Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.09.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA OTVARANJA I NAČINU VOĐENJA DEVIZNIH RAČUNA REZIDENATA, KAO I DINARSKIH I DEVIZNIH RAČUNA NEREZIDENATA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)


Na osnovu člana 28. stav 2. i člana 35. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11, 119/12 i 139/14), kao i člana 14. stav 1. tačka 9), a u vezi s članom 34. tačka 9), Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata

1. U Odluci o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata („Službeni glasnik RS”, broj 51/15), posle tačke 6. dodaje se tačka 6a, koja glasi:

„6a. Banka ne može zahtevati od privrednog subjekta, odnosno od fizičkog lica, da overava pečatom bilo koji dokument koji je ovo lice dužno da dostavi banci u skladu sa ovom odlukom, osim ako na pismeni zahtev tog lica nije izričito ugovoreno da je banka dužna da odbije dostavljeni dokument koji nije overen pečatom.

Obaveza banke da odbije dostavljeni dokument koji nije overen pečatom neće se smatrati izričito ugovorenom u smislu stava 1. ove tačke kada je predviđena jedino u opštim uslovima poslovanja banke na koje upućuje ugovor s bankom – osim ako privredni subjekt, odnosno fizičko lice nije u zahtevu iz stava 1. ove tačke izričito tražilo da se ova obaveza banke iz opštih uslova poslovanja primenjuje na određeni dokument koji to lice dostavlja banci.”.

2. Tačke 7. i 8. menjaju se i glase:

„7. Zahtev za otvaranje računa koji podnose rezident – pravno lice, preduzetnik, odnosno ogranak stranog pravnog lica i nerezident – pravno lice sadrži poslovno ime, odnosno naziv podnosioca zahteva i njegovo sedište, adresu i telefon, predmet poslovanja – delatnost, kao i matični i poreski identifikacioni broj podnosioca zahteva.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, zahtev za otvaranje računa koji podnosi nerezident – pravno lice ne mora sadržati poreski identifikacioni broj tog lica ako ono nije poreski obveznik Republike Srbije, s tim da je taj nerezident, ako nakon podnošenja zahteva postane poreski obveznik Republike Srbije, dužan da svoj poreski indentifikacioni broj dostavi banci u roku od tri dana od dana kad mu je taj broj dodeljen.

Pored zahteva za otvaranje računa iz stava 1. ove tačke, rezidenti iz tog stava podnose banci sledeću dokumentaciju:

1) rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa;

2) za podnosioca zahteva za kog nije propisano registrovanje – akt nadležnog organa o osnivanju ako je osnovan neposredno na osnovu zakona, odnosno izvod iz zakona ako je osnovan zakonom;

3) obaveštenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima ako za rezidenta razvrstavanje vrši taj organ – u slučaju da podatak o razvrstavanju po delatnostima nije sadržan u rešenju iz odredbe pod 1) ovog stava, odnosno u slučaju iz odredbe pod 2) tog stava;

4) dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj rezidenta – u slučaju da taj podatak nije sadržan u rešenju iz odredbe pod 1) ovog stava, odnosno u slučaju iz odredbe pod 2) tog stava;

5) karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na deviznom računu ili drugi dokument kojim se određenom licu daje ovlašćenje za raspolaganje sredstvima na ovom računu;

6) potpis ovlašćenog lica rezidenta overen kod nadležnog organa – osim ako je ovo lice prisutno pri podnošenju zahteva za otvaranje računa i dokumenta iz odredbe pod 5) ovog stava.

Pored zahteva za otvaranje računa iz stava 1. ove tačke, nerezidenti iz tog stava podnose banci sledeću dokumentaciju:

1) izvod iz registra u kome je nerezident upisan u državi u kojoj ima registrovano sedište ili, ako je osnovan u državi u kojoj se ne vrši upis u takav registar, drugi odgovarajući dokument o osnivanju na osnovu koga se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja;

2) izvod iz zakona, odnosno drugog propisa ako se nerezidentni račun otvara po tom osnovu;

3) dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj nerezidenta – pravnog lica, ako je taj nerezident poreski obveznik Republike Srbije;

4) karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na nerezidentnom računu ili drugi dokument kojim se određenom licu daje ovlašćenje za raspolaganje sredstvima na ovom računu;

5) potpis ovlašćenog lica nerezidenta overen kod nadležnog organa – osim ako je ovo lice prisutno pri podnošenju zahteva za otvaranje računa i dokumenta iz odredbe pod 4) ovog stava.

Izuzetno od stava 4. ove tačke, uz zahtev za otvaranje nerezidentnog računa stranog diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva u Republici Srbiji podnosi se sledeća dokumentacija:

1) izvod iz evidencije diplomatskih i konzularnih predstavništava koja se objavljuje na internet prezentaciji ministarstva nadležnog za spoljne poslove;

2) karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na nerezidentnom računu ili drugi dokument kojim se određenom licu daje ovlašćenje za raspolaganje sredstvima na ovom računu a koji je potpisao ovlašćeni predstavnik tog predstavništva.

Zahtev za otvaranje računa rezidenta iz stava 1. ove tačke i dokument iz stava 3. odredba pod 5) te tačke mogu potpisati:

1) zakonski zastupnik ovog rezidenta;

2) drugo lice koje je odgovarajućim aktom ili odlukom nadležnog organa rezidenta ovlašćeno za davanje ovlašćenja za raspolaganje sredstvima na računu, u skladu sa opštim uslovima poslovanja banke kod koje se otvara račun.

Zahtev za otvaranje računa nerezidenta stava 1. ove tačke i dokument iz stava 4. odredba pod 4) te tačke mogu potpisati:

1) zastupnik iz rešenja o registraciji ovog nerezidenta u državi sedišta;

2) drugo lice koje je odgovarajućim aktom ili odlukom nadležnog organa nerezidenta ovlašćeno za davanje ovlašćenja za raspolaganje sredstvima na računu, u skladu sa opštim uslovima poslovanja banke kod koje se otvara račun.

8. Izuzetno od tačke 7. stav 3. ove odluke, rezident nije dužan da banci dostavi dokumentaciju propisanu odredbama pod 1), 3) i 4) tog stava ako mu je banka u predugovornoj fazi na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka dostavila informaciju da će tu dokumentaciju, odnosno te podatke preuzeti u elektronskoj formi od organizacije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata.

Rezidenti i nerezidenti iz tačke 7. ove odluke nisu dužni da banci dostave dokument iz stava 3. odredba pod 5), stava 4. odredba pod 4), odnosno stava 5. odredba pod 2) te tačke – ako su s bankom ugovorili drugačiji način provere autentičnosti podnosioca platnog naloga, odnosno davanja saglasnosti za izvršenje platne transakcije.

Overeni potpis ovlašćenog lica rezidenta, odnosno nerezidenta dostavlja se samo u slučaju da se zahtev za otvaranje računa i/ili dokument iz stava 2. ove tačke podnose banci u papirnoj formi, a lice koje je potpisalo neki od ovih dokumenata nije prisutno pri podnošenju tih dokumenata banci.

Dokumentacija iz tačke 7. stav 3. odredbe pod 1), 3) i 4) ove odluke i dokumentacija iz stava 4. odredbe pod 1) i 3) te tačke dostavljaju se banci u originalu ili kopiji koju je overio nadležni organ i ne mogu biti stariji od tri meseca.

Dokument iz tačke 7. stav 4. odredba pod 1) ove odluke dostavlja se zajedno sa overenim prevodom na srpski jezik, a nerezident je dužan da ovaj dokument dostavlja banci najmanje jednom godišnje. Ako nerezident taj dokument ne dostavi u roku od godinu dana od dana njegovog poslednjeg dostavljanja – banka neće izvršavati transakcije ovog nerezidenta do dostavljanja tog dokumenta.

Uz zahtev za otvaranje zajedničkog tekućeg računa, svaki rezident iz tačke 7. stav 1. ove odluke, odnosno nerezident iz stava 2. te tačke, koji će biti pojedinačni imalac tog računa – podnosi dokumentaciju propisanu tom tačkom.”.

3. U tački 11, stav 2. menja se i glasi:

„Zahtev iz stava 1. ove tačke podnosi se u pismenoj formi na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka i naročito sadrži broj računa čije se gašenje traži i broj računa na koji se zahteva prenos sredstava.”.

4. U tački 14, posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Ako se zahtev iz stava 1. ove tačke podnosi banci elektronskim putem, banka, u skladu sa svojim opštim uslovima poslovanja, nije dužna da od fizičkog lica zahteva da taj zahtev potpiše.”.

Dosadašnji st. 3–5. postaju st. 4–6.

Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 4, menja se i glasi:

„Pored zahteva iz stava 1. ove tačke, fizičko lice pre zaključenja ugovora iz tog stava podnosi banci na uvid lični dokument kojim se utvrđuje njegov identitet (lična karta, pasoš ili druga važeća isprava s fotografijom), a ako zahtev podnosi nerezident – i dokument iz koga se može utvrditi mesto njegovog prebivališta ili boravišta u poslednjih godinu dana.”.

5. U tački 15, stav 2. menja se i glasi:

„Radi raspolaganja sredstvima na računu fizičkog lica, kod banke se deponuju potpisi lica ovlašćenih za raspolaganje tim sredstvima, odnosno dokument kojim se određenom licu daje ovlašćenje za raspolaganje sredstvima na računu, s tim što banka i fizičko lice mogu ugovoriti i drugačiji način provere autentičnosti podnosioca platnog naloga, odnosno davanja saglasnosti za izvršenje platne transakcije.”.

6. Rezident, odnosno nerezident, koji je pre dana stupanja na snagu ove odluke zaključio s bankom okvirni ugovor, ugovor o depozitu ili ugovor o vođenju drugog računa, na osnovu kojeg je bio dužan da banci u vezi sa otvaranjem, vođenjem i gašenjem tog računa dostavlja određenu dokumentaciju overenu pečatom – može banci podneti zahtev u pismenoj formi da više ne koristi pečat za overu te dokumentacije.

Banka je dužna da najkasnije od narednog dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ove tačke prihvata i dokumentaciju rezidenta, odnosno nerezidenta koja nije overena pečatom, tj. od tog dana ne može odbiti da prihvati određeni dokument ovog lica samo zbog toga što nije overen pečatom.

7. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 1. oktobra 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print