Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.10.2016.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USMERAVANJE AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU SIVE EKONOMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2016)


Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), člana 62. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije

1. U Odluci o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije („Službeni glasnik RS”, br. 140/14, 24/15, 5/16 i 29/16), u tački 3. stav 2. menja se i glasi:

„Za članove:

1) Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,
2) Rasim LJajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija,
3) Ana Brnabić, ministar državne uprave i lokalne samouprave,
4) Goran Knežević, ministar privrede,
5) Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.”

2. U tački 6. stav 2. menja se i glasi:

„Za članove:

– Ivica Kojić, Kabinet predsednika Vlade,
– predstavnik Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,
– predstavnik Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave,
– predstavnik Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija,
– predstavnik Ministarstva privrede,
– predstavnik Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,
– Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde,
– predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova,
– Dragana Marković, direktor Poreske uprave,
– Miloš Tomić, direktor Uprave carina,
– Bojana Tošić, vršilac dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike,
– Ninoslav Kekić, viši savetnik u Republičkom sekretarijatu za javne politike,
– Jelena Bojović, direktor za regulatornu reformu, NALED,
– Milica Stefanović, direktor marketinga, NALED,
– članovi Saveza za fer konkurenciju.”

3. U tački 9. stav 2. reč: „zamenike” zamenjuje se rečju: „zamenika”.

Alineja druga briše se.

Stav 3. menja se i glasi:

„Za članove:

1) Ana Brnabić, ministar državne uprave i lokalne samouprave,
2) Nela Kuburović, ministar pravde,
3) Goran Knežević, ministar privrede,
4) Rasim LJajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija,
5) Jelena Bojović, direktor za regulatornu reformu, NALED,
6) Dušan Vasiljević, šef tima, USAID BEP,
7) Branko Radulović, stručni konsultant, NALED,
8) Đorđe Vukotić, stručni konsultant, NALED,
9) Jovan Beara, sekretar, UVRA,
10) Dubravka Kosić, partner, Advokatska kancelarija Kosić,
11) Željko Đurić, pravni savetnik, CWP,
12) Predrag Topić, izvršni direktor za planiranje i razvoj Confluence Property Management,
13) Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije,
14) Gregor Virant, šef Tima za reformu javne uprave pri jedinici za implementaciju projekata u Kabinetu predsednika Vlade,
15) Siniša Mali, gradonačelnik Beograda. ”

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print