Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.05.2020.

Zakon o izmeni Zakona o lokalnim izborima
("Sl. glasnik RS", br. 68/2020)


Član 1.

U Zakonu o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 34/10 – US, 54/11, 12/20 i 16/20 – autentično tumačenje), u članu 23. stav 3. reči: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa”, zamenjuju se rečima: „kod javnog beležnika ili u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, a u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici u osnovnom sudu, sudskoj jedinici, prijemnoj kancelariji osnovnog suda ili opštinskoj, odnosno gradskoj upravi”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o lokalnim izborima


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print