Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
06.12.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)


Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – ispravka i 95/18), u članu 5. stav 2. briše se.

Član 2.

U Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak A – Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u Tarifnom broju 1, u Napomeni tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju se tač. 10)−12), koje glase:

„10) za zahtev za izdavanje uverenja Poreske uprave elektronskim putem;

11) za zahtev za izdavanje licence, ovlašćenja i drugih akata po Zakonu o privatnom obezbeđenju i Zakonu o detektivskoj delatnosti;

12) za zahtev za izdavanje privremene dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza koji podnesu poslenici medija, kada izveštavaju o temama od javnog značaja.”.

Član 3.

U Tarifnom broju 9, u Napomeni dodaje se stav 4, koji glasi:

„Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za rešenje kojim se odlučuje o zahtevu za izdavanje privremene dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza koji podnesu poslenici medija, kada izveštavaju o temama od javnog značaja.ˮ.

Član 4.

U Tarifnom broju 11, u Napomeni tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) izdavanje uverenja Poreske uprave elektronskim putem, automatskim preuzimanjem podataka iz evidencije Poreske uprave putem sredstava elektronske komunikacije.”.

Član 5.

Tarifni broj 23. menja se i glasi:

„Tarifni broj 23.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za upis šeme elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti u registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

260.200

2) rešenje po zahtevu za upis šeme elektronske identifikacije srednjeg nivoa pouzdanosti u registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

132.200

3) rešenje po zahtevu za upis šeme elektronske identifikacije osnovnog nivoa pouzdanosti u registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

66.200

4) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis šeme elektronske identifikacije u registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

2.390

5) rešenje o upisu promene podataka u registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

2.390

6) rešenje o brisanju iz registra pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

2.390

NAPOMENA:

Ukoliko zahtev iz tačke 1) ovog tarifnog broja podnose pružaoci kvalifikovanih usluga od poverenja upisani u registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja, u tom slučaju ne primenjuje se taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja, već taksa iz Tarifnog broja 19. tačka 1) ove tarife.ˮ.

Član 6.

Posle Tarifnog broja 23. dodaju se tarifni br. 23a i 23b, koji glase:

„Tarifni broj 23a

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovane usluge od poverenja, odnosno za upis pružaoca kvalifikovane usluge od poverenja i/ili kvalifikovane usluge od poverenja u registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

260.200

2) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis u registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

2.390

3) rešenje o upisu promene podataka u registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

2.390

4) rešenje o brisanju pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja iz registra pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

2.390

NAPOMENA:

Taksa za rešenje po zahtevu iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja plaća se do akreditacije prvog tela za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja.

 

Taksa iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja nakon akreditacije prvog tela za ocenjivanje usaglašenosti iznosi

2.390

Tarifni broj 23b

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za upis u registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

2.390

2) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis u registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

2.390

3) rešenje o upisu promene podataka u registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

2.390

4) rešenje o brisanju kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata iz registra kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

2.390“.

Član 7.

Tarifni br. 26. i 29. brišu se.

Član 8.

U Tarifnom broju 30. reči: „Stranom državljaninu za izdavanje:ˮ zamenjuju se rečima: „Za zahtev za izdavanje stranom državljaninu ili srpskom državljaninu koji živi u inostranstvu:ˮ.

Dodaje se Napomena, koja glasi:

„NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju za potrebe streljačke organizacije.ˮ.

Član 9.

U Tarifnom broju 32. posle tačke 13) dodaje se tačka 13a), koja glasi:

„13a) rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme

5.590ˮ.

U Napomeni dodaje se stav 2, koji glasi:

„Građani koji su posedovali oružne listove ili odobrenja za držanje oružja izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, broj 20/15) za oružje koje se u postupku registracije može svrstati u oružje iz C kategorije ili poseduju više komada oružja evidentiranog u Registar starog oružja prilikom podnošenja zahteva za prijavu oružja iz kategorije C, plaćaju samo jednu taksu predviđenu stavom 1. tačka 6) ovog tarifnog broja.ˮ.

Član 10.

U Tarifnom broju 33. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) izdavanje dozvole za nošenje oružja zbog gubitka, krađe, oštećenja ili uništenja dozvole za nošenje oružja

840ˮ.

U stavu 2. tačka 7) menja se i glasi:

„7) izdavanje oružnog lista zbog gubitka, krađe, oštećenja, uništenja ili isteka roka važenja oružnog lista

840ˮ.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Za izdavanje:

 

1) oružnog lista u koji je ugrađen mikrokontroler-čip

900

2) dozvole za nošenje oružja

900

3) kolekcionarske dozvole

900

4) oružnog lista na papirnom obrascu

130”.

U Napomeni, stav 2. menja se i glasi:

„Lica koja su posedovala oružne listove ili odobrenja za držanje oružja izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, broj 20/15), plaćaju jednu taksu za zahtev:

 

1) za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa olučenim cevima

2.800

2) za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa neolučenim cevima

1.330”.

U stavu 3. posle reči: „vrsteˮ dodaje se reč: „ceviˮ.

U stavu 4. reči: „za zahteve podnete do 5. marta 2019. godineˮ zamenjuju se rečima: „shodno rokovima propisanim članom 50. stav 1. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik RSˮ, br. 20/15 i 10/19).”.

Dodaju se st. 5. i 6, koji glase:

„Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za troškove tehničke izrade oružnog lista u koji je ugrađen mikrokontroler – čip, dozvole za nošenje oružja, odnosno kolekcionarske dozvole i oružnog lista na papirnom obrascu.

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se u slučaju odbijanja zahteva za izdavanje oružnog lista u koji je ugrađen mikrokontroler – čip, dozvole za nošenje oružja, kolekcionarske dozvole i oružnog lista na papirnom obrascu.ˮ.

Član 11.

U Tarifnom broju 35. stav 1. briše se.

Član 12.

U Tarifnom broju 37. stav 1. tač. 4) i 8) brišu se.

U stavu 3. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) izdavanje obrasca – nalepnice vize

370ˮ.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Za žalbu na odluku o odbijanju ulaska stranca, na odbijanje zahteva za izdavanje vize na graničnom prelazu, na odluku o poništenju ili ukidanju vize, odnosno odluku o odbijanju zahteva za produženje roka važenja vize

12.000ˮ.

Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 5, menja se i glasi:

„Za izdavanje graničnog odobrenja

580ˮ.

Posle dosadašnjeg stava 4, koji postaje stav 5, dodaju se novi st. 6. i 7, koji glase:

„Za izdavanje dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza, odnosno privremene dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza

150

Za odobrenje za kretanje člana posade koji nema vizu

150ˮ.

Dosadašnji st. 5−8. postaju st. 8−11.

Napomena se menja i glasi:

„NAPOMENA:

Za svaku radnju propisanu ovim tarifnim brojem plaća se odgovarajuća taksa.

Za izdavanje lične karte za stranca, odnosno privremene lične karte za stranca, plaća se propisana taksa, a od 1. novembra 2019. godine za izdavanje biometrijske lične karte za stranca, odnosno biometrijske privremene lične karte za stranca plaća se propisana taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja.

Taksu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji, kao stipendisti vlade, borave u Republici Srbiji po osnovu školovanja ili studiranja.

Taksu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republiku Srbiju dolaze na poziv organa ili organizacija Republike Srbije, radi obavljanja aktivnosti vezanih za naučno – tehničku i kulturno-prosvetnu saradnju.

Strani državljani, koji su u braku ili vanbračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije, plaćaju taksu za privremeni boravak u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

Taksu za izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, sa rokom važenja do 15 dana, ne plaćaju strani državljani koji na poziv državnih organa i organizacija dolaze u Republiku Srbiju radi održavanja bilateralnih ili multilateralnih sastanaka, odnosno strani državljani koji u Republiku Srbiju dolaze organizovano, kao učesnici na takmičenjima, odnosno skupovima međunarodnog karaktera, odnosno lica u neposrednoj vezi sa učešćem učesnika.

Taksu za privremeni boravak ne plaćaju sveštenici i verski službenici, koji su strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji.

Taksu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju pretpostavljenom žrtvom trgovine ljudima, ili žrtvom trgovine ljudima.

Taksu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani kojima se odobrava, odnosno produžava privremeni boravak, iz razloga što nisu mogli prinudno da se udalje iz Republike Srbije u vremenskom trajanju od godinu dana ili više, koji sarađuju sa policijom ili pravosudnim organima, ili iz razloga neophodnog prisustva u krivičnom postupku ili učešća u istrazi kao svedok ili oštećeni, maloletni stranci koji su napušteni, a žrtve su organizovanog kriminala, ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljskog staranja ili bez pratnje, odnosno strani državljani koji u Republici Srbiji obavljaju humanitarne aktivnosti.

Taksu za izdavanje putnog lista za strance ne plaćaju strani državljani kojima se putni list za strance izdaje kao putni dokument kojim u okviru sporazuma o readmisiji sa drugim državama Republika Srbija stranog državljanina prinudno udaljava sa teritorije Republike Srbije.”.

Član 13.

U Tarifnom broju 40. st. 9−13. menjaju se i glase:

„Za izdavanje vozačke dozvole

1.100

Za izdavanje probne vozačke dozvole

1.100

Za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

1.570

Za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

1.570

Za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

8.870ˮ.

Član 14.

Tarifni broj 41. menja se i glasi:

„Tarifni broj 41.

Za zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat)

480

Za zahtev za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba”

280

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba”

280

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

280

Za saobraćajnu dozvolu

650

Za potvrdu o privremenoj registraciji

2.300

Za registracionu nalepnicu za unutrašnju upotrebu

200

Za registracionu nalepnicu za spoljašnju upotrebu

200

Za registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila (par)

1.100

Za registarske tablice za vozila kojim se obavlja auto – taksi prevoz – sa oznakom „TX” (par)

1.100

Za registarske tablice za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila po izboru (par)

79.190

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila (komad)

1.100

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila po izboru (komad)

79.190

Za registarske tablice za motocikle i teške tricikle (komad)

770

Za registarske tablice za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle (komad)

770

Za registarske tablice za motokultivatore (par)

550

Za registarske tablice za traktore i radne mašine (par)

550

Za registarske tablice za priključna vozila (komad)

550

Za registarske tablice za priključno vozilo za traktor (komad)

550

Za registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko – konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (par)

1.100

Za dopunsku elipsoidnu registarsku tablicu za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko – konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „CMD”, „CD” i „CC” (komad)

1.100

Za registarsku tablicu za priključna vozila diplomatsko – konzularnih predstavništava i misije stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad)

1.100

Za registarsku tablicu za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle diplomatsko – konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad)

770

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila diplomatsko – konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad)

1.100

Za registarske tablice za privremeno registrovane teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila sa oznakom „RP” (par)

1.100

Za registarske tablice za privremeno registrovane mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle sa oznakom „RP” (komad)

770

Za registarske tablice za privremeno registrovano priključno vozilo sa oznakom „RP” (komad)

550

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za privremeno registrovane teške četvorocikle, odnosno putnička vozila sa oznakom „RP” (komad)

1.100

Za registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (par)

1.100

Za registarske tablice za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad)

770

Za registarsku tablicu za priključno vozilo koje se odvozi iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad)

550

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila koja se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad)

1.100

Za crvenu registarsku tablicu za motorna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (par)

1.100

Za crvenu registarsku tablicu za priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (komad)

550

Za kartonske tablice za privremeno označavanje vozila „Proba” (za upotrebu po jednom danu)

1.300

Za metalne tablice kojima se obavlja probna vožnja, sa rokom važenja od jedne godine (par)

1.100

Za izdavanje tablica „L” za obuku motociklista i traktorista (koje se vraćaju nakon upotrebe po jednom danu) komad

420

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba”

6.050

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

90.940

NAPOMENA:

 

Za izdavanje duplikata saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji i registracione nalepnice propisana taksa uvećava se za

2.000ˮ.

Član 15.

Tarifni broj 43a menja se i glasi:

„Tarifni broj 43a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za dobijanje ovlašćenja za obavljanje obuke lica za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

45.760

2) za dobijanje ovlašćenja za obavljanje obuke lica za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite, redarske službe, transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki

56.650

3) za dobijanje ovlašćenja za obavljanje obuke lica za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, montaže, puštanja u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

45.760

4) za dobijanje ovlašćenja iz tač. 1) i 2) ili iz tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja

64.950

5) za dobijanje ovlašćenja iz tač. 1) i 3) ovog tarifnog broja

54.380

6) za dobijanje ovlašćenja iz tač. 1)−3) ovog tarifnog broja

74.950

7) za promenu podataka u izdatom ovlašćenju, koje zahteva sprovođenje postupka ponovnog utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje ovlašćenja

10.800”.

Član 16.

U Tarifnom broju 43b tačka 2) posle reči: „obezbeđenjaˮ dodaju se reči: „ili redarske službeˮ.

Dodaje se tačka 3), koja glasi:

„3) za promenu podataka u izdatom rešenju iz tačke 1) ovog tarifnog broja, koja zahteva ponovno utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja

10.800ˮ.

U Napomeni dodaje se stav 3, koji glasi:

„Taksa za izdavanje licence fizičkom licu obuhvata troškove vršenja bezbednosne provere.ˮ.

 

Član 17.

U Tarifnom broju 43v dodaje se tačka 4), koja glasi:

„4) za promenu podataka u izdatom rešenju iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja, koje zahteva ponovno utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja

10.800ˮ.

U Napomeni stav 3. menja se i glasi:

„Taksa za izdavanje licence fizičkom licu obuhvata troškove vršenja bezbednosne provere.”.

 

Član 18.

Tarifni broj 43g menja se i glasi:

„Tarifni broj 43g

Za prijavu za sprovođenje obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova

27.230

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za detektiva i izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu

8.180

Za ponovno polaganje stručnog ispita za detektiva

3.970

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za privatno obezbeđenje i izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu

8.180

Za ponovno polaganje stručnog ispita za privatno obezbeđenje

3.970

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za redara i izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu

1.000

Za ponovno polaganje stručnog ispita za redara

500

Za promenu podataka u rešenju koje se donosi po zahtevu za izdavanje licence koje zahteva ponovno utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja

10.800ˮ.

Član 19.

Posle Tarifnog broja 43g dodaju se tarifni br. 43d i 43đ, koji glase:

„Tarifni broj 43d

Za izdavanje legitimacije službenika privatnog obezbeđenja (FTO)

600

Za izdavanje detektivske legitimacije

600

Za izdavanje duplikata licence, ovlašćenja i drugih akata po zakonu kojim se uređuje privatno obezbeđenje i zakonu kojim se uređuje detektivska delatnost

510

Tarifni broj 43đ

Za prijavu za sprovođenje obuke pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica

8.000

Za prijavu za sprovođenje obuke rukovodioca akcije gašenja požara

8.000

Za prijavu za polaganje stručnog ispita pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica

800

Za prijavu za polaganje stručnog ispita rukovodioca akcije gašenja požara

800ˮ.

Član 20.

U Tarifnom broju 44. st. 1. i 4. brišu se.

Član 21.

U Tarifnom broju 46a st. 1−6. brišu se.

Član 22.

U Tarifnom broju 47. stav 1. tačka 6) menja se i glasi:

„6) za pojedinačni transport eksplozivnih materija

5.840ˮ.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

„6a) za višekratni transport eksplozivnih materija

9.430ˮ.

Posle tačke 10) dodaje se tačka 11), koja glasi:

„11) za promenu podataka u rešenju iz tačke 7) ovog tarifnog broja koje zahteva ponovno utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja

10.800ˮ.

Član 23.

Posle Tarifnog broja 47. dodaju se tarifni br. 47a i 47b, koji glase:

„Tarifni broj 47a

Za rešenje o davanju ovlašćenja za obavljanje poslova zaštite od eksplozivnih ostataka rata (EOR)

5.200

Za saglasnost na procenu rizika od katastrofa, odnosno na plan zaštite i spasavanja

13.020

Za rešenje o davanju ovlašćenja privrednom društvu i drugom pravnom licu za obavljanje poslova izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

28.600

Za rešenje o davanju ovlašćenja privrednom društvu i drugom pravnom licu koja izrađuju sopstvene procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja za obavljanje poslova izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

10.000

Za rešenje o davanju ovlašćenja privrednom društvu i drugom pravnom licu za izradu plana zaštite od udesa

28.600

Za rešenje o davanju ovlašćenja privrednom društvu i drugom pravnom licu koja izrađuju sopstveni plan zaštite od udesa, za izradu plana zaštite od udesa

10.000

Za rešenje o davanju ovlašćenja privrednom društvu i drugom pravnom licu za organizovanje i sprovođenje obuke za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

28.600

Za saglasnost za projektnu dokumentaciju za izgradnju sistema za javno uzbunjivanje

12.630ˮ.

Tarifni broj 47b

Za rešenje o davanju ovlašćenja za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve kategorije ugroženosti od požara

50.000

Za rešenje o davanju ovlašćenja za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara

30.000ˮ.

Član 24.

Posle Tarifnog broja 49. dodaje se Tarifni broj 49a, koji glasi:

„Tarifni broj 49a

Za davanje podataka fizičkim licima iz evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove

500

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se po pojedinačnom zahtevu za davanje, odnosno dostavljanje podataka iz evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, osim za podatke iz tarifnog br. 48. i 49. ove tarife.ˮ.

 

Član 25.

U Tarifnom broju 64. stav 3. briše se.

Član 26.

Posle Tarifnog broja 64. dodaju se tarifni br. 64a do 64i, koji glase:

„Tarifni broj 64a

Za pregled i uzorkovanje u postupku kontrole proizvodnje, unutrašnjeg prometa i primene sredstava za zaštitu bilja

2.100

Za pregled i uzorkovanje vagonskih, kamionskih, kontejnerskih i brodskih pošiljki do 10 tona, kao i za avionske i denčane pošiljke do tri koleta u postupku kontrole uvoza, i to sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci i pretkoncentrata za proizvodnju sredstva za zaštitu bilja

1.750

Za pregled, uzorkovanje, ispitivanje, super analizu uzoraka i potvrdno ispitivanje uzoraka uzetih u postupku kontrole bilja, biljnih proizvoda, propisanih objekata, zemljišta, vode za navodnjavanje, hrane i hrane za životinje na ostatke sredstava za zaštitu bilja

3.050

Za proveru ispunjenosti uslova radi izdavanja sertifikata o postupanju u skladu sa smernicama dobre eksperimentalne prakse

7.860

Za procenu sredstva za zaštitu bilja radi registracije

23.200

Za procenu sredstva za zaštitu bilja radi produženja važenja roka registracije

35.740

Za procenu sredstva za zaštitu bilja radi izmene, odnosno dopune rešenja o registraciji

23.200

Za izmenu, odnosno dopunu rešenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja, kada izmena nema uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu

4.290

Za priznavanje registracije

56.200

Za procenu radi primene sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene

23.200

Za procenu sredstva za zaštitu bilja u postupku preispitivanja registracije sredstva za zaštitu bilja

11.220

Za procenu sredstava za zaštitu bilja radi izdavanja rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj

5.280

Za procenu podataka radi izdavanja rešenja o odobrenju ograničene i kontrolisane primene neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja ili registrovanog sredstva za zaštitu bilja za primene koje nisu navedene u rešenju o registraciji

17.820

Za proveru ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja o odobrenju prometa naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja

8.190

Za proveru ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja o odobrenju primene naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja

8.190

Za proveru, pregled i uzorkovanje sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe radi izdavanja rešenja o odobrenju njihove primene

2.100

NAPOMENA:

 

Ako se pregled i uzorkovanje odvijaju državnim praznicima, tokom noći (od 22 časa do 6 časova idućeg dana) i nedeljom, taksa iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja uvećava se 100%.

 

Iznos iz stava 2. ovog tarifnog broja se za svaku narednu tonu ili koleto uvećava po toni, odnosno koletu za

140

Iznos iz stava 5. ovog tarifnog broja uvećava se zavisno od vrste procene koja se vrši i od broja aktivnih supstanci u sredstvu koje se registruje, i to:

 

1) za procenu ekvivalentnosti izvora aktivne supstance i procenu fizičkih – hemijskih osobina i analitičkih metoda, procenu toksikoloških podataka i procenu efikasnosti i dodatnih podataka, sa jednom aktivnom supstancom uvećava se po proceni za

40.000

2) za procenu izloženosti operatera, drugih prisutnih lica i poljoprivrednih radnika, procenu ekotoksikoloških podataka, procenu sudbine i ponašanja u životnoj sredini i procenu ostataka i izloženosti potrošača sa jednom aktivnom supstancom uvećava se po proceni za

30.000

3) za procenu ekvivalentnosti izvora aktivne supstance i procenu fizičkih i hemijskih osobina i analitičkih metoda za sredstvo za zaštitu bilja koje se dodaje za svaku narednu aktivnu supstancu uvećava se po proceni za

20.000

4) za procenu toksikoloških podataka, procenu izloženosti operatera, drugih prisutnih lica i poljoprivrednih radnika, procenu ostataka i izloženosti potrošača, procenu sudbine i ponašanja u životnoj sredini, procenu ekotoksikoloških podataka, za svaku narednu aktivnu supstancu uvećava se po proceni za

10.000

5) za procenu efikasnosti i dodatnih podataka za svaku narednu aktivnu supstancu uvećava se po proceni za

20.000

Iznos takse iz stava 6. ovog tarifnog broja uvećava se u zavisnosti od vrste procene koja se vrši i od broja aktivnih supstanci u sredstvu koje se registruje, i to:

 

1) za procenu fizičkih i hemijskih osobina i analitičkih metoda, procenu toksikoloških podataka, procenu izloženosti operatera, drugih prisutnih lica i poljoprivrednih radnika, procenu ostataka i izloženosti potrošača, procenu sudbine i ponašanja u životnoj sredini, procenu ekotoksikoloških podataka, procenu efikasnosti i dodatnih podataka, sa jednom aktivnom supstancom uvećava se po proceni za

20.000

2) za procenu fizičkih i hemijskih osobina i analitičkih metoda, procenu toksikoloških podataka, procenu izloženosti operatera, drugih prisutnih lica i poljoprivrednih radnika, procena ostataka i izloženosti potrošača, procena sudbine i ponašanja u životnoj sredini, procena ekotoksikoloških podataka, procena efikasnosti i dodatnih podataka, za svaku narednu aktivnu supstancu uvećava se po proceni za

10.000

Ukupan iznos takse iz stava 6. ovog tarifnog broja zavisi od vrste procena koje su izvršene za svako konkretno sredstvo za zaštitu bilja.

 

Iznos takse iz stava 7. ovog tarifnog broja uvećava se u zavisnosti od vrste procene koja se vrši:

 

1) za procenu fizičkih i hemijskih osobina i analitičkih metoda, procena toksikoloških podataka, procena izloženosti operatera, drugih prisutnih lica i poljoprivrednih radnika, procena ostataka i izloženosti potrošača, procena sudbine i ponašanja u životnoj sredini, procena ekotoksikoloških podataka, uvećava se po proceni za

10.000

2) za procenu efikasnosti i dodatnih podataka uvećava se za

20.000

Iznos takse iz stava 9. ovog tarifnog broja uvećava se zavisno od vrste procene koja se vrši, i to:

 

1) za procenu ekotoksikoloških podataka uvećava se za

10.000

2) za procenu efikasnosti i dodatnih podataka uvećava se za

20.000

Iznos takse iz stava 10. ovog tarifnog broja uvećava se zavisno od vrste procene koja se vrši, i to:

 

1) za procenu ostataka i izloženosti potrošača uvećava se za

10.000

2) za procenu efikasnosti i dodatnih podataka uvećava se za

20.000

Iznos takse iz stava 11. ovog tarifnog broja za jednu aktivnu supstancu uvećava se zavisno od vrste procene koja se vrši, i to:

 

1) za procenu ekvivalentnosti izvora aktivne supstance uvećava se za

40.000

2) za procenu toksikoloških podataka, odnosno za procenu ekotoksikoloških podataka uvećava se po proceni za

10.000

3) za procenu usklađenosti sa dobrom poljoprivrednom praksom uvećava se za

20.000

Za svaku narednu aktivnu supstancu u sredstvu za zaštitu bilja iznos takse iz stava 11. ovog tarifnog broja uvećava se za iznos iz stava 9. tač. 1) i 2) ove napomene.

 

Tarifni broj 64b

Za proveru ispunjenosti uslova za upis u registar:

 

1) prometa sredstava za zaštitu bilja na malo

3.900

2) prometa sredstava za zaštitu bilja na veliko

4.890

3) pružaoca savetodavnih usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja

5.220

4) pružaoca operativnih usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja

7.860

Za proveru ispunjenosti uslova za obavljanje poslova periodičnog pregleda uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja

7.860

Za štampanje markica za obeležavanje uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja

60

Tarifni broj 64v

Za obuku i polaganje stručnih ispita koji se sprovode u oblasti sredstava za zaštitu bilja

5.280

Za obuku i proveru znanja radi izdavanja sertifikata profesionalnog korisnika koji koristi sredstva za zaštitu bilja

2.640

Tarifni broj 64g

Po zahtevu za izvršen fitosanitarni pregled pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata prilikom uvoza, izvoza i reeksporta, i to za:

 

1) proveru dokumentacije po pošiljci

330

2) proveru identiteta po pošiljci

330

3) proveru zdravstvenog stanja pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u zavisnosti od vrste pošiljke, i to:

 

(1) za vagonske i kamionske pošiljke i za pošiljke u kontejnerima do 10 tona

660

(2) za brodske pošiljke, po pošiljci težine do 10 tona

660

(3) za denčane i avionske pošiljke do tri koleta

660

(4) za poštanske pošiljke do 10 kilograma

330

(5) za pošiljke do 10 kilograma koje putnici i osoblje prevoznih sredstava nose sa sobom

330

(6) za pošiljke drveta (trupce, rezanu građu, jamsko drvo, razne vrste prerađevina od drveta i sl.) do 11 metara kubnih, odnosno do 11 prostornih metara pošiljke celuloznog i ogrevnog drveta po pošiljci

660

(7) za pregled ostatka tovara biljnog porekla posle čišćenja broda, odnosno šlepa, po jednom brodu, odnosno šlepu

660

NAPOMENA:

 

Za fitosanitarne preglede pošiljki prilikom uvoza, izvoza i reeksporta plaća se taksa za proveru dokumentacije, proveru identiteta i proveru zdravstvenog stanja pošiljke.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne sadrži iznos laboratorijskog testiranja uzoraka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata.

 

Kada se u međunarodnom prometu fitosanitarni pregled obavlja na mestu utovara, visina takse za izvršeni fitosanitarni pregled pošiljaka u međunarodnom prometu uvećava se za

990

Visina takse za izvršeni fitosanitarni pregled i kontrolu sortnosti i kvaliteta semena, rasada i sadnog materijala prilikom uvoza uvećava se za 100% od visine takse utvrđene u ovom tarifnom broju.

 

Za praznu ambalažu biljnog porekla koja se vraća u Republiku Srbiju, a služila je za otpremanje pošiljaka bilja, plaća se 50% od visine takse utvrđene u ovom tarifnom broju.

 

Za fitosanitarni pregled ambalaže i robe prilikom uvoza i u međunarodnom prometu koja ne podleže obaveznom fitosanitarnom pregledu plaća se taksa za fitosanitarni pregled pošiljaka iz ovog tarifnog broja.

 

Za izvršeni fitosanitarni pregled pošiljke koja sadrži veći broj vrsta bilja taksa se plaća prema vrsti bilja koja je najviše zastupljena u pošiljci i visini takse utvrđenoj za tu vrstu bilja, a za ostale vrste bilja taksa se uvećava za svaku vrstu, za najviše do 20 vrsta prilikom izvoza, osim za male poštanske pošiljke iz tačke 3) podtačka (7) ovog tarifnog broja

330

Visina takse za fitosanitarni pregled pošiljaka koji se vrši u toku noći (od 22 časa do 6 časova idućeg dana), nedeljom i u dane državnih praznika uvećava se za 100% od visine takse utvrđene u ovom tarifnom broju.

 

Za svaki čas čekanja fitosanitarnog inspektora zbog neblagovremene pripreme pošiljaka za pregled prilikom uvoza i u međunarodnom prometu, nakon upućenog poziva za pregled pošiljke

1.980

Za pošiljke namenjene potrebama specijalizovanih organizacija Ujedinjenih nacija, kao i potrebama humanitarnih organizacija, taksa za pregled prilikom uvoza i u međunarodnom prometu ne naplaćuje se.

 

Za vagonske i kamionske pošiljke i za pošiljke u kontejnerima preko 10 tona, iznos iz tačke 3) podtačka (1) ovog tarifnog broja uvećava se za svaku sledeću tonu, odnosno započetu tonu za

60

Za brodske pošiljke preko 10 tona, iznos iz tačke 3) podtačka (2) ovog tarifnog broja uvećava se po toni za

60

Za denčane i avionske pošiljke preko tri koleta, iznos iz tačke 3) podtačka (3) ovog tarifnog broja uvećava se po koletu za

60

Za poštanske pošiljke preko 10 kilograma, iznos iz tačke 3) podtačka (4) ovog tarifnog broja uvećava se po kilogramu za

60

Za pošiljke koje putnici i osoblje prevoznih sredstava nose sa sobom preko 10 kilograma, iznos iz tačke 3) podtačka (5) ovog tarifnog broja uvećava se za svakih započetih 10 kilograma za

60

Za pošiljke drveta (trupce, rezanu građu, jamsko drvo, razne vrste prerađevina od drveta i sl.) preko 11 metara kubnih, odnosno preko 11 prostornih metara pošiljke celuloznog i ogrevnog drveta iznos iz tačke 3) podtačka (6) ovog tarifnog broja uvećava se po kubnom metru, odnosno po prostornom metru pošiljke celuloznog i ogrevnog drveta za

60

Tarifni broj 64d

Za izdavanje fitosertifikata

660

Za izdavanje fitosertifikata za reeksport

660

Za izdavanje biljnog pasoša

660

Tarifni broj 64đ

Za izvršen fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u proizvodnji, doradi, preradi, skladištenju i prometu radi izdavanja biljnog pasoša

2.640

Za izvršene fitosanitarne preglede radi upisa u fitoregistar

2.640

Za utvrđivanje uslova radi upisa u registar pružalaca usluga

2.640

Tarifni broj 64e

Za dozvolu za izdavanje biljnog pasoša

2.640

Za korišćenje oznake ISPM 15

2.640

Za obuku u vezi sa izdavanjem biljnog pasoša i izdavanje uverenja o završenoj obuci za izdavanje biljnog pasoša

5.610

Tarifni broj 64ž

Za podnetu prijavu za zdravstveni pregled matičnjaka vrba i topola i objekata za proizvodnju selekcionisanog, kvalifikovanog i testiranog šumskog semena za tekuću godinu, i to za:

 

1) objekte udaljene do 100 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

3.000

2) objekte udaljene od 101 do 200 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

4.000

3) objekte udaljene preko 200 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

5.000

Tarifni broj 64z

Za podnetu prijavu za zdravstveni pregled objekata za proizvodnju sadnog materijala šumskog i ukrasnog drveća i žbunja za tekuću godinu, i to za:

 

1) objekte udaljene do 100 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

10.000

2) objekte udaljene od 101 do 200 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

13.000

3) objekte udaljene preko 200 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

15.000

Tarifni broj 64i

Za izvršene službene kontrole hrane biljnog porekla, mešovite hrane i hrane za životinje biljnog porekla pri uvozu, i to:

 

1) za zahtev za službenu kontrolu pošiljke hrane biljnog porekla, mešovite hrane i hrane za životinje biljnog porekla (pregled i uzorkovanje pošiljke)

1.500

2) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: šećerna repa; uljano seme; voće i povrće; pekarski kvasac; prašak za pecivo i prašak za puding; pivo

10.000

3) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta sledećih grupa proizvoda: etil alkohol, fermentisan; sirće; sirćetna kiselina prehrambenog kvaliteta; alkoholna pića

11.000

4) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta sledećih grupa proizvoda: hmelj i proizvodi od hmelja; sirova kafa i sirova kafa bez kofeina; sirovo ulje; maslinovo ulje, jestivo i ulje komine masline; osvežavajuća bezalkoholna pića; vino

12.500

5) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta sledećih grupa proizvoda: šećer za ljudsku upotrebu; belančevinasti proizvodi i mešavine belančevinastih proizvoda za prehrambenu industriju; proizvodi od skroba; bombonski proizvodi; pečurke (jestive) i proizvode od pečurki; proizvodi od voća i povrća; voćni džemovi, ekstra džemovi, želei, ekstra želei, marmelade, žele marmelade, domaće marmelade, zaslađeni kesten pirei, pekmezi i srodni proizvodi (namazi od voća i povrća, paste od voća, paste od povrća, termostabilni filovi od voća i povrća za prehrambenu industriju, namaz od leblebija − humus, kikiriki buter, nadev od maka i slično); proizvodi od kafe bez dodatog mleka i šećera (pržena kafa i ekstrakti od kafe), surogati kafe i ekstrakti surogata kafe i njihovi proizvodi bez dodatog mleka i šećera; supe, sosovi, dodaci jelima i srodni proizvodi (zaprške, smeše za prehrambene proizvode i slični proizvodi) sa povrćem; senf; jestiva biljna ulja i masti, margarin i drugi masni namazi, majonez i srodni proizvodi; voćni sokovi, koncentrisani voćni sokovi, voćni sokovi u prahu (dehidrirani voćni sokovi), voćni nektari i srodni proizvodi

16.000

6) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za grupe proizvoda: žita, mlinski proizvodi, pekarski proizvodi i testenine; fini pekarski proizvodi, žita za doručak i snek proizvodi; čaj, biljni čaj i njihovi proizvodi; začini; supe, sosovi, dodaci jelima i srodni proizvodi (zaprške, smeše za prehrambene proizvode i slični proizvodi) sa pečurkama; skrob; kakao – proizvodi, čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladi i krem – proizvodi; hrana za životinje biljnog porekla

19.500

7) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: mlečna čokolada (sa ili bez punjenja); proizvodi od kafe sa dodatkom mleka i šećera − srodni proizvodi (kapućino i ostali proizvodi), proizvodi od kafe sa dodatkom mleka i šećera (pržena kafa i ekstrakti od kafe), surogati kafe i ekstrakti surogata kafe i njihovi proizvodi sa dodatkom mleka i šećera; supe, sosovi, dodaci jelima i srodni proizvodi (zaprške, smeše za prehrambene proizvode i slični proizvodi) sa mesom

25.500

8) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta ostalih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao što su: klice (spremne za konzumiranje), bambusovi izdanci, jezgra kajsije, jezgra breskve, uključujući nektarinu, jezgra šljive, pinjole, voćni čips, niskoalkoholna pića, kokosovo brašno, kokosovo mleko, kokosova voda, kokosov (palmin) šećer, kopra (osušeno jezgro kokosa), sok drveta breze, sirup od javora, smrznute mahune soje, pasta od soje, tofu sir, napici od soje, ljuspice i komadići od soje, polugotova jela, biljna vlakna (inulinska vlakna i ostala vlakna), list vinove loze (u svim oblicima) i ostali poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koji nisu pomenuti na drugom mestu

16.000

NAPOMENA:

 

Iznos takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja plaća se za vagonske, kamionske, kontejnerske i avionske pošiljke do 20 tona, za brodske pošiljke do 100 tona i denčane pošiljke do pet koleta, a za svaku narednu tonu ili koleto iznos se uvećava po toni, odnosno koletu, za 60 dinara, a najviše 4.000 dinara.

Ako se pregled i uzorkovanje obavlja u toku noći (od 22 časa do 6 časova idućeg dana), nedeljom i u dane državnih praznika, iznos takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja se uvećava 100%.

Za grupe proizvoda iz tačke 2) ovog tarifnog broja ispituju se parametri bezbednosti: ostaci pesticida i teški metali. Kod piva, praška za pecivo i pekarskog kvasca vrše se i mikrobiološka ispitivanja. Samo za

 

rezano – prethodno isečeno voće i povrće spremno za konzumiranje ispituje se Salmonella i E. soli.

Za grupe proizvoda iz tačke 3) ovog tarifnog broja ispituju se teški metali, a mikrobiološka ispitivanja samo kod sirćeta.

Za grupe proizvoda iz tačke 4) ovog tarifnog broja ispituju se parametri bezbednosti: ostaci pesticida i teški metali. Mikotoksini, tj. ohratoksin A se ispituje samo kod vina. Mikrobiološka ispitivanja se vrše za grupe proizvoda: hmelj i proizvodi od hmelja; sirovo ulje; maslinovo ulje, jestivo i ulje komine masline; osvežavajuća bezalkoholna pića.

 

Za grupe proizvoda iz tačke 5) ovog tarifnog broja ispituju se teški metali. Ostaci pesticida ispituju se samo kod bombona sa voćnim punjenjem. Mikotoksini ispituju se kod: draže bombona sa jezgrom lešnika, kafe i cerealija; proizvoda od kafe bez dodatog mleka i šećera, surogata kafe i ekstrakta surogata kafe i njihovih proizvoda bez dodatog mleka i šećera; supa, sosova, dodataka jelima i srodnim proizvodima. Mikrobiološka ispitivanja se vrše kod voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu (dehidrirani voćni sokovi), voćnih nektara i srodnih proizvoda, pri čemu se kod nepasterizovanih sokova od voća (spremnih za konzumiranje) mikrobiološka ispitivanja odnose na ispitivanje Salmonella i E. soli.

 

Za grupe proizvoda iz tač. 6)−8) ovog tarifnog broja ispituju se parametri bezbednosti: ostaci pesticida, teški metali, mikotoksini, mikrobiološka ispitivanja.”.

 

Član 27.

Tarifni broj 65. menja se i glasi:

„Tarifni broj 65.

Za rešenje po zahtevu o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova u objektima u kojima se obavlja veterinarska delatnost

9.990ˮ.

Član 28.

U Tarifnom broju 66. stav 2. briše se.

Član 29.

U Tarifnom broju 67. stav 1. menja se i glasi:

„Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima, za:

 

1) uzgoj i držanje životinja (farme)

4.220

2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla:

 

(1) većeg obima proizvodnje (industrijski)

25.270

(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski)

12.630

(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu

4.220

3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta i sabirni centri)

25.270

4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari)

25.270

5) sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla

12.630

6) proizvodnju i promet hrane za životinje

12.630”.

U stavu 2. posle reči: „centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanjeˮ dodaju se zapeta i reč: „laboratorijamaˮ.

Član 30.

Tarifni broj 77. menja se i glasi:

„Tarifni broj 77.

Za rešenja po zahtevu za određivanje karantina za uvezene životinje, jaja za priplod i reproduktivni materijal

4.220

Za izmenu, odnosno dopunu rešenja o određivanju karantina za uvezene životinje, jaja za priplod i reproduktivni materijal

780”.

Član 31.

Posle Tarifnog broja 78. dodaju se tarifni br. 78a−78z, koji glase:

„Tarifni broj 78a

Za kontrolu proizvodnje semena poljoprivrednog bilja i zdravstveni pregled useva i objekta za proizvodnju semena po zahtevu, za svaki započeti hektar, i to za:

 

1) strna žita

720

2) semenski kukuruz

3.000

3) semenski suncokret

1.640

4) šećernu repu

3.780

5) lucerku

1.050

6) soju, uljanu repicu, grašak, detelinu i ostalo krmno bilje

840

7) duvan, povrće, lekovito i aromatično i ostalo bilje

2.400

8) krompir

7.200

Tarifni broj 78b

Po zahtevu za izdavanje uverenja o priznavanju semenskog useva, za svaki započeti hektar priznatog semenskog useva, i to za:

 

1) strna žita

720

2) semenski kukuruz

3.000

3) semenski suncokret

1.640

4) šećernu repu

3.780

5) lucerku

1.050

6) soju, uljanu repicu, grašak, detelinu i ostalo krmno bilje

840

7) duvan, povrće, lekovito i aromatično i ostalo bilje

2.400

8) krompir

7.200

Tarifni broj 78v

Za podnošenje prijave za proizvodnju sadnog materijala voćaka i vinove loze i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala, i to za:

 

1) voćne sadnice

240

2) lozne kalemove

90

3) podloge (sejance i mladice)

30

4) matična stabla voćaka

450

5) matična stabla čokota (za lozne podloge i vioke)

150

6) matične žbunove voćne vegetativne podloge

90

7) matične zasade kupine, ribizle, borovnice, izdanke leske i oblačinske višnje

1.800

8) matične zasade maline

6.600

9) matične zasade jagode

4.950

10) kontejnersku proizvodnju

210

NAPOMENA:

 

Taksa za podnošenje prijave za proizvodnju i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala voćnih sadnica, podloga, loznih kalemova i za kontejnersku proizvodnju, iskazana je po svakoj prijavi i za količinu do 1.000 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 0,1% po svakom komadu, u odnosu na iznose iz tač. 1)−3) i 10) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za podnošenje prijave za proizvodnju i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala matičnih stabala voćaka iskazana je po svakoj prijavi i za količinu do 10 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 6,7% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tačke 4) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za podnošenje prijave za proizvodnju i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala matičnih stabala čokota (za lozne podloge i vioke) i matičnih žbunova (voćne vegetativne podloge) iskazana je po svakoj prijavi i za količinu do 100 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 1% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tač. 5) i 6) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za podnošenje prijave za proizvodnju i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala matičnih zasada kupine, ribizle, borovnice, izdanke leske i oblačinske višnje, iskazana je po svakoj prijavi za površinu do 1 hektara, a za površinu preko iznos se uvećava 25% za svaki započeti hektar u odnosu na iznos iz tačke 7) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za podnošenje prijave za proizvodnju i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala maline i jagode, iskazana je po zahtevu za površinu do 1 hektara, a za površinu preko iznos se uvećava 10% za svaki započeti hektar u odnosu na iznose iz tač. 8) i 9) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 78g

Po zahtevu za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala voćaka i vinove loze, i to za:

 

1) voćne sadnice

720

2) lozne kalemove

270

3) podloge (sejanice i mladice)

90

4) matična stabla voćaka

1.350

5) matična stabla čokota (za lozne podloge i vioke)

450

6) matične žbunove voćne vegetativne podloge

270

7) matične zasade kupine, ribizle, borovnice, izdanke leske i oblačinske višnje

5.400

8) matične zasade maline

19.800

9) matične zasade jagode

14.850

10) kontejnersku proizvodnju

630

NAPOMENA:

 

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala voćnih sadnica, podloga, loznih kalemova i za kontejnersku proizvodnju, iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 1.000 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 0,1% po svakom komadu, u odnosu na iznose iz tač. 1)−3) i 10) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala matičnih stabala voćaka iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 10 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 6,7% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tačke 4) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala matičnih stabala čokota (za lozne podloge i vioke) i matičnih žbunova (voćne vegetativne podloge) iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 100 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 1% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tač. 5) i 6) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala matičnih zasada kupine, ribizle, borovnice, izdanke leske i oblačinske višnje, iskazana je po zahtevu za površinu do 1 hektara, a za površinu preko iznos se uvećava 25% za svaki započeti hektar u odnosu na iznos iz tačke 7) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala maline i jagode, iskazana je po zahtevu za površinu do 1 hektara, a za površinu preko iznos se uvećava 10% za svaki započeti hektar u odnosu na iznose iz tač. 8) i 9) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 78d

Po zahtevu za vršenje kontrole sadnog materijala ruža i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala ruža, i to za:

 

1) matične žbunove ruža za proizvodnju semena

400

2) sadnice ruža

120

3) sejanice ruža

30

NAPOMENA:

 

Taksa po zahtevu za vršenje kontrole proizvodnje i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju matičnih žbunova ruža za proizvodnju semena iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 10 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 10% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

 

Taksa po zahtevu za vršenje kontrole proizvodnje i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnica ruža i kontrolu proizvodnje sejanaca iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 1.000 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 0,1% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 78đ

Po zahtevu za izdavanje uverenja o proizvodnji reprodukcionog sadnog materijala ruža, i to za:

 

1) matične žbunove ruža za proizvodnju semena

800

2) sadnice ruža

360

3) sejanice ruža

90

NAPOMENA:

 

Taksa za izdavanje uverenja o proizvodnji reprodukcionog sadnog materijala matičnih žbunova ruža za proizvodnju semena iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 10 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 10% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za izdavanje uverenja o proizvodnji reprodukcionog sadnog materijala sadnica ruža i sejanaca ruža iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 1.000 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 0,1% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 78e

Za podnošenje prijave za kontrolu proizvodnje semena i sadnog materijala šumskog drveća po zahtevu za jedan objekat za tekuću godinu, do 100 km udaljenosti od Beograda ili Novog Sada, i to za:

 

1) matične zasade vrbe i topole i šumsko seme

1.500

2) sadni materijal vrbe i topole

10.000

3) sadni materijal ostalog šumskog drveća

5.000

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja uvećava se za svaki objekat na udaljenosti većoj od 100 km od Beograda ili Novog Sada za 5 dinara po svakom kilometru.

 

Tarifni broj 78ž

Za razvrstavanja sredstava za ishranu bilja u određenu vrstu i tip u postupku upisa u registar sredstava za ishranu bilja i obnovu upisa u registar sredstava za ishranu bilja

19.900

Za izmene i dopune rešenja o upisu u registar sredstava za ishranu bilja

5.280

Za proveru ispunjenosti uslova za obavljanje prometa sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta:

 

1) na malo

3.570

2) na veliko

4.230

3) za uvoz

3.570

Za pregled i uzorkovanja u postupku kontrole proizvodnje, prometa i primene sredstava za ishranu bilja

2.100

Za pregled pošiljki sredstava za ishranu bilja i sirovina za proizvodnju sredstva za ishranu bilja prilikom uvoza

1.750

NAPOMENA:

 

Iznosi taksi iz ovog tarifnog broja su utvrđeni za vagonske, kamionske, kontejnerske i brodske pošiljke do 10 tona i za avionske i denčane pošiljke do tri koleta. Za svaku narednu tonu ili koleto dodaje se iznos od 60 dinara po toni, odnosno koletu.

 

Ukupan iznos posle obračuna tonaže pošiljke se uvećava 100% ako se pregled i uzorkovanje odvijaju državnim praznicima, tokom noći (od 22 časa do 6 časova idućeg dana) i nedeljom.

 

Tarifni broj 78z

Za zahtev za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte

7.000

Za zahtev za upis prenosa prava u registar prenesenih prava oplemenjivača, odnosno za upis ugovora o licenci u registar ugovora o licenci

2.800

Za zahtev za izdavanje obavezne licence

5.000

Za zahtev za produženje trajanja obavezne licence

5.000

Za zahtev za oglašavanje prava oplemenjivača ništavim

5.000

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac zahteva za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, umanjuje se za 50%.ˮ.

 

Član 32.

Naziv glave XIII. SPISI I RADNjE U OBLASTI EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA, menja se i glasi:

„XIII. SPISI I RADNjE U OBLASTI TRGOVINE I PRIVREDEˮ.

Član 33.

Tarifni broj 93. menja se i glasi:

„Tarifni broj 93.

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe

12.720

Za rešenje po zahtevu za izvoz robe male vrednosti do 200 EUR, u dinarskoj protivvrednosti za sopstvene potrebe

1.550

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz robe

12.720

Za rešenje po zahtevu za uvoz robe male vrednosti do 200 EUR, u dinarskoj protivvrednosti za sopstvene potrebe

1.550

Za rešenje po zahtevu za dodelu kvote za izvoz robe

12.720

Za rešenje po zahtevu za dodelu kvote za uvoz robe

12.720

Za potvrdu o krajnjem korisniku pri uvozu robe (sportskog i lovačkog oružja, delova i municije i reprodukcionog materijala za njihovu proizvodnju, eksplozivnih materijala i pirotehničkih sredstava)

7.940”.

Član 34.

Tarifni broj 95. menja se i glasi:

„Tarifni broj 95.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to:

 

1) za zahtev za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

3.000

2) za rešenje koje se donosi po zahtevu za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

15.000

3) za korišćenje kapaciteta direkcije nadležne za mere i dragocene metale u vezi sa poslovima overavanja od strane ovlašćenih tela godišnje

5.000

4) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

3.000

5) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

5.000

6) za zahtev za izmenu rešenja za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

3.000

7) za rešenje o izmeni rešenja za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

5.000

8) za zahtev za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine i imenovanje nosioca nacionalnog etalona

3.000

9) za odluku koja se donosi po zahtevu za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine i imenovanje nosioca nacionalnog etalona

15.000

10) za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila

8.400

11) za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila – dopunski i ponovni ispit

5.500

Za sprovođenje overavanja merila i druge radnje koje obavlja direkcija nadležna za mere i dragocene metale u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to:

 

1) za sprovođenje overavanja merila dužine:

 

(1) za merila dužine opšte namene:

 

– merni lenjiri, složiva merila dužine, metri za tekstil, merne letve za merenje nivoa tečnosti, odnosno praznog prostora u rezervoarima

400

– merne trake sa ili bez viska

800

(2) za mašine za merenje dužine žice i kabla

1.200

(3) za automatska merila nivoa tečnosti

2.500

2) Za sprovođenje overavanja merila zapremine tečnosti i gasa:

 

(1) za merila zapremine tečnosti:

 

– ugostiteljske posude i merne boce (100 kom.)

500

– cisterne do 20 m3 zapremine

6.000

– cisterne preko 20 m3 zapremine

8.000

– rezervoari do 5 m3 zapremine

10.000

– rezervoari od 6 m3 do 50 m3 zapremine

20.000

– rezervoari od 51 m3 do 100 m3 zapremine

40.000

– rezervoari od 101 m3 do 500 m3 zapremine

60.000

– rezervoari od 501 m3 do 1.000 m3 zapremine

90.000

– rezervoari preko 1.000 m3

140.000

– mlekomeri

800

– laktofrizi

3.000

(2) za vodomere za hladnu vodu

 

– do 10 m3/h

300

– od 11 m3/h do 50 m3/h

400

– od 51 m3/h do 100 m3/h

600

– od 101 m3/h do 200 m3/h

1.000

– od 201 m3/h do 500 m3/h

2.500

– preko 500 m3/h

3.500

(3) za vodomere za toplu vodu

 

– do 10 m3/h

450

– od 11 m3/h do 50 m3/h

600

– od 51 m3/h do 100 m3/h

900

– od 101 m3/h do 200 m3/h

1.500

– od 201 m3/h do 500 m3/h

3.800

– preko 500 m3/h

5.300

(4) za merne sisteme za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

 

– uređaji za točenje goriva koji nije tečni naftni gas – sprave, po točionom mestu

1.700

– uređaji za točenje tečnog naftnog gasa pod pritiskom, po točionom mestu

4.800

– merni sistemi na cevovodima

10.000

– merni sistemi za mleko

8.000

– merni sistemi za pivo i druga penušava pića

8.000

– merni sistemi za utovar/istovar brodova i železničkih i drumskih cisterni

15.000

– merni sistemi na drumskim cisternama za tečnosti niske viskoznosti (manje od 20 mPa•s)

8.000

– merni sistemi za dopunu vazduhoplova gorivom

10.000

– merni sistemi za tečne gasove pod pritiskom merene na temperaturi jednakoj ili više od – 10 °C

10.000

– merni sistemi koji obično pripadaju klasi 0,3 ili 0,5, ali se koriste za tečnosti: čija je temperatura niža od – 10 °C ili viša od 50 °C, čija je dinamička viskoznost viša od 1.000 mPa•s i čiji zapreminski maksimalni protok nije veći od 20 l/h

10.000

– merni sistemi za tečni ugljen-dioskid

8.000

– merni sistemi za tečne gasove pod pritiskom merene na temperaturi nižoj od – 10 °C (osim kriogenih tečnosti)

10.000

– merni sistemi za kriogene tečnosti (temperature niže od – 153 °C)

12.000

– merni sistemi za komprimovana gasovita goriva za vozila po točionom mestu

4.800

(5) za merila za kontinuirano i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

 

– protočna merila zapremine tečnosti sa posrednim načinom merenja

8.500

– protočna merila zapremine za razne tečnosti sa neposrednim merenjem zapremine

8.000

(6) merni sistemi za statičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

8.000

(7) za gasomere

 

– gasomeri sa mehovima do 10 m3/h

500

– gasomeri sa mehovima preko 10 m3/h

1.000

– gasomeri sa rotacionim klipovima do G – 160

2.000

– gasomeri sa rotacionim klipovima preko G – 160

3.000

– gasomeri sa turbinom do G – 160

2.000

– gasomeri sa turbinom od G – 250 do G – 650

3.000

– gasomeri sa turbinom od G – 1.000 do G – 2.500

5.000

– gasomeri sa turbinom od G – 4.000 do G – 6.500

10.000

– ultrazvučni gasomeri do 10 m3/h

3.

– uređaji za konverziju zapremine prema temperaturi

1.000

– uređaji za konverziju zapremine prema temperaturi i pritisku

2.000

(8) za merne blende

8.000

3) za sprovođenje overavanja merila mase:

 

(1) za tegove:

 

– klase tačnosti M2

120

– klase tačnosti M1 do 50 kg

180

– klase tačnosti M1 preko 50 kg

800

– klase tačnosti F2

360

(2) za neautomatske vage:

 

– klase tačnosti (I)

2.400

– klase tačnosti (II)

1.700

– klase tačnosti (III) i (IIII) do 20 kg

1.100

– klase tačnosti (III) i (IIII) od 21 kg do 500 kg

1.700

– klase tačnosti (III) i (IIII) od 501 kg do 5.000 kg

3.400

– klase tačnosti (III) i (IIII) od 5.001 kg do 20.000 kg

5.800

– klase tačnosti (III) i (IIII) od 20.001 kg do 50.000 kg

8.600

– klase tačnosti (III) i (IIII) preko 50.000 kg

17.300

(3) za automatske vage

 

– za pojedinačno merenje

6.500

– dozirne do 50 kg

4.300

– dozirne od 51 kg do 500 kg

6.500

– dozirne preko 500 kg

9.000

– sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja do 50 kg

4.300

– sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja od 51 kg do 500 kg

6.500

– sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja preko 500 kg

9.000

– sa sabiranjem kontinuiranih rezultata merenja (vage na traci)

10.600

– za merenje mase šinskih vozila u pokretu

17.300

– za merenje mase drumskih vozila u pokretu

17.300

4) za sprovođenje overavanja merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila

6.000

5) za sprovođenje overavanja merila pritiska:

 

(1) manometri za merenje krvnog pritiska – mehanički

600

(2) manometri za merenje krvnog pritiska – elektronski

600

(3) manometri za merenje pritiska u pneumaticima

600

6) za sprovođenje overavanja merila gustine

 

(1) areometri

1.000

(2) areometri specijalne namene

1.000

(3) elektronska merila gustine tečnosti

2.900

7) za sprovođenje overavanja merila koncentracije (sadržaja)

 

(1) alkoholometri

1.000

(2) refraktometri koji se koriste u prometu roba i usluga

3.400

(3) etilometri

650

(4) analizatori izduvnih gasova

1.300

(5) vlagomeri za zrna žitarica i semenke uljarica

4.300

(6) analizatori za merenje sadržaja proteina u žitu

4.300

8) za sprovođenje overavanja merila temperature:

 

(1) medicinski termometri – stakleni

250

(2) medicinski termometri – električni

400

9) za sprovođenje overavanja merila električnih veličina:

 

(1) strujni merni transformatori nazivni napon do 3,6 kV

570

(2) strujni merni transformatori nazivni napon preko 3,6 kV po opsegu

1.600

(3) naponski merni transformatori po opsegu

1.600

(4) indukciona brojila klase tačnosti A, 2 i 3 – monofazno brojilo

200

(5) indukciona brojila klase tačnosti A, 2 i 3 – trofazno brojilo

300

(6) indukciona brojila klase tačnosti B, 0,5 i 1 – trofazno brojilo

800

(7) elektronska brojila klase tačnosti A, 2 i 3 – monofazno brojilo

200

(8) elektronska brojila klase tačnosti A, 2 i 3 – trofazno brojilo

430

(9) elektronska brojila klase tačnosti B i 1 – monofazno brojilo

350

(10) elektronska brojila klase tačnosti B i 1 – trofazno brojilo

500

(11) elektronska brojila klase tačnosti C, 0,2 S i 0,5 S – monofazno brojilo

500

(12) elektronska brojila klase tačnosti C, 0,2 S i 0,5 S – trofazno brojilo

1.100

(13) elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije u istom kućištu, i to aktivne električne energije klase tačnosti C, 0,2 S i 0,5 S i reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3

2.000

(14) elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije u istom kućištu, i to aktivne električne energije klase tačnosti B i 1 i reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3

900

(15) elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije u istom kućištu, i to aktivne električne energije klase tačnosti A i 2, i reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3

500

10) za sprovođenje overavanja merila iz oblasti jonizujućih zračenja

 

(1) dozimetri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja

4.000

(2) detektori jonizujućeg zračenja koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti i zaštite životne sredine

4.000

11) za sprovođenje overavanja merila iz oblasti fotometrije i radiometrije:

 

(1) uređaji za proveru velikog i oborenog svetala na vozilu (regloskopi)

5.000

(2) opacimetri

5.000

12) za sprovođenje overavanja merila specijalnih namena

 

(1) taksimetri

1.000

(2) merila brzine vozila u saobraćaju

13.000

(3) merila toplotne energije u kompletu

4.000

(4) merila toplotne energije – kombinovano merilo – senzor protoka

2.000

(5) merila toplotne energije – kombinovano merilo – računska jedinica

1.000

(6) merila toplotne energije – kombinovano merilo – par temperaturnih senzora

1.000

Za sprovođenje sertifikovanja referentnih materijala – rastvor etanola u vodi, u bocama zapremine 1 l

1.400

Za glasilo direkcije nadležne za mere i dragocene metale na godišnjem nivou

5.000

Za glasilo direkcije nadležne za mere i dragocene metale po svakom broju

1.680

Za žigove u obliku nalepnice po komadu

120

Za korišćenje žigova za ovlašćena tela po komadu na godišnjem nivou

5.000

Za sprovođenje: metrološke ekspertize, ispitivanja i odobrenja tipa merila, ocene usaglašenosti za merila i neautomatske vage, ispitivanja, vanredna ispitivanja, odnosno ocena usaglašenosti prethodno upakovanih proizvoda, vanrednog pregleda merila u upotrebi, overavanja na osnovu rezultata iz uverenja o etaloniranju izdatih od strane akreditovanih laboratorija, etaloniranja, ispitivanje i sprovođenje međulaboratorijskih poređenja, etaloniranja referentnih materijala, utvrđivanja ispunjenosti uslova proizvođača merila za ocenjivanje usaglašenosti sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta procesa proizvodnje, utvrđivanja ispunjenosti tehničkih i funkcijskih karakteristika fiskalne kase, terminala za daljinsko očitavanje i softverske aplikacije, overavanja drugih vrsta merila koja nisu navedena u ovom tarifnom broju, distribucije vremena, obuka i pružanja stručne pomoći, drugih poslova iz oblasti metrologije, taksa se plaća po započetom punom času

1.680

NAPOMENA:

 

Takse iz stava 2. ovog tarifnog broja umanjuju se za:

 

1) 20% ako se merila overavaju statističkom metodom, a serije nisu manje od 200 komada;

 

2) 30% ako se merila overavaju statističkom metodom, a serije su veće od 500 komada ili ako je postupak overavanja automatizovan.

 

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja se može umanjiti samo po jednom osnovu.

 

Takse iz stava 2. ovog tarifnog broja uvećavaju se:

 

1) 100% ako podnosilac zahteva traži da direkcija nadležna za mere i dragocene metale izda uverenje o overavanju merila sa rezultatima merenja ili sa podacima koje on naznači;

 

2) za vreme čekanja državnog službenika direkcije nadležne za mere i dragocene metale ako podnosilac zahteva za overavanje merila nije pripremio merilo za overavanje, odnosno nije obezbedio potreban broj radnika ili opremu za overavanje, a državni službenik direkcije izađe po pozivu na mesto overavanja merila, po satu čekanja

1.680

3) ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 500 dinara, a overavanje merila se obavlja u službenim prostorijama direkcije nadležne za mere i dragocene metale, taksa se plaća u iznosu od

500

4) ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 1.680 dinara, a overavanje se vrši van službenih prostorija direkcije nadležne za mere i dragocene metale, u sedištu direkcije nadležne za mere i dragocene metale, odnosno u sedištu područne jedinice direkcije nadležne za mere i dragocene metale, taksa se plaća u iznosu od

1.680

5) ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 5.000 dinara, a overavanje merila se obavlja van službenih prostorija direkcije nadležne za mere i dragocene metale, van sedišta direkcije nadležne za mere i dragocene metale, odnosno van sedišta područne jedinice direkcije nadležne za mere i dragocene metale, taksa se plaća u iznosu od

5.000

6) 50% iznosa takse za overavanje merila koja imaju periodično overavanje u slučaju prvog overavanja;

 

7) 100% ako se pri ponovnom overavanju merila utvrdi da je istekao rok važnosti žiga, odnosno uverenja o overavanju merila, ili je žig uklonjen bez znanja direkcije;

 

8) 2.800 dinara za uverenje o overavanju merila koje se overava, a za koje metrološkim uputstvom ili uverenjem o odobrenju tipa nije propisano obavezno izdavanje uverenja.

 

Ako se poslovi overavanja merila, metrološke ekspertize, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca i drugi poslovi koje obavlja direkcija vrše van sedišta direkcije, odnosno van sedišta područne jedinice direkcije, taksa za sprovođenje tih poslova povećava se za iznos sredstava za pokriće troškova prevoza i dnevnica na službenom putovanju, u skladu sa propisom kojim se uređuje naknada troškova državnih službenika za vreme službenog putovanja.

 

Podnosioci zahteva sa sedištem u inostranstvu, takse iz ovog tarifnog broja plaćaju u evrima, u visini dinarske protivvrednosti obračunate po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

 

U slučaju da je konačni iznos takse veći od procenjenog, podnosilac zahteva dužan je da razliku uplati u roku od sedam dana od dana završetka posla.”.

 

Član 35.

U Tarifnom broju 97. stav 1. menja se i glasi:

„Za rešenje po zahtevu za odobrenje plaćanja odnosno naplate u robi odnosno uslugama (kompenzacioni poslovi sa inostranstvom)

11.130ˮ.

Stavovi 3−13. brišu se.

Član 36.

Tarifni broj 98. menja se i glasi:

„Tarifni broj 98.

Za upis u registar lica koja mogu da obavljaju poslove spoljne trgovine u oblasti naoružanja i vojne opreme

19.080

Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) – za pravno lice i preduzetnika

12.720

Za izdavanje međunarodnog uvoznog sertifikata, sertifikata krajnjeg korisnika i drugih sertifikata koji prate spoljnu trgovinu kontrolisanom robom

7.940

Za potvrdu o izdatim dozvolama za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

5.000

 

Za izmenu i dopunu rešenja za upis u registar lica koja mogu da obavljaju poslove spoljne trgovine u oblasti naoružanja i vojne opreme

5.000

Za mišljenje o identifikaciji robe – potrebi kontrole spoljne trgovine – za pravno lice i preduzetnika

12.720

Za mišljenje o identifikaciji robe – potrebi kontrole spoljne trgovine – za fizičko lice

1.530

Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene) – za fizička lica

1.530

Za izvod iz registra lica ovlašćenih za obavljanje poslova spoljne trgovine u oblasti naoružanja i vojne opreme

5.000

Za potvrdu o upisu u registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova spoljne trgovine u oblasti naoružanja i vojne opreme

5.000

Za rešenje o saglasnosti za izvoz tehnologije

12.210

Za rešenje o opozivu tajnosti podataka iz dozvole

5.000

Za rešenje o izmeni dozvole

5.000

Za izdavanje duplikata ili prepisa dozvole, rešenja ili sertifikata

5.000

Za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

12.210

Za izdavanje potvrde i drugih sertifikata po osnovu uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

5.000ˮ.

Član 37.

Tarifni broj 104. menja se i glasi:

„Tarifni broj 104.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast predmeta od dragocenih metala:

 

1) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o znaku proizvođača i rešenja o znaku uvoznika, odnosno zastupnika

7.200

2) za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala i rešenja o znaku uvoznika, odnosno zastupnika

1.500

3) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o ispitivanju i žigosanju predmeta od dragocenih metala u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika

12.000

4) za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva

1.500

5) za ispitivanje i žigosanje predmeta od zlata:

 

(1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g

50

(2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram mase

10

6) za ispitivanje i žigosanje predmeta od srebra

 

(1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g

10

(2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g do 15 g

20

(3) za svaki pojedinačni predmet mase od 15 g i preko 15 g za svaki gram mase

10

7) za ispitivanje i žigosanje predmeta od platine

 

(1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g

80

(2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram mase

20

8) za ispitivanje i žigosanje predmeta od paladijuma

 

(1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g

80

(2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram mase

20

9) XRF ispitivanje sastava i finoće, za svaki pojedinačni predmet, odnosno uzorak, bez obzira na masu

350

10) za označavanje predmeta međunarodnim žigom

100

11) za označavanje predmeta drugim dodatnim oznakama

20

12) za sliku državnih žigova za označavanje stepena finoće predmeta od dragocenih metala

1.680

13) za izdavanje uverenja o potvrđivanju stepena finoće

1.200

14) za vršenje kvantitativne hemijske analize zlata, vršenje kvantitativne hemijske analize srebra, vršenje kvantitativne hemijske analize platine, vršenje kvantitativne hemijske analize paladijuma, ispitivanje predmeta čija finoća ne ispunjava ni najnižu propisanu finoću, kao i za ispitivanje predmeta od nedragocenih metala, ispitivanje predmeta čija finoća ne odgovara oznaci finoće kojom je taj predmet označen, veštačenje radi utvrđivanja finoće predmeta od dragocenih metala koja se može potvrditi odgovarajućim žigosanjem, odnosno da li je proizveden u Republici Srbiji i ukoliko jeste utvrđivanje proizvođača, izdavanje izveštaja o ispitivanju, po započetom času

1.680

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja za sprovođenje ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala umanjuje se za:

 

1) 20% ako se predmeti ispituju i žigošu u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika;

 

2) 10% ako se ispitivanje vrši primenom metode uzimanja uzorka, i to za predmete od dragocenih metala iz iste serije koja nije manja od 200 komada;

 

3) 10% ako proizvođač predmeta obezbedi pomoćno osoblje za žigosanje ispitanih predmeta od dragocenih metala.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja se može umanjiti samo po jednom osnovu.

 

Taksa za sprovođenje ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala uvećava se:

 

1) za 100% za predmete za koje je prilikom vršenja nadzora naloženo otklanjanje nepravilnosti;

 

2) za 50% za predmete za koje se izdaje uverenje o potvrđivanju stepena finoće;

 

3) ako zaposleni u direkciji nadležnoj za mere i dragocene metale koji obavlja ispitivanje i žigosanje provede u čekanju da se predmet, odnosno materijal ili oprema za ispitivanje i žigosanje pripreme, a ispitivanje i žigosanje se obavlja u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika, po njihovom pozivu, taksa iz ovog tarifnog broja se uvećava po broju časova čekanja za

1.680

4) ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova ispitivanja i žigosanja manja od 500 dinara, a obavlja se u službenim prostorijama direkcije nadležne za mere i dragocene metale, taksa se plaća u iznosu od

500

Ukoliko se poslovi u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala vrše van službenih prostorija direkcije nadležne za mere i dragocene metale taksa se povećava za iznos sredstava za pokriće troškova prevoza i dnevnica na službenom putovanju, u skladu sa propisom kojim se uređuje naknada troškova državnih službenika.

 

Ako je predmet izrađen od delova različitih dragocenih metala, taksa za sprovođenje ispitivanja i žigosanja tog predmeta se plaća prema njegovoj ukupnoj masi u skladu sa stavom 1. tač. 5)−8) ovog tarifnog broja, i to za predmet od dragocenog metala čija je masa najviše zastupljena.

 

Ako je u predmet od dragocenog metala ugrađen deo od dragog kamena, bisera ili drugog materijala koji nije metal, taksa za sprovođenje ispitivanja i žigosanja tog predmeta plaća se prema njegovoj ukupnoj masi.

 

Svaki započeti gram mase svakog predmeta smatra se kao ceo gram.

 

Podnosioci zahteva sa sedištem u inostranstvu, takse iz ovog tarifnog broja plaćaju u evrima, u visini dinarske protivvrednosti obračunate po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.ˮ.

 

Član 38.

U Tarifnom broju 107, u Napomeni dodaju se st. 4−8, koji glase:

„Za prijavu za priznanje patenta i prijavu za priznanje malog patenta iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja, podnetu elektronskim putem, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

Ako podnosilac prijave iz stava 1. ove napomene uz prijavu podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku elektronskim putem, taksa iz stava 1. ove napomene umanjuje se za 50%.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta fizičko lice, i prijavu podnese elektronskim putem, taksa iz stava 3. ove napomene umanjuje se za 50%.

 

Za prijavu za priznanje prava na dizajn, prijavu za priznanje žiga i prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije iz st. 8−10. ovog tarifnog broja, podnete elektronskim putem, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 25% od propisane takse.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, i prijavu podnese elektronskim putem, taksa iz stava 3. ove napomene umanjuje se za 25%.ˮ.

 

Član 39.

U Tarifnom broju 146. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Za izdavanje potvrde CEMT o sposobnosti teretnog vozila i priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju

1.490ˮ.

Dosadašnji st. 3−10. postaju st. 4−11.

Član 40.

U Tarifnom broju 148. stav 1. menja se i glasi:

„Za podnošenje zahteva za polaganje stručnog ispita i proveru znanja izvršnih radnika žičare za transport lica, do deset kandidata

57.390ˮ.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Za izdavanje ovlašćenja za poslove stručnog obučavanja, stručnog usavršavanja, odnosno podobuke

50.700

Za izdavanje ovlašćenja za poslove stručnog pregleda žičara za transport lica

56.720ˮ.

Dosadašnji st. 2−29. postaju st. 4−31.

Posle dosadašnjeg stava 29, koji postaje stav 31, dodaju se st. 32−35, koji glase:

„Za izdavanje sertifikata o ispunjenosti uslova koje mora da ispuni telo za ocenu rizika

98.500

Za izdavanje sertifikata za centre stručnog osposobljavanja

116.400

Za izdavanje sertifikata za ispitivača za polaganje ispita za mašinovođe

6.790”.

Član 41.

U Tarifnom broju 153a stav 1, u uvodnoj rečenici, posle reči: „plutajućeg telaˮ, dodaju se reči: „namenjenog za sport i razonoduˮ.

Član 42.

Tarifni broj 154v menja se i glasi:

„Tarifni broj 154v

Za dobrovoljni pregled broda (i pregled broda pre raspreme), i to:

 

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

29.780

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

59.570ˮ.

Član 43.

U Tarifnom broju 154z dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Za vanredni pregled broda radi izdavanja privremenog svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu, i to:

 

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

30.700

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

61.420

Za vanredni pregled broda pod stranom zastavom radi izdavanja privremenog svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu, i to:

 

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

59.570

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

89.350ˮ.

Napomena briše se.

Član 44.

Tarifni broj 154j menja se i glasi:

„Tarifni broj 154j

Za postupak produženja važenja svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu bez vršenja tehničkog nadzora

29.780

Za vanredni pregled broda u svrhu upisa po priznanju svedočanstva zajednice (EU) za brod unutrašnje plovidbe ili svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu Rajnom

30.700ˮ.

Član 45.

U Tarifnom broju 154nj iznos: „47.620ˮ zamenjuje se iznosom: „13.010ˮ.

U Napomeni, st. 1. i 2. procenat: „20%”, na oba mesta, zamenjuje se procentom: „70%”.

Član 46.

U Tarifnom broju 157a tač. 5) i 6) posle reči: „linijskoj plovidbiˮ, na oba mesta, dodaju se zapeta i reči: „kao i za ukrcavanje i iskrcavanje putnika u okviru utvrđenog lučkog područja, odnosno za snabdevanje brodova pogonskim gorivom”.

Član 47.

U Tarifnom broju 157v dodaje se tačka 10), koja glasi:

„10) obeležavanje korišćenjem ATON sistema obeležavanja plovnih puteva (angažovanje fizičkih objekata), mesečno

34.540ˮ.

Član 48.

Tarifni broj 162a menja se i glasi:

„Tarifni broj 162a

Za rešenje po zahtevu za izdavanje odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasne robe

51.760

Za rešenje po zahtevu kojim se izdaje licenca privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručnu obuku kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

69.450

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja stručnom licu

33.260

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručnu obuku kandidata za obavljanje poslova lica sa sertifikatom o specijalističkom znanju iz oblasti ADN

45.110

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručnu obuku kandidata za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasne robe

45.110

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za transport opasne robe koja je svrstana u klasu 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije) koja važi do šest meseci

14.790

Po zahtevu za izdavanje sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

15.650

Po zahtevu za produženje važenja sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

10.430

Za izdavanje duplikata sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

850

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe

4.180

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasne robe iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)

2.080

Za rešenje po zahtevu za produženje važenja ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasne robe iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe

2.080

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasne robe iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)

1.040

Za izdavanje duplikata sertifikata za vozača vozila za transport opasne robe

850

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima i kombinovanog transporta u skladu sa ADN

10.430

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima u skladu sa ADN

5.220

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova

19.830

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova

9.910

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija

19.830

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija

9.910

Za izdavanje duplikata sertifikata za savetnika za lice sa sertifikatom o specijalističkom znanju iz oblasti ADN

850

Za rešenje o odobrenju odstupanja od odredaba ADR/RID/ADN

78.880”.

Član 49.

U Tarifnom broju 172. tač. 3), 4a) i 6) brišu se.

Član 50.

Posle Tarifnog broja 185g dodaju se tarifni br. 185d i 185đ, koji glase:

„Tarifni broj 185d

Za polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike

8.990

Za dobijanje naziva primarijus

15.000

Tarifni broj 185đ

Za ocenu ispunjenosti uslova i kriterijuma za stavljanje lekova na listu lekova, izmenu i dopunu liste lekova, odnosno skidanje leka sa liste lekova, i to:

 

1) za jedan INN, jednu indikaciju, jedno zaštićeno ime leka, jedan farmaceutski oblik leka, jednu ili više jačina leka i jedno ili više pakovanja, ukoliko se taj INN ne nalazi na listi lekova, odnosno ukoliko se isti ili srodan farmaceutski oblik ne nalazi na listi lekova

144.000

2) za jednu indikaciju koja se ne nalazi na listi lekova, za jedan INN, jedno zaštićeno ime leka, jedan farmaceutski oblik leka, jednu ili više jačina leka i jedno ili više pakovanja, ukoliko se taj INN i isti ili srodan farmaceutski oblik nalazi na listi lekova

144.000

3) za isti INN, istu indikaciju, isti ili srodan farmaceutski oblik leka, istu ili različitu jačinu i pakovanje, koji se nalazi na listi lekova

74.500

4) za jedan dijetetski proizvod, jednu indikaciju, jedno zaštićeno ime dijetetskog proizvoda, jedan farmaceutski oblik dijetetskog proizvoda, jednu ili više jačina dijetetskog proizvoda i jednog ili više pakovanja

144.000ˮ.

Član 51.

U Tarifnom broju 191. stav 1. menja se i glasi:

„Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, nivoa zagađujućih materija u vazduhu, buke, ispitivanje stanja i kvaliteta zemljišta)

12.630ˮ.

Član 52.

Tarifni broj 201. menja se i glasi:

„Tarifni broj 201.

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač

6.050

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz fluorovanih gasova i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte

1.290

Za izdavanje mišljenja za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže rashladna sredstva

400

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance u određenim slučajevima

1.290

Za dozvolu za instalaciju, održavanje ili servisiranje i isključivanje iz upotrebe proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte ili kontrolisane supstance

3.560

Za dozvolu za centar za sakupljanje, obnavljanje i obradu kontrolisanih supstanci i fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte

5.870

Za izdavanje i obnavljanje sertifikata A, odnosno sertifikata B

1.250ˮ.

Član 53.

Posle Tarifnog broja 204. dodaje se Tarifni broj 204a, koji glasi:

„Tarifni broj 204a

Za upis hemikalija u registar hemikalija:

 

1) do 100 hemikalija

9.000

2) od 101 do 500 hemikalija

13.500

3) više od 500 hemikalija

18.000ˮ.

Član 54.

Posle Tarifnog broja 205a dodaju se tarifni br. 205b, 205v, 205g i 205d, koji glase:

„Tarifni broj 205b

Za polaganje ispita i za ponovno polaganje ispita za rad u zapošljavanju

8.000

NAPOMENA:

 

Za ponovno polaganje posebnog dela ispita za rad u zapošljavanju plaća se 70% iznosa takse iz ovog tarifnog broja.

 

Naknada za rad komisije za polaganje ispita za rad u zapošljavanju uključena je u taksu propisanu ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 205v

Za izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu za rad agencija za privremeno zapošljavanje

960

Tarifni broj 205g

Za polaganje ispita i za ponovno polaganje stručnog ispita za rad agencija za privremeno zapošljavanje

8.000

NAPOMENA:

 

Za ponovno polaganje posebnog dela stručnog ispita za rad agencija za privremeno zapošljavanje plaća se 70% iznosa takse iz ovog tarifnog broja.

 

Naknada za rad komisije za polaganje stručnog ispita za rad agencija za privremeno zapošljavanje, čija se visina utvrđuje podzakonskim aktom koji donosi ministar nadležan za poslove rada, uključena je u taksu propisanu ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 205d

Za rešenje koje se donosi po zahtevu za izdavanje dozvole za rad agenciji za privremeno zapošljavanje, i to:

 

1) za izdavanje dozvole za rad pre početka obavljanja delatnosti za privremeno zapošljavanje ili delatnosti ostalog ustupanja ljudskih resursa

31.300

2) za produženje dozvole za rad delatnosti agencije za privremeno zapošljavanje i promenu sedišta

15.650

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.”.

 

Član 55.

U Tarifnom broju 207b tačka 4) reči: „za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radovaˮ brišu se.

Član 56.

U Tarifnom broju 212. stav 1. briše se.

Član 57.

Tarifni broj 213. briše se.

Član 58.

Posle glave XXVI. SPISI I RADNjE U VEZI SA KORIŠĆENjEM PODATAKA IZ EVIDENCIJE REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE i Tarifnog broja 215. dodaje se glava XXVI.A, koja glasi:

„XXVI.A SPISI I RADNjE U OBLASTI PREMERA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI I NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKAˮ.

Član 59.

U Tarifnom broju 215a stav 2, u uvodnoj rečenici, reči: „Za izdavanje podataka o tačkama geodetske osnoveˮ zamenjuju se rečima: „Za izdavanje koordinata tačaka geodetske osnoveˮ.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) za poligonometrijske, poligonske, linijske i mreže orijentacionih (vezanih) tačaka

410ˮ.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Za izdavanje položaja tačke geodetske i gravimetrijske mreže

100ˮ.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Napomena se menja i glasi:

„NAPOMENA:

Takse propisane u stavu 1. ovog tarifnog broja odnose se na jedan GPS prijemnik korisnika.

Taksa propisana u stavu 1. tačka 1) podtačka (1) ovog tarifnog broja obračunavaju se na kraju svakog kalendarskog meseca bez obzira kada je u toku kalendarskog meseca korisniku omogućena usluga.

Za svaki naredni GPS prijemnik, istog korisnika, kada se koristi aktivna geodetska referentna osnova iz stava 1. tačka 1) podtačka (5) i tačka 2) ovog tarifnog broja, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 10% od propisane takse za prethodni uređaj.

Za jedanaesti i za svaki naredni GPS prijemnik, istog korisnika, plaća se taksa koja je propisana za deseti GPS prijemnik.

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u podatke o vrsti i broju tačke geodetske osnove, odnosno o približnom položaju tačke geodetske osnove.

Koordinate za traženu tačku geodetske osnove iz stava 2. ovog tarifnog broja izdaju se u svim datumima u kojima je tačka sračunata.”.

Član 60.

U Tarifnom broju 215b stav 1. tačka 3) reči: „fotokopiju indikacione skice formataˮ zamenjuju se rečima: „fotokopiju indikacione skice, odnosno katastarskog plana u analognom ili rasterskom obliku formata A3ˮ.

U stavu 3. tačka 4) menja se i glasi:

„4) za uverenje o promenama na nepokretnosti:

 

(1) za prvobitno stanje i do tri promene

1.060

(2) za prvobitno stanje i od četiri do šest promena

1.690

(3) za prvobitno stanje i preko šest promena

Tačka 7) menja se i glasi:

2.320”.

„7) za uverenje o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, za više lica u okviru jednog zahteva:

 

(1) do deset lica

350

(2) za svako sledeće lice

30ˮ.

U stavu 5. posle tačke 13) dodaje se tačka 13a), koja glasi:

„13a) za naknadni upis zajedničke svojine bračnih, odnosno vanbračnih supružnika na nepokretnosti na kojoj je upisan samo jedan od supružnika – upis na osnovu izjave oba supružnika da se u konkretnom slučaju radi o zajedničkoj svojini – po zahtevu

300ˮ.

Član 61.

U Tarifnom broju 215đ stav 4. menja se i glasi:

„Za izdavanje osnovne državne karte (ODK), topografskih karata i osnovnog topografskog modela (OTM), i to:

 

1) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000 (analogni oblik), po listu karte

2.710

2) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (analogni oblik), po listu karte

3.060

3) za topografsku kartu razmere 1:250.000 (analogni oblik), po listu karte

3.200

4) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000 (georeferencirana), po listu karte

2.540

5) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (georeferencirane), po listu karte

2.860

6) za topografsku kartu razmere 1:250.000 (georeferencirana), po listu karte

2.900

7) za osnovni topografski model za razmeru 1:5.000 (vektorski oblik):

 

(1) za sve teme, po km²

4.890

(2) za temu reljef, po km²

820

(3) za temu objekti, po km²

1.150

(4) za temu saobraćaj, po km²

1.150

(5) za temu hidrografija, po km²

1.150

(6) za temu zemljišni pokrivač, po km²

640

(7) za temu vodovi (nadzemni), po km²

640

8) za osnovni topografski model za razmeru 1:20.000 (vektorski oblik):

 

(1) za sve teme, po km²

780

(2) za temu reljef, po km²

130

(3) za temu objekti, po km²

250

(4) za temu saobraćaj, po km²

250

(5) za temu hidrografija, po km²

250

(6) za temu zemljišni pokrivač, po km²

100

(7) za temu vodovi (nadzemni), po km²

100

9) za topografsku kartu razmere 1:250.000 (vektorski oblik)

 

(1) za sve teme, po km²

120

(2) za temu reljef, po km²

20

(3) za temu objekti, po km²

20

(4) za temu saobraćaj, po km²

20

(5) za temu hidrografija, po km²

20

(6) za temu zemljišni pokrivač, po km²

10”.

Dodaje se stav 5, koji glasi:

„Za izdavanje podataka registra geografskih imena (tačke), u vektorskom obliku, i to:

1) podaci Registra geografskih imena (tačke):

 

(1) imena objekata (javni, privredni, zdravstveni, kulturni, obrazovni, sportski, arheološki, religijski, parkovi, groblja i dr.), po imenu

60

(2) hidronimi (izvori, banje, bunari, česme, vodopadi i dr.), po imenu

60

(3) oronimi (vrhovi, pećine, stene, prevoji i dr.), po imenu

60

(4) ojkonimi (gradovi, sela, zaseoci, delovi naselja i dr.), po imenu

60

(5) imena saobraćajnih objekata (stanice, tuneli, rampe, prelazi, aerodromi, mostovi, prevodnice, luke, pristaništa i dr.)

60

2) podaci Registra geografskih imena (linije):

(1) hidronimi (reke, potoci, kanali i dr.), po imenu

120

(2) drimonimi (šume, zasadi, livade, pašnjaci i dr.), po imenu

120

(3) oronimi (planine, brda, doline, klisure, ostrva, grebeni i dr.), po imenu

120

(4) horonimi (oblasti, regije, krajevi, polja, potesi i dr.), po imenu

120

(5) dromonimi (putevi, pruge, tuneli, mostovi i dr.), po imenu

120ˮ.

Dodaje se Napomena, koja glasi:

„NAPOMENA:

 

Obračun visine takse u ovom tarifnom broju vrši se srazmerno jedinici mere (snimak, decimetarski kvadrat, km², list karte).

 

Ako obveznik takse jednim zahtevom traži više od 1000 podataka iz stava 5. tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja, ukupno utvrđeni iznos takse umanjuje se za 10%.ˮ.

 

Član 62.

U Tarifnom broju 215e stav 1. posle tačke 21) dodaje se tačka 22), koja glasi:

„22) Srbija, geografsko-turistička karta P 1:300 000 (126×171 cm)

3.830ˮ.

U stavu 2. posle tačke 32) dodaju se tač. 33)−35), koje glase:

„33) Marička bitka i posledice

2.730

34) Boj na Kosovu

2.730

35) Napoleonova osvajanja

2.730ˮ.

Dodaje se stav 5, koji glasi:

„Za izdavanje rasterskih geografskih, turističkih, istorijskih i nemih karata, i to:

 

1) geografsko-turistička karta Srbije

razmere 1:300 000

3.500

2) karta do formata B2

1.500

3) karta do formata B1

3.000

4) karta veća od formata B1

6.000ˮ.

Član 63.

U Tarifnom broju 215i stav 2. menja se i glasi:

„Za pristup setovima prostornih podataka putem servisa nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (u daljem tekstu: NIGP) prema vrsti servisa za set podataka, i to:

 

1) WMS standard servis NIGP-a:

 

(1) za teritoriju Republike do 200.000 upita mesečno

20.000

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

120

2) WMS prilagođeni korisnički servis NIGP-a:

 

(1) za teritoriju Republike do 200.000 upita mesečno

36.000

(2) za svakih sledećih 1000 upita

120

3) WMTS standard servis NIGP-a:

 

(1) za teritoriju Republike do 200.000 upita mesečno

20.000

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

120

4) WMTS korisnički prilagođeni servis NIGP-a:

 

(1) za teritoriju Republike do 200.000 upita mesečno

36.000

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

120

5) WfS standard servis NIGP-a:

 

(1) za teritoriju Republike do 200.000 upita mesečno

180.000

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

900

6) REST standard servis NIGP-a:

 

(1) za teritoriju Republike do 300.000 upita mesečno

180.000

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

900

7) REST korisnički prilagođeni servis NIGP-a:

 

(1) za teritoriju Republike do 300.000 upita mesečno

360.000

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

900

8) DOWNLOAD vektor servis NIGP-a:

 

(1) za teritoriju Republike do 10.000 preuzimanja mesečno

180.000

(2) za svakih sledećih 1.000 preuzimanja

15.000

9) DOWNLOAD servis NIGP-a – šifarnik Adresnog registra za teritoriju Republike za pristup tom setu podataka

300 ˮ.

Dodaje se stav 4, koji glasi:

„Za pristup podacima putem web servisa, za podatke iz jedinstvene evidencije stambenih zajednica – mesec dana pristupa

10.500ˮ.

Napomena se menja i glasi:

„NAPOMENA:

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaća se za javni uvid u podatke katastra nepokretnosti.

 

Ako se pristup podacima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja ugovara za period od 12 meseci, ukupan iznos takse umanjuje se za 20%.

 

Taksa iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za pregled po matičnom broju

30

Ne plaća se taksa za DOWNLOAD servis za Registar prostornih jedinica, kao i Nomenklaturu statističkih jedinica.”.

 

Član 64.

Naziv glave „XXVII. SPISI I RADNjE U OBLASTI PREMERA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI” briše se.

Član 65.

Naziv glave XXIX. „SPISI I RADNjE U OBLASTI PROIZVODNjE, OBRADE I PROMETA DUVANA” menja se i glasi:

„XXIX. SPISI I RADNjE U OBLASTI PROIZVODNjE, OBRADE, PRERADE I PROMETA DUVANA, KAO I PROIZVODNjE I PROMETA DUVANSKIH PROIZVODAˮ.

Član 66.

U Tarifnom broju 222. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) obavljanje prerade duvana

83.300ˮ.

Tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

„3) obavljanje uvoza duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

83.300

4) obavljanje izvoza duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

2.780ˮ.

Član 67.

U Tarifnom broju 223. stav 4. reči: „overenu kopiju izvodaˮ zamenjuju se rečju: „izvodˮ.

Član 68.

Posle tarifnog broja 223v dodaju se glava XXIXB i Tarifni broj 223g, kao i glava XXIXV i tarifni br. 223d i 223đ, koji glase:

„XXIXB SPISI I RADNjE U OBLASTI INSPEKCIJSKOG NADZORA

Tarifni broj 223g

Za organizovanje i sprovođenje ispita za inspektora, odnosno ponovno organizovanje i sprovođenje ispita za inspektora (po kandidatu)

7.500

Za organizovanje i sprovođenje popravnog ispita za inspektora (po kandidatu)

4.000

XXIXV SPISI I RADNjE U OBLASTI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

Tarifni broj 223d

Za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča iz predmeta strani jezik

3.000

Za polaganje stručnog ispita iz ostalih predmeta stručnog ispita za turističkog vodiča

15.000

Za polaganje stručnog ispita za turističkog pratioca iz predmeta strani jezik

3.000

Za polaganje stručnog ispita iz ostalih predmeta stručnog ispita za turističkog pratioca

6.000

Za polaganje stručnog ispita za kandidata koji je položio stručni ispit za turističkog pratioca, a koji polaže diferencijalne predmete za turističkog vodiča

9.000

Za izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča, odnosno turističkog pratioca

300

Za izdavanje legitimacije za turističkog vodiča, odnosno turističkog pratioca

300

Tarifni broj 223đ

Za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta:

 

1) za hotele, garni hotele, apart hotele, motele, pansione i turistička naselja:

 

(1) preko 200 ležaja

45.000

(2) od 101 do 200 ležaja

35.000

(3) od 51 do 100 ležaja

25.000

(4) do 50 ležaja

15.000

2) za kampove:

 

(1) preko 60 kamp parcela

35.000

(2) od 31 do 60 kamp parcela

25.000

(3) od 15 do 30 kamp parcela

12.500

3) za marine:

 

(1) preko 200 vezova

35.000

(2) od 101 do 200 vezova

25.000

(3) od 50 do 100 vezova

12.500

4) za lovačke vile

12.500

5) za specijalizaciju hotela (poslovni hotel, kongresni hotel, porodični hotel, sportski hotel i spa-wellness hotel)

10.000

NAPOMENA:

Za vrste ugostiteljskih objekata: kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo, ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja u postupku određivanja kategorije.”.

 

Član 69.

Posle tarifnog broja 228a dodaju se tarifni br. 229. i 230, koji glase:

„Tarifni broj 229.

Za sprovođenje obuke za lobistu i izdavanje uverenja o završenoj obuci za lobistu

44.270

Tarifni broj 230.

Za polaganje ispita za komunalnog milicionara, odnosno ponovno polaganje ispita za komunalnog milicionara (po kandidatu)

7.500

Za polaganje popravnog ispita za komunalnog milicionara (po kandidatu)

4.000”.

Član 70.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2020. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2020. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 71.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:

1) člana 13. stav 3. Zakona o lobiranju („Službeni glasnik RSˮ, broj 87/18), u delu kojim je propisano da naknadu za sprovođenje obuke za lobistu propisuje direktor Agencije za borbu protiv korupcije;

2) člana 4. stav 1. Uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini takse za pružene usluge („Službeni glasnik RS”, broj 51/19);

3) članovi 27. i 28. Pravilnika o stručnom ispitu za turističkog vodiča i turističkog pratioca („Službeni glasnik RSˮ, broj 102/15);

4) člana 13a st. 2, 4. i 5. Pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju („Službeni glasnik RSˮ, br. 98/09, 100/12, 65/14 i 11/18).

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije („Službeni glasnik RS”, br. 68/10, 72/10 i 50/13);

2) Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala („Službeni glasnik RS”, broj 50/13);

3) Uredba o visini i vrsti troškova u postupku razvrstavanja ugostiteljskih objekata u kategorije, u zavisnosti od njihove vrste, podvrste i veličine („Službeni glasnik RSˮ, broj 69/11);

4) Odluka o visini naknade u oblasti sredstava za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, br. 113/13 i 30/14);

5) Odluka o visini naknade u oblasti sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta („Službeni glasnik RS”, br. 113/13 i 30/14);

6) Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih uvozu, odnosno izvozu („Službeni list SRJ”, br. 62/97 i 55/98);

7) Odluka o visini naknade za laboratorijske analize uzoraka hrane i hrane za životinje biljnog porekla uzetih tokom službenih kontrola („Službeni glasnik RSˮ, broj 113/13);

8) Odluka o visini naknade za izvršene fitosanitarne preglede („Službeni glasnik RS”, broj 113/13);

9) Odluka o visini troškova ispitivanja sorti i godišnjim troškovima održavanja prava oplemenjivača biljnih sorti („Službeni glasnik RS”, broj 98/13);

10) Odluka o visini takse za ocenu ispunjenosti uslova i kriterijuma za stavljanje leka na Listu lekova, izmenu i dopunu Liste lekova, odnosno skidanje leka sa Liste lekova („Službeni glasnik RS”, br. 28/14 i 105/14).

Član 72.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredbe člana 57. ovog zakona koja se primenjuje od 1. januara 2020. godine.Zakon o putnim ispravama


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print