Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.09.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)


Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 68/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu

1. U Odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 61/17) u tački 2. podtački 1), u rednom broju 8. broj: „379” zamenjuje se brojem: „365”.

U rednom broju 8.1. broj: „106” zamenjuje se brojem „108”.

Redni broj 8.2. briše se.

U rednom broju 10. broj: „128.256,6” zamenjuje se brojem: „128.260,6”.

U rednom broju 10.4 broj: „84” zamenjuje se brojem: „88”.

Dodaje se redni broj 16, koji glasi:

"

ukupno:
16. DELOKRUG EVROPSKIH INTEGRACIJA 184
16.1. Ministarstvo za evropske integracije 184

"

U podtački 3) broj: „1.369” zamenjuje se brojem: „1.403”.

Redni broj (3) briše se.

U rednom broju (6) broj: „830” zamenjuje se brojem: „880”.

U rednom broju (12) broj: „71” zamenjuje se brojem: „82”.

U rednom broju (13) broj: „8” zamenjuje se brojem: „16”.

Dodaje se redni broj (17) koji glasi:

"

(17) Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu 80

"

2. U tački 7. u rednom broju 12. broj: „67” zamenjuje se brojem: „95”.

U rednom broju 18. broj: „94” zamenjuje se brojem: „121”.

U rednom broju 21. broj: „90” zamenjuje se brojem: „95”.

U rednom broju 50. broj: „130” zamenjuje se brojem: „160”.

U rednom broju 58. broj: „140” zamenjuje se brojem: „171”.

U rednom broju 132. broj: „1.247” zamenjuje se brojem: „1.288”.

U rednom broju 138. broj: „1.620” zamenjuje se brojem: „1.765”.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print