Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
06.12.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)


Član 1.

U Zakonu o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02 – SUS, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 95/18 i 99/18 – US), u članu 2. stav 3. briše se.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 3. i 4.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 5, reči: „stava 5.” zamenjuju se rečima: „stava 4.”.

Član 2.

Posle člana 7a dodaje se član 7b, koji glasi:

„Član 7b

Ako obveznik koji vodi poslovne knjige vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama iskazuje po vrednosti iz člana 7. stav 1. ovog zakona počev od poreske godine, odnosno ako je vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama, počev od poreske godine prestao da iskazuje u skladu sa članom 7. stav 1. ovog zakona, osnovica poreza na imovinu za poresku godinu utvrđuje se u skladu sa članom 7. st. 2. do 11. i članom 7a st. 3, 5. i 6. ovog zakona.”.

Član 3.

U članu 12. stav 1. tačka 10) posle reči: „proizvodnju” zapeta i reči: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište” brišu se.

Član 4.

Posle člana 12a dodaje se član 12b, koji glasi:

„Član 12b

Objekti namenjeni za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 10) ovog zakona, su objekti za smeštaj mehanizacije za poljoprivredu, repromaterijala, smeštaj i čuvanje gotovih poljoprivrednih proizvoda, staje za gajenje stoke, objekti za potrebe gajenja i prikazivanje starih autohtonih sorti biljnih kultura i rasa domaćih životinja i objekti za gajenje pečurki, puževa i riba.”.

Član 5.

U članu 17. stav 5. reči: „čl. 34. i” zamenjuju se rečju: „člana”, a posle reči: „neblagovremeno” dodaju se zapeta i reči: „ili obveznik nema obavezu podnošenja poreske prijave u skladu sa članom 34. ovog zakona”.

Član 6.

U članu 27. stav 2. reči: „odredbama člana 34. i člana” zamenjuju se rečju: „članom”.

Dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Kad obveznik nema obavezu podnošenja poreske prijave u skladu sa članom 34. ovog zakona, rok iz stava 2. ovog člana počinje da teče od dana predaje javnom beležniku, odnosno poreskom organu, dokaza od značaja za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje koje poreski organ ne može pribaviti razmenom podataka između državnih organa preko Servisne magistrale organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava (u daljem tekstu: SMO), odnosno od dana isteka roka ostavljenog obvezniku u poreskom postupku za dostavljanje tih dokaza.”.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „st. 2. i 3.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, u tački 1) reči: „stavom 4.” zamenjuju se rečima: „stavom 5.”.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „st. 2. i 3.”.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: „st. 1. do 5.” zamenjuju se rečima: „st. 1. do 6.”.

Član 7.

U članu 29. stav 9. posle reči: „neblagovremeno” dodaju se zapeta i reči: „ili obveznik nema obavezu podnošenja poreske prijave u skladu sa članom 34. ovog zakona”.

Član 8.

Član 33b menja se i glasi:

„Član 33b

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ne podnosi se kad obvezniku koji ne vodi poslovne knjige, po osnovu isprave koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik (u daljem tekstu: izvršenje radnje), odnosno pravosnažne odluke koju je javni beležnik doneo u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja, poreska obaveza nastaje ili prestaje danom izvršenja radnje, odnosno danom pravosnažnosti odluke.

Javni beležnik dužan je da ispravu iz stava 1. ovog člana u roku od 24 sata od trenutka izvršenja radnje, odnosno pravosnažnu odluku koju je doneo u okviru zakonom poverenih javnih ovlašćenja u roku od 24 sata od dana pravosnažnosti, po službenoj dužnosti, učini dostupnom, odnosno dostavi kroz elektronski šalter putem kojeg se dostavljaju isprave i razmenjuju podaci u postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar vodova (u daljem tekstu: e-šalter) republičkom organu nadležnom za poslove katastra nepokretnosti i katastra vodova (u daljem tekstu: organ nadležan za poslove katastra), odnosno preko e-šaltera i SMO nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Javni beležnik dužan je da uz ispravu, odnosno odluku iz stava 1. ovog člana, na način i u rokovima iz stava 2. ovog člana, dostavi i podatke iz izjašnjenja obveznika koji ne vodi poslovne knjige o:

1) pravu na poresko oslobođenje po osnovu čl. 12. do 12b ovog zakona, odnosno na poreski kredit po osnovu člana 13. ovog zakona;

2) tome da li je zemljište na kojem obveznik stiče pravo iz člana 2. stav 1. ovog zakona granično sa zemljištem na kome je obveznik imalac prava, tako da je njihova ukupna površina preko 10 ari, odnosno da li je prestankom prava na delu zemljišta tom obvezniku površina preostalog dela zemljišta tog obveznika do 10 ari;

3) korisnoj površini nepokretnosti koja je predmet oporezivanja;

4) godini u kojoj je izvršena izgradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta.

Javni beležnik dužan je da uz ispravu, odnosno odluku iz stava 1. ovog člana, na način i u rokovima iz stava 2. ovog člana, dostavi i:

1) dokaze od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, odnosno za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje ili poreski kredit, koje mu je dostavio obveznik koji ne vodi poslovne knjige do izvršenja radnje, odnosno do pravosnažnosti odluke;

2) podatke o ispravi koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik, odnosno o pravosnažnoj odluci koju je javni beležnik doneo u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja i o nepokretnosti koja je predmet oporezivanja (o vrsti, mestu, načinu korišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta i dr.).

Danom isteka roka iz stava 2. ovog člana smatraće se da je nadležni organ jedinice lokalne samouprave saznao za nastanak, odnosno prestanak poreske obaveze koji se vrši po osnovu isprave ili odluke iz stava 1. ovog člana i da je primio podatke iz stava 3. i stava 4. tačka 2) ovog člana, kao i dokaze iz stava 4. tačka 1) ovog člana.

Kad obveznik koji ne vodi poslovne knjige javnom beležniku nije dostavio izjašnjenje po svim tačkama iz stava 3. ovog člana, ili kad nije dostavio sve dokaze od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, odnosno za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje, odnosno na poreski kredit, koje nadležni organ jedinice lokalne samouprave ne može pribaviti razmenom podataka između državnih organa preko SMO, obveznik je dužan da te podatke, odnosno dokaze dostavi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave u roku od 30 dana od isteka roka iz stava 2. ovog člana, ili na zahtev tog organa u ostavljenom roku u poreskom postupku.

Ako obveznik koji ne vodi poslovne knjige u propisanom, odnosno ostavljenom roku ne dostavi podatke, odnosno dokaze iz stava 6. ovog člana, smatraće se da njima ne raspolaže, pa se poreska obaveza utvrđuje na osnovu podataka i dokaza kojima raspolaže nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Javni beležnik dužan je da potpisano izjašnjenje obveznika o podacima iz stava 3. ovog člana združi u spis predmeta i primerak dostavi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, u roku iz stava 2. ovog člana.

Izuzetno od st. 1. do 8. ovog člana, lice kome po osnovu nasleđa nepokretnosti, za koju ne postoje podaci u katastru nepokretnosti i katastru vodova, nastane obaveza po osnovu poreza na imovinu kao obvezniku koji ne vodi poslovne knjige, dužno je da podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu, ili danom pravosnažnosti odluke po osnovu koje je nasleđe ostvareno, preko javnog beležnika koji je doneo tu odluku u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja, ili nadležnom organu jedinice lokalne samouprave u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti odluke.

Javni beležnik dužan je da primljenu poresku prijavu iz stava 9. ovog člana, popunjenu i potpisanu od strane obveznika, sa pravosnažnom odlukom koju je doneo u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja i dokazima od značaja za utvrđivanje poreske obaveze koje mu je obveznik predao do dana pravosnažnosti te odluke, u roku od 24 sata od dana pravosnažnosti, po službenoj dužnosti, dostavi u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Danom predaje poreske prijave javnom beležniku u skladu sa stavom 9. ovog člana, smatraće se da je obveznik koji ne vodi poslovne knjige poresku prijavu predao neposredno nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.”.

Član 9.

U članu 33v stav 1, u uvodnoj rečenici, posle reči: „samouprave” dodaju se zapeta i reči: „osim u slučaju iz člana 33b st. 1. do 8. ovog zakona”.

U tač. 1) i 2) reči: „za koju poresku prijavu nije podneo preko javnog beležnika u skladu sa članom 33b ovog zakona” brišu se.

U stavu 2. reči: „člana 33b ovog zakona i” brišu se.

Član 10.

U članu 33g stav 2. menja se i glasi:

„Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa ovim zakonom, odnosno za koju se ne podnosi poreska prijava u skladu sa članom 33b stav 1. ovog zakona, obveznik koji ne vodi poslovne knjige dužan je da podnese poresku prijavu ako je došlo do promene od uticaja na visinu poreske obaveze za tu imovinu, o kojoj nisu sadržani podaci u podnetoj poreskoj prijavi ili u drugim podacima koje je javni beležnik dostavio nadležnom organu jedinice lokalne samouprave u skladu sa članom 33b stav 3. ovog zakona.”.

Član 11.

Član 34. menja se i glasi:

„Član 34.

Poreska prijava ne podnosi se za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon, odnosno poreza na prenos apsolutnih prava, po osnovu isprave koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik, odnosno pravosnažne odluke koju je javni beležnik doneo u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja, u slučaju kad u skladu sa čl. 17. i 29. ovog zakona poreska obaveza nastaje danom sastavljanja, overe ili potvrđivanja isprave (u daljem tekstu: izvršenje radnje), odnosno danom pravosnažnosti odluke koju je doneo javni beležnik, i to za:

1) nasleđe stvari i prava iz člana 14. ovog zakona ostvareno po osnovu pravosnažnog rešenja o nasleđivanju koje je doneo javni beležnik u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja;

2) poklon stvari i prava iz člana 14. ovog zakona ostvaren u ostavinskom postupku koji sprovodi javni beležnik u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja, odnosno za poklon prava na nepokretnosti ostvaren po osnovu isprave koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik ili pravosnažne odluke koju je doneo javni beležnik;

3) prenos apsolutnih prava na nepokretnosti.

Javni beležnik dužan je da ispravu iz stava 1. ovog člana, u roku od 24 sata od trenutka izvršenja radnje, odnosno pravosnažnu odluku koju je doneo u okviru zakonom poverenih javnih ovlašćenja, u roku od 24 sata od dana pravosnažnosti, po službenoj dužnosti, kroz e-šalter, odnosno kroz e-šalter i preko SMO, dostavi organu nadležnom za poslove katastra.

Javni beležnik dužan je da uz ispravu, odnosno odluku iz stava 1. ovog člana, na način i u rokovima iz stava 2. ovog člana, dostavi:

1) izjašnjenje obveznika da li postoje dugovi, troškovi i drugi tereti koje je obveznik poreza na nasleđe dužan da isplati ili na drugi način namiri iz nasleđene imovine (u daljem tekstu: dugovi), odnosno da li obveznik poreza na nasleđe i poklon smatra da ima pravo na poresko oslobođenje po osnovu člana 21. ovog zakona ili na poreski kredit po osnovu člana 22. ovog zakona, odnosno da li obveznik poreza na prenos apsolutnih prava smatra da ima pravo na poresko oslobođenje po osnovu čl. 31. do 31b ovog zakona;

2) dokaze od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, odnosno izjavu kupca prvog stana iz člana 36. stav 2. ovog zakona, koje mu je dostavio obveznik do izvršenja radnje, odnosno do donošenja odluke;

3) podatke o ispravi koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik, odnosno o pravosnažnoj odluci koju je javni beležnik doneo u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja.

Organ nadležan za poslove katastra dužan je da primljenu ispravu iz stava 1. ovog člana i izjašnjenja, dokaze, izjavu i podatke iz stava 3. ovog člana, odmah po prijemu, po službenoj dužnosti, kroz e-šalter, dostavi poreskom organu.

Danom isteka roka iz stava 4. ovog člana smatraće se da je poreski organ saznao za nasleđe i poklon, odnosno za prenos apsolutnih prava koji se vrši po osnovu isprave ili odluke iz stava 1. ovog člana i da je primio izjašnjenje, dokaze, izjavu i podatke iz stava 3. ovog člana.

Kad obveznik javnom beležniku nije dostavio, ili nije dostavio sve dokaze od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, koje poreski organ ne može pribaviti razmenom podataka između državnih organa preko SMO, odnosno kad nije dostavio izjašnjenje ili izjavu iz stava 3. tač. 1) i 2) ovog člana, obveznik je dužan da ih na zahtev poreskog organa dostavi tom organu u ostavljenom roku u poreskom postupku.

Ako obveznik u ostavljenom roku ne dostavi dokaze, odnosno izjašnjenje ili izjavu iz stava 3. tač. 1) i 2) ovog člana, smatraće se da obveznik ne raspolaže dokazima, odnosno da izjava nije podneta, odnosno da ne postoje dugovi, odnosno da obveznik nema pravo na poresko oslobođenje ili na poreski kredit.”.

Član 12.

U članu 35. stav 1. reči: „stav 1.” brišu se.

Stavovi 2. i 3. menjaju se i glase:

„Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se poreskom organu – organizacionoj jedinici nadležnoj za teritoriju na kojoj obveznik – fizičko lice ima prebivalište, odnosno boravište, odnosno poreskom organu – organizacionoj jedinici nadležnoj za teritoriju na kojoj obveznik – pravno lice ima sedište.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, poreska prijava za utvrđivanje poreza na poklon koji za predmet ima samo nepokretnost, podnosi se poreskom organu – organizacionoj jedinici nadležnoj za teritoriju na kojoj se nalazi nepokretnost koju poreski obveznik prima na poklon.”.

U stavu 4. reči: „stava 3.” zamenjuju se rečima: „stava 2.”.

Stav 5. briše se.

Član 13.

U članu 36. stav 1. reči: „stav 1.” brišu se.

U stavu 2. reč: „uz” zamenjuje se rečima: „poreskom organu dostavlja”, a posle reči: „ovog člana” zapeta i reč: „podnosi” brišu se.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2020. godine.Zakon o putnim ispravama


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print