Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.03.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2017)


Na osnovu člana 44. stav 3. i člana 221. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),
Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 2. marta 2017. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Član 1.

U Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 52/12, 62/12 – ispravka, 73/12 – ispravka, 1/13, 7/13 – ispravka, 112/14, 114/14 – ispravka i 18/15) u članu 3. stav 3. posle reči „naknade” dodaju se reči „koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja”.

Član 2.

Posle člana 3. dodaje se novi član 3a koji glasi:

„Član 3a

Izuzetno, ukoliko osigurano lice nabavi pomagalo iste vrste većeg standarda od propisanog članom 3. stav 2. ovog pravilnika, razliku u ceni pomagala plaća iz svojih sredstava, odnosno sredstava dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Održavanje pomagala iz stava 1. ovog člana, servis, popravka i zamena dela pomagala koji je propisan ovim pravilnikom, obezbeđuje se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do visine najvišeg propisanog iznosa naknade za pomagalo i delove pomagala. Troškove dela pomagala, koje ne sadrži pomagalo iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika, plaća osigurano lice u celosti iz svojih sredstava, odnosno sredstava dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Pravo na pomagalo većeg standarda od standarda propisanog ovim pravilnikom osigurano lice ostvaruje na osnovu izjave.

Izjavu iz stava 3. ovog člana osigurano lice daje na obrascu VS koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu Obrazac VS).

Obrazac VS popunjava se u četiri primerka, od čega dva primerka za isporučioca pomagala od kojih jedan primerak dostavlja matičnoj filijali osiguranog lica, a dva primerka za osigurano lice od kojih jedan primerak dostavlja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen lekar koji je propisao pomagalo.”

Član 3.

U članu 7. stav 3. reči „vraća se zdravstvenoj ustanovi koja je izdala pomagalo osiguranom licu”, zamenjuju se rečima „vraća se matičnoj filijali”.

Član 4.

U članu 10. stava 4. reči „cenama koje ne mogu biti veće od cena propisanih”, zamenjuju se rečima „cenama propisanim”.

Član 5.

U članu 11. stav 1. tačka na kraju briše se, dodaje zapeta i reči: „odnosno isporuči funkcionalno pomagalo”.

Član 6.

U članu 12. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: „Isporučilac je dužan da za vreme servisa serijski proizvedenog pomagala, u skladu sa ovim pravilnikom, osiguranom licu obezbedi zamensko pomagalo”.

Dosadašnji st. 3, 4. i 5. postaju st. 4, 5. i 6.

Član 7.

U članu 14. stav 1. alineja 2. tačka zarez na kraju briše se, dodaje zapeta i reči: „odnosno da je isporučeno pomagalo većeg standarda i da je ispravno;”.

Član 8.

U članu 16. stav 3. brišu se reči „celog ili”.

U stavu 7. brišu se reči „ili celog”.

U stavu 8. brišu se reči „celog ili”.

Posle stava 11. dodaje se novi stav 12. koji glasi: „Troškove popravke i zamene dela pomagala većeg standarda od propisanog članom 3. stav 2. ovog pravilnika snosi osigurano lice iz svojih sredstava, odnosno sredstava dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja”.

Dosadašnji stav 12. postaje stav 13.

Član 9.

U članu 18. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: „Izuzetno od stava 1. ovog člana osigurano lice ima pravo na zanavljanje koncentratora kiseonika i ventilatora za neinvazivnu ventilaciju koji su usled upotrebe dotrajali, na osnovu mišljenja ovlašćenog servisera.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 3. menja se i glasi: „Ocena opravdanosti propisivanja pomagala iz st. 1. i 2. ovog člana vrši se na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti.”

Član 10.

U članu 20. stav 6. posle reči „periodu” dodaju se reči „procene dotrajalosti i”, a reči „osim koncentratora kiseonika, ventilatora za neinvazivnu ventilaciju i spoljne portabilne insulinske pumpe koji se nalaze u zdravstvenoj ustanovi” brišu se.

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi: „Servisiranje, popravka ili zamena dela vraćenog pomagala vrši se u skladu sa ovim pravilnikom”.

Dosadašnji st. 7, 8, 9, 10. i 11. postaju st. 8, 9, 10, 11. i 12.

Član 11.

U članu 21. u stavu 3. reči „Za recikliranje Republički fond” zamenjuje se rečima „Za recikliranje matična filijala”.

Stav 4. briše se.

Član 12.

U članu 22. stav 1. reči „izdato pomagalo”, zamenjuju se rečima „pomagalo propisanog standarda”.

Član 13.

U članu 23. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: „Osiguranom licu prvu protezu za nedostajući ekstremitet (gornji ili donji), odnosno njegov deo propisuje lekar specijalista fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 14.

U članu 50. stav 1. posle reči ileostomu dodaje se zapeta i reči „odnosno vetkolostomu”, reč „ili” posle reči „ileostomu” briše se.

Član 15.

Član 52a. menja se i glasi:

„Član 52a.

Osigurano lice obolelo od šećerne bolesti (D. Mellitus), koje se leči insulinom propisanim u obliku karpula, ima pravo na pen špric.

Osigurano lice iz stava 1. ovog člana koje koristi insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ima pravo na odgovarajuće igle za pen špric, zavisno od broja propisanih dnevnih doza insulina, i to za 1 i 2 doze 30 komada mesečno, a za 3 i više dnevnih doza insulina 60 komada mesečno.

Osigurano lice uzrasta do 18 godina života obolelo od D. Mellitus, kao i osigurano lice starije od 18 godina života obolelo od D. Mellitus na intenziviranoj konvencionalnoj terapiji (4 ili više dnevnih doza) ili na terapiji insulinskom pumpom ima pravo na urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu, ukoliko je osposobljeno za sprovođenje samokontrole i lečenja šećerne bolesti, u količini propisanoj Listom pomagala.

Osigurano lice obolelo od šećerne bolesti (D. Mellitus) koje se leči insulinom ili insulinskom pumpom, uzrasta do 18 godina života i trudnica (bez obzira na godine života) i nezavisno od broja dnevnih doza insulina, kao i osigurano lice starije od 18 godina života koje je na intenziviranoj konvencionalnoj terapiji (četiri i više doza insulina dnevno) ili terapiji insulinskom pumpom, ima pravo na aparat za samokontrolu šećera u krvi.

Slepo i slabovido osigurano lice iz stava 4. ovog člana obolelo od šećerne bolesti (D. Mellitus) ima pravo na aparat za samokontrolu šećera u krvi sa govornim softverom.

sigurano lice obolelo od D. Mellitus koje poseduje aparat za samokontrolu šećera u krvi, odnosno aparat za samokontrolu šećera u krvi sa govornim softverom ima pravo na određeni broj odgovarajućih test traka za odobren aparat (sa ili bez lanceta). Osigurano lice koje ima pravo na odgovarajući broj lanceta a poseduje automatsku lancetu (lancetar), umesto lanceta ima pravo na određeni broj umetaka za automatsku lancetu (lancetar).

Član 16.

U članu 55. stav 1. tačka 3. briše se.

Dosadašnje tač. 4, 5. i 6. postaju tačke 3, 4. i 5.

Član 17.

U članu 56. brišu se reči „mineralna ili”.

Član 18.

U članu 60. stav 3. reči „uzrasta do 18 godina života” zamenjuju se rečima „do kraja redovnog školovanja a najkasnije do 26 godina života”.

Član 19.

U članu 64. dodaje se stav 2. koji glasi: „Osigurano lice kod koga je izvršena totalna laringektomije, sa traheostomom ima pravo na ovlaživač vazduha – izmenjivač vlažnosti i toplote i dodatak za tuširanje.”

Član 20.

U članu 68. dodaje se tačka 8. koja glasi: „8. Izjava za obezbeđivanje pomagala većeg standarda od propisanog – Obrazac VS”.

Član 21.

Posle člana 73a. dodaje se novi član 73b. koji glasi:

„Član 73b.

Obrazac Izjave za obezbeđivanje pomagala većeg standarda od propisanog iz člana 68. tačka 8. ovog pravilnika je list formata A4 (dimenzije 210 mm x 297 mm) štampan crnom bojom na hartiji bele boje.”

Član 22.

Član 75. menja se i glasi: „Osigurana lica koja su na dan početka primene ovog pravilnika započela postupak ostvarivanja prava na pomagalo po Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 52/12, 62/12 – ispravka, 73/12 – ispravka, 1/13, 7/13 – ispravka, 112/14, 114/14 – ispravka i 18/15), okončaće postupak ostvarivanja prava na pomagalo po odredbama tog pravilnika, osim ako su odredbe ovog pravilnika povoljnije za osigurano lice.

Član 23.

Član 76. briše se.

Član 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

ŠIFARNIK POMAGALA

1. Protetička sredstva (proteze)

Tabela 2

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

Proteze za gornje ekstremitete

001

Estetska proteza šake

00150

estetska rukavica

individualna izrada-plastika

00121

punjenje

plastika

00130

insert

metal

002

Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna)

00211

ležište

plastika

00220

podlakatni estetski deo

plastika/metal

00233

estetska šaka

plastika/metal

00240

estetska rukavica

plastika

00251

suspenzija

metal/plastika/tkanina

003

Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna – funkcionalna proteza)

00310

ležište dvostrukog zida

plastika

00320

podlakatni deo

plastika/metal

00330

mehanički zglob klizni (rotor)

metal/plastika

00340

mehanička šaka

metal/plastika

00351

suspenzija

metal/plastika/tkanina

00360

estetska rukavica

plastika

004

Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza

00411

ležište

plastika

00420

elektrode

metal

00430

kabl elektrode

metal/plastika

00440

mioelektrična šaka

metal/plastika

00450

estetska rukavica

plastika

00460

baterija

Ni-Cd

00470

punjač baterija

serijski proizvod

00480

lulica

plastika

005

Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza

00511

ležište

plastika

00520

nadlakatni deo

plastika/metal

00530

podlakatni deo

plastika/metal

00541

estetska šaka

plastika/metal

00550

estetska rukavica

plastika

00560

suspenzija

koža/plastika/tkanina

006

Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna - mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna - funkcionalna)

00611

ležište

plastika

00620

nadlakatni deo

plastika/metal

00630

lakatni zglob sa kočnicom

plastika/metal

00640

podlakatni deo

plastika/metal

00650

rotor

plastika

00660

mehanička radna šaka

metal/plastika

00670

suspenzija

plastika/koža/tkanina

00680

estetska rukavica

plastika

007

Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna – funkcionalna)

00711

ležište

plastika

00720

nadlakatni deo

plastika/metal

00730

spoljni lakatni zglob sa kočnicom

plastika/metal

00740

podlakatni deo

plastika/metal

00750

rotor

metal

00760

šaka mehanička (radna)

metal/plastika

00770

suspenzija

metal/plastika/tkanina

00780

estetska rukavica

plastika

008

Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna)

00810

ležište

plastika

00820

nadlakatni deo

plastika

00830

lakat

metal/plastika

00840

podlakatni deo

plastika/metal

00850

mioelektrična šaka

metal/plastika

00860

baterija

Ni-Cd

00870

estetska rukavica

plastika

00880

rotor

metal

00890

suspenzija

metal/plastika/tkanina

008A0

mikroprocesor

metal

008B0

mikroprekidač

metal

009

Estetska proteza posle dezartikulacije ramena

00910

ležište

plastika

00920

pasivni zglob ramena

plastika/metal

00930

nadlakatni deo

plastika/metal

00940

pasivni zglob lakta

plastika/metal

00950

podlakatni deo

plastika/metal

00964

estetska šaka

plastika/metal

00970

suspenzija

plastika/metal/tkanina

00980

estetska rukavica

plastika

010

Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna)

01011

navlaka nadlakatna

pamuk

01012

navlaka nadlakatna

vuna

01013

navlaka nadlakatna

sintetika

01021

navlaka podlakatna

pamuk

01022

navlaka podlakatna

vuna

01023

navlaka podlakatna

sintetika

011

Elastični zavoj

011

serijski proizvod

2 x 1

Održavanje proteza za gornje ekstremitete

1. Popravka proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka

R01

Korekcija ležišta proteze (plastika)

002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009

R02

Bandaža nadlakatne proteze

005; 006; 007; 008; 009

R03

Bandaža podlakatne proteze

002: 003; 004

R04

Opravka mehaničke šake

003; 006; 007

R05

Opravka mioelektrične podlakatne proteze

004

R06

Opravka mehanoelektrične nadlakatne proteze

008

R07

Opravka nadlakatne mehaničke proteze

006; 007; 009

2. Zamena dela proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka

A01

Zamena plastičnog ležišta na nadlakatnoj protezi

00511; 00611; 00711; 00810; 00910

A04

Zamena plastičnog ležišta na podlakatnoj protezi

00211; 00310; 00411

A07

Zamena nadlakatne suspenzije

00560; 00670; 00770; 00890; 00970

A08

Zamena podlakatne suspenzije

00251; 00351

A09

Zamena lakatnog zgloba

00630; 00730; 00830; 00940

A10

Zamena mehaničkog ručnog zgloba (rotor)

00330; 00650; 00750

A11

Zamena estetske šake

00233; 00541; 00964

A12

Zamena radne šake (mehaničke)

00340; 00660; 00760

A13

Zamena estetske rukavice

00150; 00240; 00360; 00450; 00550; 00680; 00780; 00870; 00980

A14

Zamena mioelektrične šake

00440; 00850

Proteze za donje ekstremitete

012

Proteza posle delimične amputacije stopala - Sopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc)

01210

ležište

plastika

01221

stopalo

plastika/koža

01222

ortopedska cipela po meri

2h1

013

Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme)

01310

privremeno ležište

plastika

01321

ležište

plastika

01330

umetak

tepefon

01341

adapter

metal/drvo

01352

protetsko stopalo

plastika

01360

suspenzija

tkanina/koža

01353

ortopedska cipela po meri

2h1

014

Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna)

01410

privremeno ležište

plastika

01421

ležište

plastika

01432

umetak

tepefon

01450

potkoleni deo-maleol

drvo/plastika

01472

protetsko stopalo

plastika

01480

transtibijalna suspenzija

koža/tkanina

01473

ortopedska cipela po meri

2h1

119

Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

11910

privremeno ležište

plastika

11921

ležište

plastika

11932

umetak

tepefon

11940

adapter

metal

11950

skeletni potkoleni deo

metal/plastika

11962

protetsko stopalo

plastika

11970

kozmetska obloga

plastika/sunđer

11980

transtibijalna suspenzija

koža/tkanina

11963

ortopedska cipela po meri

2h1

120

Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna)

12010

privremeno ležište

plastika

12022

ležište

plastika

12030

dezartikulaciono koleno s kočnicom

metal/plastika

12040

skeletni potkoleni deo

metal

12051

protetsko stopalo

plastika

12060

kozmetska obloga

plastika/sunđer

12072

suspenzija

koža/tkanina

12052

ortopedska cipela po meri

2h1

121

Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

12110

privremeno ležište

plastika

12121

ležište

plastika

12122

ležište

drvo

12130

adapter

metal/plastika

12140

skeletni natkoleni deo

metal/plastika

12151

mehaničko koleno -

jednoosovinsko sa kočnicom

metal/plastika

12152

mehaničko koleno - sa frikcijom

metal/plastika

12153

mehaničko koleno -četvoroosovinsko

metal/plastika

12160

skeletni potkoleni deo

metal

12172

protetsko stopalo

plastika

12180

kozmetska obloga

plastika-sunđer

12191

transfermoralna suspenzija

plastika/koža

12192

suspenzija - vakuum ventil

serijski proizvod

12101

Fleksibilni umetak (za uzdužno-ovalno ležište)

plastika

12173

ortopedska cipela po meri

2h1

122

Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna)

12210

ležište tipa kanadske korpe

koža

12211

ležište tipa kanadske korpe

plastika

12221

veštački zglob kuka sa kočnicom

plastika/metal

12222

veštački zglob kuka bez kočnice

plastika/metal

12230

skeletni natkoleni deo

metal

12240

mehaničko koleno jednoosovinsko

plastika/metal

12250

skeletni potkoleni deo

metal

12260

skočni zglob (adapter)

metal

12270

kozmetska obloga

sunđer/plastika

12282

protetsko stopalo

plastika

12290

suspenzija

koža/tkanina

122A1

mehaničko koleno-jednoosovinsko

metal

122A2

mehaničko koleno sa frikcijom

metal

122A3

mehaničko koleno-četvoroosovinsko

metal

12283

ortopedska cipela po meri

2h1

020

Navlaka za patrljak (potkolena ili natkolena)

02011

navlaka potkolena

pamuk

02012

navlaka potkolena

sintetika

02013

navlaka potkolena

vuna

02021

navlaka natkolena

pamuk

02022

navlaka natkolena

sintetika

02023

navlaka natkolena

vuna

021

Elastični zavoj

021

serijski proizvod

2 x 1; 3 x 1

Održavanje proteza za donje ekstremitete

1. Popravka proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka

R08

Korekcija ležišta

012;014;119;120;121;122

R09

Opravka u zglobu kuka, kolena i skočnog zgloba

013;014;119;120;121;122

R10

Korekcija visine proteze

014;119;120;121;122

R11

Laminacija natkolenih proteza

120;121;122

R12

Laminacija potkolenih proteza

014;119

R13

Korekcija kozmetske obloge kod endoskeletnih proteza

119;120;121;122

2. Zamena dela proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka

A15

Zamena plastičnog ležišta na natkolenoj protezi

12022; 12121

A16

Zamena drvenog ležišta na natkolenoj protezi

12122

A17

Zamena kožnog ležišta na natkolenoj protezi

12210

A18

Zamena plastičnog ležišta na potkolenoj protezi

01210; 01321; 01421; 11921

A21

Zamena zgloba kuka

12221; 12222

A22

Zamena kolenog zgloba za dezartikulaciju

12030

A23

Zamena kolenog zgloba jednoosovinskog

12151; 12240

A24

Zamena kolenog zgloba frikcionog

12152; 122A2

A26

Zamena kolenog zgloba četvoroosovinskog

12153; 122A3

A27

Zamena skočnog zgloba (adapter)

01341; 01342; 01440; 11940; 12130; 12260

A28

Zamena stopala (plastika)

01352; 01472; 11962; 12051; 12172; 12282

A29

Zamena natkolene suspenzije

12072; 12191; 12192; 12290

A30

Zamena potkolene suspenzije

01480; 11980

A31

Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne natkolene proteze

12060; 12180; 12270

A32

Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne potkolene proteze

11970

A33

Zamena fleksibilnog umetka za uzdužno-ovalno ležište

12101

A69

Zamena tepefonskog umetka u potkolenoj protezi

01330; 01432; 11932

Spoljna proteza za dojku

023

Spoljna proteza za dojku

023

serijski proizvod

Silikon 1x1

210

Grudnjak za spoljnu protezu za dojku

210

serijski proizvod

214

Perika

214

serijski proizvod

veštačka vlakna 1x1

2. Ortotička sredstva (ortoze)

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

Ortoze za gornje ekstremitete

029

Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju

029

individualna izrada

tkanina

034

Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju -plastična (statička)

034

individualna izrada

plastika

036

Ortoza za ručni zglob funkcionalna

036

individualna izrada

plastika

Održavanje ortoza za gornje ekstremitete

1. Zamena dela ortoze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka

A34

Zamena zgloba lakta

03020; 03220

A35

Zamena suspenzijske trake

03030

Ortoze za donje ekstremitete

042

Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom - zglobna

042

individualna izrada ili gotov proizvod

plastika

043

Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična sa ortopedskom cipelom po meri

04320

individualna izrada

čelični lim

04330

ortopedska cipela po meri

koža - 2 x 1

044

Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri

04420

individualna izrada

čelični lim

04430

ortopedska cipela po meri

koža - 2 x 1

045

Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje

045

serijski proizvod - individualno prilagođavanje proizvoda

plastika

200

Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc aparat)

200

individualna izrada

koža/metal/plastika

047

Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena „O” ili „H” (dinamički

047

individualna izrada

plastika

048

Ortoza za kukove - dinamička

048

serijski proizvod

plastika

049

Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo -dvozglobna

049

individualna izrada

plastika/metal

050

Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - trozglobna

050

individualna izrada

plastika/metal

052

Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown)

052

individualna izrada

metal/plastika

124

Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom

124

individualna izrada

metal/plastika/koža

125

Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano, kočnicama na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskim cipelama

125

individualna izrada

metal/plastika/koža

Održavanje ortoza za donje ekstremitete

1. Zamena dela ortoze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka

A36

Zamena zgloba kolena

04920;05030

A37

Zamena skočnog zgloba

04930; 05040


A38

Zamena zgloba kuka

05020

A39

Zamena Perštejn zgloba

12420;12520

Aparati za lečenje iščašenih kukova

054

Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići)

054

serijski proizvod

koža/tekstil

055

Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona

055

serijski proizvod

plastika/tekstil

056

Atlanta aparat - ortoza

056

individualna izrada po gipsanom modelu

plastika

Ortoze za kičmu – spinalne ortoze

061

Tomas kragna - jednodelna

061

individualna izrada

plastika

062

Tomas kragna - dvodelna

062

individualna izrada

plastika/metal

064

Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)

064

serijski proizvod

plastika/metal

067

TLSO sa tri tačke oslonca

067

individualna izrada

plastika/metal

068

TLSO dinamička - korektivna

068

individualna izrada

plastika/metal

071

LSO stabilizaciona ortoza

071

serijski proizvod

plastika

201

Pectus carinatum aparat

201

individualna izrada

plastika-koža-tkanina

Održavanje ortoza za kičmu – spinalnih ortoza

1. Zamena dela ortoze za kičmu po isteku garantnog roka

A40

Zamena šina

06420; 06720; 06820

A41

Zamena zatvarača za ortozu

06220; 06430; 06830

3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

Ortopedske cipele

073

Ortopedske cipele sa ulošcima

07311

cipela po gipsanom otisku sa povišicom 1,5-6 cm

koža ili skaj - 1x1

07312

cipela po gipsanom otisku sa povišicom 6-10 cm

koža ili skaj - 1x1

07313

cipela po gipsanom otisku sa povišicom 10-15 cm

koža ili skaj - 1x1

07314

cipela po gipsanom otisku sa povišicom 15-20 cm

koža ili skaj - 1x1

07320

cipela po meri za zdravu nogu

koža ili skaj - 1x1

07331

uložak za cipelu

koža 2x1

07332

uložak za cipelu

silikon 2x1

07341

ispun za nedostajuće prste

sunđer 2x1

07342

ispun za nedostajuće prste

guma 1x1

074

Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo

07411

cipela po meri

koža 2x1

07412

cipela po meri

skaj 2x1

07420

uložak za cipele

koža 2x1

209

Ortopedske cipele za Talipes equines i Talipes equinovarus

20911

cipela po gipsanom otisku

koža 2x1

20912

cipela po gipsanom otisku

skaj 2x1

20920

uložak za cipele

koža 2x1

077

Ortopedske cipele za elephantiasis

07711

cipela po meri

koža 2x1

07712

cipela po meri

skaj 2x1

Invalidska kolica

202

Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života

-težina kolica do 22 kg, metalna, sklapajuća, inklinacija do 6 stepeni, skidanje zadnjih točkova, skidanje držača za ruke

-visina kolica 90 cm

-visina naslona 35-45 cm

-širina sedišta 41-48 cm

-visina sedišta 43-48 cm

-pogon na oba točka

-nosivost kolica do 126 kg

202

serijski proizvod

20210

konstrukcija

metal

20220

sedište

plastificirana tkanina

20230

naslon

plastificirana tkanina

20240

prednji točkovi - puni

poliuretan

20250

zadnji točkovi - pumpani

guma

20260

papučice za stopala - podesive

plastika/metal

20270

kočnica

metal/plastika

20280

jastuk za sedište

tkanina

20290

naslon za glavu

tapacirana plastika

202A0

pelote za glavu

tapacirana plastika

202B0

sigurnosni pojas za grudi

tekstil

202C0

sigurnosni kaiševi za stopala

tekstil

203

Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života - ojačana

Standardne mere:

-težina kolica do 22 kg, metalna, sklapajuća, inklinacija do 6 stepeni, skidanje zadnjih točkova, skidanje držača za ruke - visina kolica 90 cm

-visina naslona 35-45 cm

-širina sedišta 49-54 cm

-visina sedišta 43-48 cm

-pogon na oba točka

-nosivost kolica preko 126 kg

203

serijski proizvod

20310

konstrukcija

metal

20320

sedište

plastificirana tkanina

20330

naslon

plastificirana tkanina

20340

prednji točkovi - puni

poliuretan

20350

zadnji točkovi - pumpani

guma

20360

papučice za stopala - podesive

plastika

20370

kočnica

metal/plastika

20380

jastuk za sedište

tkanina

20390

naslon za glavu

tapacirana plastika

203A0

pelote za glavu

tapacirana plastika

203B0

sigurnosni pojas za grudi

tekstil

203C0

sigurnosni kaiševi za stopala

tekstil

204

Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu

Standardne mere:

-visina kolica 90 cm

-visina naslona 35-45 cm

-širina sedišta 41-48 cm

-visina sedišta 43-48 cm

-pogon na polugu

-nosivost kolica do 126 kg

204

serijski proizvod

20410

konstrukcija

metal

20420

sedište

plastificirana tkanina

20430

naslon

plastificirana tkanina

20440

poluga

metal

20450

prednji točkovi - puni

poliuretan

20460

zadnji točkovi - pumpani

guma

20470

papučice za stopala - podesive

plastika

20480

kočnica

metal/plastika

20490

jastuk za sedište

tkanina

205

Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom

za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - ojačana

-visina kolica 90 cm

-visina naslona 35-45 cm

-širina sedišta 49-54 cm

-visina sedišta 43-48 cm

-pogon na polugu

-nosivost kolica preko 126 kg

205

serijski proizvod

20510

konstrukcija

metal

20520

sedište

plastificirana tkanina

20530

naslon

plastificirana tkanina

20540

poluga

metal

20550

prednji točkovi - puni

poliuretan

20560

zadnji točkovi - pumpani

guma

20570

papučice za stopala - podesive

plastika

20580

kočnica

metal/plastika

20590

jastuk za sedište

tkanina

128

Invalidska kolica na ručni pogon (laka aktivna)

Standardne mere:

- visina naslona do 40 cm

- širina sedišta 43-48 cm

- visina sedišta 43-45 cm

- pogon na oba točka

- nosivost kolica do 110 kg

- težina kolica do 20 kg

128

serijski proizvod

12810

konstrukcija

lake legure

12820

sedište

plastificirana tkanina

12830

naslon

plastificirana tkanina

12840

prednji točkovi - puni

poliuretan

12850

zadnji točkovi - pumpani-skidajući

guma

12860

papučice za stopala - sklopive

plastika

12870

kočnica

metal/plastika

129

Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepena

Standardne mere:

-sklopiva kolica po tipu kišobrana,

-visina kolica 93-100 cm

-visina sedišta 25-38 cm

-širina sedišta 25-38 cm

-visina naslona 62-76 cm

-bez ručnog pogona

-nosivost kolica do 50 kg

129

serijski proizvod

12910

konstrukcija

metal

12920

sedište

plastificirana tkanina-tapacirana

12930

naslon

plastificirana tkanina-tapaciran

12940

prednji točkovi - puni

poliuretan

12950

zadnji točkovi - puni

poliuretan

12960

kočnica

metal/plastika

12970

papučice za stopala - podesive

plastika

12980

jastuk za sedište

tekstil

12990

naslon za glavu

tapacirana plastika

129A0

pelote za glavu

tapacirana plastika

129B0

sigurnosni pojas za grudi

tekstil

129C0

abdukcioni klin

metal/tapacirana plastika

129D0

kaiševi za kolena

tekstil

129E0

kaiševi za stopala

tekstil

207

Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu

i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života

Standardne mere:

-visina kolica do 100 cm

-visina sedišta 25-38 cm

-širina sedišta 25-38 cm

-visina naslona 62-76 cm

-bez ručnog pogona

-nosivost kolica do 70 kg

207

serijski proizvod

20710

konstrukcija

metal

20720

sedište

plastificirana tkanina

20730

naslon

plastificirana tkanina

20740

prednji točkovi - puni

poliuretan

20750

zadnji točkovi - puni

poliuretan

20760

papučice za stopala - podesive

plastika

20770

kočnica

metal/plastika

20780

jastuk za sedište

tekstil

20790

naslon za glavu

tapacirana plastika

207A0

pelote za glavu

tapacirana plastika

207B0

sigurnosni pojas za grudi

tekstil

207C0

abdukcioni klin

metal/tapacirana plastika

207D0

kaiševi za kolena

tekstil

207E0

kaiševi za stopala

tekstil

083

Toaletna kolica

standardne mere:

-visina kolica 90 cm

-sedišta širine 45 cm

083

serijski proizvod

08310

sedište

plastika

08320

naslon

plastika

08330

prednji točkovi - puni

poliuretan

08340

zadnji točkovi - puni

poliuretan

08350

noćna posuda

plastika

084

Elektromotorna invalidska kolica

(sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora)

Mere:

-visina kolica 90 cm

- visina naslona 35-45 cm

- širina sedišta 43-54 cm

084

serijski proizvod

08410

konstrukcija

metal

08420

sedište

plastificirana tkanina

08430

naslon

plastificirana tkanina

084BO

naslon za glavu

tapacirana plastika

084CO

pelote za glavu

tapacirana plastika

08440

prednji točkovi - puni

poliuretan

08450

zadnji točkovi - pumpani

guma

08460

ručne komande

serijski proizvod

08470

kočnica

metal/plastika

08480

papučice za stopala - podesive

plastika

084DO

sigurnosni pojas za grudi

tekstil

084EO

kaiševi za kolena

tekstil

084FO

kaiševi za stopala

tekstil

08490

akumulator 2 komada

1 x 2

084A0

punjač akumulatora

serijski proizvod

086

Antidekubitus jastuk za invalidska kolica

086

serijski proizvod

pneumatski

Održavanje invalidskih kolica

1. Servis invalidskih kolica van garantnog roka

S01

Servis invalidskih kolica

2. Popravka dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka

R14

Opravka kočnice

20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470

R15

Opravka komandne palice kod elektromotornih kolica

08460

R16

Opravka motora elektromotornih kolica

084

3. Zamena dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka

A42

Prednje pune gume

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440

A43

Prednjeg točka

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440

A44

Zadnje spoljne gume

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450

A45

Zadnje unutrašnje gume

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450

A46

Zadnjeg točka

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450

A47

Viljuške prednjeg točka

202; 203; 204; 205; 129; 207; 083; 084

A48

Sedišta za invalidska kolica

20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08310; 08420

A49

Naslona za invalidska kolica

20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08320; 08430

A50

Kočnice za invalidska kolica

20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470

A51

Naslona za glavu

20290; 20390; 12990; 20790; 084B0

A52

Sedišta tapaciranog kod invalidskih kolica sa nagibom sedišta do 30 stepeni

12920

A53

Pelote

202A0; 203A0; 129A0; 207A0; 084C0

A54

Sigurnosnog kaiša

202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129E0; 207B0; 207D0; 207E0; 084D0; 084E0; 084F0

A55

Instalacije na elektromotornim kolicima

084

A56

Prekidača na upravljačkoj kutiji za elektromotorna kolica

084

A57

Komandne palice za elektromotorna kolica

084

A58

Kočnice za elektromotorna kolica

08470

A63

Cetkice motora

084

A64

Zamena 2 akumulatora za elektromotorna kolica

08490

4. Servis vraćenih invalidskih kolica

S03

Servis vraćenih invalidskih kolica

5. Popravka dela na vraćenim invalidskim kolicima

P25

Prednje pune gume

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440

P26

Prednjeg točka

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440

P27

Zadnje spoljne gume

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450

P28

Zadnje unutrašnje gume

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450

P29

Zadnjeg točka

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450

P30

Viljuške prednjeg točka

202; 203; 204; 205; 129; 207; 083; 084

P31

Sedišta za invalidska kolica

20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08310; 08420

P32

Naslona za invalidska kolica

20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08320; 08430

P33

Kočnice za invalidska kolica

20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470

P34

Naslona za glavu

20290; 20390; 12990; 20790; 084B0

P35

Sedišta tapaciranog kod invalidskih kolica sa

nagibom sedišta do 30 stepeni

12920

P36

Pelote

202A0; 203A0; 129A0; 207A0; 084C0

P37

Sigurnosnog kaiša

202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129E0; 207B0; 207D0; 207E0; 084D0; 084E0; 084F0

P38

Instalacije na elektromotornim kolicima

084

P39

Prekidača na upravljačkoj kutiji za elektromotorna kolica

084

P40

Komandne palice za elektromotorna kolica

084

P41

Kočnice za elektromotorna kolica

08470

P42

Cetkice motora

084

P43

Ram kolica

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440

6. Zamena dela na vraćenim invalidskim kolicima

A74

Prednje pune gume

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440

A75

Prednjeg točka

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440

A76

Zadnje spoljne gume

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450

A77

Zadnje unutrašnje gume

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450

A78

Zadnjeg točka

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450

A79

Viljuške prednjeg točka

202; 203; 204; 205; 129; 207; 083; 084

A80

Sedišta za invalidska kolica

20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08310; 08420

A81

Naslona za invalidska kolica

20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08320; 08430

A82

Kočnice za invalidska kolica

20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470

A83

Naslona za glavu

20290; 20390; 12990; 20790; 084B0

A84

Sedišta tapaciranog kod invalidskih kolica sa

nagibom sedišta do 30 stepeni

12920

A85

Pelote

202A0; 203A0; 129A0; 207A0; 084C0

A86

Sigurnosnog kaiša

202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129E0; 207B0; 207D0; 207E0; 084D0; 084E0; 084F0

A87

Instalacije na elektromotornim kolicima

084

A88

Prekidača na upravljačkoj kutiji za elektromotorna kolica

084

A89

Komandne palice za elektromotorna kolica

084

A90

Kočnice za elektromotorna kolica

08470

A91

Cetkice motora

084

A92

Zamena 2 akumulatora za elektromotorna kolica

08490

A93

Ram kolica

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440

Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja

087

Drvene potpazušne štake na podešavanje

08712

serijski proizvod na podešavanje

drvo - 2 x 1

08722

elastična guma

guma - 2h1

089

Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca

08911

serijski proizvod - tri noge

1 x 1

08912

serijski proizvod - četiri noge

1 x 1

08921

elastična guma

3 x 1

08922

elastična guma

4 x 1

090

Metalni ortopedski štap sa krivinom

09010

serijski proizvod

metal -1 x 1

09020

elastična guma

guma - 1 x 1

091

Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge

09110

serijski proizvod - 4 noge

metal

09120

elastična guma

gume- 4 x 1

131

Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem

131

serijski proizvod - 4 točka i potpazušni oslonci

metal

132

Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge

132

serijski proizvod - 2 točka i 2 noge

metal

190

Metalne podlakatne štake

19010

serijski proizvod

metal - 2 x 1

19020

elastična guma

guma- 2 x 1

Ostala pomoćna pomagala

093

Bolnički krevet sa trepezom

093

serijski proizvod

metal

094

Sobna dizalica

094

serijski proizvod

gotov proizvod

095

Antidekubitus dušek

095

serijski proizvod

poliuretan sa saće profilom

208

Pojas za femoralnu ili ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani)

20810

serijski proizvod - jednostrani

koža-tekstil

20820

serijski proizvod - obostrani

koža-tekstil

135

Pojas za trbušnu kilu

135

serijski proizvod

koža-tekstil

Koncentrator kiseonika

099

Koncentrator kiseonika protoka 5 l/min

(kiseonički koncentrator)

099

serijski proizvod

09910

serijski proizvod sa prot. kiseonika 5 l/min

1 x 1

09920

crevo za dovod kiseonika

plastika

09930

filter za kiseonik - serijski proizvod

1 x 1

09940

binazalna sonda (potrošni materijal)

plastika

Održavanje koncentratora kiseonika

1. Servis koncentratora kiseonika van garantnog roka

S04

Servis koncentratora kiseonika jednom godišnje

2. Zamena dela koncentratora kiseonika po isteku garantnog roka

A65

Zamena filtera na koncentratoru kiseonika

09930

A66

Zamena creva za dovod kiseonika na 5 godina

09920

3. Servis vraćenog koncentratora kiseonika

S05

Servis vraćenog koncentratora kiseonika

4. Zamena dela na vraćenom koncentratoru kiseonika

A94

Zamena filtera na koncentratoru kiseonika

09930

A95

Zamena creva za dovod kiseonika

09920

A96

Zamena molekularnog sita

09941

A97

Zamena kompresora

09942

A98

Zamena seta za reparaciju kompresora

09943

A99

Zamena buzzer alarma

09944

A100

Zamena upravačke ploče

09945

A101

Zamena O2 monitoring ploče

09946

A102

Zamena prigušivača

09947

A103

Zamena kondenzatora

09948

A104

Zamena osigurača

09949

A105

Zamena ventilatora

09950

A106

Zamena brojčanika

09951

A107

Zamena mrežnog kabla

09952

A108

Zamena mrežnog prekidača

09953

A109

Zamena blok ventila

09954

A110

Zamena špulna ventila

09955

A111

Zamena flowmetra

09956

A112

Zamena regulatora

09957

A113

Zamena rezervoara

09958

A114

Zamena baterija

09959

A115

Zamena prekidača (niskog pritiska, visokog pritiska, temperaturni prekidač)

09960

A116

Zamena rezonatora

09961

Ventilator za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

211

Ventilator za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

211

serijski proizvod

21110

serijski proizvod za neinvazivnu ventilaciju

1h1

21120

filter za ventilator – serijski proizvod

1 x 1

21130

maska za ventilator – serijski proizvod

1h1

21140

baterija za ventilator (potrošni materijal)

1x1

21150

turbina/motor za ventilator – serijski proizvod

Održavanje ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

1. Servis ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) po isteku garantnog roka

S06

Servis ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) jednom godišnje

2. Zamena dela ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) po isteku garantnog roka

A73

Zamena filtera na ventilatoru za neinvazivnu ventilaciju (NIV) na godinu dana

21120

A70

Zamena maske na ventilatoru za neinvazivnu ventilaciju (NIV) na godinu dana

21130

A71

Zamena baterije na ventilatoru za neinvazivnu ventilaciju (NIV) na tri godine, najmanje

21140

A72

Zamena turbine/motora na ventilatoru za neinvazivnu ventilaciju (NIV) na 20.000 radnih sati, najmanje

21150

3. Servis vraćenog ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

S07

Servis vraćenog ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

4. Zamena dela na vraćenom ventilatoru za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

A117

Zamena filtera (crni i beli filter)

21120

A118

Zamena maske

21130

A119

Zamena interne baterije

21140

A120

Zamena turbine – komplet sa membranom

21150

A121

Zamena prednjeg dela kućišta

21164

A122

Zamena nosača filtera

21165

A123

Zamena kompleta creva

21166

A124

Zamena pene za donji deo kućišta

21167

A125

Zamena kompletnih kablova

21168

A126

Zamena kabla za uzemljenje

21169

A127

Zamena kompleta baterija

21170

A128

Zamena CPU ploče

21171

A129

Zamena ventilatora za unutrašnje hlađenje

21172

A130

Zamena zadnjeg poklopca (izlaz vazduha za pacijenta)

21173

A131

Zamena zujalice sa kablom

21174

A132

Zamena PSU ploče

21175

A133

Zamena komleta brava zadnjeg poklopca

21176

A134

Zamena PGC ploča

21177

A135

Zamena pacijent creva

21178

Ventilator za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 sata

215

Ventilator za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 sata

215

serijski proizvod

21510

serijski proizvod za neinvazivnu ventilaciju – 24 h

1h1

21520

filter za ventilator 24 h – serijski proizvod

1 x 1

21530

maska za ventilator 24 h – serijski proizvod

1h1

21540

baterija za ventilator – 24 h (potrošni materijal)

1x1

21550

turbina/motor za ventilator 24 h – serijski proizvod

Održavanje ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h

1. Servis ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h po isteku garantnog roka

S08

Servis ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h jednom godišnje

2. Zamena dela ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h po isteku garantnog roka

A136

Zamena filtera na ventilatoru za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h na godinu dana

21520

A137

Zamena maske na ventilatoru za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h na godinu dana

21530

A138

Zamena baterije na ventilatoru za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h na tri godine, najmanje

21540

A139

Zamena turbine/motora na ventilatoru za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h na 20.000 radnih sati, najmanje

21550

3. Servis vraćenog ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h

S09

Servis vraćenog ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h

4. Zamena dela na vraćenom ventilatoru za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h

A140

Zamena filtera (crni i beli filter)

21520

A141

Zamena maske

21530

A142

Zamena interne baterije

21540

A143

Zamena turbine – komplet sa membranom

21550

A144

Zamena prednjeg dela kućišta

21564

A145

Zamena nosača filtera

21565

A146

Zamena kabla za uzemljenje

21566

A147

Zamena kompleta baterija

21567

A148

Zamena CPU ploče

21568

A149

Zamena ventilatora za unutrašnje hlađenje

21569

A150

Zamena zujalice sa kablom

21570

A151

Zamena PSU ploče

21571

A152

Zamena pacijent creva

21572

A153

Zamena kompleta creva

21573

A154

Zamena pene za donji deo kućišta

21574

A155

Zamena kompletnihh kablova

21575

A156

Zamena zadnjeg poklopca (izlaz vazduha za pacijenta)

21576

A157

Zamena kompleta brava zadnjeg poklopca

21577

A158

Zamena PGC ploča

21578

097

Endotrahealna kanila metalna (2 komada)

097

serijski proizvod

metal – 2h1

188

Endotrahealna kanila plastična (2 komada)

188

serijski proizvod

plastika – 2h1

098

Električni inhalator sa maskom

09810

serijski proizvod

električni

09820

maska

plastika

100

Disk podloga sa kesama za ileostomu

10010

disk podloga - serijski proizvod (mesečno)

1 x 10 kom.

10020

kese za ileostomu - serijski proizvod (mesečno)

do 60 kom.

10030

disk podloga - serijski proizvod (mesečno)

1h15 kom.

10040

kese za ileostomu - serijski proizvod (mesečno)

do 45 kom.

136

Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu

13610

serijski proizvod

1 x 30 kom.

137

Disk podloga sa kesama za kolostomu

13710

disk podloga - serijski proizvod (mesečno)

1 x 10 kom.

13720

kese za kolostomu - serijski proizvod (mesečno)

do 60 kom.

13730

disk podloga - serijski proizvod (mesečno)

13740

kese za kolostomu - serijski proizvod (mesečno)

138

Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu

13810

serijski proizvod

1 x 30 kom.

139

Disk podloga sa kesama za urostomu

13910

disk podloga - serijski proizvod

1 x 10 kom.

13920

kese za urostomu - serijski proizvod

do 30 kom.

140

Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu

14010

serijski proizvod

1 x 30 kom.

220

Sprej za negu stome

22010

serijski proizvod

1x1

141

Krema za negu stome

14110

serijski proizvod

1 x 30 grama

142

Pasta za ispune ožiljnih neravnina

14210

serijski proizvod

1 x 60 grama

193

Silikonski upijajući flaster

19310

serijski proizvod

uzrasta do 5 godina 8 komada mesečno; uzrasta preko 5 do 10 godina 10 komada mesečno; uzrasta preko 10 do 16 godina 12 komada mesečno; uzrasta preko 16 godina 14 komada mesečno, dimenzija 20 x 50 cm

143

Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu

143

serijski proizvod

101

Stalni - Foli (Foleu) urin kateter sa urin kesama sa ispustom

10111

urin kateter – silikon (količina za tri meseca)

1 x 2 kom.

10112

urin kateter - lateks (količina za mesec dana)

1 x 3 kom.

10120

urin kese – plastika (količina za mesec dana)

1 x 10 kom.

10130

urin kese – plastika (količina za tri meseca)

1h30 kom.

144

Urin kateter za jednokratnu upotrebu: (bez urin kesa)

14411

PVC kateter - serijski proizvod

do 60 kom. mesečno

14412

lumbrifikovani kateter - serijski proizvod

do 60 kom. mesečno

145

Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom

14510

urinarni kondom - serijski proizvod

1h30 kom.

14520

urin kese - plastika

1h15 kom.

102

Pelene

10210

serijski proizvod - male (od 11 do-25kg)

Do 60 kom. mesečno;

moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti

10211

serijski proizvod - male (od 15 do 30kg)

Do 60 kom. mesečno;

moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti

10212

serijski proizvod - srednje (od 30 do 40kg)

Do 60 kom. mesečno;

-moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti

10213

serijski proizvod - velike (od 40 do 70kg)

Do 60 kom. mesečno;

-moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti

10214

serijski proizvod - ekstravelike (preko 70kg)

Do 60 kom. mesečno;

-moć upijanja najmanje 1100 prema MDS 1/93 sertifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti

212

Ulošci za inkontinenciju

21210

Serijski proizvod

do 60 kom. mesečno; Moć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.

214

Hipodermalna igla

21410

serijski proizvod - 21G; 0,8x38mm (mesečno)

do 400 kom.

146

Pen špric

146

serijski pproizvod

1h1

147

Igle za pen špric

14710

serijski proizvod (mesečno)

30 kom.

14720

serijski proizvod (mesečno)

60 kom.

14750

serijski proizvod (mesečno)

do 30 kom.

148

Urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu

14810

serijski proizvod (količina za tri meseca)

50 kom.

14820

serijski - proizvod (količina za šest meseci)

50 kom.

149

Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi

149

serijski proizvod

1h1

216

Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi sa govornim softverom

216

serijski proizvod

1h1

150

Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)

15010

serijski proizvod – trake (mesečno)

150 kom.

15020

serijski proizvod – trake (mesečno)

100 kom.

15030

serijski proizvod – trake (mesečno)

50 kom.

15040

serijski proizvod – trake (količina za tri meseca)

50 kom.

15021

serijski proizvod – lancete (mesečno)

50-150 kom.

15022

Umetak za automatsku lancetu (lancetar)

do 30 kom.

217

Test trake za aparat (sa ili bez lanceta) za aparat za merenje nivoa šećera u krvi sa govornim softverom

21710

serijski proizvod – trake (mesečno)

150 kom.

21720

serijski proizvod – trake (mesečno)

100 kom.

21730

serijski proizvod – trake (mesečno)

50 kom.

21740

serijski proizvod – trake (količina za tri meseca)

50 kom.

27021

serijski proizvod – lancete (mesečno)

50-150 kom.

21722

Umetak za automatsku lancetu (lancetar)

do 30 kom.

104

Spoljna portabilna insulinska pumpa

10410

serijski proizvod

1h1

152

Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu

15210

kateteri – serijski proizvod

1h10 (mesečno)

15220

špricevi – serijski proizvod

1h10 (mesečno)

4. Očna pomagala

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

105

Ram za naočare

105

serijski proizvod sa krilcima okvira - ojačan

plastika/metal

154

Plastična stakla za korekciju vida (organska)

15411

do ±2D

plastika

15412

preko +2D - ±5D

plastika

15413

±5D - ±8D

plastika

15414

±8D - ±10D

plastika

15415

±10D - ±12D

plastika

15417

±12D - +14D

plastika

15416

±14D - ±16D

plastika

15421

do ±2D/2

torus plastika

15422

±2D - ±5D/2

torus plastika

15423

±5D - +8D/2

torus plastika

15424

±8D - ±10D/2

torus plastika

15425

±10D - ±12D/2

torus plastika

15426

±12D - ±14D/2

torus plastika

15427

±14 - ±16D/2

torus plastika

15431

do ±2D/4

torus plastika

15432

±2D - ±5D/4

torus plastika

15433

±5D-±8D/4

torus plastika

15434

±8D - ±10D/4

torus plastika

15435

±10D -±12D/4

torus plastika

15436

+12D - ±14D/4

torus plastika

15437

±14D - +16D/4

torus plastika

155

Lentikularna stakla

15511

±8D - ±13D

plastika

15512

±13D - ±20D

plastika

15513

±20D - ±30D

plastika

15521

+8D - +13D/4

torus steklo

15522

+ 13D - +18D/4

torus staklo

15523

preko ± 18D/4

torus staklo

15531

+8D - +13D

sferna plastična

15532

±13D - ±18D

sferna plastična

15541

±8D - +13D/4

torus plastična

15542

±13D - ±18D/4

torus plastična

156

Prizma - folija

156

serijski proizvod

folija na staklu bez dioptrije

106

Teleskopske naočare - naočare sa specijalnim sistemom sočiva

106

serijski proizvod

sistem sočiva

107

Tvrda kontaktna sočiva

107

serijski proizvod

silikon - 2 x 1

157

Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva

157

serijski proizvod

plastika - 2 x 1

158

Meka kontaktna sočiva

158

serijski proizvod

želatin - 2 x 1

159

Terapeutska kontaktna sočiva

159

serijski proizvod

želatin - 2 x 1

108

Puna (potpuna) očna proteza

108

individualna izrada

akrilat

160

LJuspasta očna proteza

160

individualna izrada

akrilat

161

Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje

161

serijski proizvod

akrilat

Održavanje očnih pomagala

1. Servisiranje očnih proteza van garantnog roka

S02

Poliranje očnih proteza jedanput godišnje

10811; 10812; 10813

Tiflotehnička pomagala

109

Brajeva pisaća mašina

109

serijski proizvod

162

Reproduktor

162

serijski proizvod

163

Brajev sat za slepe džepni

163

džepni sat - serijski proizvod

Sat sa kazaljkama sa zaštitnim poklopcem, taktilnim (reljefnim) oznakama

182

Brajev sat za slepe ručni

182

ručni sat - serijski proizvod

Sat sa kazaljkama sa zaštitnim poklopcem, taktilnim (reljefnim) oznakama

164

Naočare sa tamnim staklima od plastične mase

164

serijski proizvod

plastika

165

Beli štap za slepe

165

serijski proizvod na rasklapanje

metal

183

Ultrazvučni štap

183

serijski proizvod

189

Govorni softver za srpski jezik za slepa lica

189

serijski proizvod

5. Slušna pomagala

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

167

Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost

167

aparat - serijski proizvod

186

Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost

186

aparat - serijski proizvod

187

Individualni umetak (oliva) za ušni kanal

187

umetak

individualna izrada po meri

185

Specijalne baterije za zaušni procesor

185

serijski proizvod prema vrsti zaušnog procesora

mesečno zamena (na 3 dana: 30 kom.; na 4 dana: 21 kom.; na 5 dana: 18 kom.)

18510

serijski proizvod prema vrsti zaušnog procesora 2 kom. godišnje

punjive baterije

213

Zaušni procesor za kohlearni implant

213

serijski proizvod

191

Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni za decu do 18 godina (sa najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa)

19111

aparat za oštećenje sluha od 40-70 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama

komplet

19112

aparat za oštećenje sluha od 71-90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama

komplet

16113

aparat za oštećenje sluha preko 90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama

komplet

192

Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja)

19211

aparat za oštećenje sluha od 40-65 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama

komplet

19212

aparat za oštećenje sluha od 66-90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama

komplet

19213

aparat za oštećenje sluha preko 90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama

komplet

Održavanje slušnih pomagala

1. Zamena dela slušnog pomagala posle garantnog roka

A67

Zamena individualnog umetka za ušni kanal

187

6. Pomagala za omogućavanje glasa i govora

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

111

Elektrolarings – Aparat za omogućavanje glasa i govora (sa dve baterije i pinjačem za baterije)

11110

pomagalo za glasni govor – serijski proizvod

1h1

11120

akumulatorska baterija (2 kom.)

1h2

11130

punjač akumulatora – serijski proizvod

1h1

218

Ovlaživač vazduha – izmenjivač vlažnosti i toplote sa adhezivom

21810

serijski prizvod – ovlaživač vazduha – izmenjivač vlažnosti i toplote - pakovanje od 30 komada

1h1

21820

serijski proizvod - adheziv

1x1

219

Dodatak za tuširanje sa adhezivom

21910

serijski proizvod - dodatak za tuširanje

1h1

21920

serijski proizvod - adheziv

1x1

Održavanje pomagala za omogućavanje glasa i govora

1. Zamena dela pomagala za omogućavanje glasa i govora posle garantnog roka

A68

Zamena baterija (2 kom.) na 2 godine

11120

7. Stomatološke nadoknade

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

112

Parcijalna akrilatna proteza sa bazom do 10 zuba

11213

individualna izrada proteze gornje vilice po meri od 10 zuba

akrilat; žica/metal; akrilatni zubi

11214

individualna izrada proteze donje po meri do 10 zuba

akrilat; žica/metal; akrilatni zubi

168

Parcijalna akrilatna proteza sa bazom preko 10 zuba

16813

individualna izrada proteze gornje vilice preko 10 zuba po meri

akrilat; žica/metal; akrilatni zubi

16814

individualna izrada proteze donje po meri preko 10 zuba

akrilat; žica/metal; akrilatni zubi

169

Totalna proteza za gornju vilicu

169

individualna izrada totalne proteze po meri za gornju vilicu

akrilat; akrilatni zubi

170

Totalna proteza za donju vilicu

170

individualna izrada totalne proteze po meri za donju vilicu

akrilat; akrilatni zubi

113

Aktivni pokretni ortodontski aparat

113

individualna izrada po meri

akrilat; žica/metal; šraf

171

Funkcionalni ortodontski aparat

171

individualna izrada po meri

akrilat; žica/metal; šraf

194

Vestibularna ploča

194

individualna izrada po meri

akrilat; žica/metal

195

Delerova maska

195

serijski proizvod

metal/plastika

Stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema

196

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i teže stečenim deformacijama lica i vilica

196

serijski proizvod

metal

197

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca

197

serijski proizvod

metal

114

Totalna proteza za gornju vilicu

114

individualna izrada totalne proteze po meri za gornju vilicu

akrilat; akrilatni zubi

172

Totalna proteza za donju vilicu

172

individualna izrada totalne proteze po meri za donju vilicu

akrilat; akrilatni zubi

173

Parcijalna akrilatna proteza

173

individualna izrada po meri

akrilat; žica/metal; akrilatni zubi

174

Stimulator

174

individualna izrada po meri

akrilat; žica/metal

175

Obturator proteze za urođene anomalije

175

individualna izrada po meri

akrilat; žica/metal; akrilatni zubi

176

Privremena obturator proteza

176

individualna izrada po meri

akrilat; žica/metal; akrilatni zubi

177

Definitivna obturator proteza

177

individualna izrada po meri

akrilat: žica/metal; akrilatni zubi

Održavanje stomatoloških nadoknada

1. Popravka stomatoloških nadoknada po isteku garantnog roka

R17

Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj parcijalnoj akrilatnoj protezi

11221

R18

Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj parcijalnoj akrilatnoj protezi

11222

R19

Lepljenje polomljene baze gornje mobilne parcijalne akrilatne proteze

11221; 16811

R20

Lepljenje polomljene baze donje mobilne parcijalne akrilatne proteze

11212; 16812

R21

Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj totalnoj protezi

16920

R22

Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj totalnoj protezi

17020

R23

Lepljenje polomljene baze gornje mobilne totalne proteze

16910

R24

Lepljenje polomljene baze donje mobilne totalne proteze

17010

R25

Reparatura ortodonskog aparata sa otiskom

113; 171

SPISAK POMAGALA KOJA SE PROPISUJU
NA OBRASCU ZA PROPISIVANjE, ODRŽAVANjE
I REMONT POMAGALA I NA LEKARSKOM RECEPTU

1. Pomagala koja se propisuju na obrascu za propisivanje, održavanje i remont pomagala

001 Estetska proteza šake

002 Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna)

003 Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna - funkcionalna proteza)

004 Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza

005 Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza

006 Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna - mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna-funkcionalna)

007 Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna - funkcionalna)

008 Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna)

009 Estetska proteza posle dezartikulacije ramena

012 Proteza posle delimične amputacije stopala po Šopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc)

013 Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme)

014 Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna)

119 Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

120 Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna)

121 Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

122 Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna)

029 Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju

030 Ortoza za rame i lakat sa zglobom u laktu, zatvaračem u više položaja i suspenzijskom trakom

034 Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju - plastična (statička)

036 Ortoza za ručni zglob funkcionalna

042 Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom - zglobna

043 Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična sa ortopedskom cipelom po meri

044 Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri

045 Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje

200 Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc aparat)

047 Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena „O” ili „H” (dinamički)

048 Ortoza za kukove - dinamička

049 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - dvozglobna

050 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo – trozglobna

052 Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown)

124 Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom

125 Visoki aparat sa pelvičnim pojasom, kočnicom na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom

054 Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići)

055 Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona

056 Atlanta aparat-ortoza

061 Tomas kragna - jednodelna

062 Tomas kragna - dvodelna

064 Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)

067 TLSO sa tri tačke oslonca

068 TLSO dinamička – korektivna

071 LSO stabilizaciona ortoza

201 Pectus carinatum aparat

073 Ortopedske cipele sa ulošcima

074 Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo

209 Ortopedske cipele za Talipes equines i Talipes equinovarus

077 Ortopedske cipele za elephantiasis

202 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu kod koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života

203 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu kod koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života – ojačana

204 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu

205 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu – ojačana

128 Invalidska kolica na ručni pogon (lagana aktivna)

129 Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepena

207 Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu i osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života

083 Toaletna kolica

084 Elektromotorna invalidska kolica (sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora)

086 Antidekubitus jastuk za invalidska kolica

091 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge

131 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem

132 Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge

095 Antidekubitus dušek

098 Električni inhalator sa maskom

100 Disk podloga sa kesama za ileostomu - za prvo propisivanje

136 Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu - za prvo propisivanje

137 Disk podloga sa kesama za kolostomu - za prvo propisivanje

138 Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu - za prvo propisivanje

139 Disk podloga sa kesama za urostomu - za prvo ropisivanje

140 Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu - za prvo propisivanje

099 Koncentrator kiseonika protoka 2-3 l/min (kiseonički koncentrator)

211 Ventilator za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

215 Ventilator za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 sata

102 Pelene – za prvo propisivanje

212 Ulošci za inkontinenciju – za prvo propisivanje

146 Pen špric

149 Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi

216 Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi sa govornim softverom

150 Test trake za aparat (sa ili bez lanceta) – za prvo propisivanje

217 Test trake (sa ili bez lanceta) za aparat za merenje nivoa šećera u krvi sa govornim softverom – za prvo propisivanje

104 Spoljna portabilna insulinska pumpa

152 Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu

106 Teleskopske naočare - naočare sa specijalnim sistemom sočiva

107 Tvrda kontaktna sočiva

157 Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva

158 Meka kontaktna sočiva

159 Terapeutska kontaktna sočiva

108 Puna (potpuna) očna protez

160 LJuspasta očna proteza

161 Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje

109 Brajeva pisaća mašina

162 Reproduktor

163 Brajev sat za slepe džepni

182 Brajev sat za slepe ručni

183 Ultrazvučni štap

191 Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni za decu do 18 godina (sa najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa)

192 Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja)

167 Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost

186 Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost

187 I ndividualni umetak (oliva) za ušni kanal

213 Zaušni procesor za kohlearni implantat

111 Elektrolarings - aparat za omogućavanje glasa i govora (sa 2 baterije i punjačem za baterije)

218 Ovlaživač vazduha – izmenjivač vlažnosti i toplote sa adhezivom

219 Dodatak za tuširanje sa adhezivom

112 Parcijalna akrilatna proteza sa bazom do 10 zuba

168 Parcijalna akrilatna proteza sa bazom preko 10 zuba

169 Totalna proteza za gornju vilicu

170 Totalna proteza za donju vilicu

113 Aktivni pokretni ortodontski aparat

171 Funkcionalni ortodontski aparat

194 Vestibularna ploča

195 Delerova maska

196 Fiksni ortodonski aparat u okviru preoperativnog i postooperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i teže stečenim deformacijama lica i vilica

197 Fiksni ortodonski aparat u okviru preoperativnog i postooperativnog tretmana sa operisanim raspecima usne, alveolarnog grebena i nepca

114 Totalna proteza za gornju vilicu

172 Totalna proteza za donju vilicu

173 Parcijalna akrilatna proteza

174 Stimulator

175 Obturator proteze za urođene anomalije

176 Privremena obturator proteza

177 Definitivna obturator proteza

010 Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna)

020 Navlaka za patrljak (potkolena-natkolena)

011 Elastični zavoj

021 Elastični zavoj

023 Spoljna proteza za dojku

210 Grudnjak za spoljnu protezu za dojku

214 Perika

087 Drvene potpazušne štake na podešavanje

089 Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca

090 Metalni ortopedski štap sa krivinom

190 Metalne podlakatne štake

208 Pojas za femoralnu ili ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani)

135 Pojas za trbušnu kilu

097 Endotrahealna kanila metalna (2 komada)

188 Endotrahealna kanila plastična (2 komada)

105 Ram za naočare

154 Plastična stakla za korekciju vida (organska)

155 Lentikularna stakla

156 Prizma – folija

164 Naočare sa tamnim staklima od plastične mase

165 Beli štap za slepe

185 Specijalne baterije za zaušni procesor

189 Govorni softver za srpski jezik za slepa lica

2. Pomagala koja se propisuju na lekarskom receptu

141 Krema za negu stome

220 Sprej za negu stome

142 Pasta za ispune ožiljnih neravnina

193 Silikonski upijajući flaster

143 Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu

101 Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom

144 Urin kateter za jednokratnu upotrebu (bez urin kesa)

145 Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom

102 Pelene

212 Ulošci za inkontinenciju

214 Hipodermalna igla

147 Igle za pen špric

148 Urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu

100 Disk podloga sa kesama za ileostomu

136 Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu

137 Disk podloga sa kesama za kolostomu

138 Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu

139 Disk podloga sa kesama za urostomu

140 Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu

150 Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)

152 Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu

217 Test trake (sa ili bez lanceta) za aparat za merenje nivoa šećera u krvi sa govornim softverom

SPISAK POMAGALA ZA KOJA JE PROPISANO
ODRŽAVANjE I REMONT POMAGALA

I Servisiranje pomagala

Servis invalidskih kolica

S01 Servis invalidskih kolica

Servis očnih pomagala

S02 Poliranje očnih proteza

Servis vraćenih invalidskih kolica

S03 Servis vraćenih invalidskih kolica

Servis koncentratora kiseonika

S04 Servis koncentratora kiseonika

Servis vraćenog koncentratora kiseonika

S05 Servis vraćenog koncentratora kiseonika

Servis ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

S06 Servis ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

Servis vraćenog ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

S07 Servis vraćenog ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

Servis ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h

S08 Servis ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h

Servis vraćenog ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h

S09 Servis vraćenog ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h

II Popravka pomagala

Popravka proteza za gornje ekstremitete

R01 Korekcija ležišta proteze (plastika, koža, drvo)

R02 Bandaža nadlakatne proteze

R03 Bandaža podlakatne proteze

R04 Opravka mehaničke šake

R05 Opravka mioelektrične podlakatne proteze

R06 Opravka mehanoelektrične nadlakatne proteze

R07 Opravka mehanoelektrične nadlakatne mehaničke proteze

Popravka proteza za donje ekstremitete

R08 Korekcija ležišta

R09 Opravka u zglobu kuka, kolena i stopala

R10 Korekcija visine proteze

R11 Laminacija nadkolenih proteza

R12 Laminacija podkolenih proteza

R13 Korekcija kozmetske obloge kod endoskeletnih proteza

Popravka invalidskih kolica

R14 Popravka kočnice

R15 Popravka komandne palice kod elektromotornih kolica

R16 Popravka motora elektromotornih kolica

Popravka vraćenih invalidskih kolica

P25 Popravka prednje pune gume

P26 Popravka prednjeg točka

P27 Popravka zadnje spoljne gume

P28 Popravka zadnje unutrašnje gume

P29 Popravka zadnjeg točka

P30 Popravka viljuške prednjeg točka

P31 Popravka sedišta za invalidska kolica

P32 Popravka naslona za invalidska kolica

P33 Popravka kočnice za invalidska kolica

P34 Popravka naslona za glavu

P35 Popravka sedišta tapaciranog kod invalidskih kolica sa nagibom sedišta do 30 stepeni

P36 Popravka pelote

P37 Popravka sigurnosnog kaiša

P38 Popravka instalacije na elektromotornim kolicima

P39 Popravka prekidača na upravljačkoj kutiji za elektromotorna kolica

P40 Popravka komandne palice za elektromotorna kolica

P41 Popravka kočnice za elektromotorna kolica

P42 Popravka četkice motora

P43 Popravka rama kolica

Popravka stomatoloških nadoknada

R17 Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj parcijalnoj akrilatnoj protezi

R18 Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj parcijalnoj akrilatnoj protezi

R19 Lepljenje polomljene baze gornje mobilne parcijalne akrilatne proteze

R20 Lepljenje polomljene baze donje mobilne parcijalne akrilatne proteze

R21 Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj totalnoj protezi

R22 Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj totalnoj protezi

R23 Lepljenje polomljene baze gornje mobilne totalne proteze

R24 Lepljenje polomljene baze donje mobilne totalne proteze

P25 Reparatura ortodonskog aparata sa otiskom

III Zamena dela pomagala

Zamena dela proteze za gornje ekstremitete

A01 Zamena plastičnog ležišta na nadlakatnoj protezi

A04 Zamena plastičnog ležišta na podlakatnoj protezi

A07 Zamena nadlakatne suspenzije

A08 Zamena podlakatne suspenzije

A09 Zamena lakatnog zgloba

A10 Zamena ručnog zgloba

A11 Zamena estetske šake

A12 Zamena radne šake

A13 Zamena estetske rukavice

A14 Zamena mioelektrične šake

Zamena dela proteze za donje ekstremitete

A15 Zamena plastičnog ležišta na nadkolenoj protezi

A16 Zamena drvenog ležišta na nadkolenoj protezi

A17 Zamena kožnog ležišta na nadkolenoj protezi

A18 Zamena plastičnog ležišta na potkolenoj protezi

A21 Zamena zgloba kuka

A22 Zamena dezartikulacionog kolena

A23 Zamena kolenog zgloba jednoosovinskog

A24 Zamena kolenog zgloba jednoosovinskog sa frikcijom

A26 Zamena kolenog zgloba četvoroosovinskog

A27 Zamena skočnog zgloba

A28 Zamena stopala (plastika)

A29 Zamena nadkolene suspenzije

A30 Zamena podkolene suspenzije

A31 Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne nadkolene proteze

A32 Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne potkolene proteze

A33 Zamena adaptilnog fleksibilnog umetka kod uzdužno ovalnog ležišta na natkolenoj endoskeletnoj protezi

A69 Zamena tepefonskog umetka u potkolenoj protezi

Zamena dela ortoze

A34 Zamena zgloba lakta

A35 Zamena suspenzijske trake

A36 Zamena zgloba kolena

A37 Zamena skočnog zgloba

A38 Zamena zgloba kuka

A39 Zamena Perštejn zgloba

A40 Zamena šina

A41 Zamena zatvarača za ortozu

Zamena dela invalidskih kolica

A42 Zamena prednje pune gume

A43 Zamena prednjeg točka

A44 Zamena zadnje spoljne gume

A45 Zamena zadnje unutrašnje gume

A46 Zamena zadnjeg točka

A47 Zamena viljuške prednjeg točka

A48 Zamena sedišta za invalidska kolica

A49 Zamena naslona za invalidska kolica

A50 Zamena kočnica za invalidska kolica

A51 Zamena naslona za glavu

A52 Zamena sedišta tapaciranog kod invalidskih kolica sa nagibom sedišta do 30 stepeni

A53 Zamena pelote

A54 Zamena sigurnosnog kaiša

A55 Zamena instalacija na elektromotornim kolicima

A56 Zamena prekidača na upravljačkoj kutiji za elektromotorna kolica

A57 Zamena komandne palice za elektromotorna kolica

A58 Zamena kočnice za elektromotorna kolica

A63 Zamena četkice motora

A64 Zamena akumulatora za elektromotorna kolica

Zamena dela na vraćenim invalidskim kolicima

A74 Zamena prednje pune gume

A75 Zamena prednjeg točka

A76 Zamena zadnje spoljne gume

A77 Zamena zadnje unutrašnja gume

A78 Zamena zadnjeg točka

A79 Zamena viljuške prednjeg točka

A80 Zamena sedišta za invalidska kolica

A81 Zamena naslona za invalidska kolica

A82 Zamena kočnica za invalidska kolica

A83 Zamena naslona za glavu

A84 Zamena sedišta tapaciranog kod invalidskih kolica sa nagibom sedišta do 30 stepeni

A85 Zamena pelote

A86 Zamena sigurnosnog kaiša

A87 Zamena instalacija na elektromotornim kolicima

A88 Zamena prekidača na upravljačkoj kutiji za elektromotorna kolica

A89 Zamena komandne palice za elektromotorna kolica

A90 Zamena kočnice za elektromotorna kolica

A91 Zamena četkice motora

A92 Zamena akumulatora za elektromotorna kolica

A93 Zamena rama kolica

Zamena dela na koncentratoru kiseonika

A65 Zamena filtera na koncentratoru kiseonika

A66 Zamena creva za dovod kiseonika

Zamena dela na vraćenom koncentratoru kiseonika

A94 Zamena filtera na koncentratoru kiseonika

A95 Zamena creva za dovod kiseonika

A96 Zamena molekularnog sita

A97 Zamena kompresora

A98 Zamena seta za reparaciju kompresora

A99 Zamena buzzer alarma

A100 Zamena upravačke ploče

A101 Zamena O2 monitoring ploče

A102 Zamena prigušivača

A103 Zamena kondenzatora

A104 Zamena osigurača

A105 Zamena ventilatora

A106 Zamena brojčanika

A107 Zamena mrežnog kabla

A108 Zamena mrežnog prekidača

A109 Zamena blok ventila

A110 Zamena špulna ventila

A111 Zamena flowmetra

A112 Zamena regulatora

A113 Zamena rezervoara

A114 Zamena baterija

A115 Zamena prekidača (niskog pritiska, visokog pritiska, temperaturni prekidač)

A116 Zamena rezonatora

Zamena dela ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

A73 Zamena filtera

A70 Zamena maske

A71 Zamena baterije

A72 Zamena turbine/motora

Zamena dela na vraćenom ventilatoru za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

A117 Zamena filtera (crni i beli filter)

A118 Zamena maske

A119 Zamena interne baterije

A120 Zamena turbine – komplet sa membranom

A121 Zamena prednjeg dela kućišta

A122 Zamena nosača filtera

A123 Zamena kompleta creva

A124 Zamena pene za donji deo kućišta

A125 Zamena kompletnih kablova

A126 Zamena kabla za uzemljenje

A127 Zamena kompleta baterija

A128 Zamena CPU ploče

A129 Zamena ventilatora za unutrašnje hlađenje

A130 Zamena zadnjeg poklopca (izlaz vazduha za pacijenta)

A131 Zamena zujalice sa kablom

A132 Zamena PSU ploče

A133 Zamena komleta brava zadnjeg poklopca

A134 Zamena PGC ploča

A135 Zamena pacijent creva

Zamena dela ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h

A136 Zamena filtera

A137 Zamena maske

A138 Zamena baterije

A139 Zamena turbine/motora

Zamena dela na vraćenom ventilatoru za neinvazivnu ventilaciju (NIV) – 24 h

A140 Zamena filtera (crni i beli filter)

A141 Zamena maske

A142 Zamena interne baterije

A143 Zamena turbine – komplet sa membranom

A144 Zamena prednjeg dela kućišta

A145 Zamena nosača filtera

A146 Zamena kabla za uzemljenje

A147 Zamena kompleta baterija

A148 Zamena CPU ploče

A149 Zamena ventilatora za unutrašnje hlađenje

A150 Zamena zujalice sa kablom

A151 Zamena PSU ploče

A152 Zamena pacijent creva

A153 Zamena kompleta creva

A154 Zamena pene za donji deo kućišta

A155 Zamena kompletnih kablova

A156 Zamena zadnjeg poklopca (izlaz vazduha za pacijenta)

A157 Zamena komleta brava zadnjeg poklopca

A158 Zamena PGC ploča

Zamena dela kod slušnih pomagala

A67 Zamena individualnog umetka za ušni kanal

Zamena dela kod pomagala za omogućavanje glasa i govora

A68 Zamena baterija

IV Remont pomagala

R01 Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna-funkcionalna proteza) - zamena mehaničkog zgloba sa rotorom, mehaničke šake, suspenzije i estetske rukavice

R02 Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza - zamena estetske šake i suspenzije

R03 Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna - mehanička proteza sa mehaničkim zglobom (radna - funkcionalna) - zamena mehaničke šake, rotora i suspenzije

R04 Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna-funkcionalna) - zamena spoljnog lakta, rotora, mehaničke šake i suspenzije

R05 Estetska proteza posle dezartikulacije ramena - zamena estetske šake, estetske rukavice i suspenzije

R06 Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna) - zamena stopala, suspenzije, adaptera i potkolenog dela – maleola

R07 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života - zamena oštećenih delova

R08 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života - ojačana - zamena oštećenih delova

R09 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - zamena oštećenih delova

R10 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - ojačana - zamena oštećenih delova

R11 Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepena - zamena oštećenih delova

R12 Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života - zamena oštećenih delova

R13 Elektromotorna invalidska kolica (sa dva akumulatora i punjačem akumulatora) - zamena oštećenih delova osim akumulatora i punjača koji se zamenjuju u propisanim rokovima❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print