Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
07.10.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
("Sl. glasnik RS", br. 72/2019)


Član 1.

U Zakonu o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 − ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 − dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 i 31/19), u članu 2. tačka 49a) menja se i glasi:

„49a) Evidencioni račun je račun korisnika budžetskih sredstava u okviru sistema izvršenja budžeta Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, na kome se evidentiraju izvršena plaćanja i primanja tog korisnika, za sve transakcije preko računa izvršenja budžeta Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, a koji ne učestvuje u platnom prometu, kao i račun preko kojeg se vrši uplata javnih prihoda i koji učestvuje u platnom prometu;”.

Član 2.

U članu 10. stav 1. posle reči: „kapitala” dodaju se zapeta i reči: „kao i vršiti konverziju sredstava”.

Član 3.

U članu 27g st. 5−8. menjaju se i glase:

„Nakon usvajanja Vlada podnosi Fiskalnu strategiju na razmatranje odboru Narodne skupštine nadležnom za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Odbor Narodne skupštine nadležan za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmatra Fiskalnu strategiju, kako bi ocenio da li je izrađena u skladu sa fiskalnim principima i pravilima utvrđenim u ovom zakonu.

Odbor Narodne skupštine nadležan za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava izveštava Vladu da li ima komentare i preporuke u vezi sa Fiskalnom strategijom.

Ukoliko Vlada, na predlog ministra odluči da izmeni i dopuni Fiskalnu strategiju na osnovu preporuka koje je dao odbor Narodne skupštine nadležan za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava takve izmene i dopune unose se u revidiranu Fiskalnu strategiju, koja se dostavlja tom odboru pre upućivanja predloga budžeta za narednu godinu.”.

Član 4.

U članu 27e stav 30. zapeta i reči: „odnosno penzije” brišu se.

U stavu 34. reči: „2019. godine” zamenjuju se rečima: „2020. godine”.

Dodaju se st. 54−56, koji glase:

„Izuzetno od st. 29−31. ovog člana, u 2019. godini povećaće se plate kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, i to kod:

1) Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije i Ministarstva odbrane − za 9%;

2) Ustavnog suda − za 9%;

3) sudova, tužilaštava i zavoda za izvršenje krivičnih sankcija za − 9%;

4) visokoškolskih ustanova, ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda − za 9%;

5) istraživača (osim istraživača u naučno-istraživačkoj ustanovi koji pravo na povećanje plata ostvaruju u visokoškolskoj ustanovi) i pomoćnog osoblja u naučno-istraživačkoj delatnosti − za 10%;

6) ustanova kulture − za 10%;

7) predškolskih ustanova − za 9%;

8) ustanova socijalne zaštite (osim zdravstvenih radnika) − za 9%;

9) ostalih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije − za 8%;

10) korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti, osim korisnika iz tač. 6)−8) ovog stava − za 8%;

11) organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, osim Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika − za 8%;

12) zdravstvenih ustanova, osim vojnozdravstvenih ustanova, i to:

– doktoru medicine, doktoru stomatologije/doktoru dentalne medicine, magistru farmacije i magistru farmacije − medicinskom biohemičaru sa završenim integrisanim akademskim studijima zdravstvene struke − za 10%;

– medicinskoj sestri, zdravstvenom tehničaru, odnosno drugom licu sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke − za 15%;

– ostalim zaposlenim (nemedicinskom osoblju) − za 8%.

Zdravstveni radnici zaposleni u ustanovama socijalne zaštite ostvaruju pravo na povećanje plate u procentima iz stava 54. tačka 12) ovog člana.

Povećanje plata iz stava 54. ovog člana vršiće se počev od plate za novembar 2019. godine.”.

Član 5.

U članu 31. stav 1. tačka 1) podtač. (8), (9) i (14) reči: „Narodna skupština” u datim padežima zamenjuju se rečima: „odbor Narodne skupštine nadležan za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava” u odgovarajućim padežima.

Član 6.

U članu 49. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Javni prihodi i primanja moraju biti naplaćeni isključivo na principu gotovinske osnove, osim ako je zakonom, odnosno aktom Vlade predviđen drugačiji metod.”.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: „st. 1−3. ovog člana” zamenjuju se rečima: „st. 1−4. ovog člana”.

Član 7.

U članu 50. stav 1. zapeta i reči: „po dobijenoj saglasnosti Uprave za trezor, odnosno trezora lokalne vlasti” brišu se.

Član 8.

U članu 54. posle stava 9. dodaje se novi stav 10, koji glasi:

„Ograničenje iz stava 1. ovog člana ne primenjuje se na preuzimanje obaveza za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz IPARD 2 programa u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) („Službeni glasnik RS − Međunarodni ugovori”, broj 19/14), sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD), kao i zakonom koji uređuje poljoprivredu i ruralni razvoj, u okviru obima sredstava iskazanih za tekuću i naredne dve budžetske godine u opštem delu budžeta za tekuću godinu, uključujući i potrebna sredstva nakon tri fiskalne godine.”.

Dosadašnji stav 10. postaje stav 11.

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 12, reči: „iz st. 1−10.” zamenjuju se rečima: „iz st. 1−11.”

Član 9.

U članu 61. stav 13. reči: „iz stava 13.” zamenjuju se rečima: „iz stava 12.”

Član 10.

U članu 112. stav 1. reči: „do 2020. godine” zamenjuju se rečima: „do 2021. godine”.

Član 11.

U članu 43. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 93/12, 142/14, 103/15, 99/16 i 113/17), reči: „za 2020. godinu” zamenjuju se rečima: „za 2023. godinu”.

U stavu 4. zapeta i reči: „a podzakonski akt iz člana 29. ovog zakona doneće se do 31. decembra 2011. godine” brišu se.

Član 12.

U članu 16. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), reči: „za 2020. godinu” zamenjuju se rečima: „za 2021. godinu”.

Član 13.

U članu 21. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 95/18), reči: „za 2020. godinu” zamenjuju se rečima: „za 2021. godinu”.

Član 14.

Odredba člana 8. stav 1. ovog zakona primenjivaće se od pripreme i donošenja zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o budžetskom sistemu


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print