Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
06.10.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA AKCIZE NA PROIZVODE KOJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK PRODAJE DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA, KAO I NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI KOJI SE PRODAJU NA OSNOVU MEĐUNARODNOG UGOVORA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)


Na osnovu člana 19. stav. 4. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora

Član 1.

U Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 56/13), u članu 2. stav 1. reči: „119/12 i 47/13” zamenjuju se rečima: „119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16”.

Član 2.

Posle člana 5. dodaje se član 5a, koji glasi:

„Član 5a

Ukoliko korisnik iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika, nabavlja derivate nafte iz člana 9. Zakona od uvoznika koji je istovremeno i ovlašćeni distributer derivata nafte, uvoznik – ovlašćeni distributer derivata nafte može ostvariti povraćaj akcize plaćene pri uvozu derivata nafte u skladu sa propisom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnošenjem zahteva i dokumentacije u smislu ovog člana, nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Pri nabavci derivata nafte, korisnik derivata nafte dostavlja uvozniku – ovlašćenom distributeru derivata nafte iz stava 1. ovog pravilnika jedan primerak fotokopije osnovne potvrde i dva primerka Obrazca SNA – Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize ili Obrazca LNA – Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda, od kojih se jedan primerak vraća korisniku proizvoda.

Dostavljena dokumentacija iz stava 2. ovog člana, predstavlja osnov uvozniku – ovlašćenom distributeru derivata nafte za ostvarivanje povraćaja akcize plaćene pri uvozu derivata nafte.

Ovlašćenim distributerom iz stava 1. ovog člana smatra se lice koji poseduje licencu izdatu od strane Agencije za energetiku Republike Srbije i bavi se prodajom na veliko, odnosno na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte, a koji uvozi derivate nafte iz člana 9. Zakona.”

Član 3.

U članu 9. reč: „tromesečni” zamenjuje se rečju: „mesečni”, reči: „sastavljanja obračuna akcize” zamenjuje se rečima: „podnošenja poreske prijave”, a reč: „tromesečnom” briše se.

Član 4.

U Obrascu SNA – SLUŽBENI NALOG ZA NABAVKU, ODNOSNO UVOZ PROIZVODA, BEZ AKCIZE, odnosno Obrascu LNA – NALOG ZA NABAVKU, ODNOSNO UVOZ PROIZVODA, BEZ AKCIZE, ZA LIČNE POTREBE KORISNIKA PROIZVODA, koji su odštampani uz Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 56/13) i čine njegov sastavni deo, reči: „119/12 i 47/13” zamenjuju se rečima: „119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16”.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, s tim što će se odredbe člana 3. ovog pravilnika primenjivati počev od podnošenja poreske prijave za akcize za januar 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print