Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
06.12.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)


Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 i 95/18), u članu 10. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Uz zahtev za povraćaj više ili pogrešno plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poreski obveznik – fizičko lice podnosi i rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o utvrđenom pravu na povraćaj doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.”.

Dosadašnji st. 4–7. postaju st. 5–8.

Član 2.

U članu 20. stav 4. posle reči: „poreskog obveznika” dodaju se reči: „koji se sprovodi bankrotstvom”.

Dodaje se stav 5, koji glasi:

„U slučaju stečaja poreskog obveznika koji se sprovodi reorganizacijom, način namirenja poreskog potraživanja i mere realizacije plana reorganizacije, odnosno unapred pripremljenog plana reorganizacije, ne mogu biti predviđeni suprotno odredbama ovog zakona i drugih poreskih propisa.”.

Član 3.

U članu 25. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre, uključujući i podatke o svim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima obavlja delatnost koju prijavljuje Poreskoj upravi, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi;”.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Akt kojim se uređuju postupak, način, rokovi, sadržaj i oblik prijave kojom poreski obveznik prijavljuje poslovni prostor i poslovne prostorije, odnosno prostor i prostorije iz stava 1. tačka 1) ovog člana, donosi ministar, na predlog direktora Poreske uprave.”.

Član 4.

U članu 26. stav 2. tačka 1) posle reči: „čiji osnivač” dodaju se zapeta i reči: „odnosno član (u daljem tekstu: osnivač)”, a reč: „neizmerene” zamenjuje se rečju: „neizmirene”.

U tački 3) reč: „neizmerene” zamenjuje se rečju: „neizmirene”.

U tački 4) posle reči: „obavljanjem delatnosti” dodaju se reči: „u drugim privrednim subjektima u kojima je istovremeno osnivač sa udelom većim od 5%”.

U stavu 6. posle reči: „iz stava 2. ovog člana.” dodaju se reči: „Ako je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice osnivač zadruge, fonda, fondacije, udruženja, privredne komore, drugog pravnog lica, kao i privrednog društva sa udelom manjim od 5%, odnosno ako je osnivač privrednog društva ili pravnog lica istovremeno osnivač zadruge, fonda, fondacije, udruženja, privredne komore, drugog pravnog lica, kao i privrednog društva sa udelom manjim od 5%, Poreska uprava dodeliće PIB bez utvrđivanja dospelih a neizmirenih poreskih obaveza po osnovu javnih prihoda tih lica.”.

Dodaju se st. 19. i 20, koji glase:

„U slučajevima privremenog oduzimanja PIB, Poreska uprava može rešenjem izreći privremenu meru zabrane registrovanja sticanja udela ili akcija u privrednim subjektima, odnosno osnivanja novih privrednih subjekata, osnivačima sa udelom većim od 5% u privrednim subjektima kojima je privremeno oduzet PIB, za vreme dok traje privremeno oduzimanje PIB, a primerak rešenja dostavlja Agenciji za privredne registre i Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Upis privremene mere iz stava 19. ovog člana u Agenciji za privredne registre, vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre.”.

Član 5.

U članu 29. stav 9. reči: „privrednog subjekta” na oba mesta zamenjuju se rečima: „pravnog lica ili preduzetnika”, a reči: „privrednom subjektu” zamenjuju se rečima: „pravnom licu ili preduzetniku”.

Član 6.

U članu 30b posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Banka je dužna da na zahtev Poreske uprave i u razumnom roku koji ona odredi, u elektronskom obliku dostavi podatke o stanju i prometu na tekućim računima i štednim ulozima poreskih obveznika – pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, depozitima poreskih obveznika – pravnih lica, odnosno o brojevima tekućih računa i štednih uloga poreskih obveznika – fizičkih lica i nazivu banaka koje ih vode.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 7.

U članu 36. stav 1. menja se i glasi:

„Poreski akt iz člana 34. ovog zakona, kao i akta iz člana 2a ovog zakona dostavljaju se poreskom obvezniku slanjem preporučene pošiljke, obične pošiljke ili preko službenog lica poreskog organa, odnosno na adresu elektronske pošte poreskog obveznika, preko portala Poreske uprave, na način propisan ovim zakonom, odnosno preko jedinstvenog elektronskog sandučića.”.

Stav 10. menja se i glasi:

„Poreskom obvezniku poreski akt se može dostaviti u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, kao i radi informisanja poreskog obveznika preko jedinstvenog elektronskog sandučića u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.”.

Posle stava 10. dodaju se novi st. 11, 12. i 13, koji glase:

„Fizičkom licu poreski akt se dostavlja u elektronskom obliku, ako se isti saglasi sa tim načinom dostavljanja.

U slučaju dostavljanja poreskog akta u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave isti se smatra dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave.

Poreski akt koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave može se dostaviti u elektronskom obliku preko jedinstvenog elektronskog sandučića u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.”.

Dosadašnji stav 11. postaje stav 14.

U dosadašnjem stavu 12, koji postaje stav 15, reči: „st. 1–9.” zamenjuju se rečima: „st. 1–12.”.

Dosadašnji stav 13. postaje stav 16.

Član 8.

U članu 43. stav 3. reči: „čl. 116–139.” zamenjuju se rečima: „čl. 117–139.”.

Član 9.

U članu 66. stav 7. posle reči: „i to:” dodaju se reči: „zabranu raspolaganja i opterećenja na novčanim sredstvima na poslovnim računima poreskog obveznika, novčanim i nenovčanim potraživanjima, zabranu raspolaganja i opterećenja sredstava na tekućim računima i štednim ulozima,”.

Član 10.

U članu 85a stav 1. posle reči: „novčanim sredstvima,” dodaju se reči: „zabranu raspolaganja i opterećenja na novčanim sredstvima na poslovnim računima poreskog obveznika, novčanim i nenovčanim potraživanjima, zabranu raspolaganja i opterećenja sredstava na tekućim računima i štednim ulozima,”.

Član 11.

U članu 124. stav 1. reč: „terensku” zamenjuje se rečju: „poresku”.

Član 12.

Član 167a briše se.

Član 13.

U članu 176a stav 2. posle reči: „smešta dobra u” dodaju se reči: „prostorima i”.

Član 14.

U članu 178. stav 2. posle reči: „poreskoj prijavi” dodaju se reči: „ili poreskom bilansu”.

Član 15.

U članu 179. stav 1. tačka 1a) menja se i glasi:

„1a) ne dostavi Poreskoj upravi podatak o svim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima obavlja delatnost koju prijavljuje Poreskoj upravi, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi (član 25. stav 1. tačka 1);”.

U stavu 7. tačka 1) menja se i glasi:

„1) Poreskoj upravi ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, odnosno upis u registar, uključujući i podatak o svim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima obavlja delatnost koju prijavljuje Poreskoj upravi, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi (član 25. stav 1. tačka 1);”.

U stavu 11. reči: „privrednog subjekta” na oba mesta zamenjuju se rečima: „pravnog lica ili preduzetnika”, a reči: „privrednom subjektu” zamenjuju se rečima: „pravnom licu ili preduzetniku”.

U stavu 13. reči: „kalendarskog meseca (član 30b stav 1)” zamenjuju se rečima: „kalendarskog meseca, odnosno podatke o stanju i prometu na tekućim računima i štednim ulozima poreskih obveznika – pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, depozitima poreskih obveznika – pravnih lica, odnosno o brojevima tekućih računa i štednih uloga poreskih obveznika – fizičkih lica i nazivu banaka koje ih vode, na zahtev Poreske uprave (član 30b st. 1. i 2)”.

Član 16.

U članu 181. tačka 2d) reči: „privrednog subjekta” na oba mesta zamenjuju se rečima: „pravnog lica ili preduzetnika”, a reči: „privrednom subjektu” zamenjuju se rečima: „pravnom licu ili preduzetniku”.

U tački 3b) reči: „kalendarskog meseca (član 30b stav 1)” zamenjuju se rečima: „kalendarskog meseca, odnosno podatke o stanju i prometu na tekućim računima i štednim ulozima poreskih obveznika – pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, depozitima poreskih obveznika – pravnih lica, odnosno o brojevima tekućih računa i štednih uloga poreskih obveznika – fizičkih lica i nazivu banaka koje ih vode, na zahtev Poreske uprave (član 30b st. 1. i 2)”.

Član 17.

Akt iz člana 3. stav 2. ovog zakona doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe člana 3. stav 1, člana 13. i člana 15. st. 1. i 2. ovog zakona primenjivaće se od narednog dana po isteku 30-og dana od dana stupanja na snagu akta iz stava 1. ovog člana.

Poreski obveznik koji je, u skladu sa odredbom člana 25. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 i 95/18), do dana stupanja na snagu ovog zakona prijavio podatke o poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i podatke o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, nije u obavezi da podatke o tim prostorijama ponovo prijavljuje u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 18.

Poslove vođenja jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija preuzima Ministarstvo finansija – Poreska uprava, najkasnije do 1. januara 2021. godine.

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o putnim ispravama


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print