Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
05.07.2017.

IZMENE I DOPUNE JAVNOBELEŽNIČKOG POSLOVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2017)


Na osnovu člana 119. stav 2. i člana 123. stav 2. tačka 2. Zakona o javnom beležništvu (,,Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15 i 106/15), čl. 52–71. Statuta Javnobeležničke komore Srbije,

Skupština Javnobeležničke komore Srbije, na redovnoj sednici održanoj 10. juna 2017. godine, usvojila je

IZMENE I DOPUNE
Javnobeležničkog poslovnika

Član 1.

U Javnobeležničkom poslovniku („Službeni glasnik RS”, broj 62/16), član 17. menja se i glasi:

„Član 17.

Javni beležnik je dužan da, kada obavi službenu radnju izvan javnobeležničke kancelarije, u službenim knjigama u rubrici „primedba” upiše napomenu da je službena radnja obavljena izvan javnobeležničke kancelarije.”

Član 2.

U članu 67. stav 7. menja se i glasi:

„Na oblik javnobeležničke overe shodno se primenjuju odredbe ovog poslovnika.”

Član 3.

Član 69. menja se i glasi:

„Član 69.

(1) Ako je podnosilac isprave u prisustvu javnog beležnika potpisao ispravu, klauzula o overi potpisa glasi:

„Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika svojeručno potpisao ovu ispravu.

Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj) svedočenjem (navesti za svakog svedoka ime i prezime, adresu i službeni dokumenti na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet).

Isprava stranke/stranaka, napisana (navesti kako je napisana i od koliko se strana sastoji), overena je u ___ (navesti koliko) primerka za potrebe stranke/stranaka, a 1 (jedan) overen primerak, ostaje kod postupajućeg javnog beležnika.

Javni beležnik overom ove isprave potvrđuje potpis stranke, i ne odgovara za sadržinu isprave.

Naknada za overu ____ (navesti koliko) primerka naplaćena je u ukupnom iznosu od _______ dinara sa uračunatim PDV-om na osnovu člana ___tarifnog broja _____ Javnobeležničke tarife.”

(2) Ako je podnosilac isprave u prisustvu javnog beležnika priznao potpis na ispravi za svoj, klauzula o overi potpisa glasi:

„Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika potpis na ovoj ispravi priznao za svoj.

Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj)/svedočenjem (navesti za svakog svedoka ime i prezime, adresu i službeni dokument na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet).

Isprava stranke/stranaka, napisana (navesti kako je napisana i od koliko se strana sastoji), overena je u ___ (navesti koliko) primerka za potrebe stranke/stranaka, a 1 (jedan) overen primerak, ostaje kod postupajućeg javnog beležnika.

Javni beležnik overom ove isprave potvrđuje potpis stranke, i ne odgovara za sadržinu isprave.

Naknada za overu ____ (navesti koliko) primerka naplaćena je u ukupnom iznosu od _______ dinara sa uračunatim PDV-om na osnovu člana ___tarifnog broja _____ Javnobeležničke tarife.”

Član 4.

U članu 85. stavu 1. alineja druga menja se i glasi:

„– Upisnik o overama i potvrdama – „UOP-I”, „UOP-II”... „UOP-T”;

Član 5.

U članu 88. stav 4. menja se i glasi:

„Klauzula o overi knjige sadrži ime i prezime javnog beležnika, službeno sedište, oznaku knjige, datum overe i redni broj overe knjige, datum kada je knjiga predata javnom beležniku, potpis lica koje je izvršilo overu i pečat Javnobeležničke komore.”

Član 6.

Član 90. menja se i glasi:

„Član 90.

Javni beležnik ne sme da vrši upise u novu knjigu pre nego što ispuni postojeću.

Izuzetno od stava 1. javni beležnik, radi lakšeg obavljanja službenih radnji overe potpisa, prepisa i rukopisa, može istovremeno vršiti upise u više, blagovremeno overenih, Upisnika o overama i potvrdama, koje je dužan da obeleži rimskim brojevima.

Javni beležnik službene radnje overe potpisa, prepisa i rukopisa koje preduzima izvan javnobeležničke kancelarije upisuje u Upisnik o overama i potvrdama koji u klauzuli o overi knjige nosi oznaku UOP-T.

Na način vođenja Upisnika o overama i potvrdama u koji javni beležnik upisuje službene radnje koje preduzima izvan javnobeležničke kancelarije primenjuju se odredbe ovog poslovnika.

Zahtev za overu nove knjige, osim AIS, javni beležnik mora podneti Javnobeležničkoj komori kada oceni da će prema redovnom toku stvari ispuniti postojeću knjigu najduže za mesec dana.”

Član 7.

Član 95. menja se i glasi:

„Član 95.

Kada se knjiga ispuni, javni beležnik je zaključuje tako što na poslednjoj stranici stavlja belešku koja sadrži: vreme i datum kada je knjiga ispunjena, redni broj poslednjeg upisa (brojevima i slovima), broj pogrešnih upisa (brojevima i slovima), potpis i pečat javnog beležnika.

Kada javni beležnik ispuni Upisnik o overama i potvrdama obeležen određenim rimskim brojem, na poslednjoj stranici upisnika stavlja belešku o zaključenju, koja sadrži sve elemente iz stava 1. ovog člana, nakon čega je dužan da upise nastavi u blagovremeno overenom Upisniku, koji treba da obeleži istim rimskim brojem kao i Upisnik koji je ispunio i zaključio.”

Član 8.

Posle člana 95 dodaju se čl. 95a i 95b koji glase:

„Član 95a.

Javni beležnik čuva službene knjige tako što, posle ispunjavanja i zaključivanja, iste čuva u svojoj javnobeležničkoj kancelariji ili u drugoj obezbeđenoj prostoriji, koja je bliže uređena odredbama Javnobeležničkog poslovnika.”

„Član 95b.

Na pisani zahtev nadležnog organa Komore, javni beležnik je dužan da u roku od tri dana od dana prijema zahteva dostavi ispunjene javnobeležničke knjige radi ispitivanja da li su pravilno vođene.

Javni beležnik tražene knjige predaje predsedniku Komore ili drugom ovlašćenom licu koje ispituje da li su knjige pravilno vođene.

Lice koje je ovlašćeno da ispituje da li su knjige pravilno vođene, izveštaj o tome da li je određena knjiga pravilno vođena, kao i uočenim nepravilnostima u vođenju iste, dostavlja podnosiocu zahteva, odnosno nadležnom organu Komore.”

Član 9.

U članu 96. stav 3. menja se i glasi:

„Opšti poslovni upisnik sadrži sledeće rubrike:

– Rubrika 1: redni broj upisa;

– Rubrika 2: datum i vreme upisa:

– Rubrika 3: ime i prezime i datum rođenja stranke, a ako je stranka pravno lice naziv stranke, kao i ime i prezime njegovog zastupnika;

– Rubrika 4: vrsta službene radnje;

– Rubrika 5: ukupan iznos nagrade za rad sa naplaćenim troškovima;

– Rubrika 6: napomena o kretanju spisa;

– Rubrika 7: primedba”.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Ako u službenoj radnji koju preduzima javni beležnik učestvuje više lica u prvu slobodnu rubriku se upisuje jedno lice, a zatim u svaku sledeću svako naredno lice pod istim OPU brojem, s tim da se u rubrici redni broj 1 (redni broj), redni broj 2 (datum i vreme) i redni broj 4 (vrsta službene radnje) stavlja znak za ponavljanje „-II-” (ako je upis istovetan).

U rubrici broj 5 (taksa), broj 6 (napomena o kretanju spisa) i broj 7 (primedba) koje ostanu neispunjene stavlja se kosa crta.”

Član 10.

U članu 97. stav 2. menja se i glasi:

„Upisnik o overama i potvrdama sadrži sledeće rubrike:

– Rubrika 1: redni broj upisa;

– Rubrika 2: datum i vreme izvršene overe, odnosno izdate potvrde;

– Rubrika 3: podaci o licu kojem je izvršena službena radnja i njegov svojeručan potpis, odnosno rukoznak;

– Rubrika 4: način na koji je utvrđen identitet lica kojem je izvršena službena radnja;

– Rubrika 5: vrsta službene radnje;

– Rubrika 6: ukupan iznos nagrade za rad sa naplaćenim troškovima;

– Rubrika 7: primedba;

– Rubrika 8: potpis lica koje je izvršilo službenu radnju”.

Član 11.

Član 98. menja se i glasi:

„Član 98.

Ako je stranka fizičko lice u rubriku broj 3 upisuje se ime i prezime i datum rođenja stranke.

Stranka fizičko lice potpisuje se ili stavlja otisak prsta u rubrici broj 3 ispod podataka o njoj.

Ako je stranka pravno lice u rubriku broj 3 upisuje se naziv i sedište stranke, kao i ime i prezime njegovog zastupnika, a u rubriku 4 se upisuje napomena na koji način je utvrđeno ovlašćenje za zastupanje.

Zastupnik stranke pravnog lica potpisuje se u rubrici broj 3 ispod podataka o pravnom licu.

Prilikom overe potpisa poželjno je da se ispred podataka o stranci naznači njeno svojstvo u ispravi povodom koje se preduzima službena radnja (vlastodavac, prodavac, kupac, zakupac i sl.).”

Član 12.

Posle člana 98. dodaje se član 98a koji glasi:

„Član 98a

Ukoliko se izdaje prepis isprave po službenoj dužnosti za nadležne državne organe, Upisnik o overama i potvrdama sadrži sledeće rubrike:

– Rubrika 1: redni broj upisa;

– Rubrika 2: datum i vreme izvršene overe;

– Rubrika 3: naziv/nazivi organa kome se isprava izdaje;

– Rubrika 4: kosa crta;

– Rubrika 5: upisuje se tekst „izdavanje prepisa isprave”;

– Rubrika 6: upisuje se tekst „nagrada nije naplaćena, službena overa”;

– Rubrika 7: skraćena oznaka knjige u kojoj je isprava zavedena i broj pod kojim je zavedena isprava;

– Rubrika 8: potpis lica koje je izvršilo službenu radnju.”

Član 13.

U članu 99. stav 2. menja se i glasi:

„Ako je identitet stranke utvrđen saslušanjem svedoka identiteta u rubriku broj 4 upisuje se napomena o tome, ime i prezime svedoka, datum rođenja svedoka i napomena na koji način je utvrđen njihov identitet.”

Stav 5. briše se.

Član 14.

U članu 102. stav 2. menja se i glasi:

„Ako se overava potpis više lica u prvu slobodnu rubriku se upisuje jedno lice, a zatim u svaku sledeću svako naredno lice pod istim UOP brojem, s tim da se u rubrici redni broj 1 (redni broj), redni broj 2 (datum i vreme), redni broj 5 (vrsta službene radnje) i redni broj 6 (taksa) stavlja znak za ponavljanje „-II-” (ako je upis istovetan).”

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„U rubrici broj 7 (primedba) koja ostane neispunjena stavlja se kosa crta.”

Član 15.

Član 105. menja se i glasi:

„Član 105.

„Imenik lica koja su pred javnim beležnikom sastavila ili mu predala ispravu o raspolaganju za slučaj smrti sastoji se iz 34 odseka, od kojih je svaki namenjen jednom slovu azbuke, odnosno odgovarajućem latiničnom slovu X, Y, W i Q.

Uz desnu ivicu svake stranice Imenika vidljivo je naznačeno veliko slovo azbuke, odnosno odgovarajuće latinično slovo X, Y, W i Q.

Slova se označavaju stepenastim redosledom stepenastim redosledom tako da se slovo „A” nalazi na gornjoj, a slovo „Q” na donjoj desnoj ivici.

Stranice Imenika obeležavaju se rednim brojem za svaki odsek posebno.

Na oblik, vođenje, overavanje i zaključenje upisa u Imeniku lica koja su pred javnim beležnikom sastavila ili mu predala ispravu o raspolaganju za slučaj smrti primenjuju se posebna pravila o vođenju Zajedničkog azbučnog imenika stranaka.”

Član 15.

U članu 109. stav 3. menja se i glasi:

„Ispunjenost uslova za vođenje i overavanje od strane Komore AIS-a u elektronskom obliku, kao i način čuvanja AIS-a u elektronskom obliku, određuje se posebnom odlukom Izvršnog odbora Komore.”

Član 16.

Član 115. briše se.

Član 17.

U članu 121. posle 1 dodaje se stav 2. koji glasi:

„Javnobeležničke isprave za koje ne postoji obaveza predaje nadležnom organu u skladu sa propisima o arhivskoj građi ili čuvanja trajno u elektronskom obliku, a za koje je prestala obaveza čuvanja, javni beležnik uništava u skladu sa postupkom koji će biti uređen posebnom odlukom Izvršnog odbora.”

Član 18.

Posle člana 121. dodaju se članovi 121a, 121b. i 121v. koji glase:

„Član 121a

Javni beležnik arhivu i javnobeležničke knjige čuva u javnobeležničkoj kancelariji, kao i u drugoj obezbeđenoj prostoriji, koja se nalazi izvan prostorija javnobeležničke kancelarije, na području osnovnog suda za koje je imenovan, i koja ispunjava sve uslove koje treba da ispunjava i javnobeležnička kancelarija, a koji su propisani aktom ministra nadležnog za pravosuđe.

Prostorija iz stava 1. ovog člana mora biti zaštićena od provale i pristupa od strane neovlašćenih lica, mora obezbeđivati zaštitu od vlage i oštećenja i ispunjavati uslove predviđene propisima kojima se uređuje protivpožarna zaštita.

Pristup prostoriji iz stava 1. ovog člana ima isključivo javni beležnik koji svoju javnobeležničku arhivu i knjige čuva u istoj i odgovoran je za njenu sadržinu i bezbednost. Pored javnog beležnika pristup može imati i lice zaposleno u njegovoj javnobeležničkoj kancelariji koje je javni beležnik za to ovlastio. Za štetu koju prouzrokuje ovlašćeno lice odgovara javni beležnik.

Javni beležnik je dužan da ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa i Komori omogući nesmetan pristup i drugoj obezbeđenoj prostoriji iz stava 1. ovog člana, kao i arhivi i knjigama koje u toj prostoriji čuva, radi vršenja nadzora.

Čuvanje javnobeležničke arhive i javnobeležničkih knjiga vrši se na takav način da se obezbedi dužnost čuvanja javnobeležničke tajne.”

„Član 121b

Ministarstvo proverava da li prostorija iz člana 121a, koja je namenjena za čuvanje javnobeležničke arhive i javnobeležničkih knjiga, i koja se nalazi izvan prostorija javnobeležničke kancelarije, ispunjava uslove u skladu sa aktom ministra nadležnog za pravosuđe.

Javni beležnik ne može čuvati svoju javnobeležničku arhivu i javnobeležničke knjige u drugoj obezbeđenoj prostoriji iz člana 121a. pre nego što ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa ne utvrdi ispunjenost uslova za to.

Javni beležnik je dužan da obavesti Ministarstvo i Komoru o nameri da čuva arhivu i knjige u posebnoj prostoriji van javnobeležničke kancelarije najmanje mesec dana pre početka korišćenja, o pravnom osnovu korišćenja te prostorije i tačnoj adresi na kojoj će arhivu i knjige čuvati.”

„Član 121v

Javni beležnik ne može poveriti na čuvanje svoju arhivu i knjige drugom licu, ne može čuvati arhivu i knjige u prostorijama lica koje se u okviru svoje delatnosti bavi čuvanjem arhive, niti može sa takvim licem zaključiti ugovor o zakupu prostorija radi čuvanja arhive i knjiga.

Javni beležnik je dužan da na bezbedan način prenese svoju arhivu i knjige koje čuva u posebnoj prostoriji van javnobeležničke kancelarije i dužan je da se stara da obaveza čuvanja javnobeležničke tajne ne bude povređena za vreme prenošenja arhive.”

Član 19.

Menja se naslov glave XII tako da glasi:

„SPROVOĐENjE I PRIMENA POSLOVNIKA”

Član 20.

Posle člana 126. dodaje se član 126a koji glasi:

„Postupak ispitivanja pravilnog vođenja knjiga, koje su do dana stupanja na snagu izmena i dopuna Javnobeležničkog poslovnika primljene u Komoru, sprovešće se u skladu sa odredbom člana 95b ovog poslovnika.”

Član 21.

„Po dobijanju saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa Izmene i dopune Javnobeležničkog poslovnika objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izmene i dopune Javnobeležničkog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print