overeni pečatom, odnosno od tog dana ne može odbiti izvršenje ovih naloga samo zbog toga što nisu overeni pečatom.

8. Svi obrasci platnih naloga koji su odštampani do dana stupanja na snagu ove odluke mogu se koristiti i za izvršavanje platnih transakcija koje se u skladu s tom odlukom izvršavaju i kada platni nalog nije overen pečatom.

9. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 1. oktobra 2017. godine.

Prilog 2

ELEMENTI NA OBRASCIMA PLATNIH NALOGA – SADRŽAJ I NAČIN POPUNjAVANjA

Naziv elementa

Sadržaj

Vrsta podatka

–––––––––––––––––

O – opisni

N – numerički

ON – kombinacija

Broj znakova za numerički

podatak/maksimalan broj linija*maksimalna dužina reda za opisne podatke oba znaka

1

2

3

4

Način izvršenja

Hitno

O

H

Naziv platioca

Naziv, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica ili preduzetnika pod kojim je evidentiran u registru/ime, prezime i adresa potrošača

ON

3*35

Broj tekućeg računa platioca

Broj tekućeg računa s kog se vrši prenos, odnosno isplata novčanih sredstava

N

18

Svrha plaćanja/svrha

uplate/svrha isplate

Podaci o nameni i osnovu prenosa, odnosno uplate i isplate novčanih sredstava

ON

3*35

Kontrolni broj poziva na broj
(zaduženje)

Kontrolni broj poziva na broj (zaduženje) po modulu 97

N

2

Poziv na broj (zaduženje)

Dopunski podaci za platioca o platnoj transakciji

N/ON

20

Naziv primaoca plaćanja

Naziv, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica ili preduzetnika pod kojim je evidentiran u registru/ime, prezime i adresa potrošača

ON

3*35

Broj tekućeg računa primaoca plaćanja

Broj tekućeg računa na koji se vrši prenos, odnosno uplata novčanih sredstava

N

18

Kontrolni broj poziva na broj
(odobrenje)

Kontrolni broj poziva na broj (odobrenje) po modulu 97

N

2

Poziv na broj (odobrenje)

Dopunski podaci za primaoca plaćanja o platnoj transakciji

N/ON

20

Šifra plaćanja

Vrsta osnova plaćanja

N

3

Oznaka valute

Slovna oznaka dinara

O

3

Iznos

Iznos u dinarima

N

15

Mesto i datum prijema

Mesto i datum prijema naloga kod pružaoca platnih usluga

ON

1*20

Datum izvršenja

Datum izvršavanja platnog naloga

N

8

Saglasnost

Potpis platioca/primaoca plaćanja ili dr.

O

1*20


Popunjavanje podataka na elementima

1. U element način izvršenja – hitno upisuje se opisno slovna oznaka H.

2. U element broj tekućeg računa platioca, odnosno broj tekućeg računa primaoca plaćanja – upisuje se 18 numeričkih znakova.

3. U element iznos upisuje se numerički podatak u dinarima – do 15 znakova.

Ispred iznosa u dinarima stavljaju se dve paralelne crte ili zvezdice – ako se platni nalog izdaje na papiru, a numerički podatak iznosa upisuje se sa parama u dve decimale, i to tako što se dinari odvajaju zarezom.

4. U element svrha plaćanja/svrha uplate/svrha isplate upisuje se opisno i numerički osnov prenosa, odnosno uplate i isplate novčanih sredstava.

5. U element šifra plaćanja upisuje se numerički podatak od tri cifre koje su date u Prilogu 3, i to tako što se najpre unosi cifra klasifikacije prema obliku plaćanja, a zatim dve cifre klasifikacije prema osnovu plaćanja.

6. U element poziv na broj (zaduženje) upisuje se numerički podatak ili kombinacija numeričkog i slovnog podatka kao bliže objašnjenje poslovnih promena platioca – u skladu sa potrebama platioca radi dobijanja dopunskih informacija o platnoj transakciji ili u skladu s propisima (kod plaćanja javnih prihoda unose se podaci koje utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove finansija).

7. U element poziv na broj (odobrenje) upisuje se numerički podatak ili kombinacija numeričkog i slovnog podatka kao bliže objašnjenje osnova prijema novčanih sredstava – u skladu s potrebama primaoca plaćanja (npr. broj fakture kod plaćanja obaveza po osnovu robe, materijala, usluga i investicija, broj ugovora, serijski broj menice, broj prodajnog mesta kad se uplaćuje dnevni pazar, broj polise osiguranja i druge dopunske informacije), ili u skladu s propisima (kod plaćanja javnih prihoda unose se podaci koje utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove finansija).

8. Osnovni broj modela za upisivanje sadržaja elementa poziv na broj jeste 97, što znači da je taj sadržaj iskazan s 20 numeričkih znakova ili kombinacijom numeričkih i slovnih znakova, (od kojih su dva početna numerička znaka kontrolni broj). Znakovi mogu biti grupisani u četiri bloka od po četiri znaka, međusobno razdvojena crticom ili razmakom, s tim da se u elektronskom zapisu podatak iskazuje u nizu (bez crtica, odnosno razmaka).

Kontrolni broj poziva na broj po modulu 97 izračunava se na sledeći način:

a) za utvrđeni poziv na broj, u određenom nizu cifara i slovnih oznaka najpre se slovne oznake konvertuju u broj, prema sledećoj tabeli:

A=10 G=16 M=22 S=28 Y=34
B=11 H=17 N=23 T=29 Z=35
C=12 I=18 O=24 U=30
D=13 J=19 P=25 V=31
E=14 K=20 Q=26 W=32
F=15 L=21 R=27 X=33

(npr. niz: 567812F48K012 konvertuje se u niz: 567812154820012);

b) numeričkom nizu moraju se dodati dve nule (00) na kraju

(npr. 56781215482001200).

Kontrolni broj od dve cifre izračunava se tako što se niz cifara utvrđen na način iz stava 2. ove tačke podeli s 97 i dobijeni ostatak tog deljenja oduzme od broja 98. Dobijena razlika izražena s dve cifre jeste kontrolni broj. Kontrolni broj od dve cifre upisuje se ispred niza cifara koji predstavlja sadržaj poziva na broj (u primeru koji je dat, kontrolni broj poziva na broj biće upisan kao 54567812F48K012).

Ako broj modela nije unesen, neće se vršiti kontrola poziva na broj.

Pružalac platnih usluga neće izvršiti platne naloge kod kojih se kontrolom utvrdi da kontrolni broj u sadržaju elementa poziv na broj ne odgovara naznačenom broju osnovnog modela tog elementa. Za preneti sadržaj elementa poziv na broj pružalac platnih usluga odgovara samo ako je sadržaj upisan u skladu s propisanim modelom.

9. U element mesto i datum prijema upisuje se mesto u kome je pružalac platnih usluga primio platni nalog i datum prijema platnog naloga kod pružaoca platnih usluga.

10. U element datum izvršenja upisuje se datum na koji treba izvršiti platni nalog.

11. Obrasce platnih naloga koji se izdaju na papiru potpisuju korisnici platnih usluga, odnosno lica koja su ovi korisnici ovlastili da daju saglasnost za izvršenje platne transakcije (kartonom deponovanih potpisa ili na drugi odgovarajući način), s tim što pružalac platne usluge i korisnik platne usluge mogu ugovoriti i drugačiji način provere autentičnosti podnosioca platnog naloga, odnosno davanja saglasnosti za izvršenje platne transakcije.

12. Ako je u slučaju obrazaca platnih naloga iz tačke 11. ovog priloga izričito ugovoreno overavanje tih naloga pečatom, pečat se stavlja u delu platnog naloga na kome se nalazi potpis korisnika platne usluge.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print