Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
07.09.2016.

UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)


Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBU
o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini („Službeni glasnik RS”, broj 60/16), u Programu podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini, u Prilogu 1 – Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave – izrada projektno-tehničke dokumentacije, u odeljku 4. Održivost projekta, u tački 4.1. Dostavljeni podaci ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta, broj: „20” zamenjuje se brojem: „30”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print