Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU IZBORA LICA NA LISTU OCENJIVAČA, PROGRAMU OBUKE ZA OCENJIVAČE, ETIČKOM KODEKSU LICA KOJA UČESTVUJU U POSTUPKU ODOBRAVANJA UDŽBENIKA I POSTUPKU IMENOVANJA ČLANOVA KOMISIJE ZA OCENU RUKOPISA UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)


Na osnovu člana 21. stav 15. Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik RS”, broj 68/15),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku izbora lica na listu ocenjivača, programu obuke za ocenjivače, etičkom kodeksu lica koja učestvuju u postupku odobravanja udžbenika i postupku imenovanja članova Komisije za ocenu rukopisa udžbenika

Član 1.

U Pravilniku o načinu i postupku izbora lica na Listu ocenjivača, Programu obuke za ocenjivače, Etičkom kodeksu lica koja učestvuju u postupku odobravanja udžbenika i postupku imenovanja članova Komisije za ocenu rukopisa udžbenika („Službeni glasnik RS”, broj 87/15), član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Članove i predsednika Komisije imenuje Zavod, odnosno ustanova nadležna za poslove unapređenja i razvoja stručno-istraživačkog rada u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji autonomne pokrajine (u daljem tekstu: Pokrajinski zavod).

Član Komisije može biti samo ocenjivač koje je savladao Program obuke.

Zavod, odnosno Pokrajinski zavod formira Komisiju za svaki predmet po nivoima i vrsti obrazovanja, i to za:

1) svaki predmet u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja;

2) svaki predmet u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja;

3) svaki opšteobrazovni predmet u srednjem obrazovanju i vaspitanju;

4) svaki stručni predmet, odnosno stručnu oblast u stručnom i umetničkom obrazovanju.

Nakon prijema rukopisa udžbenika, Zavod, odnosno Pokrajinski zavod formira potreban broj Komisija.

Jedna Komisija može da ocenjuje najviše šest rukopisa udžbenika jednog predmeta za određeni nivo ili oblast obrazovanja.

Ukoliko na javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika, izdavači podnesu zahtev za odobravanje više od šest udžbenika za jedan predmet za određeni nivo ili oblast obrazovanja, Zavod, odnosno Pokrajinski zavod može da formira više Komisija, a svaka može da pregleda najmanje tri, a najviše do šest rukopisa.”.

Član 2.

Posle člana 7. dodaje se član 7a, koji glasi:

„Član 7a

Obavezni članovi svake Komisije su lica sa:

1) odgovarajućim visokim obrazovanjem, koja poseduju kompetencije iz određenog predmeta odnosno stručne oblasti (u daljem tekstu: stručnjak);

2) odgovarajućim visokim obrazovanjem koja poseduju kompetencije iz metodike struke/odgovarajućeg predmeta/stručne oblasti (u daljem tekstu: metodičar);

3) odgovarajućim obrazovanjem koja realizuju obrazovno-vaspitni rad iz određenog predmeta, odnosno stručne oblasti (nastavnik) (u daljem tekstu: praktičar).

U Komisiju se kao obavezan član imenuje i najmanje jedno lice koje je zaposleno u Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu.

Poslove koordinatora Komisije obavlja lice iz stava 2. ovog člana.

Član Komisije, može biti i:

1) psiholog – za ocenu rukopisa udžbenika za učenike prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja;

2) defektolog – za ocenu rukopisa udžbenika koji se štampaju sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom;

3) stručnjak za odgovarajući jezik i pismo nacionalne manjine – za ocenu rukopisa udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine;

4) stručnjak za informaciono-komunikacione tehnologije – za ocenu rukopisa udžbenika koji ima elektronski dodatak.

Pored lica iz stava 4. ovog člana, član Komisije može biti i drugo lice sa odgovarajućim obrazovanjem koje poseduje kompetencije u skladu sa specifičnim potrebama određenog predmeta, stručne oblasti odnosno nivoa obrazovanja, vrste udžbenika, uzrasta i potreba i mogućnosti dece, učenika i odraslih.”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print