Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
06.12.2016.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2016)


Na osnovu člana 79. stav 3. i člana 85. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika („Službeni glasnik RS” – „Prosvetni glasnik”, br. 7/12, 2/13, 6/14, 10/14, 8/15, 14/15 i 4/16), u delu: „NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OBRAZOVNI PROFIL ELEKTRIČAR”, posle nastavnog programa predmeta: „APLIKATIVNI PROGRAMI ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE” dodaje se odeljak koji glasi: „PROGRAM ZAVRŠNOG ISPITA ZA OBRAZOVNI PROFIL ELEKTRIČAR”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

PROGRAM ZAVRŠNOG ISPITA ZA OBRAZOVNI PROFIL ELEKTRIČAR

CILJ ZAVRŠNOG ISPITA

Završnim ispitom proverava se da li je učenik, po uspešno završenom obrazovanju za obrazovni profil Električar, stekao stručne kompetencije propisane Standardom kvalifikacije („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 6/14).

STRUKTURA ZAVRŠNOG ISPITA

Završni ispit za učenike koji su se školovali po Nastavnom planu i programu za obrazovni profil Električar realizuje se kroz praktični rad.

PRIRUČNIK O POLAGANjU ZAVRŠNOG ISPITA

Završni ispit sprovodi se u skladu sa ovim pravilnikom i Priručnikom o polaganju završnog ispita za obrazovni profil Električar (u daljem tekstu: Priručnik).

Priručnik izrađuje Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: Centar) u saradnji sa timom nastavnika iz škola u kojima se realizuje ovaj obrazovni profil.

Priručnik sadrži posebne preduslove za polaganje završnog ispita, okvir sa kriterijumima za ocenjivanje kompetencija, standardizovane radne zadatke za praktični rad i obrazac za ocenjivanje.

Centar, za svaku školsku godinu, priprema Priručnik i objavljuje ga na zvaničnoj internet stranici Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

PREDUSLOVI ZA POLAGANjE ZAVRŠNOG ISPITA

Učenik polaže završni ispit u skladu sa zakonom. Završni ispit može da polaže učenik koji je uspešno završio tri razreda srednje škole po Nastavnom planu i programu za obrazovni profil Električar.

U Priručniku su utvrđeni posebni preduslovi za polaganje završnog ispita u skladu sa nastavnim planom i programom.

ORGANIZACIJA ZAVRŠNOG ISPITA

Završni ispit se sprovodi u proizvodnim pogonima, školskim radionicama ili u drugim prostorima gde se nalaze radna mesta i uslovi za koje se učenik obrazovao u toku svog školovanja. Završni ispit za učenika može trajati najviše tri dana.

Za svakog učenika direktor škole imenuje mentora. Mentor je nastavnik stručnih predmeta koji je obučavao učenika u toku školovanja. Mentor pomaže učeniku u pripremama za polaganje završnog ispita u periodu predviđenom Nastavnim planom i programom.

Direktor imenuje stručnu ispitnu komisiju koju čine tri člana, kao i njihove zamenike. Ispitna komisija daje ocenu o stečenosti propisanih kompetencija. Komisiju čine:

– dva nastavnika stručnih predmeta za obrazovni profil, od kojih je jedan predsednik komisije;

– predstavnik poslodavaca – stručnjak u datoj oblasti, koji nije obučavao učenika u preduzeću.

Saglasnost na članstvo predstavnika poslodavaca u komisiji, na predlog škola, daje Unija poslodavaca Srbije odnosno Privredna komora Srbije u saradnji sa Centrom. Bazu podataka o članovima ispitnih komisija, predstavnicima poslodavaca, vodi Centar.

Učenik koji je završio treći razred, i prijavio polaganje završnog ispita, stiče pravo da pristupi polaganju završnog ispita. U okviru perioda planiranog Nastavnim planom i programom za pripremu i polaganje završnog ispita, škola organizuje konsultacije i dodatnu pripremu učenika za sve radne zadatke, obezbeđujući potrebne uslove u pogledu prostora, opreme i vremenskog rasporeda.

RADNI ZADACI

U okviru završnog ispita učenik izvršava tri radna zadatka kojima se proveravaju propisane stručne kompetencije.

Za proveru propisanih stručnih kompetencija utvrđuje se lista standardizovanih radnih zadataka. Od standardizovanih radnih zadataka sačinjava se odgovarajući broj kombinacija radnih zadataka za završni ispit. Liste standardizovanih radnih zadataka, kombinacije, kriterijumi i obrasci za ocenjivanje sastavni su deo Priručnika.

Na osnovu liste kombinacija iz Priručnika, škola formira školsku listu kombinacija u svakom ispitnom roku. Broj kombinacija u školskoj listi mora biti najmanje za 10% veći od broja učenika jednog odeljenja koji polažu završni ispit. Učenik izvlači kombinaciju radnih zadataka neposredno pred polaganje završnog ispita.

OCENjIVANjE ZAVRŠNOG ISPITA

Ocenjivanje na završnom ispitu sprovodi ispitna komisija, na osnovu kriterijuma definisanih Priručnikom. Uspeh na završnom ispitu zavisi od ukupnog broja bodova koje je učenik stekao izvršavanjem radnog zadatka.

Radni zadatak u okviru stručne kompetencije izvođenje elektroinstalaterskih radova se ocenjuje sa najviše 200 bodova.

Ostali radni zadaci se ocenjuju sa najviše 100 bodova.

Svaki član ispitne komisije u svom obrascu za ocenjivanje radnog zadatka utvrđuje ukupan broj bodova za svaki zadatak. Na osnovu pojedinačnog bodovanja svih članova komisije utvrđuje se prosečan broj bodova za svaki zadatak.

Kada kandidat ostvari prosečnih 50% i više bodova, po radnom zadatku, smatra se da je pokazao kompetentnost.

Ako je prosečan broj bodova na jednom radnom zadatku, koji je kandidat ostvario njegovim izvršenjem manji od 50% po radnom zadatku, smatra se da kandidat nije pokazao kompetentnost. U ovom slučaju ocena uspeha na završnom ispitu je nedovoljan (1).

Ukupan broj bodova koji učenik ostvari na završnom ispitu jednak je zbiru prosečnih bodova na svim radnim zadacima. Ukupan broj bodova prevodi se u uspeh.

Kada kandidat ostvari prosečnih 50% i više bodova, po svakom radnom zadatku, bodovi se prevode u uspeh prema sledećoj skali:

Ukupan broj bodova USPEH
do 199 nedovoljan (1)
200-250 dovoljan (2)
251-300 dobar (3)
301-350 vrlo dobar (4)
351-400 odličan (5)

DIPLOMA I UVERENjE

Učenik koji je položio završni ispit stiče pravo na izdavanje Diplome o stečenom srednjem obrazovanju.

Uz Diplomu o stečenom srednjem obrazovanju škola učeniku izdaje Uverenje o položenim ispitima u okviru savladanog programa za obrazovni profil Električar.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print