Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
06.10.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)


Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13) a u vezi sa članom 25. stav 1. tačka 12) Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 82/16) i članom 31. stav 1. tačka 17) Statuta Javnog preduzeća „Putevi Srbije” (I broj 953-8606 od 4. maja 2017. godine),

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, na sednici održanoj 21. avgusta 2017. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

1. U Odluci o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) („Službeni glasnik RS”, br. 56/06, 42/07, 126/07, 20/08, 12/09, 78/14, 93/15, 95/15, 95/16 i 109/16), ta?ka 2. menja se i glasi:

„2. Visina posebne naknade iz ta?ke 1. ove odluke u zavisnosti od kategorije vozila i karakteristi?ne deonice autoputa iznosi:

1. Za deonicu: Beograd–Niš (zatvoren sistem)

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

400,00

800,00

1.210,00

2.410,00

4.830,00


2. Za deonicu: Beograd–Šid (zatvoren sistem)

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

190,00

370,00

570,00

1.130,00

2.260,00


3. Za deonicu: Beograd–Subotica (zatvoren sistem)

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

160,00

320,00

480,00

970,00

1.940,00


4. Za deonicu: Beograd–Subotica (otvoren sistem)

Naplatne stanice: Zmajevo i Vrbas

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

150,00

300,00

450,00

900,00

1.800,00


Naplatne stanice: Subotica

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

60,00

120,00

180,00

360,00

730,00


5. Za deonicu: Niš–Preševo (otvoren sistem)

Naplatne stanice: Doljevac, Doljevac selo i Brestovac

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

110,00

210,00

320,00

630,00

1.260,00


Naplatna stanica: Preševo

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

40,00

80,00

120,00

240,00

480,00


6. Za deonicu: LJig–Preljina (otvoren sistem)

Naplatna stanica: Takovo

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

40,00

70,00

110,00

220,00

440,00


Naplatna stanica: Preljina

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

70,00

140,00

220,00

440,00

880,00


Korisnik autoputa koji iz pravca Preljine plati utvr?eni iznos putarine na naplatnoj stanici Preljina za pravac Preljina–LJig, a isklju?i se na naplatnoj stanici Takovo, ostvaruje pravo, da uz priznanicu o pla?enoj putarini, dobije kupon za jedan besplatan prolazak kroz NS Takovo, a ukoliko se radi o elektronskoj naplati putarine, korisniku autoputa ?e se evidentirati pretplata u visini cene putarine za jedan prolazak kroz NS Takovo.

7. Za deonicu Niš–Dimitrovgrad

Naplatna stanica Dimitrovgrad

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

90,00

190,00

280,00

560,00

1.120,00


Troškovi vanrednog postupka iznose 350,00 dinara.

Putarina za motorna vozila strane registracije pla?a se u dinarima (RSD), ali je mogu?e pla?anje i u evrima (EUR).”

2. Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print